Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
 29/2/1984 tarihli ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun mülga 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dü­zenlenmiştir.

"Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu ve Görevleri

Madde 6 — Başbakanın başkanlığında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ile Baş­bakanın belirleyeceği bir Devlet Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine ve Dişticaret Müsteşarı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı'ndan oluşan Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu kurulmuştur.

Kurulun sekreterya görevlerini Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı yürütür. 

Kurulun görevleri;

a) Kamu iktisadi teşebbüslerinden özelleştirilmesi gerekli görülenlerin hakkında karar vermek,

b) Gelir ortaklığı senetleri, hisse senetleri ve her türlü menkul kıymet ihracı ile diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine ve işletme hakkı verilmesine karar vermek,

c) Gelir ortaklığı senetleri için piyasa şartlarına uygun ve bu senetlerin değerini artıracak yönde her yıl gelir dağıtım esaslarım tespit etmek,

d) İhraç edilecek gelir ortaklığı senetleri, hisse senetleri ve her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın adedi, değeri ve bunlarla ilgili diğer hususlar hakkında karar vermek,

e) Bu Kanun kapsamında hakiki ve hükmi şahıslara işletme hakkı verilmesi ve bunun şartları hakkında karar vermek,

f) Gelir ortaklığı senetleri ihracı suretiyle gelirleri satılan ve/veya satılacak olan altyapı tesislerinin tarife ve ücretlerini tespit etmek,

g) İleride gelir ortaklığı senetleri çıkarılacak veya işletme hakkı verilecek altyapı tesisleri ile Kamu Ortaklığı Fonu'ndan finanse edilecek diğer tesisleri belirlemek ve bu tesislerin finansmanı ile, bunların işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü masraflarının kısmen veya tamamen Kamu Ortaklığı Fonu'ndan karşılanması hakkında karar vermek,

h) Bakanlar Kurulu'nca yatırım programına alınan projelerden ileride gelir ortaklığı uygulamasına dahil edilecek altyapı tesislerini tespit etmek,

ı) Gerekli görülen hallerde, gelir ortaklığı senetleri, hisse senetleri ve her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın satın alınmasına ve tekrar satılmasına karar vermek,

j) Yurt içi ve yurt dışından Kamu Ortaklığı Fonu'nun kullanım alanlarında yararlanmak üzere kredi almaya, Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ve her türlü menkul kıymet ihracı ile diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar vermek,

k) Kamu Ortaklığı Fonu ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı bütçelerini görüşerek karara bağlamak,

1) Kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan finansman ve diğer bölgelerdeki istihdamı artırıcı projelerin desteklenmesi ile ilgili esaslar hakkında karar vermek." 
Madde 2 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - 06/02/1992 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul