Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Not : Görüntülemekte olduğunuz sayfa Resmi Gazete sayfasıdır. Bu sayfada göreceğiniz bir mevzuat metni, mevzuatın yayını sonrası yapılmış olabilecek mevzuat değişikliklerini göstermemektedir. Mevzuatla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, mevzuatın kendi sayfasına bakınız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: —— • ——

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen

Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi

Hakkında 3201 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —15/9/1985 tarihli ve 18869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 3201 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 – a) Halen yurt dışında bulunanlardan;

1) Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumuna,

2) Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye’de çalışması olanlar, son defa prim, kesenek ve karşılık ödenen sosyal güvenlik kuruluşuna,

3) Ev kadınları Bağ-Kur’a,

b) Türkiye’ye döndükten sonra yurt dışında geçen hizmetlerini borçlanmak isteyenlerden;

1) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumuna,

2) Müracaat tarihinde çalışmakta olanlar, tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

3) Başvuru tarihinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamakla birlikte yurda dönüş tarihinden sonra çalışması olanlar, son defa tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

4) Hizmetlerinden bir kısmını yurt dışında iken borçlananlardan kalan hizmetlerini yurda dönüş yaptıktan sonra borçlanmak isteyenler, ilk borçlanmayı yapan sosyal güvenlik kuruluşuna,

5) Ev kadınları Bağ-Kur’a,

yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler.

Yurt dışında iken sürelerinin bir kısmını çalışarak geçirmiş ev kadınları, ev kadını olarak geçen süreleri için Bağ-Kur’a, çalışarak geçen süreleri için de yukarıda belirtilen düzenlemeye göre durumlarına uygun olan sosyal güvenlik kuruluşuna, kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanlar ise aylık almakta oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat edecektir.

Yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin hak sahipleri, ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat etmek suretiyle Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 – Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine sosyal güvenlik kanunlarına göre kısmi aylık bağlanmış olanlar ile bağlanacak olanlar, diledikleri takdirde yurt dışında geçen ve tam aylık almak için yeterli gün sayısını veya hizmet cetvelindeki gün sayılarının tamamını borçlanabilirler.

Bunların kısmi aylıklarının, borçlarını ödedikleri tarihi takip eden ay başından itibaren tam aylığa yükseltilebilmesi için;

a) Yurda kesin dönüş yapmaları,

b) Tahakkuk ettirilen döviz borçlarının tamamını ödemiş olmaları,

şarttır.

Yurt dışında çalışırken ölenlerin kısmi aylık alacak hak sahipleri, ölenin yurt dışındaki tam aylık için yeterli olan gün sayısını veya hizmet cetvelindeki gün sayılarının tamamını borçlanabilirler. Bunların kısmi aylıkları borçlarını ödedikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren tam aylığa yükseltilir.

Aylık bağlanması için gerekli şartların tespitinde, sigortalılık süresi aranmaksızın ilk aylık tarihindeki veya ölüm tarihindeki mevzuat uygulanır."

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yürütür.

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul