En son güncellemeler 22 Haziran 2018 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
395
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Tanımlar, Görev ve Teşkilat
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - 4971(2003) (Değişik: 1/8/2003-4971/18 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının ayrı ayrı ya da tamamını belirlenen sürelerle vermek ve denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere Maliye Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilât ve görevlerine dair usul ve esasları düzenlemektir.
Tanımlar
Madde 2 - 5793(2008), 4971(2003)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;

İdare; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,

Bakanlık; Maliye ve Gümrük Bakanlığını,

Bakan; Maliye ve Gümrük Bakanını,

Piyango; Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyununu, Sayısal Loto; Belirli bir rakam grubu içinden çekilecek kura sonunda saptanan adetlerde rakamların bilinmesi halinde ikramiye verilmesi esasına dayanılarak tertiplenen şans oyununu,

Hemen-Kazan; Belirli ikramiyeleri ihtiva eden özel biletlerin üzeri kapalı kısımlarının kazınarak ikramiyeyi gösteren sayı veya işaretin çıkarılması suretiyle oynanan şans oyununu,

Şans Oyunları; (Ek: 1/8/2003-4971/19 md.) karşılığı nakit olmak üzere oynatılan piyango, sayısal oyunlar, hemen-kazan ve benzeri oyunları,

Çekiliş; Dağıtılacak ikramiyeleri kazanan numaralar, sayı grubu veya kişilerin kura çeşitleri ile belirlenmesini,

Talih Oyunları; Beceri veya şansa dayanan fiş, jeton veya para ile oyun araç ve gereçleriyle bir kasaya karşı veya oyun makinalarında oynanan oyunları,

Gayrisafi Hasılat; İdarenin piyango ve benzeri şans oyunlarından sağladığı gelirlerden, ikramiyeler ve Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan hasılatı,

Lisans; (Ek: 1/8/2003-4971/19 md.) İdare tarafından, şans oyunlarını plânlamak, tertip ve çekilişini düzenlemek üzere verilen izni,

Hasılat: (Ek: 24/7/2008-5793/18 md.) Şans oyunlarının oynatılması karşılığı iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,

Net hasılat: (Ek: 24/7/2008-5793/18 md.) Hasılattan Şans Oyunları Vergisi ile oyun planlarına göre hesaplanan ödenecek ikramiyeler düşüldükten sonra kalan tutarı,

ifade eder.
(1) Bu KHK gereği Maliye Bakanlığına bağlı bulunan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 29/7/1996 tarih ve 39-08/D-2-96-340 sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile Başbakanlığa bağlı iken, 13/1/1999 tarih ve 23582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı'nın 12/1/1999 tarih ve 39-08/D-1-99-17 sayılı onayı ile Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra, 27/11/2002 tarihli ve 24949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanlığının 26/11/2002 tarihli ve D-1-2002-792 sayılı Onayı ile Maliye Bakanlığına bağlanmıştır.
396
Görev
Madde 3 -
İdarenin görevleri şunlardır:

a) Piyango planlarını hazırlamak, piyango biletlerinin basımını ve satışını sağlamak, piyango çekilişlerini gerçekleştirmek ve ikramiyelerini ödemek,

b) Sayısal loto sistem ve planlarını hazırlamak ve uygulamak, tertip ve çekilişlerini gerçekleştirmek, ikramiyelerini ödemek,

c) Hemen-kazan oyunu planlarını hazırlamak ve bu oyunun tertip ve uygulanmasını gerçekleştirmek, ikramiyelerini ödemek,

d) Her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunları tertip etmek,

e) Talih oyunlarını ve işletmelerini denetlemek, bu amaçla gerekli esasları belirlemek,

f) Karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve benzeri piyangoların tertiplenmesine izin vermek, bunları izlemek ve denetlemek, bu hususlara ait esasları belirlemek,

g) Gerektiğinde faaliyet konusuna giren oyunlarla ilgili bilet, kupon ve benzerlerini karşılığı Türk parası veya döviz olarak ödenmek üzere yurtdışında pazarlamak,

h) Gerek görülen durumlarda faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak veya bu kuruluşlarla ortaklık kurmak,

ı) Faaliyet konuları ile ilgili uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve gerekli işbirliğini sağlamak,

j) Çeşitli kanun, Bakanlar Kurulu kararları, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak,
Teşkilat
Madde 4 -
İdare, merkez ve taşra teşkilatı ile yurtdışı şube ve bürolarından oluşur.
İKİNCİ KISIM
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Madde 5 -
Yönetim Kurulu İdarenin en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organıdır.

Yönetim Kurulu;

a) Genel Müdür,

b) İki Genel Müdür Yardımcısı,

c) Başbakanın önerisi ile atanan bir ve Bakanın önerisi ile atanan iki üyeden, olmak üzere altı kişiden teşekkül eder.

Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri müşterek kararla ve üç yıl süre için atanırlar. Bunların en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmaları şarttır. Yönetim Kurulu üyeleri çalışma sürelerine bakılmaksızın atandıkları usule göre görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının üçte ikisidir.

Başkanın bulunmaması halinde, Başkan tarafından belirlenen Genel Müdür Yardımcısı üye toplantıya başkanlık eder.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 6 -
Yönetim Kurulununun Görevleri şunlardır:

a) Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde İdarenin yönetim ve gelişmesi için gerekli kararları almak,

b) İdarenin yıllık bütçesini, bilanço ve netice hesaplarını, kadrolarını ve faaliyet raporlarını incelemek, gerektiğinde değiştirmek, Genel Müdürün teklifi ile yönetim giderleri bütçesinin bölümleri içinde aktarmaları yapmak, bölümler arasında aktarma, ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini Bakanlığın tasvibine sunmak için karar almak,(1) 
(1) Bu bendin uygulaması ile ilgili olarak, 10/12/2003 tarihli ve5018 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine bakınız
397
c) İdarenin yönetimi ile ilgili idari, teknik, personel, alım satım ve ihale yönetmeliklerini incelemek, onaylamak ve yetki sınırlarını tayin etmek,

d) İdarenin yetki alanına giren piyango, şans oyunları ve müşterek bahis ihdası ile bunların planlarını tanzim, çekilişleri tertip ve icabında bunları tadil ve ilan etmek,

e) Talih oyunları ve işletmeleriyle, bunların denetimi için gerekli usul ve esasları belirlemek,

f) İdare gelirlerinin etkin bir şekilde ve gerektiğinde yerinde tahsilini sağlayıcı tedbirleri almak, buna ilişkin şekil ve şartları tespit etmek,

g) Yurtdışında benzeri kuruluşlarla müştereken yapılacak çekilişlere katılma kararı almak,

h) İlgili mevzuata göre; yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili faaliyetlerini yürütmek için ortaklıklar kurulmasına, bölge, şube müdürlükleri ile büro açmaya ve kapamaya karar vermek, bunların yetki ve çalışma esaslarını tespit etmek,

ı) Yurtiçi ve yurtdışında özel çekilişler tertip edilmesine karar vermek, çekiliş organizasyonunun kamu kurum kuruluşları, kamu tüzel kişileri, vakıflar veya kamu yararına çalışan dernekler tarafından üstlenilmesi halinde bu kuruluşlara yapılacak katkı miktarını tesbit etmek,

j) İdarenin üçüncü kişilerle olan ve henüz yargıya intikal etmemiş ihtilaflar ile İdare leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde sulh olmak, davayı kabul veya feragat etmek, kararlar aleyhine yüksek dereceli mercilere gitmekten vazgeçmek ve tahsili imkansız hale gelmiş alacakların takibinden sarfınazarla kayıtlarının silinmesine karar vermek,

k) İdare lehine hükmedilip tahsil edilen avukatlık ücretinden davanın takip ve intacında emeği geçen Hukuk Müşaviri, avukat ve sair memurlara verilecek payları belirlemek,

l) İdarenin personeline verilecek ikramiye hakkında karar almak,

m) İdare mallarının korunması hakkında lüzumlu kararları almak,

n) Bağış kabul etmek, bağışta bulunmak,

o) Başbayiler ve bayilere verilecek komisyon miktar ve oranını belirlemek,

p) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen sair görevleri yapmaktır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı
Madde 7 -
İdare merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur, Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük
Genel Müdür
Madde 8 -
Genel Müdür İdarenin en üst amiridir ve İdare hizmetlerini mevzuata ve Yönetim Kurulu kararlarına, milli güvenlik politikasına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve İdarenin faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, idari ve adli yargı mercileri ile üçüncü kişilere karşı İdareyi temsil etmekle görevli ve Bakana karşı sorumludur.
398
Genel Müdür olarak atanabilmek için en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak şarttır.

Genel Müdür merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 9 -
İdarenin ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş üç genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Ana Hizmet Birimleri
Madde 10 -
İdarenin ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Piyango Dairesi Başkanlığı

b) Loto Dairesi Başkanlığı

c) Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı

d) İkramiye Kontrol ve çekilişler Dairesi Başkanlığı

e) Talih Oyunları Dairesi Başkanlığı
Piyango Dairesi Başkanlığı
Madde 11 -
Piyango Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Piyango planlarını harırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Piyango biletlerini basıma hazırlamak, basımını sağlamak, basılı biletleri tesellüm ve muhafaza etmek, biletlerin kontrolunu yapmak,

c) Piyango biletlerinin sevk planlarını düzenlemek, biletlerin satış merkezlerine sevk işlemlerini yapmak.

d) Piyango biletlerinin satışlarını izlemek, satışların en yüksek düzeyde yapılabilmesi amacıyla satış merkezleri ile merkez arasında koordinasyonu sağlamak,

e) Satılamayan piyango biletlerinin iade işlemlerini yürütmek bunlara ait hesaplara esas olmak üzere gerekli belgeleri hazırlamak, iade edilen biletlere isabet eden ikramiyeleri belirlemek,

f) İdarenin sözleşmeli başbayi ve bayilerinin bilet hareketlerinin mutabakatını sağlamak,

g) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
Loto Dairesi Başkanlığı
Madde 12 -
Loto Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sayısal Loto sistem ve planlarını hazırlamak,

b) Sayısal Loto kuponlarının basımını sağlamak, kuponların başbayi ve bayiler ile İdarenin taşra teşkilatına sevk işlemlerini yapmak, lotonun oynanmasını sağlamak ve izlemek,

c) Sayısal Lotonun ülke düzeyinde organizasyonunu, iştirak oranının en yüksek düzeyde olması amacıyla başbayii, bayi ve İdarenin taşra teşkilatı ile merkez arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Sayısal Lotonun her oyun devresi sonucunun toplam hasılatını tespit etmek, toplam hasılata göre dağıtılacak ikramiyeleri belirlemek,

e) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.
399
Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı
Madde 13 -
Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Hemen - kazan oyununun sistem ve planlarını hazırlamak, oyun biletlerinin basımını sağlamak, biletleri tesellüm, muhafaza ve kontrol etmek, biletlerin sevk işlemlerini yapmak satışını sağlamak ve izlemek, satılamayan biletlerle ilgili iade işlemlerini yürütmek,

b) Her türlü eşya piyangosu, diğer şans oyunu ve müşterek bahisleri tertiplemek, bilet veya kuponlarının basım, tesellüm, kontrolunu yapmak, bunların sevk işlemlerini yürütmek, satışını sağlamak,

c) Görev alanındaki her türlü oyuna ait ödenecek ikramiyeleri belirlemek ve bu oyunlarla ilgili diğer hizmet ve işlemleri yapmak,

d) Doğrudan veya bir mal veya hizmetin satışı nedeniyle bilet, kupon veya iştirak numarası verilmek suretiyle tertip edilecek her türlü eşya ve benzeri piyangoların tertibine izin verilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

e) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.
İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanlığı
Madde 14 -
İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İdarenin ana hizmet faaliyetlerine ait her türlü oyunlarda ikramiye kazananların belirlenmesi amacıyla çekilişleri düzenlemek, çekilişleri gerçekleştirmek, çekiliş sonuçlarının ilanını sağlamak, ikramiyelerin düzenli olarak ödenmesini sağlamak ve izlemek,

b) Çekilişler itibariyle ödenen ve İdareye irat kaydolunacak ikramiyeleri belirlemek ve bunlarla ilgili muhasebeye esas olan belge ve kayıtları düzenlemek,

c) Piyango, sayısal loto, hemem - kazan ve benzeri oyunlar sonucunda ikramiye isabet edip, satış merkezleri ile sözleşmeli başbayi veya bayilerce ikramiyeleri ödenerek merkeze gönderilen bilet veya kuponların tesellümü ve kontrolunu yapmak, kontrol sonucunun gereğinin yapılmasını sağlamak,

d) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
Talih Oyunları Dairesi Başkanlığı
Madde 15 -
Talih Oyunları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Talih oyunları ve işletmelerini denetlemek,

b) Talih oyunları işletmelerinin denetimi amacıyla istihdam edilecek denetleme elemanlarını yönetmek, denetleme sonucu düzenlenen rapor gereklerini yerine getirmek, raporların ilgili mercilere sunulmasına dair işlemleri yapmak,

c) Talih oyunları işletmeleri hakkında uygulanan cezalarla ilgili işlemleri yapmak, para cezaları, giderlere katılma payları ve diğer yükümlülüklerini izlemek ve tahsilini gerçekleştirmek, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

d) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak,
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve Denetim Birimleri
Madde 16 - 5436(2006)
İdarenin merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı

b) Hukuk Müşavirliği

c) (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)
400
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 17 -
Teftiş Kurulu Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına, İdarenin merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak;

a) Teftiş, inceleme, soruştarma ve araştırma yapmak,

b) İdarenin amaçlarını ve görevlerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

c) Özel kanunlarla veya Genel Müdürce verilen benzeri görevleri yapmakla yükümlüdür.

Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
Hukuk Müşavirliği
Madde 18 -
Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) İdarenin diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) İdarenin menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımca olmak,

c) Adli ve idari davalarla, her türlü icra işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, bunlarla ilgili merciler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek,

d) İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

e) İdare ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri hukuki açıdan incelemek, gerektiğinde hazırlamak ve gerekli görülecek değişiklikleri teklif etmek,

f) İdare birimleri tarafından veya Başbakanlık, Bakanlık ve diğer kuruluşlardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer iş ve işlemleri hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek,

g) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Madde 19 - 5436(2006) (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)
 
401
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı Birimler
Madde 20 - 5902(2009)
İdarenin yardımcı birimleri şunlardır:

a) Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

b) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

c) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

d) İdari İşler Dairesi Başkanlığı

e) (Mülga : 29/5/2009 –5902/25 md.) (1)
Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 21 -
Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere İdare bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve onaylanan bütçenin uygulanmasını takip etmek,

b) İdarenin merkez ve taşra teşkilatı ile yurt dışı teşkilatının bütün nakit, kıymet ve hesap hareketlerini takip ve kontrol etmek, gerekli belgeleri hazırlamak,

c) İdare ile ilgili her türlü tahsilat ve ödeme işlemlerini yapmak veya taşra teşkilatıyla ilgili olanların yapılmasını sağlamak,

d) İdare hesapları ile ilgili her türlü kanuni defterler ile diğer defter ve kayıtları tutmak, bununla ilgili olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,

e) Piyango, sayısal loto, hemen - kazan ve benzeri oyunlara ait satış, masraf ve kar hesaplarını çıkarmak,

f) İdarenin yıllık bilanço, kar zarar cetvellerini düzenlemek,

g) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 22 -
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İdarenin insangücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

b) İdare personelinin atama, özlük, emeklilik ve konut tahsis işlemlerini yürütmek, özlük hakları ile ilgili her türlü tahakkuk işlemlerini yapmak,

c) İdarenin eğitim planlarını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve yürütmek,

d) Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları işlemlerini yürütmek,

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
İdari İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 23 -
İdari İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İdare için gerekli araç, gereç, malzeme ve kırtasiyelerin temin ve dağıtımı ile ilgili işlemleri yapmak,
(1) Bu bentte yer alan “Savunma Uzmanlığı”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
402
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve her türlü taşıma işlemlerini yapmak,

d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

e) İdare personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

f) Genel evrak, arşiv ve diğer haberleşme hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

g) İdareyi ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait diğer hizmetleri yapmak,

h) Reklam hizmetlerini yürütmek,

ı) İdarenin başbayiler ve bayilerle olan işlem ve hizmetlerini yürütmek,

j) Genel Müdürlüğün basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

k) Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek,

l) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 24 -
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İdare birimlerine ait görevlerin zamanında bilgisayar aracılığı ile gerçekleştirilmesi ve daha hızlı ve güvenilir sonuçlara ulaştırılması için destek sağlamak,

b) İdarenin ana hizmetlerinin çözümleme ve tasarımını yapmak, bu hizmetlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak,

c) Verilerin derlenmesi, girilmesi, işlenmesi ve sonuç değerlerinin elde edilmesi gibi değişik aşamalarda, iş bütünlüğünün sağlanması amacı ile planlamalar yapmak,

d) İdare hesapları ile ilgili her türlü kanuni defterler ile diğer defterler ve kayıtları bilgisayar sistemi ile gerçekleştirmek,

e) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.
Savunma Uzmanlığı
Madde 25 - 5902(2009) (Mülga : 29/5/2009 –5902/25 md.) (1)
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı
Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı
Madde 26 -
İdare, ilgili mevzuat hükümlerine göre taşra teşkilatı ile yurtdışı şube ve bürolarının kurulmasına veya kaldırılmasına yetkilidir.
BEŞİNCİ KISIM
Sorumluluklar ve Yetkiler
Yöneticilerin Sorumluluğu
Madde 27 -
İdarenin merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumludur.
Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Genel Müdürlüğün Görev, Yetki ve sorumluluğu
Madde 28 -
Genel Müdürlük ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşların uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Genel Müdürlük diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara dair faaliyetlerinde Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Genel Müdürlük, hizmet alanlarına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlar.
(1) Bu madde, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
403
Düzenleme Görev ve Yetkisi
Madde 29 -
Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararları, tebliğ, genelge ve diğer emirlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Yetki Devri
Madde 30 -
Yönetim Kurulu sınırlarını açıkca belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını Genel Müdüre devredebilir.

Genel Müdür ile her kademedeki idare yöneticileri sınırlarını açıkca belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir.

Yetki devri, yetki devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
ALTINCI KISIM
Talih Oyunları İşletmeleri Denetimi
Talih Oyunları İşletmelerinin Bildirilmesi
Madde 31 -
Talih oyunları oynanmasına izin verilen veya izni iptal edilen işletmeler ilgili merciler tarafından İdareye derhal bildirilir.
Talih Oyunları İşletmecilerinin Sorumluluk ve Yükümlülükleri
Madde 32 -
Talih oyunları işletmecileri; bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmek, görevli denetim elemanlarının bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde yapacakları denetimlerle ilgili olarak, sözlü veya yazılı talepleri halinde para, jeton ve benzeri değerleri, her türlü bilgi, kayıt, hesap ve belgeleri anında ibraz etmek, görevlilere her türlü yardımı yapmak, işletmelerinde gerekli her türlü değişiklikleri ve düzenlemeleri yerine getirmek, gerekli oyun makinaları, oyunlarla ilgili ve diğer araç ve gereçleri almak ve kullanmak zorundadırlar.
Giderlere Katılma Payı
Madde 33 -
Talih Oyunları İşletmecileri; İşletmenin aylık gayrisafi hasılatının % 5'ini aşmamak ve aylık onbin ABD Dolarından az olmamak üzere giderlere katılma payını, İdareye ödemek zorundadırlar.

Bu maddede belirtilen oran ve miktarlar ile bu miktarların Türk parası veya döviz olarak ödenmesi Bakanın onayı ile belirlenir.
Denetim ile İlgili Giderler
Madde 34 -
Talih oyunları işletmelerinden alınacak giderlere katılma payları ve para cezaları İdare Bütçesi içinde ayrı bir hesapta izlenerek, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin talih oyunları işletmelerinin denetimleri ile ilgili hükümleri uyarınca yapılacak her türlü giderler, denetleme elemanlarına ödenecek ücret ve özlük haklarına ait harcamalar bu hesaptan karşılanır.

Bu hesaptan yapılan yatırım harcamaları, akabinde Devlet Planlama Teşkilatına bildirilir. Talih oyunları ile ilgili hizmetlerin gerektirdiği harcamalara dair usul ve esaslar, Bakan tarafından onaylanan yönetmelikle düzenlenir.

Bu hesabın gelir ve giderleri İdarenin denetimine dair hükümlere tabidir.

Bu hesapta izlenen giderlere katılma payı ve para cezalarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Bu hesabın gelirlerinin yeterli olmaması halinde, giderleri İdare bütçesinden karşılanır.
404
Talih Oyunları İşletmelerinin Denetimi
Madde 35 -
Talih oyunları İşletmeleri, diğer mevzuattaki denetimle ilgili hükümler ile il Valilerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, İdarece görevlendirilen elemanlarca denetlenir.

Denetleme görevlileri; talih oyunları işletmelerinin para jeton ve benzeri değerlerini saymaya, her türlü hesap, kayıt ve belgelerini talep etmeye, bunları incelemeye, gerektiğinde elkoymaya, işletmelerin bütün faaliyet ve işlemleri hakkında araştırma, inceleme ve soruşturma yapmaya, oyun makina, alet ve gereçlerinin nitelik ve güvenlik açısından sakıncalı görülmesi halinde bunların kullanımını durdurmaya ve konusu ile ilgili benzeri görevleri yerine getirmeye yetkilidir.

Talih oyunları işletmelerinin denetimi ile görevlendirilecek personel sözleşmeli olarak istihdam edilir. Bu amaçla istihdam edilecek personelin sayısı ve ödenecek ücretler Bakan onayı ile belirlenir.

Talih oyunları işletmelerinin denetimine dair usul ve esaslarla, denetleme elemanlarında aranacak özel şartlar, bunların göreve alınmaları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Bakan tarafından onaylanan yönetmelikle düzenlenir.

Ancak, bunların yüksek öğrenim görmüş bulunmaları, bir yabancı dili bilmeleri ve kamu kurumlarında veya özel kuruluşlarda veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmaları gerekir. Denetim elemanlarının ataması, İdare Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanın onayı ile gerçekleşir.
Talih Oyunları İşletmeleri ile İlgili Cezalar
Madde 36 -
Talih oyunları ile ilgili mevzuat hükümleriyle, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin talih oyunları işletmelerinin denetim hükümleri ve bunların uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine uymayan işletmecilere, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, uyarma ve para cezaları verilir.

Uyarma ve para cezaları denetleme elemanlarının raporları üzerine İdare tarafından verilir. İşletme belgelerinin iptalini gerektiren hallerin tespitinde, denetim elemanlarının buna dair raporları İdarece ilgili mercilere gönderilir.
Uyarma Cezası
Madde 37 -
İşletmelerin yönetim ve işletilmelerinde görülecek kusur, ihmal ve eksiklikler için, işletme belgesi sahibine uyarma cezası verilir.
Para Cezaları
Madde 38 -
Aşağıda belirtilen hallerde ve miktarlarda para cezaları uygulanır.

a) Uyarma cezasına rağmen gerekli düzeltmenin yapılmaması veya ikinci uyarma cezasını gerektiren aynı veya ayrı fiillerin veya bir denetleme sırasında uyarma cezasını gerektiren birden fazla fiilin tespiti ile İdarece veya denetim elemanlarınca istenilen bilgi veya belgelerin süresi içinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde her fiil için ikimilyon lira,

b) Müşterilerin can veya mal güvenliğini sağlayacak idari ve teknik önlemlerin alınmasında kusur ve ihmalin tespiti ve ilgili kanun hükümlerine göre işletmelere giriş yasağı konulan kişilerin kabulünün tespiti halinde her kişi için beş milyon lira,

c) Son bir yıl içinde aynı veya ayrı nedenlerle en az iki defa para cezası almış olup, yeniden cezayı gerektiren bir fiilin tespiti halinde onmilyon lira,

Para cezası uygulanır.

İşletmelere para cezaları uygulanması,işletme belgesinin iptalini etkilemez.

Bu maddede yer alan para cezalarını on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu madde gereğince uygulanacak para cezalarını yerinde tahsiline ilişkin usul ve esaslar İdarece belirlenir.
405
Cezalara İtiraz
Madde 39 -
Bu kanun Hükmünde Kararnameye göre verilecek uyarma cezası kesindir.

İdarece verilecek para cezalarına karşı yedi gün içinde İdare Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.

İdare Yönetim Kurulunca verilen kararlara karşı idari yargıya başvurulabilir.
YEDİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Hukuki Bünye
Madde 40 -
İdare, bu Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen ve saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabi ve her türlü tasarrufa ehil, tüzel kişiliği haiz, bir kamu kuruluşudur.

İdare, Muhasebei Umumiye Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve Sayıştayın vize ve denetimine tabi değildir.

İdare Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine tabidir.
Piyango Tertip ve Çekiliş Düzenleme Hakkı
Madde 41 - 4971(2003) (Değişik: 1/8/2003-4971/20 md.)
Türkiye'de karşılığı nakit olmak üzere, şans oyunlarını plânlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı İdareye aittir. Özel kanunların hükümleri saklıdır.

Doğrudan veya bir mal ve hizmetin satışı nedeniyle, bedelli ya da bedelsiz, bilet, kupon, iştirak numarası veya her ne şekilde olursa olsun katılım hakkı verilerek karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve benzeri piyango ve çekiliş tertip edilebilmesi için İdareden izin alınması zorunludur.

Bu maddenin uygulanması yönünden nakit ve nakit hükmünde sayılanlar ile izin kapsamı dışında tutulacak düzenlemeler ve ikramiye, ödül, promosyon gibi adlar altında katılımcılara yapılacak teslimatlar İdare tarafından hazırlanacak ve Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Bu madde hükümlerini ihlâl edenlerin bu faaliyetleri ile bunlara ilişkin ilân ve reklamları, İdarenin talebi üzerine, mahallin en büyük mülkî amiri tarafından durdurularak, bu faaliyetlere ait bilet, kupon, iştirak numarası ve benzerleri toplatılır. İhlâlin radyo ve televizyon yayın kuruluşları tarafından yapılması halinde, İdarenin başvurusu üzerine bu tür yayınları içeren programlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından durdurulur.
Yurtdışı Faaliyetler ve Ortaklıklar
Madde 42 -
İdare, Bakanlığın izni ile yurt dışında satılmak ve karşılığı Türk parası veya döviz olarak ödenmek üzere piyango, sayısal loto, hemen - kazan ve benzeri oyunlar tertip edebilir ve faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla yurtiçi ve yurtdışında ortaklık kurabilir, müşterek çekilişler yapabilir.
Devlet Garantisi
Madde 43 -
İdare tarafından tertiplenen piyango, sayısal loto, hemen kazan ve sair çekiliş ve şans oyunları ile müşterek bahisler için taahhüt edilen ikramiyeler Devlet garantisi altındadır.
Personel Rejimi
Madde 44 - KHK 666(2011)
İdare personeli hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümleri uygulanır.

(Mülga ikinci fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(1)

Yönetim Kurulu Başkanı olarak Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Genel Müdür Yardımcıları, her ay 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine tanınan mali haklardan ayrıca yararlanırlar.
Sözleşmeli Personel
Madde 45 -
Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerle, avukatlık, sağlık ve teknik hizmetler sınıflarına dahil yüksek öğrenim görmüş personel ile tercümanlar, 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bakanlığın onayı ile sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilir.
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu fıkrada yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
406
Atama
Madde 46 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5'inci maddesinde belirtilen atamalar ile 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan personelin atamaları Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Bütçe
Madde 47 - KHK 666(2011), KHK 547(1995), An. M. K. 1992/32(1994), KHK 527(1994), KHK 433(1991)
İdarenin takvim yılı itibariyle hazırlanacak bütçesi Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer. İdarenin aylık gayrisafi hasılatının yüzde biri araştırma yenileme, geliştirme, eğitim ve teşvik hizmetlerine karşılık olarak ayrılır. Bunun esasları ve sarf şekli yönetmelikle belirlenir. (Ek ibare: 5/7/1991- KHK-433/10 md.;İptal:Ana.Mah'nin 5/5/1992 tarih ve E. 1991/33,K.1992/32 sayılı Kararı ile,;Yeniden düzenleme:18/5/1994-KHK-527/27 md.;mülga:23/2/1995-KHK-547/19 md.)(1)

(Mülga ikinci fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(2)

(Ek: 23/2/1995-KHK-547/19 md.) Karşılık hesabından, yukarıdaki fıkralarda belirtilen giderler yapıldıktan sonra kalan bakiye her yıl sonunda genel bütçeye gelir yazılmak üzere hazine hesaplarına intikal ettirilir.
İdare Safi Hasılatının Devri
Madde 48 - 5602(2007) (Mülga: 14/3/2007-5602/11 md.)
 
İdare Mevduatı
Madde 49 -
İdare tarafından bankalara yapılacak tevdiat hususi mevduat hakkındaki hükümlere tabidir.
İkramiye Ödemeleri
Madde 50 - 4971(2003)
(Değişik birinci fıkra : 1/8/2003-4971/21 md.) Şans oyunlarına ait biletler hamiline aittir. İkramiye ödenmesi için biletlerin ibrazı şarttır. Çekilişten evvel veya sonra her ne suretle olursa olsun zayi olduğu bildirilen biletlerin sahiplerine bilet ibraz edilmedikçe ikramiye ödenmez.

Bir Piyango biletine tek ikramiye ödemesi asıl olup, bir bilete birden fazla ikramiye isabet etmesi halinde miktarca büyük olan ikramiye ödenir.

Çekiliş gününden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen bilet ve kuponlara ait ikramiye ve amortiler tutarı İdareye irat kaydolunur.
Devlet Malı Sayılma
Madde 51 -
İdareye ait mallar Devlet malı hükmündedir. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmete geçirenler veya her ne suretle olursa olsun suistimal edenler ve piyango, sayısal loto ve hemen - kazan bilet ve kuponlarını taklit ve tahrif edenler Devlet malları ve paraları hakkında ika olunan bu gibi suçlara mürettep cezalara tabidir.
Cezai Hükümler
Madde 52 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 41' nci maddesinde tertip ve çekiliş düzenleme hakkı münhasıran İdareye tanınmış olan oyunları tertipleyenlerle, aynı maddenin ikinci fıkrası hükmünü ihlal edenler veya bu fıkra hükmüne göre gerekli izni almakla birlikte çekilişleri yapmayanlar veya çekiliş sonuçlarını ilan etmeyenler veya taahhütlerini yerine getirmeyenler ile talih oyunlarının oynanmasına mahsus oyun makina, araç ve gereçlerini bozanlar veya bunları bozuk olmasına rağmen kullandıranlar veya talih oyunları ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun hile yapanlar hakkında yüz bin liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası ve iki aydan iki seneye kadar hapis cezası hükmolunur.

Biletlerin üzerinde yazılı kıymetlerden daha yüksek fiyatla satılması yasaktır. Bu hükme aykırı hareket edenler yüksek fiyatla sattıkları beher bilet için bilet bedelinin on katı tutarında para cezasına mahkum edilirler.
(1) Bu fıkranın uygulaması ile ilgili olarak, 10/12/2003 tarihli ve5018 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine bakınız. (2) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu fıkrada yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
407/408-5
Vergi Muafiyeti
Madde 53 - 4971(2003)
İdarenin hasılatı ile bilet,kupon,ilanları, resmi dairelerle olan muhaberatı,tertiplediği bilumum oyunları ile yaptığı çekilişlerde kazananların ikramiye ve amortileri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. (Ek cümle: 1/8/2003-4971/22 md.) İdarenin taraf olduğu işlemlerden noter ve yargı harçları alınmaz.
Kadrolar
Madde 54 - KHK 331(1988)
Genel Kadro ve Usulü hakkında190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (III)sayılı cetvelinde gösterilen Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait kadrolar iptal edilmiştir.Ekli cetvelde gösterilen kadrolar190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (III) sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklenmek üzere ihdas edilmiştir. (1) 
Çekilişlerin Yayını
Madde 55 -
Piyango çekilişleri özet olarak loto çekilişleri naklen Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun tüm ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalından yayınlanır. Çekiliş sonuçları özet halinde en az birer defa radyo ve televizyonda haber olarak duyurulur.Bu maddede belirtilen yayınlara ait Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yapılacak giderler İdarece karşılanır.
İdare Kefalet Sandığı
Madde 56 -
İdarenin; para, bilet, kupon, menkul kıymetler ve ayniyatını alıp veren, elinde tutan ve bunlarla ilgili bulunan personeli için,müteselsil kefalet usulüne tabi, İdareye bağlı tüzel kişiliği haiz Kefalet Sandığı kurulur.

Kefalet Sandığı İdare Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilen üç kişilik bir heyet tarafından yönetilir.

Sandığın hesap ve işlemleri İdare tarafından denetlenir. Bütçesinin onaylanması, bilanço ve gelir-gider cetvellerinin karara bağlanması İdare Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

İdare Kefalet Sandığının gelirlerinin tahsil ve giderlerinin yapılış usulleri, İdare heyeti başkan ve üyeleri ile muhasebeci ve diğer personele yapılacak ödemeler; sandığın yönetimi ve işleyişine dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.İdare heyeti başkan ve üyeleri ile muhasebeci ve diğer personeline yapılacak ödemeler, 2489 Sayılı Kefalet Kanununa göre teşekkül eden Kefalet Sandığı tarafından yapılan emsal ödemeleri geçemez.
Bilet ve Kuponların Saklanma Süreleri
Madde 57 -
İdare tarafından tertip ve çekilişi yapılan şans oyunlarına ait idarede kalan bilet ve kuponlardan;

a) İkramiye isabet etmeyenler,çekiliş tarihi veya kampanya döneminin bitiminden itibaren bir yıl,

b) İkramiye isabet edenler ise, ikramiye ödeme tarihini izleyen yıldan itibaren beş yıl,

Süre ile saklanır.
(1) Bu maddedeki "(I) sayılı" ibareleri 16/6/1988 tarihli ve 331 sayılı KHK ile "III sayılı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
408/408-6
Kaldırılan Hükümler
Madde 58 -
3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 9,12 ve 13 üncü maddeleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kanunlaştığı tarihte, diğer hükümleri ile2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bununla ilgili mevzuatın bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1 - KHK 579(1999) (Ek: 17/9/1999-KHK-579/1 md.)
Doğal afetlere maruz kalan bölgelere ve afetzedelere tahsis edilmek üzere geliri hiç bir kesintiye tabi olmaksızın özel çekiliş düzenlemeye İdare yetkilidir.

Afet özel çekilişlerinde, çekiliş tarihinden itibaren üç ay içinde ibraz edilmeyen bilet ve kuponlara ait ikramiye ve amorti tutarı da afete maruz kalan bölgelere ve afetzedelere tahsis edilmek üzere İdareye irat kaydolunur.

Bu madde kapsamında afet bölgesi ve afetzedeler adına tahakkuk eden miktarlar, kesinleştikleri tarihi takip eden yedi gün içinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü adına T.C. Ziraat Bankasında açılacak özel hesaba aktarılır. Hesapta toplanan paralar Maliye Bakanı
tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde afetin finansmanında kullanılır. Gerektiğinde bu miktarlardan ayrılacak tutarları aynı amaçla kullanılmak üzere genel bütçeye özel gelir ve karşılığını da ilgili kurum bütçelerindeki mevcut veya yeni açılacak tertiplere aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde kullanılamayan miktarlar, ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.
Ek Madde 2 - 7072(2018), KHK 680(2017)(Ek: 1/8/2003-4971/23 md.; Değişik: 2/1/2017 - KHK - 680/82 md.; Aynen kabul: 1/2/2018- 7072/80 md.)
Karşılığı nakit olmak üzere oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarına ilişkin lisans, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 49 yıl süreyle 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca kurulan Türkiye Varlık Fonuna verilmiştir. Lisansın Türkiye Varlık Fonu tarafından üçüncü kişilere devredilmesinden sonra, İdare lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemez ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremez. Lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye İdare yetkilidir.
Geçici Madde 1 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveldeki kadroların genel hükümlere göre dağılımı ve vize işlemleri tamamlanıncaya kadar ilgililerin aylıkları iptal edilen kadrolara dayanılarak ödenir.Sınıf,unvan ve kadro dereceleri değişmeyenler başka bir işleme gerek kalmaksızın ekli cetveldeki kadrolara atanmış sayılırlar.

Kadroları değişen veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve bu süre içinde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve diğer haklarını almaya devam ederler.
409
Geçici Madde 2 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulamasını göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar,mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnamaye aykırı olmayan hükümlerinin uygulamasına devam olunur.
Geçici Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeni düzenleme yapılıncaya kadar, değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilatı birimleri tarafından yürütülmeye devam olunur.
Geçici Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce, diğer mevzuat hükümlerine göre izin verilmiş olan karşılığı nakit olmayan piyangolar hakkında,bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 41'nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
Geçici Madde 5 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan talih oyunları işletmeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onbeş gün içinde İdareye bildirilir.
Mevcut işletim sözleşmesinin geçerliliği
Geçici Madde 6 - 5538(2006) (Ek: 1/7/2006-5538/42 md.)
İdarenin şans oyunlarına ilişkin mevcut işletim sözleşmesinin geçerliliği, İdarenin devralma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şans oyunlarının lisans hakkını yapılan özelleştirme ihalesi sonucu devir alan kuruluşun faaliyete geçiş tarihine kadar veya sistemin işletimi konusunda yeni bir ihale kararı alınıp sonuçlanıncaya kadar devam eder.
Yürürlük
Madde 59 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 33, 38, 51, 52 ve 53 üncü maddeleri kanunlaştığı tarihte, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 60 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.
410
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI

(1) Bu sırada yer alan “Savunma Uzmanlığı”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
410-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  320 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  320 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

  KHK/433

  a) 1 ve 3 üncü maddeleri

  b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmün de Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;

  1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabi olanlar, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olan personelden profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanına sahip olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanununa ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli için

  2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamına giren personelden öğretim üyeleri dışında kalan öğretim elemanları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olanlar ve Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup da anılan Kanu- nun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin11 inci fıkrasında sayılan unvanlarda bulunanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanları, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş Başkan ve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar, Başkan, Müdür ve Saymanlık görevlerinde bulunanlar için

  3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden kadroları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri sınıflarına ait bulunan personel için

  1/1/1992

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15/8/1991

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15/1/1992

   

   

   

   

   

   

  15/7/1992

                           


  410-2

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  320 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

   

  4. Kapsama dahil diğer personel için

  c) Diğer maddeleri

  15/1/1993

  15/7/1991 tarihinden geçerli olmak üzere 8/7/1991

  KHK/527

  20/5/1994

  KHK/547

  15/4/1995

  KHK/579

  7/10/1999

  4971

  15/8/2003

  5436

  16 ve 19

  24/12/2005

  5538

  Geçici Madde 6

  1/3/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 12/7/2006

  5602

  48

  21/3/2007 tarihini izleyen aybaşında

  5793

  2 ve Ek Madde 2

  6/8/2008

  6009

  Ek Madde 2

  1/8/2010

  KHK/666

  44, 47

  31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011 tarihinde

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  44, 47

   

   

  10/10/2013

   

  KHK/680

  Ek Madde 2

  6/1/2017

  7072

  Ek Madde 2

  8/3/2018

   

                               

   
  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (8)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (15)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (6)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul