(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
449
<txt>BAKANLIKLARDA VE BAĞLI KURULUŞLARDA AVRUPA BİRLİĞİYLE İLGİLİ BİRİMLER KURULMASI VE</txt> 190 <txt>SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)</txt>

Madde 1 - 4587(2000)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Avrupa Birliğiyle ilişkilerde kamu hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bakanlıkların ve Başbakanlığa bağlı kuruluşların kendi görev alanları ile sınırlı Avrupa Birliğiyle ilgili birimler kurmak, bu birimlerin görevlerini ve buralarda çalıştırılacak uzman yardımcıları ile uzmanların istihdam şekillerini düzenlemektir.
Madde 2 - 4587(2000)
Avrupa Birliği uzman yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan şartlara ilave olarak aşağıdaki nitelikler aranır: 
 
a) İlgili bakanlık ve kuruluşların görev alanları ile ilgili en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak, 
 
b) Avrupa Birliği içinde geçerli en az bir yabancı dili, bu görevin gerektirdiği ilişkileri yürütecek düzeyde bilmek, 
 
c) Yapılacak giriş ve yeterlik imtihanında başarılı olmak, 
 
d) İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmak, 
 
Avrupa Birliği konusunda lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olmak atamada tercih sebebidir.
Madde 3 - 4587(2000)
2 nci maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmış ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik imtihanına girmek hakkını kazanırlar. İmtihanda başarılı olanlar "Avrupa Birliği Uzmanı" unvanını alırlar.

Avrupa Birliği uzman yardımcılığı giriş ve uzmanlık yeterlik imtihanının şekil ve uygulama esasları Başbakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Madde 4 - KHK 375(2011), KHK 666(2011), 4587(2000) (Mülga: 11/10/2011 - KHK - 666/1 md.)
 
Madde 5 - (29/3/1984 tarih ve 2992 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
(1) 27/6/2000 tarihli ve4587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesiyle bu KHK.’da geçen “Avrupa Topluluğu” ibaresi “Avrupa Birliği” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
450
Madde 6 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 7 - (9/4/1987 tarih ve 3348 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 8 - (9/1/1985 tarih ve 3146 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 9 - (6/3/1985 tarih ve 3161 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 10 - (19/2/1985 tarih ve 3154 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 11 - (13/12/1983 tarih ve 181 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 12 - 5429(2005) (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 13 - (8/6/1984 tarih ve 206 sayılı KHK'nin 8 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 14 - (8/1/1985 tarih ve 3143 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 15 - (16/4/1986 tarih ve 3274 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 16 - 4587(2000)
223 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (e) bendiyle, 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelin "Ana Hizmet Birimleri" bölümünün (5) numaralı bendi "5. Avrupa Birliği Başkanlığı", adıgeçen Kanun Hükmünde Kararnamede ve diğer mevzuatta geçen "Avrupa Ekonomik Birliği Başkanlığı", ibaresi "Avrupa Birliği Başkanlığı","Avrupa Ekonomik Birliği Başkanı" ibaresi "Avrupa Birliği Başkanı" olarak değiştirilmiştir.

 "e) Avrupa Birliği Başkanlığı"

 "Avrupa Birliği Başkanlığı"

Madde 14-Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği ile ilişkilerin, ülke ekonomisine yararlı, düzenli ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli incelemeleri yapar, bu konuda belirlenecek hedef ve politikaların tesbitine yardımcı olur."
Madde 17 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvellerinde değişiklik yapmakta olup, ilgili yerine işlenmiştir.)
 
Geçici Madde - 4587(2000)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte en az beş yıl Bakanlıklar ve Başbakanlığa bağlı kuruluşlarda görev yapmış ve 2 nci maddenin (a) ve (b) bendlerindeki şartları haiz olanlar en geç altı ay içinde Avrupa Birliği Uzmanı olarak atanabilirler.
Madde 18 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 19 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  367 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Kanun                                                                                                            Yürürlüğe

  No.                            Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  _________ ________________________________________________________ ____________

  KHK/666                                                                           4                                                                  14/1/2012 tarihinden geçerli

                                                                                                                                                               olmak üzere 2/11/2011

   

   

  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (12)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul