Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN BANKERLERİN İŞLEMLERİ HAKKINDA 35 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KARARNAMEYE BAZI MADDELER EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 40 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek Madde 12'ye aşağıdaki 3 numaralı fıkra eklenmiştir.

3. Menkul kıymetler kurulu 42 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname uyarınca tahvillere itfa sonuna kadar ödenecek faizlerin net ödenmesini sağlamak amacıyla, bu faizlere ilişkin vergi alacağını tasfiye masasına Devlet alacağı olarak kaydettirmek üzere vergi sorumlusuna talimat vermeye yetkilidir.
Madde 2 -
35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Menkul Kıymetlerin Banker Kuruluşları Arasında Devri

EK MADDE : 20

Bir ortağın, sermayesinin yüzde 51'inden fazlasına sahip olduğu banker kuruluşların stokunda bulunan menkul kıymetlerin, ihtiyaç durumuna bağlı olarak anı­lan banker kuruluşları arasında devredilebilmesine ilişkin düzenlemeleri İlğili menkul kıymetler kurulları, bunların teşkil edilmedikleri hallerde ilgili tasfiye kurulları birlikte kararlaştırırlar ve gerekli devir işlemlerini yaparlar.

Tahvillere İlişkin Düzenlemeler

EK MADDE : 21

1. Tasfiyesine karar verilen bankerler vasıtasıyla pazarlanan tahvillerin ana paralan, ilgili şirketler tarafından vadelerinde ödenir.

2. Bu tahvilleri ellerinde bulunduran gerçek kişilere; tahvil üzerinde kupon olup olmamasına bakılmaksızın, tahvilleri ihraç eden şirketlerin tesbit edecekleri bankalar tarafından banker hakkında tasfiye karan verildiği tarihten (1 Temmuz 1982 tarihinden önce tasfiye karan verilen hallerde 1 Temmuz 1982 tarihinden) başlayarak 2 yıl süre ile tasarruf sahibinin tercihine göre, ayda % 2,1 veya yıllık % 28 faiz ödenir.

İhraç edildiğinde faiz oram % 28'in altında olan tahvillerin faiz oranlan % 28'e çıkarılır.

Tahvilin üzerinde faiz kuponu bulunmayan hallerde, kuponların tasfiyeye tabi bankerce alıkonulduğunun ilgili menkul kıymetler kurulunca belgelendirilmesi zorunludur. Anılan tahvillerden, 1 Temmuz 1984, 1 Temmuz 1985 ve 1 Temmuz 1986 tarihinden sonra vadesi gelerek geri ödenecek tahvillerin yıllık faizleri 1984 yılı için % 30, 1985 yılı için % 32 ve 1986 yılı için de % 34 oranında tesbit edilir ve faizler bu oranlar üzerinden ödenir. İhraç faiz oranlan % 34 ve daha fazla olan tahvillere İhraç faiz oranlan üzerinden ödeme yapılır.

3. Tahvillerin kuponları, ilgili menkul kıymetler kurulunca belgelendirilmedikçe tahvil aslından ayrı olarak işleme tabi tutulamaz. Bu konuda yapılacak işlem ilglli menkul kıymetler kurulunca tesbit edilir.

Ellerinde Sadece Tahvil Faiz Kuponu Bulunduran Kişiler

EK MADDE : 22

1. Tahvillerin faiz kuponlarım açtıkları krediler karşılığında teminat olarak muhafaza eden gerçek ve tüzel kişiler, bu faiz kuponları karşılığı olan alacaklarını ilgili bankerin tasfiye kurullarına alacak olarak yazdırırlar ve kuponları ilgili bankerin tasfiye masasına verirler.

2. 1982 ve 1983 yıllarına ait tahvil kuponları karşılığı olarak ilgili şirketlerce tasarruf sahiplerine sadece 1 Temmuz 1982 tarihinden kupon vade tarihine kadar olan dönem için faiz ödendiği hallerde, tasfiye kurulları faiz kupon bedellerinin farkım tahvil ihraç eden şirketlerden talep eder.

Aracı Bankaların Tespiti

EK MADDE : 23

1. Tahvilleri ihraç eden şirketlerin veya bunların ortaklarının hissedar oldukları bankalar tahvillere ilişkin işlemleri yapmakla yükümlüdürler. Bu tür ortaklık ilişkisi bulunmayan şirketler tahvillere ilişkin işlemleri yapacak bir özel banka bulmakla mükelleftirler.

2. Gereğinde tahvillere ilişkin işlemleri yapacak bankayı tesbite Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlük
Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  kabul metni
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  komisyon raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul