Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN BANKERLERİN İŞLEMLERİ HAKKINDA 35 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BAZI MADDELER EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Kuruluşların Faaliyetlerinin Düzenlenmesi

EK MADDE 24

Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve menkul kıymetleri alım - satımı uğraşan kuruluşların hukuki ve mali bünyeleri ile faaliyetlerini 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun amaç, ilke ve esaslarına göre düzenlemeğe ve bu suretle kuruluşlardan gerekli görülenlerin mal varlıkları, defter ve kayıtları hakkında her türlü muhafaza tedbiri almaya; tasarruf sahiplerine ve menkul kıymetlerinin satışına aracılık ettiği şirketlere karşı olan taahhütleri ile ilgili ana para ve faizlerin ödenme iman ve şartları ile faiz oranlarım belirlemeye; haklarında gerektiğinde devir veya birleştirme karan almaya, devir veya birleştirme ile ilgili esas ve şartlan belirlemeye;
bunların yönetimini tesbit olunacak esaslar dahilinde bir bankaya tevdi etmeğe; gerektiğinde mevcut veya kurulacak bankaları sermayelerine iştirak ettirmeye; bü­tün bu işlemlerin ifasıyla ilgili olarak makul süreler vermeye ve bu ek madde ile ilgili gerekli diğer her türlü tedbiri almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Kuruluşların Faaliyetlerinin Geçici Olarak Ertelenmesi

EK MADDE 25

Tasarruf sahiplerinin haklarım korumak ve menkul kıymetlerin alım-satımı İle uğraşan kuruluşların hukuki ve mali bünyeleri ile faaliyetlerini 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun amaç, ilke ve esaslarına göre düzenlemek üzere ek madde 24 hükmüne göre haklarında Maliye Bakanlığınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilen kuruluşlar, faaliyetlerinin icrasını kısmen veya tamamen, geçici olarak ve Maliye Bakanlığınca kabul edilecek süre için erteleyebilirler.

Vergi, Resim ve Harçlardan Muafiyet

EK MADDE 26

Ek 24'üncü madde gereğince alınacak tedbirlerin uygulanmasına ilişkin bütün İşlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Tedbir Kararı Alman Kuruluşlar Hakkında Uygulanmayacak Hükümler

EK MADDE 27

Faaliyetleriyle ilgili olarak Maliye Bakanlığınca, ek 24 üncü madde hükmü uyarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilen kuruluşlar hakkında, icra ve iflas yoluyla takip yapılamaz ve bu kuruluşlar hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bunun ek ve değişikliklerindeki (43 sayılı KHK hariç) tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanamaz.
Madde 2 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer .
Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  kabul metni
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul