Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
871
<txt>BİR İL VE İKİ İLÇE KURULMASI VE</txt> 190 <txt>SAYILI KANUN HÜKMÜNDE, KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME</txt>

Madde 1 -
Ekli (1) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Kaynaşlı Bucak Merkezi olmak üzere Bolu İli'nde Kaynaşlı adıyla ve ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Derince Kasabası olmak üzere Kocaeli İlinde Derince adıyla,iki ilçe kurulmuştur. (1)
Madde 2 -
Bolu İline bağlı Düzce İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (3) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak,kasaba ve köyler bağlanmak suretiyle Düzce adıyla bir il kurulmuştur.
Geçici Madde 1 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan il ve ilçelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekli (4) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek
   190
   sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.(2)

Ekli (5) sayılı listede yer alan il özel idarelerine ait kadrolar ihdas edilmiştir.
  
Geçici Madde 2 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan İlde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilatla ilgili her türlü atama işlemleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde tamamlanır.

Bu süre içinde yeni kurulan ilde ve ilçelerde merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.
Geçici Madde 3 -
Düzce İlinin il genel meclisi, merkez ilçe ile bu ile bağlanan diğer ilçelerin mevcut il genel meclisi üyelerinden teşekkül eder. İl genel meclisi valinin daveti ile toplanır,organlarını seçer ve bütçesini yapar.

Kaynaşlı ve Derince ilçelerinin il genel meclisi üyelerinin seçimi, yapılacak ilk mahalli idareler ara seçimi ile birlikte yapılır.
Geçici Madde 4 -
Düzce iline bağlanan ilçelerdeki il özel idaresinin özel hukuk hükümlerine tabi olanların haricindeki bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesini takip eden 90 ıncı günden itibaren Düzce İl Özel İdaresine geçer ve bu tarihi takip eden 10 günlük süre içinde devir ve teslimi yapılır.
(1) Düzce iline bağlanan köyler için; 9/12/1999 tarih ve 23901 sayılı Resmi Gazete'ye bakınız. (2) Bu maddede sözü edilen kadrolar için, 9/12/1999 tarih ve 23901 sayılı Resmi Gazete'ye sözkonusu kadro cetvellerinde yapılan değişiklikler için 28/6/2000 tarih ve 24093 Mük. sayılı Resmi Gazete’ye bakınız
872
Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak düzce İl Özel İdaresi adına tashih ve tescil edilir.

Özel idare kadrolarında bulunup, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memurlar ve sözleşmeli personel, kadroları ve her türlü özlük haklarıyla birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyla Düzce İl Özel İdaresine devredilmiş sayılır.

Bu personelin, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 günlük süre içindeki maaş ve ücretleriyle her türlü özlük hakları halen bağlı bulundukları il özel idaresince karşılanır. 90 günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan il özel idaresince herhangi bir iade talebinde bulunulamaz.

Düzce İl Özel İdare bütçesinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu İle bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin, mahsubu bilahare yapılmak üzere halen bağlı bulundukları ile özel idaresince karşılanmasına devam olunur.
Geçici Madde 5 -
Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulan Düzce Valiliği için 1999 yılı Genel Bütçe Kanununa ekli (T) işaretli cetvelin (1.a) sırasından bir adet binek otomobil alınır.
Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul