En son güncellemeler 21 Eylül 2018 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2949, 3202 VE 7471 SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
10/11/1983 tarihli ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yüksek öğretim kurumlarından veya Sayıştay'dan gelen raportörlere kendi kurumlarınca ödenen aylık ve ödeneklerin toplamı; aynı,derece, kademe ve kıdemdeki hâkim ve savcı raportörlere ödenen aylık ve ödenekler toplamından (Yüksek Hâkimlik Tazminatı dahil) az olduğu takdirde, aradaki fark kendilerine ayrıca ödenir. "
Madde 2 -
9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun adı "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir. 
Madde 3 -
3202 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (h), (i), (j), (k) ve (l) bentleri eklenmiştir.

"g) Köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin elektrifikasyonu İçin; hidroelektrik santrallarırun etüt, proje, şebeke ve tesislerini yapmak ve yaptırmak,

h) Köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, güneş, rüzgar ve diğer enerji kaynak ve tesislerini araştırmak, etüdü ve projelendirilmesi ile gerekli tesislerini yapmak ve yaptırmak,

i) Terfili içme, kullanma ve sulama suyu inşaatlarının enerji besleme tesislerini yapmak ve yaptırmak,

j) Genel Müdürlüğün hizmetleriyle ilgili bütün bina, tesis ve sahaların elektrik, telsiz ve telefon proje ve tesisatını yapmak ve yaptırmak,

k) Her türlü protokollu İşleri yapmak ve yaptırmak,

1) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak." 
Madde 4 -
3202 sayılı Kanunun 7 net maddesinin (g) bendi ile 14 üncü maddesi yü­rürlükten kaldırılmış ve ekinde yeralan (Ek-1) numaralı teşkilat semasındaki ana hizmet birimleri arasından "Köy Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığı" çıkarılmıştır. 
Madde 5 -
6/5/1960 tarihli ve 7471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askeri Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun 3 üncü maddesine aşağı­daki fıkra eklenmiştir.

"Hizmet giyecekleri kumaş olarak verilebileceği gibi dikilmiş (Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dikimevlerinde hazırlanmış konfeksiyon) olarak da verilebilir. Ayrıca dikiş ücreti verilmez."
Madde 6 -
 7471 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hizmet giyeceğinin dikilmiş (Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dikimevlerinde hazırlanmış konfeksiyon) şeklinde olması, miatları, gerektiğinde yenilenmeleri ve yerlerine benzerlerinin verilme esasları Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca tespit edilir." 
Madde 7 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 8 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul