Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 — Yönetim Kurulu;

A) Kooperatiflerde; genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından genel kurulca üç sene için seçilecek beş üyeden,

B) Bölge birliklerinde; genel kurulca temsilciler arasından üç sene için seçilecek yedi üyeden,

C) Merkez Birliğinde; Genel Kurul temsilcilerinin kendi aralarından üç sene için seçecekleri dokuz üyeden, 

teşekkül eder.

Kooperatifler ve bölge birliklerinde yönetim kurulları bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Merkez Birliğinde ise yönetim kurulu bir başkan ve iki başkan vekili seçer. Kooperatif müdürleri, bölge müdürleri ve Merkez Birliği Genel Müdürü, yönetim kurulu toplantılarına iştirak ederler; ancak, bunların oy kullanma hakları yoktur. Toplantılarda vekaleten oy kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin, kooperatiflerde, bölge birliklerinde ve Merkez Birliğinde en az ilkokul mezunu olmaları şarttır.

Kooperatif ve bölge birliklerinde yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek ücret veya huzur hakkının miktarı Merkez Birliği Yönetim Kurulu tarafından; Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerine verilecek ücret veya huzur hakkı miktarı ise Merkez Birliği Genel Kurulu tarafından tesbit edilir.

Kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez Birliği yönetim kurulu üyeleri, bu kuruluşları temsilen iştiraklerde görev alamazlar. Ayrıca kooperatif çalışanları kooperatiflere ortak olamazlar.

Kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez Birliği tarafından yapılacak seçimlerin esasları, temsilcilerin adedi, yönetim kurulu üyeleri ile kooperatif ve bölge birlikleri tarafından seçilecek temsilcilerde aranacak diğer nitelikler ve yönetim kurulu üyelerinin çeşitli ilçe, il ve bölgeleri temsil esasları ana sözleşmelerde tayin ve tesbit edilir.

Kooperatiflerde her ortak, bölge birlikleri ve Merkez Birliği genel kurullarında her temsilci yalnız bir oy kullanma hakkına sahiptir." 
Madde 2 -
1581 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 — Kooperatifler, bölge birlikleri ve Merkez Birliğinde işler; kanun, anasözleşme ve diğer mevzuat ile kooperatif üst kuruluşlarının belirleyeceği esaslara, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak müdürlük, bölge müdürlüğü ve Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Merkez Birliği Genel Müdürü, genel müdür yardımcıları, bölge birliklerinde bölge mü­ dürleri ve kooperatiflerde müdürler, Merkez Birliği Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Kooperatifler, bölge birlikleri ve Merkez Birliğinde imzaya yetkili diğer personel Genel Müdürün teklifi ve Merkez Birliği Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Genel Müdür ve yardımcılarının yükseköğretim yapmış, kamu kurum ve kuruluşlarında veya Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri teşkilatı ile benzer kuruluşlarda en az sekiz yıl çalışmış olmaları şarttır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli iken, Genel Müdür ve yardımcısı olarak tayini yapılanların, bu görevde geçecek hizmetleri emeklilik müktesebinden sayılır. İlgili mevzuata göre T.C. Emekli Sandığına verilmesi gereken kesenek ve karşılıklar kendileriyle çalıştıkları kuruluş tarafından ödenir.

Kooperatif, bölge ve merkez birlikleri personelinin tayin, nakil ve görevden çıkarılması gibi esaslar, Merkez Birliği Yönetim Kurulunca kabul edilip, Genel Kurulun tasdiki ile yürürlüğe giren bir yönetmelikle belirlenir." 
Madde 3 -
1581 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Merkez Birliği Teftiş Kurulu tarafından yapılacak denetim sonuçlarına göre, görevleri ile ilgili olarak suç işledikleri anlaşılan ve görevden alınmaları uygun görülen kooperatif, bölge birliği ve Merkez Birliği yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile personelinin görevlerine Merkez Birliği Yönetim Kurulunca son verilir. Bu hususlardaki usul ve esaslar 5 inci maddede belirtilen yönetmelikle belirlenir.

Kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez Birliği personelinin İş Kanunu ile Borçlar Kanununa göre görevlerine son verilmesi halleri saklıdır.

Seçimle işbaşına gelen ve göreve son verilme, çekilme veya diğer herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyelikleri ile denetçilikleri sona erenlerin yerlerine yönetim kurullarınca yedekleri çağırılır. Yedeklerin katılımı ite de yönetim kurulları üyeliklerinin sayısı tamamlanamaz ise, kooperatifler bölge birliği, bölge birlikleri Merkez Birliği, Merkez Birliği de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca genel kurula çağırılır."

Geçici Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte halen görevde bulunan Merkez Birliği Genel Müdürü, genel müdür yardımcıları ve bölge mü­dürlerinin görevleri sona erer ve bu görevlere üç ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre atama yapılır.

Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yönetmelik altı ay içinde hazırlanarak Merkez Birliği Genel Kurulunun onayına sunulur. 
Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul