(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 306 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddeleri ile 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve 1918 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/682) T, C, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 26 . 4 . 1985 Sayı :• K. K. Gn. Md. 18/ 101-1891/03441 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.3.1985 tarihinde kararlaştırı­ lan «1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddeleri ile 1117 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci Mad­ desinin Değiştirilmesine ve 1918 saydı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Turgut Özal Başbakan GENEL GEREKÇE Kaçakçılık suçlarını, ihlal ettikleri hukukî menfaat yönünden iki grupta düşünmek gerekir. Bir kısım kaçakçılık suçları; yurt ekonomisine, Devletin iç ve dış emniyetine, ülke çıkarlarına zarar vermek amacıyla işlenirler. İthal veya ihracı yasak olan veya meri ithalat ve ihracat rejimlerine göre ithal veya ih­ racı mümkün olmayan veya belirli kayıt ve şartlara bağlı bulunan eşya veya maddelerin bu suça konu olması halinde yurt ekonomisinin, Devletin iç ve dış emniyetinin ve ülke çıkarlarının, ithalat ve ihracat rejimi karar­ ları ile gözetilen ekonomik hedeflerin zarar göreceği veya ekonomik düzeninin bütünüyle zedeleneceği şüphe­ sizdir. Bu tür suçların ihlal ettiği hukukî menfaatler, Devletin yüksek menfaatleridir. Diğer fesim kaçakçılık suçları ise, Devletin ithal ve ihracata alacağı vergi ve resimleri hiç ödememek, nok­ san ödemek veya zamanında ödememek suretiyle ekonomik menfaat temin etme amacı ile işlenirler. Bu ama­ cı güden kişi daha düşük tarifeden vergi ödemek, noksan ödemek veya hiç ödememek için mal veya eşyayı başka türlü beyan etmek veya muafmış gibi göstermek veya ithal ettiği eşyayı gümrük muamelesine arzetme- mek yollarından birine başvurmaktadır. Burada suçun ihlal ettiği menfaat, Devletin vergi alacağını zamanın­ da ve tam olarak alamamasından ibaret olmaktadır. Bu hallerde yurt ekonomisine, Devletin iç ve dış emniye­ tine, ülke çıkarlarına, ithalat ve ihracat rejimi kararlarıyla güdülen ekonomik politikaya verilmiş bir zarar söz konusu değildir.
Sayfa 2 -
Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 306 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddeleri ile 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve 1918 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/682) T, C, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 26 . 4 . 1985 Sayı :• K. K. Gn. Md. 18/ 101-1891/03441 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.3.1985 tarihinde kararlaştırı­ lan «1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddeleri ile 1117 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci Mad­ desinin Değiştirilmesine ve 1918 saydı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Turgut Özal Başbakan GENEL GEREKÇE Kaçakçılık suçlarını, ihlal ettikleri hukukî menfaat yönünden iki grupta düşünmek gerekir. Bir kısım kaçakçılık suçları; yurt ekonomisine, Devletin iç ve dış emniyetine, ülke çıkarlarına zarar vermek amacıyla işlenirler. İthal veya ihracı yasak olan veya meri ithalat ve ihracat rejimlerine göre ithal veya ih­ racı mümkün olmayan veya belirli kayıt ve şartlara bağlı bulunan eşya veya maddelerin bu suça konu olması halinde yurt ekonomisinin, Devletin iç ve dış emniyetinin ve ülke çıkarlarının, ithalat ve ihracat rejimi karar­ ları ile gözetilen ekonomik hedeflerin zarar göreceği veya ekonomik düzeninin bütünüyle zedeleneceği şüphe­ sizdir. Bu tür suçların ihlal ettiği hukukî menfaatler, Devletin yüksek menfaatleridir. Diğer fesim kaçakçılık suçları ise, Devletin ithal ve ihracata alacağı vergi ve resimleri hiç ödememek, nok­ san ödemek veya zamanında ödememek suretiyle ekonomik menfaat temin etme amacı ile işlenirler. Bu ama­ cı güden kişi daha düşük tarifeden vergi ödemek, noksan ödemek veya hiç ödememek için mal veya eşyayı başka türlü beyan etmek veya muafmış gibi göstermek veya ithal ettiği eşyayı gümrük muamelesine arzetme- mek yollarından birine başvurmaktadır. Burada suçun ihlal ettiği menfaat, Devletin vergi alacağını zamanın­ da ve tam olarak alamamasından ibaret olmaktadır. Bu hallerde yurt ekonomisine, Devletin iç ve dış emniye­ tine, ülke çıkarlarına, ithalat ve ihracat rejimi kararlarıyla güdülen ekonomik politikaya verilmiş bir zarar söz konusu değildir. Devletin vergi alacağım zamanında ve tam olarak alamamanın müeyyidesi, çeşitli kanunlarda yer almış bulunmaktadır. Bu müeyyide, ödenmeyen veya eksik ödenen verginin zamlı olarak gecikme faizleriyle birlikte tahsil edilmesidir. Bu kanunlarda genel prensip ekonomik suça ekonomik ceza uygulamasıdır. Bu genel pren­ sibi 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda da gerçekleştirmek üzere bu Kanunda değişiklik yapılması zarureti duyulmuştur. Gerçekten, ekonomik suçlan cezalandırmakla Devletin iki menfaati korumak istediği göze çarpmaktadır. Devlet bir taraftan ekonomik faaliyetin normal bir şekilde işlemesini sağlamak istemekte, diğer taraftan ken­ di gelir kaynaklarını muhafaza etmek maksadım gütmektedir.Bu iki menfaati sağlamak, esasta, malî ve ikti­ sadî tedbirlerle gerçekleşebileceğinden suç tehdidini, hapis cezasını mümkün mertebe az kullanmak gerekir. Bu iki menfaati sağlamak, esasta, malî ve iktisadî tedbirlerle gerçekleşebileceğinden suç tehdidini, hapis cezasım mümkün mertebe az kullanmak gerekir. Ekonomik suçlarla mücadele konusunda en etkin silah, yine ekonomik, malî ve idarî tedbir ve müeyyidelerdir. Hapis cezası ise son çare sayılmak gerekir. Şiddetli ceza sistemi özellikle ekonomik suçlarda ters tepen bir silahtır. Ekonomik düzendeki aksaklıklar cezaların artırıl­ masıyla giderilemez. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanundaki kaçakçılık suçları, ekonomik suç olma vasfı da dikkate alınarak iki gruba ayrılmış ve cezaları da buna göre yeniden tespit edilmiştir. Birinci gruba, memlekette ithal veya ihracı özel kanunlarla veya ithal ve ihracat rejimi kararlarıyla yasak­ lanmış olan malların kaçakçılığı teşkil etmektedir. Bunlar için ağır para cezasının yanı sıra hürriyeti bağlayıcı ceza ve eşyanın müsaderesi öngörülmektedir. İkinci gruba girenler ise ithal ve ihracı yasak olmayan malların kaçakçılığı olup, bunlar için sadece ağır para cezası ve eşyanın müsaderesi esası getirilmiştir. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda bu amaçlarla değişiklik yapılırken, bu Kanunla ıbağlanftıliarı buflıuınan, 1177 sayılı Tültüın ve Tütün Tekeli Kanunu ile 3078 sayılı Tuz Kanununda değişiklik yapılması zorunlu görülmüş, bağlantı sebebiyle bu değişiklikler tasanda yer almıştır. MADDE GEREKÇELERİ 1. Tasarının 1 inci maddesiyle Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmektedir. Bu deği­ şiklikle, Tasarının genel esprisine uygun olarak ceza hükmü; memlekete lilthlailü özel fcanulaırla veya ithalat rejimi kararlarıyla yasaklanmamış mal ve eşyalar için sadece para cezası, yasaklanmış mal ve eşyalar için ise hem hürriyeti bağlayıcı ceza hem de para cezası olarak yeniden belirlenmiştir. 2. Tasarının 2 nci maddesinde Kanunun 20 nci maddesi aynı şekilde değiştirilerek, yurda ithali yasak ol­ mayan malların kaçakçılığında sadece para cezası, yasaklanmış mallarda ise para cezasının yanısıra hürri­ yeti bağlayıcı ceza da verilmesi öngörülmüştür. Diğer taraftan, para cezasının hesaplanmasında uygulanan oran beş mislinden üç misle indirilmiştir. 3. Tasarının 3 üncü maddesiyle Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilerek müeyyide, it­ hal ve ihracı yasaklanmış mallarla yasaklanmamış mallar bakımından diğer maddelerdeki değişiklik doğrultu­ sunda yeniden belirlenmiştir. 4. Tasarının 4 üncü maddesiyle Kanunun 27 nci maddesine dördüncü fıkra olarak eklenen yeni hüküm­ le, kaçakçılığa konu olan mal veya eşyanın memlekete ithal veya ihracının yasaklanmamış mallardan olması halinde sadece para cezasının hükmedilmesi öngörülmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306)
Sayfa 3 -
Devletin vergi alacağım zamanında ve tam olarak alamamanın müeyyidesi, çeşitli kanunlarda yer almış bulunmaktadır. Bu müeyyide, ödenmeyen veya eksik ödenen verginin zamlı olarak gecikme faizleriyle birlikte tahsil edilmesidir. Bu kanunlarda genel prensip ekonomik suça ekonomik ceza uygulamasıdır. Bu genel pren­ sibi 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda da gerçekleştirmek üzere bu Kanunda değişiklik yapılması zarureti duyulmuştur. Gerçekten, ekonomik suçlan cezalandırmakla Devletin iki menfaati korumak istediği göze çarpmaktadır. Devlet bir taraftan ekonomik faaliyetin normal bir şekilde işlemesini sağlamak istemekte, diğer taraftan ken­ di gelir kaynaklarını muhafaza etmek maksadım gütmektedir.Bu iki menfaati sağlamak, esasta, malî ve ikti­ sadî tedbirlerle gerçekleşebileceğinden suç tehdidini, hapis cezasını mümkün mertebe az kullanmak gerekir. Bu iki menfaati sağlamak, esasta, malî ve iktisadî tedbirlerle gerçekleşebileceğinden suç tehdidini, hapis cezasım mümkün mertebe az kullanmak gerekir. Ekonomik suçlarla mücadele konusunda en etkin silah, yine ekonomik, malî ve idarî tedbir ve müeyyidelerdir. Hapis cezası ise son çare sayılmak gerekir. Şiddetli ceza sistemi özellikle ekonomik suçlarda ters tepen bir silahtır. Ekonomik düzendeki aksaklıklar cezaların artırıl­ masıyla giderilemez. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanundaki kaçakçılık suçları, ekonomik suç olma vasfı da dikkate alınarak iki gruba ayrılmış ve cezaları da buna göre yeniden tespit edilmiştir. Birinci gruba, memlekette ithal veya ihracı özel kanunlarla veya ithal ve ihracat rejimi kararlarıyla yasak­ lanmış olan malların kaçakçılığı teşkil etmektedir. Bunlar için ağır para cezasının yanı sıra hürriyeti bağlayıcı ceza ve eşyanın müsaderesi öngörülmektedir. İkinci gruba girenler ise ithal ve ihracı yasak olmayan malların kaçakçılığı olup, bunlar için sadece ağır para cezası ve eşyanın müsaderesi esası getirilmiştir. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda bu amaçlarla değişiklik yapılırken, bu Kanunla ıbağlanftıliarı buflıuınan, 1177 sayılı Tültüın ve Tütün Tekeli Kanunu ile 3078 sayılı Tuz Kanununda değişiklik yapılması zorunlu görülmüş, bağlantı sebebiyle bu değişiklikler tasanda yer almıştır. MADDE GEREKÇELERİ 1. Tasarının 1 inci maddesiyle Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmektedir. Bu deği­ şiklikle, Tasarının genel esprisine uygun olarak ceza hükmü; memlekete lilthlailü özel fcanulaırla veya ithalat rejimi kararlarıyla yasaklanmamış mal ve eşyalar için sadece para cezası, yasaklanmış mal ve eşyalar için ise hem hürriyeti bağlayıcı ceza hem de para cezası olarak yeniden belirlenmiştir. 2. Tasarının 2 nci maddesinde Kanunun 20 nci maddesi aynı şekilde değiştirilerek, yurda ithali yasak ol­ mayan malların kaçakçılığında sadece para cezası, yasaklanmış mallarda ise para cezasının yanısıra hürri­ yeti bağlayıcı ceza da verilmesi öngörülmüştür. Diğer taraftan, para cezasının hesaplanmasında uygulanan oran beş mislinden üç misle indirilmiştir. 3. Tasarının 3 üncü maddesiyle Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilerek müeyyide, it­ hal ve ihracı yasaklanmış mallarla yasaklanmamış mallar bakımından diğer maddelerdeki değişiklik doğrultu­ sunda yeniden belirlenmiştir. 4. Tasarının 4 üncü maddesiyle Kanunun 27 nci maddesine dördüncü fıkra olarak eklenen yeni hüküm­ le, kaçakçılığa konu olan mal veya eşyanın memlekete ithal veya ihracının yasaklanmamış mallardan olması halinde sadece para cezasının hükmedilmesi öngörülmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306) — 3 _ - 5. Tasarının 5 inci maddesi, Kanunun ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrasının değişikliği ile ilgi­ lidir. Söz konusu değişiklikle madde ikiye ayrılmış, Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine göre alı­ nan Bakanlar Kurulu kararlarına aykırı davranışlar için hem hürriyeti bağlayıcı ceza hem de para cezası veril­ mesi ilkesi benimsenmiştir. Zira, Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine göre Hükümetçe alınacak kararlar, iç ve dış emniyetin sağlanması; halkın, hayvanların, bitki ve ürünlerin hastalıklardan korunması; tarihî ve sanat eserlerinin memleketten çıkarılmasının önlenmesi; malî ve iktisadî zaruretler; misilleme gibi son derece önemli sebeplere dayanmaktadır. Bu türlü karara aykırı davranış halinde hapis cezası verilmesi uygun görülmüştür. N Maddenin ikinci fıkrası ise ithal veya ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve maddeler hakkında konulan kayıt ve şartlara aykırı davranışı düzenlemekte olup müeyyidesi sadece para cezası olarak belirlenmiştir. Maddedeki para cezası miktarı da, günün ekonomik şartlarına uygun şekilde artırılmıştır. 6. Tasarının 6 nci maddesiyle Kanuna bir ek madde ilave edilmektedir. Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesinde yer alan ve iki kanun arasında farklı hüküm bulunması halinde failin lehine olan kanunun uy­ gulanacağına dair genel hüküm, Bakanlar Kurulunca alman kararlar arasında farklılık bulunması halinde uygulanamamaktadır. Halbuki, 1567 sayüı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile 1615 sayılı Gümrük Kanununda olduğu gibi Bakanlar Kuruluna, memleket ekonomisini düzenlemek amacıyla çeşitli ka­ rarlar alma yetkisi veren kanun hükümleri bulunmaktadır. Bu suretle alınan kararlarla bir fiil suç niteliği kazandığı gibi evvelce suç olduğu halde bilahara suç olmaktan çıkarabilmektedir. Ancak, bu durum müey­ yidelerin farkü uygulanması gibi adalet ilkelerine ters düşen sonuçlar doğurduğundan 1918 sayüı Kanuna eklenen bu maddeyle konuya çözüm getirilmiştir. Böylece, Bakanlar Kurulunca çıkanlan ithalat veya ihracat rejimi kararlarında veya benzer kararlarda sonradan lehe değişiklikler yapüdığı takdirde, bu değişiklikten ön­ ceki kararlara aykırı davranışta bulunmuş olanlar için de yeni karardaki lehe hükümlerin uygulanması ve müeyyide tatbikinde de yeni kararın temas ettiği lehteki kanun hükümlerinin tatbiki mümkün olacaktır. 7. Tasarının 7 nci maddesiyle 1918 saydı Kanunun 1 inci maddesinin (F) bendi, 25 inci maddesinin ikinci fıkrası ve ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Kanunun 1 inci maddesinin (F) bendindeki hüküm nedeniyle, geçici ithal ve geçici muaflık üe geçici ih­ raç hallerinde, bazı ahvalde kaçakçılık suçu oluşmaktadır. Genellikle teşvik tedbirleriyle ilgili malları kapsa­ yan bu konuda esasen 1615 sayılı Gümrük Kanununun 149 ve 156 nci maddelerinde para cezası öngörülmüş bulunduğundan bu gibi eylemlerin Kaçakçılık Kanunu kapsamından çıkarılması uygun bulunmuş ve bu hu­ susu düzenleyen hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. Keza, 25 inci maddenin birinci fıkrasında istimal ve istihlak kaçakçılığı düzenlenmiş ve para cezası ile müeyyide altına alınmıştır. Ancak, söz konusu maddenin ikinci fıkrasında, para cezasının beşbin lirayı geç­ mesi halinde hürriyeti bağlayıcı cezaya da hükmedilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle, suçun niteliği de dikka­ te alınarak Tasarıyla ikinci fıkra yürürlükten kaldırılmakta ve para cezası yeterli görülmektedir. 1918 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde, yurt dışından getirilen zatî eşyayı ticaret maksadıyla satın alanlar cezalandırılmakta bu eşyaları kendüerine satanlar için ise herhangi bir müeyyide bulunmamaktadır. Yurda zatî eşya olarak getirilip millüeştirilmiş olan bu malların yurt içinde başkaları tarafından alınıp satıl­ ması son derece tabiî bulunduğundan Kanunun ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 8. Tasarının 8 inci maddesiyle 1177 saydı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü mad­ desinin (a)'bendinin birinci, paragrafı değiştirilmektedir. Söz konusu hükümde, yabancı memleketten gelen yol­ cuların beraberlerinde 200 adet sigara getirebilecekleri ifade edilmekte, yönetmelikte ise bu miktar 400 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Yapılan değişiklikle, uygulamadaki aksaklığı gidermek ve idareye seyyaliyet tanı­ mak amacıyla bu miktarın yönetmelikte belirlenmesi öngörülmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306)
Sayfa 4 -
— 3 _ - 5. Tasarının 5 inci maddesi, Kanunun ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrasının değişikliği ile ilgi­ lidir. Söz konusu değişiklikle madde ikiye ayrılmış, Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine göre alı­ nan Bakanlar Kurulu kararlarına aykırı davranışlar için hem hürriyeti bağlayıcı ceza hem de para cezası veril­ mesi ilkesi benimsenmiştir. Zira, Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine göre Hükümetçe alınacak kararlar, iç ve dış emniyetin sağlanması; halkın, hayvanların, bitki ve ürünlerin hastalıklardan korunması; tarihî ve sanat eserlerinin memleketten çıkarılmasının önlenmesi; malî ve iktisadî zaruretler; misilleme gibi son derece önemli sebeplere dayanmaktadır. Bu türlü karara aykırı davranış halinde hapis cezası verilmesi uygun görülmüştür. N Maddenin ikinci fıkrası ise ithal veya ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve maddeler hakkında konulan kayıt ve şartlara aykırı davranışı düzenlemekte olup müeyyidesi sadece para cezası olarak belirlenmiştir. Maddedeki para cezası miktarı da, günün ekonomik şartlarına uygun şekilde artırılmıştır. 6. Tasarının 6 nci maddesiyle Kanuna bir ek madde ilave edilmektedir. Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesinde yer alan ve iki kanun arasında farklı hüküm bulunması halinde failin lehine olan kanunun uy­ gulanacağına dair genel hüküm, Bakanlar Kurulunca alman kararlar arasında farklılık bulunması halinde uygulanamamaktadır. Halbuki, 1567 sayüı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile 1615 sayılı Gümrük Kanununda olduğu gibi Bakanlar Kuruluna, memleket ekonomisini düzenlemek amacıyla çeşitli ka­ rarlar alma yetkisi veren kanun hükümleri bulunmaktadır. Bu suretle alınan kararlarla bir fiil suç niteliği kazandığı gibi evvelce suç olduğu halde bilahara suç olmaktan çıkarabilmektedir. Ancak, bu durum müey­ yidelerin farkü uygulanması gibi adalet ilkelerine ters düşen sonuçlar doğurduğundan 1918 sayüı Kanuna eklenen bu maddeyle konuya çözüm getirilmiştir. Böylece, Bakanlar Kurulunca çıkanlan ithalat veya ihracat rejimi kararlarında veya benzer kararlarda sonradan lehe değişiklikler yapüdığı takdirde, bu değişiklikten ön­ ceki kararlara aykırı davranışta bulunmuş olanlar için de yeni karardaki lehe hükümlerin uygulanması ve müeyyide tatbikinde de yeni kararın temas ettiği lehteki kanun hükümlerinin tatbiki mümkün olacaktır. 7. Tasarının 7 nci maddesiyle 1918 saydı Kanunun 1 inci maddesinin (F) bendi, 25 inci maddesinin ikinci fıkrası ve ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Kanunun 1 inci maddesinin (F) bendindeki hüküm nedeniyle, geçici ithal ve geçici muaflık üe geçici ih­ raç hallerinde, bazı ahvalde kaçakçılık suçu oluşmaktadır. Genellikle teşvik tedbirleriyle ilgili malları kapsa­ yan bu konuda esasen 1615 sayılı Gümrük Kanununun 149 ve 156 nci maddelerinde para cezası öngörülmüş bulunduğundan bu gibi eylemlerin Kaçakçılık Kanunu kapsamından çıkarılması uygun bulunmuş ve bu hu­ susu düzenleyen hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. Keza, 25 inci maddenin birinci fıkrasında istimal ve istihlak kaçakçılığı düzenlenmiş ve para cezası ile müeyyide altına alınmıştır. Ancak, söz konusu maddenin ikinci fıkrasında, para cezasının beşbin lirayı geç­ mesi halinde hürriyeti bağlayıcı cezaya da hükmedilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle, suçun niteliği de dikka­ te alınarak Tasarıyla ikinci fıkra yürürlükten kaldırılmakta ve para cezası yeterli görülmektedir. 1918 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde, yurt dışından getirilen zatî eşyayı ticaret maksadıyla satın alanlar cezalandırılmakta bu eşyaları kendüerine satanlar için ise herhangi bir müeyyide bulunmamaktadır. Yurda zatî eşya olarak getirilip millüeştirilmiş olan bu malların yurt içinde başkaları tarafından alınıp satıl­ ması son derece tabiî bulunduğundan Kanunun ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 8. Tasarının 8 inci maddesiyle 1177 saydı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü mad­ desinin (a)'bendinin birinci, paragrafı değiştirilmektedir. Söz konusu hükümde, yabancı memleketten gelen yol­ cuların beraberlerinde 200 adet sigara getirebilecekleri ifade edilmekte, yönetmelikte ise bu miktar 400 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Yapılan değişiklikle, uygulamadaki aksaklığı gidermek ve idareye seyyaliyet tanı­ mak amacıyla bu miktarın yönetmelikte belirlenmesi öngörülmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306) _ 4 — 9. Tasarının 9 uncu maddesiyle 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi değiştirilmektedir. Söz ko­ nusu Kanunda, tekele tabi olsa dahi tuzu, nakliye tezkeresinde yazılı süreden sonra gideceği yere ulaştırmak kaçakçılık suçu sayılmıştır. Oysa, Kanunun 1 inci maddesinde kaçakçılık suçunun genel tarifi yapılırken ko­ nu sadece izinsiz tuz istihsaline münhasır kılınmıştır. Bu nedenle, 27 nci madde yeniden düzenlenmiş ve sa­ dece izinsiz tuz istihsali ile bu tuzların nakli ve bulundurulması ve yurt dışından kaçak tuz getirilmesi halle­ rinde Kaçakçılık Kanununun uygulanacağı belirtilmiştir. 10. Tasarının 10 uncu maddesinde, 1918 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde yazılı olan ve para cezaları­ nın hesaplanmasında uygulanan oranlarda indirim yapılmakta; söz konusu Kanunun 25 inci maddesinin ikin­ ci fıkrası yürürlükten kaldırıldığı için diğer maddelerde bu fıkraya ve bundan sonra gelen fıkraya yapılan atıflar sebebiyle uygulamada tereddütler meydana gelmemesi bakımından atıf hükümleri yeni düzenlemeye pa­ ralel şekilde değiştirilmektedir.. 11. Tasarının, 1918 ve 3078 sayılı Kanunlarda yaptığı değişiklikler nedeniyle, daha önce bu Kanunlara göre işlenmiş, suçların vasıflarında ve müeyyidelerinde de önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Bu du­ rum karşısında, Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi gereğince lehe olan hükümlerin uygulanacağı tabiî bu­ lunmakla birlikte tatbikatta tereddütlere yer vermemek bakımından bir geçici madde düzenlenmiştir. 12. Tasarının 11 inci maddesi yürürlük, 12 nci maddesi yürütmeyle ilgilidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306)
Sayfa 5 -
_ 4 — 9. Tasarının 9 uncu maddesiyle 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi değiştirilmektedir. Söz ko­ nusu Kanunda, tekele tabi olsa dahi tuzu, nakliye tezkeresinde yazılı süreden sonra gideceği yere ulaştırmak kaçakçılık suçu sayılmıştır. Oysa, Kanunun 1 inci maddesinde kaçakçılık suçunun genel tarifi yapılırken ko­ nu sadece izinsiz tuz istihsaline münhasır kılınmıştır. Bu nedenle, 27 nci madde yeniden düzenlenmiş ve sa­ dece izinsiz tuz istihsali ile bu tuzların nakli ve bulundurulması ve yurt dışından kaçak tuz getirilmesi halle­ rinde Kaçakçılık Kanununun uygulanacağı belirtilmiştir. 10. Tasarının 10 uncu maddesinde, 1918 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde yazılı olan ve para cezaları­ nın hesaplanmasında uygulanan oranlarda indirim yapılmakta; söz konusu Kanunun 25 inci maddesinin ikin­ ci fıkrası yürürlükten kaldırıldığı için diğer maddelerde bu fıkraya ve bundan sonra gelen fıkraya yapılan atıflar sebebiyle uygulamada tereddütler meydana gelmemesi bakımından atıf hükümleri yeni düzenlemeye pa­ ralel şekilde değiştirilmektedir.. 11. Tasarının, 1918 ve 3078 sayılı Kanunlarda yaptığı değişiklikler nedeniyle, daha önce bu Kanunlara göre işlenmiş, suçların vasıflarında ve müeyyidelerinde de önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Bu du­ rum karşısında, Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi gereğince lehe olan hükümlerin uygulanacağı tabiî bu­ lunmakla birlikte tatbikatta tereddütlere yer vermemek bakımından bir geçici madde düzenlenmiştir. 12. Tasarının 11 inci maddesi yürürlük, 12 nci maddesi yürütmeyle ilgilidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306) . - 5 — Adalet Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Esas No. : 1/682 Karar No, : 72 2 . 5 ,1985 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kamnıun Bazı Maddeleri ile 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci Mad­ desinin Değiştirilmesine ve 1918 sayıh Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı Sayın Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in ve Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşül­ müş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, maddelere ilişkin kabul ilave ve deği­ şiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 1. Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 2. Tasarının 2 nci maddesinin son fıkrasında bulunan «yakalanmaması» kelimesi «yakalanamaması» şek­ linde düzeltilmiştir. 3. Tasarının 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 4. Tasarının 8, 9 ve 10 uncu maddelerinin yerleri, kanun tekniğine ve Tasarının adına uygun olarak de­ ğiştirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 5. Tasarının Geçici Maddesi metne açıklık getirmek üzere gerekli ilaveler yapılarak benimsenmiştir. 6. Tasarının 11 ve 12 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. Başkan Ali Dizdaroğlu Antalya Üye Alpaslan Pehlivanlı Ankara 5 inci maddedeki ceza miktarına muhalifim. Üye Akif Kocaman Gümüşhane Üye Hasan Altay Samsun 5 inoi maddeye karşıyım^ Başkanvekili Ahmet İlhami Kösem Malatya Üye Ali Ayhan Çetin Çorum Üye Mehmet Sait Erol Hakkâri Üye Salih Alcan Tekirdağ Üye Coşkun Bayram Adana 5 inci maddeye muhalifim. Üye Özgür Barutçu Diyarbakır 5 inci maddedeki ceza asgarî haddine muhalifim. Üye İhsan Nuri Topkaya Ordu Üye Mehmet Topaç Uşak Üye Üye Mehmet Bağçeci Selâhattin Taflıoğlu Yozgat Yozgat Muhalifim. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306)
Sayfa 6 -
. - 5 — Adalet Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Esas No. : 1/682 Karar No, : 72 2 . 5 ,1985 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kamnıun Bazı Maddeleri ile 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci Mad­ desinin Değiştirilmesine ve 1918 sayıh Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı Sayın Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in ve Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşül­ müş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, maddelere ilişkin kabul ilave ve deği­ şiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 1. Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 2. Tasarının 2 nci maddesinin son fıkrasında bulunan «yakalanmaması» kelimesi «yakalanamaması» şek­ linde düzeltilmiştir. 3. Tasarının 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 4. Tasarının 8, 9 ve 10 uncu maddelerinin yerleri, kanun tekniğine ve Tasarının adına uygun olarak de­ ğiştirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 5. Tasarının Geçici Maddesi metne açıklık getirmek üzere gerekli ilaveler yapılarak benimsenmiştir. 6. Tasarının 11 ve 12 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. Başkan Ali Dizdaroğlu Antalya Üye Alpaslan Pehlivanlı Ankara 5 inci maddedeki ceza miktarına muhalifim. Üye Akif Kocaman Gümüşhane Üye Hasan Altay Samsun 5 inoi maddeye karşıyım^ Başkanvekili Ahmet İlhami Kösem Malatya Üye Ali Ayhan Çetin Çorum Üye Mehmet Sait Erol Hakkâri Üye Salih Alcan Tekirdağ Üye Coşkun Bayram Adana 5 inci maddeye muhalifim. Üye Özgür Barutçu Diyarbakır 5 inci maddedeki ceza asgarî haddine muhalifim. Üye İhsan Nuri Topkaya Ordu Üye Mehmet Topaç Uşak Üye Üye Mehmet Bağçeci Selâhattin Taflıoğlu Yozgat Yozgat Muhalifim. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306) — 6 — H Ü K Ü M E T I N TEKUtF E T T I Ğ I M E T I N 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddeleri ile 1177 Saydı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve 1918 Saydı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı MADDE 1. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fık­ rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Yolcuların beyanlarına mühal'if olarak yanlarında veya kaplarında zuhur eden ve ticarî mahiyet ve mik­ tarda olan eşyalariyle gümrükten kaçırılmak maksadına müstenit olarak sandık, bavul, çanta ve bunlara ben­ zer eşya veya kaplarında veya bunların muhteviyatında gizli tertiple yaptırılmış yerlerden veya üstünde bulun­ durduğu eşyanın gizli yerlerinden veya yastık, yorgan ve şiltelerin içinden çıkarılan veya ayakkabılarına yer­ leştirilmiş, vücutlarına sarılmış veya sıkıştırılmış olarak bulunan yahut herhangi bir suretle muayeneye arz edil­ memiş olan gümrüğe ve tekele tabi kaçak eşyadan dolayı müsadere kararı verilmekle beraber, yukarıda zik­ redilen mal veya eşya, özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararıyla memlekete ithali yasaklanmış mallardan değilse fail, eşyanın gümrüklenmiş değerinin, tekel kaçağı maddeler için CİF değeri ile 'birlikte özel kanun­ larında yazılı para cezasının veya resminin birer misli ağır para cezasıyla cezalandırılır. Özel kanunlarında para cezası tayin edilmemiş olması hallerinde hükmolunacak para cezasına bu malların gümrüklenmiş piyasa değeri miktarınca bir meblağ ilâve olunur. Mal veya eşyanın, memlekete ithalinin özel kanunlarla veya it­ halat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olması durumunda fail hakkında ayrıca bir seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hükmolunur.» MADDE 2. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şe­ kilde değiştirilmiştir. «Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile veya suistimal gibi kanun dışı yollarla veya gerçeğe aykırı her türlü beyanname ve belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak muamelesini yaptırmak suretiyle eksik re­ sim veya vergi ödemek- veya resim, veya vergileri ödememek, ödenmeksizin ödenmiş veya muamelesi yaptı­ rılmış veya resim veya vergiye ta'bi olduğu halde muafiyete tabi mal gibi gösterilmek veya tekele tabi bir malı tekel dışında göstermek suretiyle memlekete mal veya eşya ithal edenler veya ithale teşebbüs eyleyenler, hak­ kında, resim veya vergileri noksan verilen mal veya eşya için bu noksanlığın, resim veya vergileri ödenmemiş olan mal veya eşya için de tekmil resim veya vergilerin, tekele tabi madde veya mallar için ise gümrüklenmiş piyasa değerinin üç misli ağır para cezası hükmedilir. Mal veya eşyanın memlekete ithalinin özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olması durumunda, iki seneden beş seneye kadar hapis cezası ile birlikte mal veya eşyanın gümrüklenmiş piyasa de­ ğerinin üç misli ağır para cezasına hükmolunur. Mal veya eşyanın yakalanmış olması halinde müsaderesine karar verilir, yakalanmaması halinde ise yuka­ rıdaki fıkralarda yazılı ağır para cezasına gümrüklenmiş piyasa değeri de ilave olunur.» MADDE 3. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Yukarıdaki fıkra dışında kalan ve bu Kanunda ayrıca cezası bulunmayan her nevi kaçakçılık suç­ larının failleri, gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değerinin, tekel kaçağı maddeler için CİF değeri ile birlikte özel kanunlarında yazılı para cezasının veya resminin birer misli ağır para cezasıyla cezalandırılır ve mal veya eşyanın müsaderesine karar verilir. Mal veya eşyanın, memlekete İthalinin veya ihracının özel kanunlarla veya ithalat ve ihracat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olması durumlarında fail hakkında ayrıca bir seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hükmolunur.» MADDE 4. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 27 nci maddesine üçüncü fıkra­ dan sonra dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen mal veya eşyanın özel kanunlarla veya ithalat ve ihracat rejimi karar­ larıyla memlekete ithali veya ihracının yasaklanmış olmaması halinde yukarıdaki fıkralarda zikrolunan hapis cezasına hükmedilmeyip sadece ağır para cezasına ve mal veya eşyanın müsaderesine karar verilir.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306)
Sayfa 7 -
— 6 — H Ü K Ü M E T I N TEKUtF E T T I Ğ I M E T I N 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddeleri ile 1177 Saydı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve 1918 Saydı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı MADDE 1. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fık­ rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Yolcuların beyanlarına mühal'if olarak yanlarında veya kaplarında zuhur eden ve ticarî mahiyet ve mik­ tarda olan eşyalariyle gümrükten kaçırılmak maksadına müstenit olarak sandık, bavul, çanta ve bunlara ben­ zer eşya veya kaplarında veya bunların muhteviyatında gizli tertiple yaptırılmış yerlerden veya üstünde bulun­ durduğu eşyanın gizli yerlerinden veya yastık, yorgan ve şiltelerin içinden çıkarılan veya ayakkabılarına yer­ leştirilmiş, vücutlarına sarılmış veya sıkıştırılmış olarak bulunan yahut herhangi bir suretle muayeneye arz edil­ memiş olan gümrüğe ve tekele tabi kaçak eşyadan dolayı müsadere kararı verilmekle beraber, yukarıda zik­ redilen mal veya eşya, özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararıyla memlekete ithali yasaklanmış mallardan değilse fail, eşyanın gümrüklenmiş değerinin, tekel kaçağı maddeler için CİF değeri ile 'birlikte özel kanun­ larında yazılı para cezasının veya resminin birer misli ağır para cezasıyla cezalandırılır. Özel kanunlarında para cezası tayin edilmemiş olması hallerinde hükmolunacak para cezasına bu malların gümrüklenmiş piyasa değeri miktarınca bir meblağ ilâve olunur. Mal veya eşyanın, memlekete ithalinin özel kanunlarla veya it­ halat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olması durumunda fail hakkında ayrıca bir seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hükmolunur.» MADDE 2. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şe­ kilde değiştirilmiştir. «Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile veya suistimal gibi kanun dışı yollarla veya gerçeğe aykırı her türlü beyanname ve belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak muamelesini yaptırmak suretiyle eksik re­ sim veya vergi ödemek- veya resim, veya vergileri ödememek, ödenmeksizin ödenmiş veya muamelesi yaptı­ rılmış veya resim veya vergiye ta'bi olduğu halde muafiyete tabi mal gibi gösterilmek veya tekele tabi bir malı tekel dışında göstermek suretiyle memlekete mal veya eşya ithal edenler veya ithale teşebbüs eyleyenler, hak­ kında, resim veya vergileri noksan verilen mal veya eşya için bu noksanlığın, resim veya vergileri ödenmemiş olan mal veya eşya için de tekmil resim veya vergilerin, tekele tabi madde veya mallar için ise gümrüklenmiş piyasa değerinin üç misli ağır para cezası hükmedilir. Mal veya eşyanın memlekete ithalinin özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olması durumunda, iki seneden beş seneye kadar hapis cezası ile birlikte mal veya eşyanın gümrüklenmiş piyasa de­ ğerinin üç misli ağır para cezasına hükmolunur. Mal veya eşyanın yakalanmış olması halinde müsaderesine karar verilir, yakalanmaması halinde ise yuka­ rıdaki fıkralarda yazılı ağır para cezasına gümrüklenmiş piyasa değeri de ilave olunur.» MADDE 3. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Yukarıdaki fıkra dışında kalan ve bu Kanunda ayrıca cezası bulunmayan her nevi kaçakçılık suç­ larının failleri, gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değerinin, tekel kaçağı maddeler için CİF değeri ile birlikte özel kanunlarında yazılı para cezasının veya resminin birer misli ağır para cezasıyla cezalandırılır ve mal veya eşyanın müsaderesine karar verilir. Mal veya eşyanın, memlekete İthalinin veya ihracının özel kanunlarla veya ithalat ve ihracat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olması durumlarında fail hakkında ayrıca bir seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hükmolunur.» MADDE 4. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 27 nci maddesine üçüncü fıkra­ dan sonra dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen mal veya eşyanın özel kanunlarla veya ithalat ve ihracat rejimi karar­ larıyla memlekete ithali veya ihracının yasaklanmış olmaması halinde yukarıdaki fıkralarda zikrolunan hapis cezasına hükmedilmeyip sadece ağır para cezasına ve mal veya eşyanın müsaderesine karar verilir.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306) _ 7 — ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ' METİN 1918 Sayıh Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddeleri ile 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Teke]] Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sayıh Tuz Kanununun 27 nci Mad- deslUnıJı Değiştiriibnesline ve 1918 Sayıh Kanuna Bir Ek Madde ilavesine Dair Kanun Tasarısı MADDE 1. — Tasarının 1 İnci maddesi Komisyonumuzca aynen'kabul edilmiştir. MADDE 2. — 1918 Gayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile veya suiistimal gibi kanun dışı yollarla veya gerçeğe ay­ kırı her türlü beyanname ve belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak muamelesini yaptırmak suretiyle eksik re­ stim veya vergi ödemek veya resim veya vergileri ödememde, ödenmeksizin ödenmiş veya muamelesi yaptı­ rılmış veya resim veya vergiye tabi olduğu halde muafiyete tabi mal gibi gösterilmek veya tekele tabi bir malı tekel dışında göstermek suretiyle memlekete mal veya eşya ithal edenler veya ithale teşebbüs eyleyen­ ler, hakkında, resim veya vergileri noksan verilen mal veya eşya için bu noksanlığın, resim veya vergileri ödenmemiş olan mal veya eşya için de tekmil resim veya vergilerin, tekele ••tabi madde veya mallar için ise güm- rüklenmiş piyasa değerinin üç misli ağır para cezası hükmedilir. Mal veya eşyanın memlekete ithalinin özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olma­ sı durumunda, ilki seneden beş seneye kadar hapis cezası ile birlikte mal veya eşyanın gümrüklenimiş piyasa de­ ğerinin üç misli ağır para cezasına hüfcmolunur. Mal veya eşyanın yakalanmış olması halinde müsaderesine karar verilir, yakalanamaması halinde ise yuka­ rıdaki fıkralarda yazılı ağır para cezasına güımrüklenmİş piyasa değeri de ilave olunur.» MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyo numuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 4. — Tasarının 4 üncü 'maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306)
Sayfa 8 -
_ 7 — ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ' METİN 1918 Sayıh Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddeleri ile 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Teke]] Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sayıh Tuz Kanununun 27 nci Mad- deslUnıJı Değiştiriibnesline ve 1918 Sayıh Kanuna Bir Ek Madde ilavesine Dair Kanun Tasarısı MADDE 1. — Tasarının 1 İnci maddesi Komisyonumuzca aynen'kabul edilmiştir. MADDE 2. — 1918 Gayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile veya suiistimal gibi kanun dışı yollarla veya gerçeğe ay­ kırı her türlü beyanname ve belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak muamelesini yaptırmak suretiyle eksik re­ stim veya vergi ödemek veya resim veya vergileri ödememde, ödenmeksizin ödenmiş veya muamelesi yaptı­ rılmış veya resim veya vergiye tabi olduğu halde muafiyete tabi mal gibi gösterilmek veya tekele tabi bir malı tekel dışında göstermek suretiyle memlekete mal veya eşya ithal edenler veya ithale teşebbüs eyleyen­ ler, hakkında, resim veya vergileri noksan verilen mal veya eşya için bu noksanlığın, resim veya vergileri ödenmemiş olan mal veya eşya için de tekmil resim veya vergilerin, tekele ••tabi madde veya mallar için ise güm- rüklenmiş piyasa değerinin üç misli ağır para cezası hükmedilir. Mal veya eşyanın memlekete ithalinin özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olma­ sı durumunda, ilki seneden beş seneye kadar hapis cezası ile birlikte mal veya eşyanın gümrüklenimiş piyasa de­ ğerinin üç misli ağır para cezasına hüfcmolunur. Mal veya eşyanın yakalanmış olması halinde müsaderesine karar verilir, yakalanamaması halinde ise yuka­ rıdaki fıkralarda yazılı ağır para cezasına güımrüklenmİş piyasa değeri de ilave olunur.» MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyo numuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 4. — Tasarının 4 üncü 'maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306) — 8 — (Hükümetim Teklif Ettliği Metin) MADDE 5. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Ek 2 nci Maddesinin (III) numa­ ralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «III. — Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine dayanılarak çıkarılan hükümet kararlarına aykırı olarak herhangi bir madde ve eşyayı memlekete ithal edenler veya memleketten çıkaranlar veya bu fiillere teşebbüs edenler bir seneden beş seneye kadar hapis ve yüzbin liradan onmilyon liraya kadar ağır para ceza­ sıyla cezalandırılırlar. İthal ve ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve maddeler hakkında konulan kayıt ve şartlara aykırı olarak veya izin veya lisans alınmadığı halde alınmış gibi göstererek herhangi bir madde veya eşyayı memlekete it­ hal edenler veya memleketten çıkaranlar veya bu fiillere teşebbüs edenler yüzbin liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. Bunların müsadere edilememesi halinde tayin edilecek pa­ ra cezasına; eşya veya maddenin rayiç değeri miktarınca, rayiç değer tespit edilemezse yüzbin. liradan onmil­ yon liraya kadar bir meblağ ilave olunur.» MADDE 6. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde ilave edil­ miştir. «EK MADDE 7. — İthalat ve İhracat rejimi kararlarında veya 1615 sayılı Gümrük Kanununun 19 ve 20 ndi maddelerine göre Bakanlar Kurulunca alınan kararlarda lehe değişiklik yapılması veya bu kararların yürür­ lükten kaldırılması hallerinde; değiştirilen veya kaldırılan kararlara aykırı davranışta bulunmuş olanlar hak­ kında failin lehine olan kararlar ve kanun hükümleri tatbik ve infaz olunur.» MADDE 7. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men Ve Takibine Dair Kanunun 1 inci maddesinin (F) bendi, 25 înci maddesinin ikinci fıkrası ile ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 8. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü maddesinin (a) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Yabancı memleketten gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri tütün mamullerinin cins ve miktarı Ma­ liye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.» MADDE 9. — 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 27. — Bu Kanunun 1 inci maddesine aykırı davranarak izinsiz tuz istihsal edenler ile bu şekilde istihsal edilmiş tuzları nakledenler, bulunduranlar ve yabancı memleketten Türkiye'ye kaçak tuz sokanlar hak­ kında ayrıca 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun hükümleri uygulanır.» MADDE 10. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «'beşmisli» ibaresi «üçmisli» olarak; 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarındaki «beşmisli» ibaresi «döftmisli» olarak, «onmi'sli» ibaresi ise «altmışmi'sli» olarak; 34 üncü maddenin beşinci fıkrasındaki «25 inci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı ceza» ibaresi «25 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı ceza» olarak; 41 ve 43 üncü maddelerinde yazılı «25 inci maddenin üçüncü fıkrasında» ibaresi «25 inci maddenin ikinci fıkrasında» olarak; 55 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı «25 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarıyla» ibaresi «25 inci maddenin birinci fıkrasıyla» şeklinde değiştirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306)
Sayfa 9 -
— 8 — (Hükümetim Teklif Ettliği Metin) MADDE 5. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Ek 2 nci Maddesinin (III) numa­ ralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «III. — Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine dayanılarak çıkarılan hükümet kararlarına aykırı olarak herhangi bir madde ve eşyayı memlekete ithal edenler veya memleketten çıkaranlar veya bu fiillere teşebbüs edenler bir seneden beş seneye kadar hapis ve yüzbin liradan onmilyon liraya kadar ağır para ceza­ sıyla cezalandırılırlar. İthal ve ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve maddeler hakkında konulan kayıt ve şartlara aykırı olarak veya izin veya lisans alınmadığı halde alınmış gibi göstererek herhangi bir madde veya eşyayı memlekete it­ hal edenler veya memleketten çıkaranlar veya bu fiillere teşebbüs edenler yüzbin liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. Bunların müsadere edilememesi halinde tayin edilecek pa­ ra cezasına; eşya veya maddenin rayiç değeri miktarınca, rayiç değer tespit edilemezse yüzbin. liradan onmil­ yon liraya kadar bir meblağ ilave olunur.» MADDE 6. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde ilave edil­ miştir. «EK MADDE 7. — İthalat ve İhracat rejimi kararlarında veya 1615 sayılı Gümrük Kanununun 19 ve 20 ndi maddelerine göre Bakanlar Kurulunca alınan kararlarda lehe değişiklik yapılması veya bu kararların yürür­ lükten kaldırılması hallerinde; değiştirilen veya kaldırılan kararlara aykırı davranışta bulunmuş olanlar hak­ kında failin lehine olan kararlar ve kanun hükümleri tatbik ve infaz olunur.» MADDE 7. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men Ve Takibine Dair Kanunun 1 inci maddesinin (F) bendi, 25 înci maddesinin ikinci fıkrası ile ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 8. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü maddesinin (a) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Yabancı memleketten gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri tütün mamullerinin cins ve miktarı Ma­ liye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.» MADDE 9. — 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 27. — Bu Kanunun 1 inci maddesine aykırı davranarak izinsiz tuz istihsal edenler ile bu şekilde istihsal edilmiş tuzları nakledenler, bulunduranlar ve yabancı memleketten Türkiye'ye kaçak tuz sokanlar hak­ kında ayrıca 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun hükümleri uygulanır.» MADDE 10. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «'beşmisli» ibaresi «üçmisli» olarak; 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarındaki «beşmisli» ibaresi «döftmisli» olarak, «onmi'sli» ibaresi ise «altmışmi'sli» olarak; 34 üncü maddenin beşinci fıkrasındaki «25 inci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı ceza» ibaresi «25 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı ceza» olarak; 41 ve 43 üncü maddelerinde yazılı «25 inci maddenin üçüncü fıkrasında» ibaresi «25 inci maddenin ikinci fıkrasında» olarak; 55 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı «25 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarıyla» ibaresi «25 inci maddenin birinci fıkrasıyla» şeklinde değiştirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306) — 9 — ((Adalet Komisyonumun Kabul Ettiği Metin) MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 8. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fık­ rasındaki «beş misli» ibaresi «üç misli» olarak; 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarındaki 'beş mis­ li» ibaresi «dört misli» olarak, «on misli» ibaresi ise, «altı misli olarak; 34 üncü maddenin beşinci fıkrasında­ ki «25 inci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı ceza» ibaresi «25 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı ceza» olarak; 41 ve 43 üncü maddelerinde yazılı «25 inci maddenin üçüncü fıkrasında» ibaresi «25 inci maddenin ikin­ ci fıkrasında» olarak; 55 inci maddenin birinci fıkrasın da yazılı «25 inci maddenin birinai ve'ikinci fikralarıyla» ibaresi «25 inci maddenin birinci fıkrasıyla» şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 9. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü maddesinin (a) bendinin bininci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Yabancı memleketten gelen yolcuların 'beraberlerin de getirecekleri tütün mamullerinin cins ve miktarı Ma­ liye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.» MADDE 10. — 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde. 27. —Bu Kanunun 1 inci maddesine aykırı davranarak izinsiz tuz istihsal edenler ile bu şökilde is­ tihsal edilmiş tuzlan nakledenler, bulunduranlar ve yabancı memle'ketten Türkiye'ye kaçak: tuz sokanlar hak­ kında ayrıca 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun hükümleri uygulanır.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306)
Sayfa 10 -
— 9 — ((Adalet Komisyonumun Kabul Ettiği Metin) MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 8. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fık­ rasındaki «beş misli» ibaresi «üç misli» olarak; 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarındaki 'beş mis­ li» ibaresi «dört misli» olarak, «on misli» ibaresi ise, «altı misli olarak; 34 üncü maddenin beşinci fıkrasında­ ki «25 inci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı ceza» ibaresi «25 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı ceza» olarak; 41 ve 43 üncü maddelerinde yazılı «25 inci maddenin üçüncü fıkrasında» ibaresi «25 inci maddenin ikin­ ci fıkrasında» olarak; 55 inci maddenin birinci fıkrasın da yazılı «25 inci maddenin birinai ve'ikinci fikralarıyla» ibaresi «25 inci maddenin birinci fıkrasıyla» şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 9. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü maddesinin (a) bendinin bininci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Yabancı memleketten gelen yolcuların 'beraberlerin de getirecekleri tütün mamullerinin cins ve miktarı Ma­ liye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.» MADDE 10. — 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde. 27. —Bu Kanunun 1 inci maddesine aykırı davranarak izinsiz tuz istihsal edenler ile bu şökilde is­ tihsal edilmiş tuzlan nakledenler, bulunduranlar ve yabancı memle'ketten Türkiye'ye kaçak: tuz sokanlar hak­ kında ayrıca 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun hükümleri uygulanır.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306) 10 - (Hükümetin Tekif Ettiği Metin) GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta­ kibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası hükümle­ rine muhalefetten açılmış kamu davalarından; a) Durumları 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrasının bu Kanunla değişik hükümlerine uyanlardan tutuklu veya hükümlü olanlar derhal tahliye edilirler. b) Durumları 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrasının bu Kanunla değişik hükümlerine uyanlar hakkında ve­ rilmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkûmiyet kararlarının sadece para cezasına iliş'kin kısımları infaz olunur, tnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı daha önce tutuklu kalınan süreler ile infaz edil­ mekte olan hürriyeti bağlayıcı cezadan fiilen infaz edilmiş olan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde cürümler için gösterilen asgarî hadde göre hesap edilerek mahsup edilir. 2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanu­ nun 1 inci maddesinin (F) bendi ile Ek 3 üncü maddesi hükümlerine aykırı davranıştan dolayı; a) Yapılmakta olan takibatın durdurulmasına, b) Açılan kamu davalarının ortadan kaldırılmasına, karar verilir. c) Bu suçlardan tutuklu veya hükümlü olanlar derhal tahliye edilir, mahkûmiyet hükümleri infaz edil­ mez ve hükmün kanunî neticeleri kalkar. 3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi uyarınca haklarında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre dava açılmış olup da, durumları 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesinin bu kanunla değişik hükümlerine uyanlardan, tutuklu veya hükümlü bulunanlar derhal tahliye edilir. 1918 sayılı Kanuna göre verilmiş olup infaz edilmekte olan mah­ kûmiyet hükümleri infaz edilmez ve hükmün bütün kanunî neticeleri kalkar. Tutuklulukta ve hükümlülükte fiilen geçirilen süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının bi­ rinci bendinde cürümler için gösterilen asgarî hadde göre hesap edilerek, 3078 sayılı Tuz Kanununa göre hükmedilen para cezasından mahsup edilir. MADDE 11. —> Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Başbakan T. Özal Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı /. K. Erdem ' Devlet Bakanı C. Büyükbaş Devlet Bakanı V. A. Tenekeci içişleri Bakanı Y. Akbulut Millî Eğitim Genç. ve Spor Bakanı V. H. H. Doğan Ulaştırma Bakanı V. Atasoy Sanayi ve Ticaret Bakanı H. C. Aral Devlet Bakanı K. Oksay Devlet Bakanı A. Tenekeci Adalet Bakanı M. N. Eldem Dışişleri Bakanı V. A. M. Yılmaz . Bayındırlık ve İskân Bakanı /. S. Giray Tarım Orman ve Köy İsteri Bakara H. H. Doğan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı S. N. Türel 27 , 3 . 1985 Devlet Bakanı A. M. Yılmaz Devlet Bakanı M. T. Titiz (Millî Savunma Bakanı V. S. N. Türel Maliye ve Gümrük Bafcanu A. K. Alptemoçin Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanı M. Aydın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. Kalemli Kültür ve Turizm Bakam M. M. Taşçıoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306)
Sayfa 11 -
10 - (Hükümetin Tekif Ettiği Metin) GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta­ kibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası hükümle­ rine muhalefetten açılmış kamu davalarından; a) Durumları 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrasının bu Kanunla değişik hükümlerine uyanlardan tutuklu veya hükümlü olanlar derhal tahliye edilirler. b) Durumları 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrasının bu Kanunla değişik hükümlerine uyanlar hakkında ve­ rilmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkûmiyet kararlarının sadece para cezasına iliş'kin kısımları infaz olunur, tnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı daha önce tutuklu kalınan süreler ile infaz edil­ mekte olan hürriyeti bağlayıcı cezadan fiilen infaz edilmiş olan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde cürümler için gösterilen asgarî hadde göre hesap edilerek mahsup edilir. 2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanu­ nun 1 inci maddesinin (F) bendi ile Ek 3 üncü maddesi hükümlerine aykırı davranıştan dolayı; a) Yapılmakta olan takibatın durdurulmasına, b) Açılan kamu davalarının ortadan kaldırılmasına, karar verilir. c) Bu suçlardan tutuklu veya hükümlü olanlar derhal tahliye edilir, mahkûmiyet hükümleri infaz edil­ mez ve hükmün kanunî neticeleri kalkar. 3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi uyarınca haklarında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre dava açılmış olup da, durumları 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesinin bu kanunla değişik hükümlerine uyanlardan, tutuklu veya hükümlü bulunanlar derhal tahliye edilir. 1918 sayılı Kanuna göre verilmiş olup infaz edilmekte olan mah­ kûmiyet hükümleri infaz edilmez ve hükmün bütün kanunî neticeleri kalkar. Tutuklulukta ve hükümlülükte fiilen geçirilen süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının bi­ rinci bendinde cürümler için gösterilen asgarî hadde göre hesap edilerek, 3078 sayılı Tuz Kanununa göre hükmedilen para cezasından mahsup edilir. MADDE 11. —> Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Başbakan T. Özal Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı /. K. Erdem ' Devlet Bakanı C. Büyükbaş Devlet Bakanı V. A. Tenekeci içişleri Bakanı Y. Akbulut Millî Eğitim Genç. ve Spor Bakanı V. H. H. Doğan Ulaştırma Bakanı V. Atasoy Sanayi ve Ticaret Bakanı H. C. Aral Devlet Bakanı K. Oksay Devlet Bakanı A. Tenekeci Adalet Bakanı M. N. Eldem Dışişleri Bakanı V. A. M. Yılmaz . Bayındırlık ve İskân Bakanı /. S. Giray Tarım Orman ve Köy İsteri Bakara H. H. Doğan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı S. N. Türel 27 , 3 . 1985 Devlet Bakanı A. M. Yılmaz Devlet Bakanı M. T. Titiz (Millî Savunma Bakanı V. S. N. Türel Maliye ve Gümrük Bafcanu A. K. Alptemoçin Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanı M. Aydın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. Kalemli Kültür ve Turizm Bakam M. M. Taşçıoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306) — 11 — ((Adalet Komisyonumun Kalbul Ettiği Metlin) GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta­ kibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile Bk 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası hükümleri­ ne muhalefetten açılmış kamu davalarından; a) Durumları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrasının bu Kanun la değişik hükümlerine göre sadece para cezası verilme­ sini gerektiren tutuklu veya hükümlüler derhal tahliye edilirler. ^ b) Durumları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrasının bu Kanunla değişik hükümlerine göre sadece para cezası ve­ rilmesini gerektirenler hakkında verilmiş ve henüz yerine geMmemiş mahkûmiyet kararlarının sadece para cezasına ilişkin kısımları infaz olunur, tnfaz edilecek pa ra cezasından, aynı suçtan dolayı daha önce tutuklu ka­ lınan süreler ile infaz edilmekte olan hürriyeti bağlayıcı cezadan fiilen infaz edilmiş olan süreler 647 sayılı Ce­ zaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 'birinci 'bendinde cürümler için gösteri­ len asgarî hadde göre hesap edilerek mahsup edilir. 2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 1 inci maddesinin (F) 'bendi ile Ek 3 üncü maddesi hükümlerine aykırı davranıştan dolayı; a) Yapılmakta olan takibatın durdurulmasına, '- h) Açılan kamu davalarının ortadan kaldırılmasına, Karar verilir. c) Bu suçlardan tutuklu veya hükümlü olanlar derhal tahliye edilir, mahkûmiyet hükümleri infaz edilmez ve hükmün kanunî neticeleri kalkar. 3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi uyarınca hak­ larında 1918 savılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre dava açılmış olup da, 3078 sayılı Tuz Ka­ nununun 27 nci maddesinin hu Kanunla değişik hüküm terine göre kapsam dışında kalan tutuklu veya hüküm­ lüler derhal tahliye edilir, 1918 sayılı Kanuna göre verilmiş olup infaz edilmekte olan mahkûmiyet hükümleri infaz edilmez ve hükmün bütün kanunî neticeleri kalkar. Tutuklulukta ve hükümlülükte fiilen geçirilen süre­ ler 647 savılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde cürüm­ ler için gösterilen asgarî hadde göre hesap edilerek, 3078 sayılı Tuz Kanununa göre hükmedilen para cezasından mahsup edilir. MADDE 11. — Tasarının 11 İnci maddesi Komisyo nuimuzca aynen kabul edilmiştir., MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306)
Maddeye git
  
  
  TBMM Kaynak dosya
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul