28 Şubat 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26448

YÖNETMELİK

             Mustafa Kemal Üniversitesinden:

 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 

             MADDE 1 – 3/5/2003 tarihli ve 25097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 4 – Hastane Danışma Kurulu; Tıp Fakültesi Dekanının başkanlığında, Tıp Fakültesi bölüm başkanları, Hastane Başhekimi, Sağlık Yüksekokulu Müdürü,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Döner Sermaye Yürütme Kurulu Başkanından oluşur. Başhekim yardımcıları  oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilirler. Kurulun sekreterliğini, oy hakkı olmaksızın Hastane Başmüdürü yürütür."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin   5 inci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 5 – Hastane Yönetim Kurulu; Rektör veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, Döner Sermaye Yürütme Kurulu Başkanı, Tıp Fakültesi Dekanı, Hastane Başhekimi, Başhekim yardımcıları  ve Temel Tıp, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölüm başkanlarından oluşur. Başkanın bulunmadığı zamanlarda Tıp Fakültesi Dekanı Kurula başkanlık eder. Kurulun sekreterliğini,  oy hakkı olmaksızın Hastane Başmüdürü yürütür."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

             "MADDE 6 – Hastane Yönetim Kurulu; Hastane ile ilgili mevzuat hükümleri ve Hastane Danışma Kurulunun alacağı istişari kararlar doğrultusunda, Hastanenin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları alır. 

             Hastane Yönetim Kurulu,   Başkanın çağrısı üzerine  toplanır. Toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy  yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 7 – Tıp Fakültesinin   devamlı statüde çalışan bir  öğretim üyesi, Rektör tarafından iki  yıl için Başhekim olarak atanır. Süresi biten Başhekim yeniden atanabilir veya  süresinden önce görevine son verilebilir. Başhekimin devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından önereceği kişiler, Rektör tarafından Başhekim yardımcıları olarak atanabilir. Hastanede bulunan birimlerin özelliğine göre, başhekim yardımcılarının sayısı en fazla sekiz olarak belirlenir.

             Başhekimin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Başhekim yardımcılarının da görev süresi sona erer."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin  8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

             "MADDE  8 – Hastane Başhekiminin  görev ve sorumlulukları şunlardır:

             a) Akademik ve idari  personel arasında  uyumlu çalışma ortamını sağlamak,

             b) Hastaneye bağlı olarak çalışan tüm personelin yönetim ve gözetimini yapmak,

             c) Yatacak hastaların kabul şekli  ve çıkarılması, ölüm vukuunda  yapılacak işlerle ilgili esasları tespit etmek  ve uygulamak,

             ç) Hizmet personelinin istihdamı ve çalışma düzeni, nöbeti, kıyafeti disiplini, başarılarının değerlendirilmesi ve terfi esaslarını ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek ve uygulamasını denetlemek,

             d) Çeşitli sağlık alanlarındaki  hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak, klinik, poliklinik, acil servis laboratuvarlarından en iyi şekilde yararlanmak için gerekli önlemleri almak  ve denetlemek,

             e) Hastaların iaşe ve diyetleri ile ilgili esasları tespit etmek ve uygulanması için gerekli tedbirleri almak,

             f) Hastane hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzenini  sağlamak,

             g) Hastanenin temizlik, onarım, bakım, resepsiyon, emniyet ve teknik hizmetleri ile ilgili esasları tespit etmek, uygulamak ve denetlemek,

             ğ) Hasta dosya arşivinin düzenli çalışması için gerekli kararları almak ve uygulamak,

             h) Hastanenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçesiyle birlikte Rektörlüğe sunmak, 

             ı) Hastane Yönetim Kurulunun vereceği diğer  işleri yapmak."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 13 – Hastanenin harcama yetkilisi Başhekimdir. Başhekimin bulunmadığı hallerde görevlendireceği vekili bu  görevi yürütür."

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.