Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
BAŞBAKANLIK ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KURULMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı "Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"nin adı "Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" olarak değiştirilmiştir.
Madde 2 -
383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Kurul; Çevre Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulunu,"
Madde 3 -
383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurum Başkanı Çevre Bakanının teklifi üzerine müşterek kararla atanır; Kurumun en üst amiridir ve Kurumun hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer yurt içi ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasında 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yardımcı olmakla görevli ve Çevre Bakanına karşı sorumludur." 
Madde 4 -
383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesinin (h) bendinin ikinci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başkanlık, aynı Kanunun 3 üncü maddesine göre orman rejimine alınması gerekli gö­rülen alanları Bakanlar Kurulu'na teklif edilmek üzere Çevre Bakanlığı'na sunar."
Madde 5 -
383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kadrolar

Madde 20 — Kadroların tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir." 
Madde 6 -
383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları ile beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Fon'un kullanılması 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir."

"Fon'un kullanılmasına dair diğer hususlar Çevre Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

"Fon aşağıdaki amaçlar için Çevre Bakanının onayı ile kullanılabilir." 
Madde 7 -
383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "Başbakanlığa bağlı" ibaresi "Çevre Bakanlığına bağlı", 4 üncü maddesinde geçen "Özel Çevre Koruma Kurulu" ibaresi "Kurul", 22 nci maddesinin (a) bendinde geçen "Başbakanlık" ibaresi "Çevre Bakanlığı", 24 üncü maddesinde geçen "Başbakanlıkça" ibaresi "Çevre Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiş, Özel Çevre Koruma Kurulu başlıklı, III numaralı bölüm ve bu bölüme ait 6 ncı ve 7 nci maddeler ile aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 22 nci maddesinin (ı), 23 üncü maddesinin (1) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 8 -
383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesi aşağı­ daki şekilde değiştirilmiş ve Kanun Hükmünde Kararname'ye geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 3 — Kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışanların sözleşmeleri 31/12/1991 tarihine kadar geçerlidir. Ancak, bunların yeni kadrolara atanmaları durumunda kadro aylıklarının almakta oldukları sözleşme ücretinden (ikramiye dahil) az olması halinde aradaki fark 31/12/1991 tarihine kadar tazminat şeklinde ödenir."

"Geçici Madde 4 — Çevre Bakanlığına bağlanan Özel Çevre Koruma Kurumu Baş­kanlığının 657 sayılı Kanuna göre aylık alan kadrolu personeline 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 1 inci maddesine göre 31/12/1991 tarihine kadar fazla çalışma ücreti ödenir." 
Madde 9 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 10 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yü­rütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  Söz konusu mevzuatın hukuki etkisini ortadan kaldırdığı mahkeme kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul