En son güncellemeler 21 Eylül 2018 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 186 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun adı "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir. 
Madde 2 -
3154 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:

a) Maden İşleri Genel Müdürlüğü,

b) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü,

c) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı,

d) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

e) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı." 
Madde 3 -
3154 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Madde 9 — Maden İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Maden hakları ile ilgili ruhsatları vermek ve bu ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerini takip etmek,

b) Maden aranmasını ve üretimini teşvik etmek amacıyla, mali olanaklar getirici arama ve üretimle ilgili faaliyetleri destekleyici tedbirleri almak,

c) Madencilik faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yaran, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak ve teşvik için gerekli önerilerde bulunmak,

d) Faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini takip etmek, 

e) Madencilik faaliyetlerinin çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütülmesini, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izlemek ve gerekli tedbirleri almak,

f) Maden kaynaklarının ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını tesbit etmek,

g) Ülke ve Dünya madencilik faaliyetlerini takip etmek, gerekli bilgileri derlemek, değerlendirmek
ve yayınlamak,

h) Maden sicilini tutmak, madenlerin genel envanterini yapmak,

ı) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak."
Madde 4 -
 3154 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş­tir.

"Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Madde 10 — Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Enerji kaynaklarının ve tesislerinin envanterini tutmak, memleketin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapmak,

b) Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,

c) Enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,

d) Enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü, korunması ve enerji tasarrufu ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etmek,

e) Enerji fiyatlandırma esaslarım tespit etmek, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirlemek ve uygulanmasını denetlemek,

f) Enerji konusunda teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, envanterini hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletmek ve koordine etmek, 

g) Enerji kaynaklarının yol açtığı çevresel kirlenmenin azaltılması konusunda ulusal ve uluslararası boyutlarda çalışmalar yapmak, bunu teşvik etmek,

h) Enerji konusunda özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak."
Madde 5 -
3154 sayılı Kanuna 1 l/ A maddesinden sonra gelmek üzere 11/B maddesi eklenmiştir. 

"Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Madde 11/B — Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri, 244 ve 1173 sayılı kanunlarla Dışişleri Bakanlığına verilen görev ve yetkiler saklı kalmak ve yabancı devlet ve uluslararası kuruluşlarla ilgili konularda Dışişleri Bakanlığıyla gerekli istişare ve işbirliğinde bulunmak kaydıyla, şunlardır:

a) Milletlerarası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Milletlerarası ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlamak,

c) Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,

d) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının milletlerarası ilişkilerini düzenleyip yürütmek, koordinasyonu sağlamak,

e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak." 
Madde 6 -
3154 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere yirmi Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir."
Madde 7 -
3154 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelin anahizmet birimlerine ilişkin bö­lümü ekli cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 8 -
3154 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 8 — Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bölü­münden çıkarılmış, ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek adıgeçen bölüme eklenmiştir.

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kadroları kaldırılanlar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.

Ancak, bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatları­nın toplamı eski kadrolarından almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde, aradaki fark tazminat olarak ödenir." 
Madde 9 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 10 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul