Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanunda değişiklik yapılması; 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli
ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 18/5/2000 tarihinde
kararlaştırılmıştır. 
Madde 1 -
10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 7 nci maddesine (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş, mevcut (e), (f), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentleri (f), (g), (h), (ı), (j), (k) ve (1) olarak teselsül ettirilmiş ve mevcut (1) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"e) Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü," 
Madde 2 -
3056 sayılı Kanunun 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve 17/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü:

Madde 11/A — Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Acil durum yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında acil durum yönetimi merkezlerinin kurulmasını sağlamak, çalışma esaslarını belirlemek ve bu merkezler arasında koordinasyonu sağlamak, 

b) Acil durum yönetimi gerektirecek olayların önlenmesi ve zararlarının azaltılması için kurum ve kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını, kısa ve uzun vadeli planların hazırlanmasını ve bilgi bankalarının kurulmasını izlemek ve değerlendirmek,

c) Acil durum yönetimine geçilen hallerde kamu ve özel sektöre ait her türlü kara, deniz ve hava taşıtları ile kurtarma ve yardım araç ve gereçlerinden yararlanılmasında koordinasyon hizmetlerini yürütmek,

d) Acil durumlarda yardım sağlayan gönüllü kuruluş ve kişiler için teşvik edici dü­zenlemeler yapmak, yardım malzemelerinin teslim alınmasını, korunmasını ve ihtiyaç noktalarına sevk edilmesinde koordinasyonu sağlamak,

e) Başbakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Başbakanlık, acil durumlara ilişkin olarak bilimsel, teknik ve idari çalışmalarda bulunmak üzere sürekli veya geçici kurullar oluşturabilir. Kurul üyelerine Başbakan onayı ile belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.

Acil durum yönetimine geçilen hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarına Başbakanlık tarafından verilecek görevlerin gerektirdiği kaynak Başbakanlıkça karşılanır ve söz konusu kurum ve kuruluşlar, ücret ve adedi Başbakan onayı ile belirlenecek miktarda geçici işçi çalıştırabilirler.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamda yapacağı harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ile 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildir."
Madde 3 -
3056 sayılı Kanunun eki "Başbakanlık Merkez Teşkilatı" cetvelinin "Anahizmetler Birimleri" bölümünün (4) üncü sırasından sonra gelmek üzere "5. Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü" ibaresi eklenmiş, mevcut (5), (6), (7), (8), (9), (10) ve (11) inci sıra numaraları (6), (7), (8), (9), (10), (11) ve (12) olarak teselsül ettirilmiş ve (12) nci sırası yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 4 -
3056 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde yer alan "Türkiye Acil Durum Yönetimi Başkanlığının" ibaresi "Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünün" olarak değiştirilmiş ve ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 5 -
3056 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Ek Madde 3 — 583 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilmiş ve Başbakanlık merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümüne eklenmiştir." 


Madde 6 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 7 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürü­tür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  600 Nolu KHK nın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - 14/06/2000 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul