9/7/2018 tarih ve 30473(Mükerrer) tarihli Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler aşağıdaki metne henüz işlenmemiştir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5519
ADLÎ TIP KURUMU KANUNU(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş
Kuruluş:
Madde 1 - 4810(2003)
Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, (Ek ibare: 19/2/2003- 4810/1 md.) adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adlî bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu kurulmuştur. 
 
(Değişik: 19/2/2003- 4810/1 md.) Adalet Bakanlığınca Kuruma bağlı olarak Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıkları veya şube müdürlükleri kurulabilir. Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıkları bünyesinde bir veya daha çok adlî tıp ihtisas dairesi bulunur.
Görev : (2)
Madde 2 - 4810(2003)(Değişik: 19/2/2003- 4810/2 md.)
Adlî Tıp Kurumunun görevleri şunlardır:
	
a) Mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar ile Kurumun uygun gördüğü alanlarda kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen adlî tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş bildirmek, (2)
	
b) Adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini tıpta uzmanlık mevzuatına uygun olarak vermek, (2)
	
c) Adlî tıp ve adlî bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adlî tıpla ilgili eğitim programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak,
	
d) Adlî tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini vermek.
Kuruma dahil birimler:
Madde 3 - 6754(2016), 4810(2003)
Adli Tıp Kurumu:

a – Adli Tıp Kurumu Başkanlığı;

b – Adli Tıp Başkanlar Kurulu;

c – (Değişik: 3/11/2016-6754/24 md.) Adlî Tıp Üst Kurulları;
(1) Bu Kanuna 19/2/2003 tarihli ve 4810 sayılı Kanunla eklenen kadro cetvelleri için 25/2/2003 tarihli ve 25031 sayılı Resmi Gazeteye bakınız. (2) 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar” ibaresi “Mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar ile Kurumun uygun gördüğü alanlarda kamu kurum ve kuruluşları” ve (b) bendinde yer alan “Tıpta Uzmanlık Tüzüğü çerçevesinde” ibaresi “tıpta uzmanlık mevzuatına uygun olarak” şeklinde değiştirilmiştir.
5520
d – Adli Tıp İhtisas Kurulları;
     
e – Adli Tıp İhtisas Daireleri;
       
f – (Değişik: 19/2/2003- 4810/3 md.) Adlî Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları;
      
g – Adli Tıp Şube Müdürlüklerinden;

Oluşur.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı: (1)
Madde 4 - 6754(2016), 6110(2011), 4810(2003)(Değişik: 9/2/2011- 6110/5 md.)
Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, adlî tıp uzmanı bir Başkan ve en az üçü adlî tıp uzmanı olmak üzere beş başkan yardımcısı ile hizmetin gerektirdiği yönetmelikte belirtilen birim ve müdürlüklerden oluşur.
Adli Tıp Başkanlar Kurulu :
Madde 5 - 4810(2003) (Değişik: 19/2/2003- 4810/5 md.)
Adlî Tıp Başkanlar Kurulu, Adlî Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları, adlî tıp ihtisas kurulları başkanları ve Kurum merkezinde bulunan adlî tıp ihtisas daireleri başkanlarından oluşur. Ancak başkan yardımcıları ve adlî tıp ihtisas daireleri başkanları oylamaya katılamaz.
Adlî Tıp Üst Kurulları: (2)
Madde 6 - 6754(2016), 4810(2003)(Değişik: 3/11/2016-6754/26 md.)
Adlî Tıp Üst Kurulları, Adlî Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, ilgili adlî tıp ihtisas kurulları başkan ve üyelerinden oluşur.

Adlî Tıp Üst Kurullarında görüşülen konular, daha önce Kurum merkezinde veya taşradaki adlî tıp ihtisas dairelerinde karara bağlanmış ise Adlî Tıp Üst Kurulları toplantılarına Kurum merkezindeki ilgili ihtisas dairesi başkanı, yokluğunda vekili iştirak eder, konu hakkında açıklamada bulunur.

Adlî Tıp Birinci Üst Kurulu: Adlî Tıp Dördüncü ve Altıncı İhtisas Kurulları başkanları ve üyelerinden oluşur.

Adlî Tıp İkinci Üst Kurulu: Adlî Tıp İkinci, Üçüncü ve Beşinci İhtisas Kurulları başkanları ve üyelerinden oluşur.
 
Adlî Tıp Üçüncü Üst Kurulu: Adlî Tıp Birinci, Yedinci ve Sekizinci İhtisas Kurulları başkanları ve üyelerinden oluşur.

İlgili ihtisas kurullarının iş alanlarına ilişkin dosyalar, bu Adlî Tıp Üst Kurullarında görüşülür.

Adlî Tıp Üst Kurulları için yeteri kadar raportör bulundurulur.
(1)3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ikisi” ibaresi “üçü” şeklinde değiştirilmiştir. (2) Bu madde başlığı “Adli Tıp Genel Kurulu:” iken, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
5520-1
Adli Tıp İhtisas Kurulları:
Madde 7 - 6754(2016), 4810(2003), 3334(1987)(Değişik: 3/11/2016-6754/27 md.)
Adlî Tıp Kurumunda sekiz ihtisas kurulu bulunur. İhtisas kurulları, bir başkan ve adlî tıp uzmanı iki üye ile;

a) Adlî Tıp Birinci İhtisas Kurulu birer;

1) Tıbbî Patoloji,

2) İç Hastalıkları,

3) Kardiyoloji,

4) Genel Cerrahi,

5) Beyin ve Sinir Cerrahisi,

6) Anesteziyoloji ve Reanimasyon,

7) Kadın Hastalıkları ve Doğum,

8) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

b) Adlî Tıp İkinci İhtisas Kurulu birer;

1) Radyoloji,

2) Göz Hastalıkları,

3) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,

4) Genel Cerrahi,

5) Göğüs Cerrahisi, 

6) Kalp ve Damar Cerrahisi,

7) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,

8) Nöroloji,

9) Ortopedi ve Travmatoloji,

10) Kadın Hastalıkları ve Doğum,

11) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,

c) Adlî Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu birer;

1) Ortopedi ve Travmatoloji,

2) Genel Cerrahi,

3) Nöroloji,

4) İç Hastalıkları,

5) Göğüs Hastalıkları,

6) Kardiyoloji,

7) Üroloji,

8) Tıbbî Onkoloji,

9) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,

10) Beyin ve Sinir Cerrahisi,

d) Adlî Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu;

1) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için üç, 

2) Nöroloji için bir,

e) Adlî Tıp Beşinci İhtisas Kurulu birer;
5520-2
1) Tıbbî Mikrobiyoloji,

2) Tıbbî Farmakoloji,

3) Tıbbî Biyokimya,

4) Analitik Kimya,

5) İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları,

6) Tıbbî Genetik,

7) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji,

8) Halk Sağlığı, 

f) Adlî Tıp Altıncı İhtisas Kurulu;

1) Kadın Hastalıkları ve Doğum için bir,

2) Üroloji için bir,

3) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için iki,

4) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için iki,

5) Çocuk Cerrahisi için bir,

6) Radyoloji için bir,

g) Adlî Tıp Yedinci İhtisas Kurulu birer;

1) Genel Cerrahi,

2) İç Hastalıkları,

3) Kadın Hastalıkları ve Doğum,

4) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 

5) Anesteziyoloji ve Reanimasyon,

6) Beyin ve Sinir Cerrahisi, 

7) Ortopedi ve Travmatoloji,

8) Göz Hastalıkları,

9) Kardiyoloji,

10) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,

11) Tıbbî Onkoloji,

12) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,

13) Üroloji,

14) Kalp ve Damar Cerrahisi,

15) Diş Hekimliği,

16) Deri ve Zührevi Hastalıkları,

h) Adlî Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu birer;

1) Genel Cerrahi,

2) İç Hastalıkları,

3) Kadın Hastalıkları ve Doğum,

4) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 

5) Anesteziyoloji ve Reanimasyon,

6) Kardiyoloji,

7) Beyin ve Sinir Cerrahisi,

8) Acil Tıp,

9) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji,

uzmanlarından oluşur.

İhtisas kurullarında yeteri kadar raportör bulundurulur.

Adlî Tıp İhtisas Kurullarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
5521
Adli Tıp Kurumu İhtisas Daireleri:
Madde 8 - KHK 674(2016), 4810(2003)
Adli Tıp İhtisas Daireleri, 
	
a – Morg, 
	
b – Gözlem, 
	
c – (Değişik: 19/2/2003-4810/8 md.) Kimya, 
	
d – Biyoloji, 
	
e – (Değişik: 19/2/2003-4810/8 md.) Fizik,
	
f – Trafik, 

g- (Ek: 15/8/2016-KHK-674/3 md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/3 md.) Adlî Bilişim,
	
Daireleri Başkanlıkları ile yönetmelikte belirtilen şubelerinden oluşur.
	
(Değişik: 19/2/2003-4810/8 md.) Her adlî tıp ihtisas dairesinde konu ile ilgili uzman bir daire başkanı ile yeteri kadar uzman ve idarî personel bulunur. Adlî tıp ihtisas dairelerinin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.
 
Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları:
Madde 9 - 4810(2003) (Değişik: 19/2/2003- 4810/9 md.)
Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, bu Kanunun 1 inci maddesi gereğince Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıkları kurulur.

Adlî Tıp Kurumu Grup Başkanlığı, adlî tıp uzmanı bir Başkan ile buna bağlı bürodan oluşur.

Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıklarının görev, çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

Adlî Tıp Kurumu grup başkanı, grup başkanlığındaki tüm görevlilerin özlük hakları itibarıyla ve bütçe ile verilmiş harcama kalemleri sarfiyatından itâ amirliği görevini de yapar.
Adli Tıp Şube Müdürlükleri:
Madde 10 - 4810(2003) (Değişik: 19/2/2003- 4810/10 md.)
Adlî Tıp Kurumu şube müdürlükleri, bu Kanunun 1 inci maddesi gereğince Adalet Bakanlığınca ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde kurulur. Ancak, ağır ceza mahkemesi bulunmayan ilçelerde de coğrafi durum ve iş yoğunluğu da göz önünde tutularak, adlî tıp şube müdürlükleri kurulabilir. Adlî Tıp Kurumu şube müdürlükleri, iş hacmine göre bir veya birden fazla adlî tıp uzmanı ve diğer personelden oluşur.

Adlî Tıp Kurumu şube müdürlüğünde görevli personel, Adalet Bakanlığınca görev sınırları belirlenen yerlerde bulunan mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar tarafından adlî tıpla ilgili olmak üzere gerekli görülecek otopsi, muayene ve keşifleri, gerekirse olay yerine de gitmek suretiyle yaparak bu hususta rapor vermek ve yapılan davet üzerine sözlü görüşlerini bildirmekle yükümlüdür. Adlî Tıp Kurumu şube müdürlüğü bulunmayan yerlerde bu görevler adlî tabip ve diğer personel tarafından yerine getirilir.

Özel Kanun hükümleri saklıdır.

Adlî Tıp Kurumu şube müdürlüklerinin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.
5522
İKİNCİ BÖLÜM
Görevler
Adli Tıp Kurumu Başkanının görevleri: (1)
Madde 11 - 6754(2016), 4810(2003)
Adli Tıp Kurumu Başkanı Kurumun idari, Adli Tıpla ilgili bilimsel ve hukuki işlemlerinden sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar: 
 
a – Adli Tıp Kurumunu temsil etmek, 
 
b – Adli Tıp Üst Kurullarına ve Başkanlar Kuruluna Başkanlık etmek, (Ek ibare: 19/2/2003-4810/11 md.) Başkanlar kurulunun kararlarını uygulamak (1)
 
c – Kurumun verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak,
 
d – İhtisas Kurulları, daireler ve şubelerde ölüm, istifa, emeklilik gibi nedenlerle kadronun boşalması veya kanuni mazeret halinde, bu mazeretin devamı süresince, Kuruma bağlı uzmanları uzmanlıklarına uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak,
 
e – Yayınlanmasında yarar umulan rapor, görüş ve çalışmaların yayınlanmasını sağlamak,

f- (Ek: 3/11/2016-6754/28 md.) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanlar dışındaki görevliler ile şube müdürü ve uzmanların yerlerini belirlemek,
 
g- (Ek: 3/11/2016-6754/28 md.) Kurumun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmak,
 
h – Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. (1)
 
Başkan yardımcılarının görevleri: (2)
Madde 12 - 4810(2003)
a – Kurum Başkanının vereceği görevleri yapmak,

b – (Değişik: 19/2/2003- 4810/12 md.) Kurum Başkanının yokluğunda kendisine görev verildiğinde ona vekillik etmek
(1)3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Genel Kurulu” ibaresi “Üst Kurullarına” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) ve (g) bentleri eklenmiş ve mevcut (f) bendi (h) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. (2) Madde başlığı 19/2/2003 tarihli 4810 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
5523
Adli Tıp Başkanlar Kurulunun görevleri: (1)
Madde 13 - 6754(2016), 4810(2003)
a – Kurullar, daireler ve şubelerin iş durumu ve ihtiyaçlarını gözönünde tutarak uzman ve raportörlerin görev yerlerini belli etmek, 
 
b – (Değişik: 3/11/2016-6754/29 md.) Zorunluluk hâlinde İhtisas Kurullarının başkan ve üyeleri ile daire başkanlarının yerlerini değiştirmek,
 
c – İhtisas Kurulları ile daire ve şubelere yıl içinde gelen işlerin normal çalışma düzeni içerisinde karşılanamayacak oranda artmış veya kurul, daire ve şubeler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmişse, bir kısım işlerin mahiyetlerini de gözetmek suretiyle başka kurul, daire ve şubelere vermek, (1)
 
d – (Ek: 19/2/2003-4810/13 md.) Adlî Tıp Kurumunun adlî tıp alanında uzmanlık programları ile görev alanına giren konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler ile bunlara ilişkin eğitim programlarını kararlaştırmak,
 
e- (Ek: 3/11/2016-6754/29 md.)Adlî Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu ile Adlî Tıp Kurumu Etik Kurulu üyelerini belirlemek,
 
f - Diğer Kanunlarla verilen görevleri yapmak. (1)

(Ek: 19/2/2003-4810/13 md.) Adlî Tıp Başkanlar Kurulunun çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.
İhtisas Kurulları Başkanları ve Daire Başkanlarının görevleri ve bunlara vekalet:
Madde 14 -
a – Kurul ve dairelerin ahenkli, verimli ve düzenli çalışmasının gerçekleşmesini ve işlerin mümkün olan süratle incelenip karara bağlanmasını, kurul ve dairelerin kendi kararları arasında meydana gelen uyuşmazlıkların önlenmesini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almak, özellikle dosyaları takrir edecekleri bu esaslar uyarınca tespit etmek, raporları yazmak veya raporların hangi üye, uzman veya raportör tarafından yazılacağını belli etmek,

b – Adli Tıp Kurumu Başkanının yetkileri saklı kalmak üzere emrindeki görevlileri denetlemek,

c – Raporların zamanında yazılıp dosyaların Kurum Başkanlığına iadesini sağlamak,

d – Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.

İhtisas Kurulu Başkanına, yokluğunda en kıdemli üye vekillik eder.

Daire Başkanlarının yokluğunda o dairenin en kıdemli şube müdürü veya uzmanı, bulunmamaları halinde Adli Tıp Kurumu Başkanının, diğer daire başkanları veya uzmanları arasından görevlendireceği kişi vekillik eder. Adli Tıp Grup Başkanlığı bulunan yerlerde bu görev grup başkanı tarafından yerine getirilir.
(1) 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “oranda artmış ve” ibaresi “oranda artmış veya” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere (e) bendi eklenmiş ve mevcut (e) bendi (f) bendi olarak değiştirilmiştir.
5524
Adli Tıp Üst Kurullarının görevleri: (1)
Madde 15 - 6754(2016), 4810(2003), 3334(1987)(Değişik: 19/2/2003- 4810/14 md.)
Adlî Tıp Üst Kurulları;
	
a) Adlî tıp ihtisas kurulları ve ihtisas daireleri tarafından verilip de mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklarca kapsamı itibarıyla yeterince kanaat verici nitelikte bulunmadığı, sebebi de belirtilmek suretiyle bildirilen işleri,
	
b) Adlî tıp ihtisas kurullarınca oybirliğiyle karara bağlanamamış olan işleri,
	
c) Adlî tıp ihtisas kurullarının verdiği rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,
	
d) Adlî tıp ihtisas kurulları ile ihtisas dairelerinin rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,
	
e) (Mülga: 3/11/2016-6754/30 md.)
	
f) Adlî tıp ihtisas kurulları ile Adlî Tıp Kurumu dışındaki sağlık kuruluşlarının heyet hâlinde verdikleri rapor ve görüşler arasında ortaya çıkan çelişkileri, (1)
	
Konu ile ilgili uzman üyelerin katılımıyla inceler ve kesin karara bağlar.

(Ek fıkra: 3/11/2016-6754/30 md.) Fizik İhtisas Dairesi ve Trafik İhtisas Dairesinin raporları Adlî Tıp Üst Kurullarında incelemeye alınamaz. Bu dairelerden birinin verdiği raporlar ile diğer bilirkişi raporları arasında çelişki bulunması hâlinde mahkeme veya Cumhuriyet savcılıklarınca gerekçesi belirtilmek suretiyle talep edilmesi üzerine raporlar, ilgili ihtisas dairesinin en az yedi uzmanının katılımı ile oluşan genişletilmiş uzmanlar heyetince incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Kararlar katılanların oy çokluğuyla alınır, eşitlik hâlinde başkanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış olur.

(Ek fıkra: 3/11/2016-6754/30 md.) Fizik ve Trafik İhtisas Dairelerinin genişletilmiş uzmanlar heyetinin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
 
İhtisas Kurullarının görevleri: (2)
Madde 16 - 6754(2016), 6462(2013), 4810(2003), 3334(1987)(Değişik: 19/2/2003- 4810/15 md.)
Genel görevleri:
	
Bu Kanun kapsamına giren işlerde;
	
a) Bilirkişilerce,
	
b) Fizik ve Trafik İhtisas Dairelerinin tıpla ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere adlî tıp ihtisas dairelerince,
	
c) Adlî tabip veya adlî tıp uzmanlarınca,
(1) 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu maddenin başlığında bulunan “Genel Kurulunun” ibaresi “Üst Kurullarının” ve birinci fıkrasında yer alan “Genel Kurulu” ibaresi “Üst Kurulları” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (f) bendine “kuruluşlarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “heyet hâlinde” ibaresi eklenmiştir. (2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.
5524-1
Verilip de mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar tarafından yeterince kanaat verici nitelikte bulunmayan ve aralarında çelişki olduğu belirlenen raporları inceleyip bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.

(Değişik ikinci fıkra: 3/11/2016-6754/31 md.) Özel görevleri:

a) Adlî Tıp Birinci İhtisas Kurulu: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen hayata karşı suçlar ile diğer ihtisas kurullarının görevine girmeyen işler,

b) Adlî Tıp İkinci İhtisas Kurulu: Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçlarına ilişkin fiiller,

c) Adlî Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu: Malûliyetler, meslekte kazanma gücü kaybı, beden çalışma gücü kaybı, meslek hastalıkları, hapis cezalarının infazının ertelenmesi, sürekli hastalık, engellilik ve kocama sebepleri ile belirli kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler,

d) Adlî Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu: 5237 sayılı Kanunun 31 inci ve 33 üncü maddeleri hariç olmak üzere, ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler ile akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine ilişkin işler, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı ile ilgili bağımlılık derecesinin belirlenmesine ilişkin işlemler, uyuşturucu madde suçları ile ilgili olarak tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin işler, fiil ehliyetinin tespiti, vesayeti gerektiren hâller, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, tasarruf ehliyetine ilişkin işler, akıl hastalığı nedeniyle evliliğin iptali veya boşanmaya ilişkin işler,

e) Adlî Tıp Beşinci İhtisas Kurulu: Zehirlenmeler ile alerji ve immünolojiye, ilaç kimyasına, alışkanlık yapan diğer maddelere ilişkin işler, nesebin belirlenmesine ilişkin işler, çevreye karşı suçlar ile kamunun sağlığına karşı suçlar, yenilecek ve içilecek şeylere ilişkin işler, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile adlî biyoloji ve adlî genetiği ilgilendiren işler,

f) Adlî Tıp Altıncı İhtisas Kurulu: Yaş küçüklüğü, sağır ve dilsizlik ile çocuk düşürtme, düşürme veya kısırlaştırma, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, genel ahlaka ve aile düzenine karşı suçlar, cinsel iktidar tespiti, fiile karşı kendisini savunup savunamayacağı hususları ile yaş belirlemesi ve cinsiyete ilişkin işler,

g) Adlî Tıp Yedinci İhtisas Kurulu: Ölümle sonuçlanmayan tıbbî uygulama hatalarına ilişkin işler,

h) Adlî Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu: Ölümle sonuçlanan tıbbî uygulama hatalarına ilişkin işler,

hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.
Morg İhtisas Dairesinin görevleri:
Madde 17 - 4810(2003)(Değişik: 19/2/2003- 4810/16 md.)
Morg İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen cesetler ve ceset kısımları ile canlılara ait doku ve biyolojik materyal üzerinde her türlü incelemeleri yapar ve sonucunu bir rapor ile tespit eder.
5525
Morg dairesine getirilen ve otopsinin sonuçlanması ile hüviyetinin tespitinden sonra morg dairesiyle ilgisi kalmayan ve yakınlarınca alınmayan veya araştırmalar sonucu kimsesiz olduğu anlaşılan ceset veya kısımları, adlî tahkikatla ilgisi kalmamış olması ve aksine vasiyet bulunmaması şartıyla, en az altı ay süreyle muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarına verilebilir. Ceset veya kısımlarının, bilimsel araştırma amacıyla yükseköğretim kurumlarına verilmesiyle ilgili işlemler yönetmelikle düzenlenir.
Gözlem İhtisas Dairesinin görevleri:(1)
Madde 18 - 4810(2003)
Mahkemeler ve hakimlerce gözleme tabi tutulmasına karar verilenleri gözleme tabi tutmak ve gözlem sonucunu bir raporla tespit etmek.
Kimya İhtisas Dairesinin görevleri:(1)
Madde 19 - 4810(2003)
Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen toksikolojik, gıdai, sınai, narkotik, ilaç ve diğer çeşitli maddeler ile alkolometrik analizler yapmak ve sonucunu bir raporla tespit etmek.

Değiştirilmiştir.
Biyoloji İhtisas Dairesinin görevleri:
Madde 20 - 4810(2003) (Değişik: 19/2/2003- 4810/18 md.)
Biyoloji İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen her türlü biyolojik örnek ve biyolojik örnek taşıması muhtemel materyalin mikrobiyolojik, hematolojik, serolojik ve genetik yönden incelemelerini yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder.
Fizik İhtisas Dairesinin görevleri:(1)(3)
Madde 21 - 6754(2016), 4810(2003)
Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen silah, mermi, yazı (Grafolojik – daktiloskopik), (…) (3) imza, imza niteliğini taşıyan parmak izleri ile radyolojik, radyoizotop, klimatolojik, diğer fiziksel(2) materyal ve olaylarla ilgili olarak incelemeler yaparak sonucunu bir raporla tespit etmek.
Trafik İhtisas Dairesinin görevleri:(1)
Madde 22 - 4810(2003)
Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklarca gönderilen trafik olayları ile ilgili konularda gerekli muayene ve incelemeler yapmak ve sonucunu bir raporla tespit etmek. 
Adlî Bilişim İhtisas Dairesinin görevleri:
Madde 22/A - 6758(2016)(Ek: 15/8/2016-KHK-674/4 md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/4 md.)
Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından talep edilen bilişim ile ilgili konularda gerekli incelemeleri yapmak; veri toplama, işleme, depolama veya aktarma işlevi gören bilişim sistemleri ile her türlü sayısal ve elektronik materyal üzerinde inceleme, araştırma ve analizleri yapmak, sonuçlarını bir raporla tespit etmek.
(1) Madde başlığı 19/2/2003 tarihli 4810 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Burada yer alan “diğer fiziksel” ibaresi, 19/2/2003 tarihli ve 4810 sayılı Kanunla eklenmiştir. (3) 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “fotograf, resim,” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.
5526
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Esasları
Adlî Tıp Üst Kurullarının ve İhtisas Kurullarının çalışması: (1)
Madde 23 - 6754(2016), 4810(2003)(Değişik: 3/11/2016-6754/33 md.)
A) Adlî Tıp Üst Kurullarının çalışması:

Adlî Tıp Üst Kurulları, Adlî Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında ilgili ihtisas kurullarının başkan ve üyeleri ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca Üst Kurullara katılması gereken adlî tıp ihtisas dairesi başkanı veya vekilinin iştiraki ile toplanır.

Adlî Tıp Üst Kurullarına ihtisas kurulları başkan ve üyelerinin en az üçte ikisinin iştiraki zorunludur.

Kararlar çoğunlukla alınır. Başkanın yokluğunda Başkan Yardımcısı, onun da yokluğunda en kıdemli İhtisas Kurulu Başkanı Üst Kurula başkanlık eder. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır.

İhtisas kurullarından üst kurullara havale edilmiş dosyalar hakkında raportör üyenin raporunu okuyup gerekli açıklamayı yapmasından sonra o işle ilgili bulunan Kurul Başkanı, yok ise Kurul temsilcisi olan kıdemli üye ya da Kurul Başkanının uygun göreceği diğer bir üye Kurul görüşünü açıklar.

2 nci maddede sayılan yargı organlarınca gerekli görülen konuların üst kurullarda görüşülmesi hâllerinde, konu üst kurul raportörleri tarafından hazırlanarak Kurula sunulur. Kurul Başkanı izahat verdikten sonra konu hakkında tartışma açılır.

Konu ihtisas kurullarından hangisini ilgilendiriyor ise başkan ve üyeleri o oturuma çoğunlukla iştirak etmek zorundadır. İncelenecek konunun uzman üyesi bulunmadıkça bu konuda müzakere açılamaz.

Gözlem İhtisas Dairesinin raporlarının bulunduğu dosyalarda bu Dairenin Başkanı veya vekili Adlî Tıp Birinci Üst Kurulu toplantısına katılır ve oy kullanır.

B) Adlî Tıp İhtisas Kurullarının çalışması:

Adlî Tıp İhtisas Kurulları Başkanının başkanlığında işin niteliğine göre en az dört üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır. Üyelerden birinin mazeretinin bulunması veya yokluğu hâlinde eksikliği diğer kurullardan alınacak üye ile tamamlanır. Şu kadar ki tetkik edilecek konu, ilgili uzman üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez.

C) Adlî Tıp Üst Kurulları ve ihtisas kurulları lüzum görüldüğü hâllerde kararını vermeden önce incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın onanmış örneklerini mahallinden isteyebileceği gibi aslı üzerinde de inceleme yapması zorunlu olduğunda bunları da isteyebilir.

Adlî Tıp Üst Kurulları ve ihtisas kurulları ilgili kişileri gerektiğinde muayeneye çağırabilir ve bunları usulüne göre dinleyebilir, her türlü tetkikatı yapar veya yaptırabilir.

Adlî Tıp Üst Kurulları kararları nihai olmakla beraber mahkemelerin delilleri serbestçe takdir hususundaki yetkilerini kısıtlamaz.

Adlî Tıp Üst Kurulları ve adlî tıp ihtisas kurullarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
(1) Bu madde başlığı “Adli Tıp Genel Kurulunun ve İhtisas Kurullarının çalışması:” iken, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
5527
 
Adlî Tıp Kurumunda bilirkişi dinlenmesi ve toplantılara katılma: (1)
Madde 24 - 6754(2016), 4810(2003)(Değişik: 19/2/3003- 4810/21 md.)
I- Adlî Tıp Üst Kurulları ve adlî tıp ihtisas kurulları ile adlî tıp ihtisas daireleri, inceledikleri konularla ilgili olarak Adlî Tıp Kurumunda bulunmayan tıp ve diğer uzmanlık dallarında Adlî Tıp Kurumu dışından uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler oy hakları olmamakla beraber görüşlerini bir raporla Adlî Tıp Üst Kurulları, adlî tıp ihtisas kurulu veya adlî tıp ihtisas dairesi başkanlığına bildirirler.
	
Bilirkişilere yönetmelikteki esaslara göre Adlî Tıp Üst Kurulları, adlî tıp ihtisas kurulu ve adlî tıp ihtisas dairesi başkanlığınca yaptıkları çalışmaya uygun ücret takdir olunur.
	
II- a) Adlî Tıp Üst Kurulları, adlî tıp ihtisas kurulları ile adlî tıp ihtisas daireleri, inceledikleri konularla ilgili olarak kendi kurul veya dairelerinde bulunmayan, Adlî Tıp Kurumundaki diğer kurul veya dairelerde bulunan uzmanların davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler, o olayla ilgili toplantıya katılır ve oy kullanırlar.
	
b) (Mülga: 3/11/2016-6754/34 md.)
	
c) (Mülga: 3/11/2016-6754/34 md.)
 
İhtisas Daireleri Şubeleri:
Madde 25 -
Bu şubelerde görevlendirilecek personelin nitelikleri, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atamalar
Atama esasları:
Madde 26 - KHK 375(2011), KHK 666(2011), 4810(2003), 3334(1987) (Değişik birinci fıkra: 19/2/2003- 4810/22 md.)
Adlî Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları, adlî tıp ihtisas kurulları başkan ve üyeleri, Adalet Bakanının inhası üzerine uzman elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları arasından müşterek kararnameyle atanırlar.

(Değişik: 19/2/2003- 4810/22 md.) Adlî Tıp Kurumu 1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, adlî tıp ihtisas dairesi başkanları, adlî tıp grup başkanları, adlî tıp şube müdürleri, şube müdürleri, adlî tıp uzmanları, uzmanlar, trafik uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, raportörler, mühendisler, kimyagerler, fizikçiler, programcılar, psikologlar, pedagoglar, antropologlar, astronomlar, asistanlar, eczacılar, biyologlar, diş hekimleri, balistik, adlî belge inceleme ve silah muayene uzmanları, Adlî Tıp Kurumu Başkanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığınca atanırlar.

(Değişik: 19/2/2003- 4810/22 md.) Birinci ve ikinci fıkra dışında kalan personelin atamaları Adlî Tıp Kurumu Başkanınca yapılır.

(Değişik: 19/2/2003- 4810/22 md.) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenlerden, Adlî Tıp Kurumu Başkanı dışındaki görevlere üniversitelerin ilgili fakültelerinin öğretim üyeleri ve yardımcıları, asıl görevleri ile ilişkileri kesilmemek şartıyla görevlendirilebilirler. Adlî Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları ve adlî tıp ihtisas kurulları başkanları ile adlî tıp ihtisas kurulları üyeleri, adlî tıp grup başkanları ve adlî tıp ihtisas daireleri başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Görev süreleri sona erenler, aynı usule göre yeniden atanabilir veya görevlendirilebilirler. Yeni atanan veya görevlendirilenler göreve başlayıncaya kadar süresi dolanların görevi devam eder.

Atanacak olan üniversite personelinin görevlendirilmelerinde önce bağlı bulundukları kurumun yetkili kurullarının izni alınır.

(Ek: 26/3/1987- 3334/4 md. ; Mülga son fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
(1) 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle, bu maddenin (I) ve (II) numaralı fıkralarında yer alan “Adlî Tıp Genel Kurulu” ibareleri “Adlî Tıp Üst Kurulları” şeklinde değiştirilmiştir.
5528
BEŞİNCİ BÖLÜM
Özlük Hakları
İkinci görev aylığı:
Madde 27 -
26 ncı maddede belirtilen görevlere atanacak olan öğretim üyeleri veya yardımcılarının bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık ve ödenekleri kesilmez. Kendilerine ayrıca ikinci görev aylığı verilir.
Fark tazminatı:
Madde 28 -
Yükseköğretim Kurumu Öğretim Üyesi veya yardımcısı iken Adli Tıp Kurumunda bir göreve asaleten atananöğretim elemanlarına Adli Tıp Kurumundaki görevleri nedeniyle ödenen mali haklar, Yükseköğretim Kurumundaki toplam mali haklardan az olduğu takdirde, aradaki fark ayrıca tazminat olarak ödenir.
ALTINCI BÖLÜM
Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi
Kurumun işletme şekli, döner sermaye: (1)
Madde 29 - 6758(2016), KHK 674(2016), 4810(2003)
Adli Tıp Kurumu, bu Kanunda öngörülen hizmetleri yerine getirmek için döner sermayeli işletmeler kurar.
 
(Değişik birinci cümle: 19/2/2003-4810/23 md.) Döner sermayeli işletmeler için Adlî Tıp Kurumuna yüzmilyon Türk Lirası döner sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktar, gerekli görülen hallerde Bakanlar Kurulu Kararı ile iki katına kadar artırılabilir. (2) 
 
Döner sermaye Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle, Hazinece verilecek ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan teşekkül eder.
 
Bağış ve yardımlar bu maddede yazılı limite bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir. 
 
Hazinece döner sermaye işletmelerine verilecek malların bedelleri sermayeye mahsup edilir.
 
Döner sermaye işletmelerinin faaliyetlerinden doğan karlar, işletmenin ödenmiş sermayesi, bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir.
 
Ödenmiş sermaye bu miktarı bulduktan sonra karlar, müteakip mali yılın altıncı ay sonuna kadar mal sandığına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Süresinde mal sandığına yatırılmayan karlar işletmenin sorumlu sayman ve ita amirlerinden veya bu görevleri yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir. 
 
Döner sermayeden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 ncü maddesine göre döner sermaye işletmelerinin çalıştırılacak memurları ve toplu sözleşmelerden doğan diğer hakları, döner sermaye ile yapılan iş ve hizmetlere ilişkin giderler, Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek yolluklar ve kurum personeline yapılacak ödemeler dışında hiç bir ödeme yapılmaz.
 
Döner sermaye işleri; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunlarının hükümlerine ve sarftan önce Sayıştay denetimine bağlı değildir.
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine bakınız. (2) 15/8/2016 tarihli ve 674 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yirmitrilyon lira” ibaresi “yüzmilyon Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
5529
Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için mali yılı izleyen dört ay içinde düzenlenecek bilanço ekleri gelir ve gider belgeleriyle birlikte Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

Döner sermayeli işletmelerin alım satım, ihale ve işletme faaliyetleri ile kasa usulleri Maliye ve Adalet bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Döner sermayeli işletmelerin yapacakları hizmetleri ile gelir ve giderleri de aynı yönetmelikte belirtilir. Döner sermaye işletmelerinin sorumlu saymanları Maliye Bakanlığınca atanır. Saymanlıkta görevlendirilecek diğer memurlar Başkanlıkça atanır.
Kurum personeline yapılacak ödeme:
Madde 30 - 6758(2016), 6754(2016), KHK 674(2016), KHK 666(2012), 6110(2011), 5947(2010), 5473(2006), 4810(2003)(Değişik: 21/3/2006- 5473/7 md.)
Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinin en az % 35'i Adlî Tıp Kurumu ve birimlerine malzeme, araç, gereç, araştırma ve döner sermayede görevli personel giderlerine ayrılır. Gelirin geri kalan kısmı Adlî Tıp Kurumunda ve birimlerinde görevli personele; unvanı, görevi, sınıfı, çalışma şartları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve benzeri hususlar dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre ödenebilir. (1)

(Değişik ikinci fıkra: 9/2/2011-6110/6 md.) Yapılacak ödeme, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının; 

a) Adlî Tıp Kurumu Başkanı için % 700’ünü, 

b) Başkan yardımcıları için % 650’sini, 

c) İhtisas kurulu başkanları için % 625’ini, 

d) İhtisas kurulu üyeleri ile grup başkanları için % 600’ünü, 

e) İhtisas dairesi başkanları, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatı hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri için % 550’sini,

f) Asistan tabip, pratisyen tabip ve diş tabipleri için % 500’ünü,

g) Alanında doktora derecesi almış olan mühendis, psikolog, biyolog, kimyager, fizikçi, pedagog, raportör, eczacı, antropolog, astronom ve sosyal hizmet uzmanları ile diğer uzman personel için % 250’sini, 

h) Mühendis, psikolog, biyolog, kimyager, fizikçi, pedagog, raportör, eczacı, antropolog, astronom ve sosyal hizmet uzmanları için % 225’ini,

i) Hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu Başkanlar Kurulu kararı ile belirlenen personel ile otopsi görevlileri için % 200’ünü,

j) Diğer personel için % 150’sini,

geçemez.

(Ek cümle: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. (Ek cümle: 3/11/2016-6754/35 md.) Mesai saatleri dışında veya resmî tatil günlerinde ölü muayenesi veya otopsi işlemine katılan personele, bu fıkrada kadro ve görev unvanları itibarıyla belirlenmiş olan tavan ek ödeme oranlarının %20’sine kadar, yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde ayrıca ek ödeme yapılır.
 
(Mülga üçüncü fıkra: 21/1/2010-5947/19 md.)
 
(Değişik dördüncü fıkra: 9/2/2011-6110/6 md.) İkinci görevli olarak çalışanlara, (…) (2) kadrolarının bulunduğu kurumlardaki döner sermaye işletmelerinden yapılan ödemenin yanı sıra, çalıştıkları gün esas alınmak suretiyle Adlî Tıp Kurumu döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Ancak her iki kurum döner sermayesinden yapılacak ödeme, toplamda, kadrolarının bulunduğu kurumun döner sermaye tavan oranlarını geçemez. (2)
(1) 9/2/2011 tarihli ve 6110 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “personele;” ibaresinden sonra gelmek üzere “unvanı, görevi,” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 15/8/2016 tarihli ve 674 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ikinci görev aylığı ödenmeksizin” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, daha sonra bu hüküm 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
5530
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Diğer Adli Ekspertiz Kurumları:
Madde 31 -
Yükseköğretim Kurumları veya birimleri, adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre resmi bilirkişi sayılır. Bu birim ve kliniklerde tetkik edilecek adli tıp ile ilgili işler yönetmelikte belirlenir.
Adalet Bakanlığı hesabına burslu öğrenci okutma ve yurt dışında eğitim:(1)
Madde 32 - 4810(2003)
Adalet Bakanlığı hesabına Adli Tıp Kurumuna adli tabip ve uzman yetiştirmek üzere, yurt içinde ve yurt dışında burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yaptırılabilir.

Burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yapacak öğrencilerin sayısı Bakanlıkça saptanır. Bu öğrencilere emsallerine ödenen bursun iki katı oranında burs ödenir. Burs alarak öğrenimlerini tamamlamış olanlar, Adli Tıp Kurumlarındaki uzmanlık ve ihtisas imtihanlarına tabi tutulmadan asistanlık (araştırma görevlisi) kadrolarına atanırlar.

(Ek: 19/2/2003- 4810/25 md.) Adlî Tıp Kurumunda yararlanılmak üzere Kurum Başkanlığının teklifi, Adalet Bakanlığının onayı ile yurt dışına yolluklu ve yevmiyeli olarak eğitim almak için personel gönderilir.

(Ek: 19/2/2003- 4810/25 md.) Bu personel 35 inci maddedeki mecburi hizmet yükümlülüğüne tâbidir.
Adlî Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimi :
Madde 33 - 4810(2003) (Değişik: 19/2/2003- 4810/26 md.)
Adlî Tıp Kurumunda adlî tıp alanında uzmanlık ve yan dal uzmanlıkları ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca yaptırılır.
Vergi bağışıklığı:
Madde 34 - 3283(1986)
Adli Tıp Kurumu tarafından öğretim, eğitim ve inceleme amacıyla ithal edilen bağış yoluyla gelen makine, alet ve cihazlarla, ecza, malzeme ve kitaplar, vergi, resim ve harçlardan muaftır. (2)
Mecburi hizmet:
Madde 35 -
Adli Tıp Kurumunda İhtisas ve uzmanlıklarını tamamlayanlar Adalet Bakanlığının göstereceği yerlerde dört yıl görev yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini tamamlamadan görevden ayrılanlar 21/8/1981 tarihli ve 2514 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında belirtilen mecburi hizmet süresini tamamlamadıkça meslek ve sanatlarını icra edemezler.

Adli Tıp Kurumu dışında ihtisas ve uzmanlıklarını tamamlayıp atananların bu kurumda uzman olarak geçen çalışma sürelerinin yarısı 2514 sayılı Kanunda belirtilen devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır.

Adalet Bakanlığından burs alarak veya herhangi bir kurum hesabına borçlanmak suretiyle öğrenimini tamamlayanların ilgili diğer kanunlarda belirlenen mecburi hizmet süre ve yükümlülükleri saklıdır.
(1) Bu madde başlığı 19/2/2003 tarihli 4810 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
5530-1
Yönetmelik:
Madde 36 -
Bu Kanunda sözü edilen yönetmelikler, Adalet Bakanlığının koordinatörlüğünde Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde çıkarılır.
Yürürlükten kaldırılan kanun:
Madde 37 -
11 Temmuz 1953 tarihli ve6119 sayılı Adli Tıp Müessesesi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
Adli Tıp Kurumunun mevcut kadroları iptal edilmiş ve yerine genel kadro kanunu çıkıncaya kadar bu Kanuna bağlı ek cetveldeki kadrolar ihdas edilmiştir.

Halen mecliste ve kurumda çalışmakta olan bütün personel; uzmanlıklarına ve sair özelliklerine uygun yeni görevlerine atanırlar.
Geçici Madde 2 -
Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 3 - 4810(2003) (Ek: 19/2/2003- 4810/28 md.)
Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılır.
Geçici Madde 4 - 4810(2003) (Ek: 19/2/2003- 4810/28 md.)
Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte adlî tıp ihtisas kurullarında başkan ve üye görevlerinde bulunanlar, bu Kanuna göre oluşturulacak adlî tıp ihtisas kurullarında uzmanlık alanlarına göre görevlendirilirler.

Görevlendirilemeyenlerden, ikinci görevliler dışında kalanlar, malî hakları saklı kalmak üzere durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Yeni oluşan adlî tıp ihtisas kurullarının başkan ve üyelerinin görev süreleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.
Geçici Madde 5 - 6758(2016)(Ek: 15/8/2016-KHK-674/8 md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/8 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle;

a) Adlî Bilişim İhtisas Dairesi Başkanlığına tahsis edilen kadrolara açıktan ve nakil suretiyle atamalar merkezi yönetim bütçe kanunlarında öngörülen atama sayı sınırlarına tabi değildir.

b) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, bilişim alanında özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla altı ayı geçmemek üzere geçici olarak Kurum emrinde görevlendirilebilir. Bu süre bir defa altı aya kadar uzatılabilir. Bu personel kurumlarından izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Anılan kurum ve kuruluşlarda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi uyarınca istihdam edilenler hariç olmak üzere sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler de sözleşme süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla bu şekilde görevlendirilebilir ve bu suretle çalışılan süreler sözleşmesinin vize edildiği kurum veya kuruluşta geçmiş sayılır. Bu suretle görevlendirilenlere ilk altı ayla sınırlı olmak üzere Adlî Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesinden ilave ek ödeme yapılır. Yapılacak ödemenin miktarı 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirlenen oranı geçmemek üzere Adlî Tıp Kurumu Başkanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele aynı süreyle sınırlı olarak yapılacak ek ödemenin tavan tutarı ise, aynı unvanlı veya emsali kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir. Sözleşmeli personele bu kapsamda yapılan ilave ek ödemeler sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.
5530-2
Geçici Madde 6 - 6758(2016)(Ek: 15/8/2016-KHK-674/8 md.; Değiştirilerek kabul: 10/11/2016-6758/8 md.)
Son üç yıl içinde yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarından klinik puan türünde 45 ve üzeri puan alanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde başvuruda bulunanlar, Adlî Tıp Kurumu Başkanı ile Başkanın Kurum içinden belirleyeceği iki üyeden oluşacak Komisyon tarafından yapılacak mülakat sonucuna göre boş kadro sayısını geçmemek üzere Adlî Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimine başlatılabilirler.
Geçici Madde 7 - 7078(2018), KHK 694(2017)Geçici Madde 7- (Ek: 3/11/2016-6754/36 md.) (1)
Bu Kanunla Adlî Tıp Kurumu bünyesinde yeni kurulan ihtisas kurulları ile üst kurullar, 1/1/2018 tarihinde göreve başlar. Bu tarihe kadar kurulların oluşumu tamamlanır. Kurulların göreve başlayacakları tarihe kadar, Adlî Tıp Kurumu Genel Kurulu ve ihtisas kurulları mevcut görevleri kapsamında çalışmaya devam eder. Belirtilen kurullar göreve başladığında dosyalar, 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirlenen görevler kapsamında ilgili kurullara devredilir.
Yürürlük:
Madde 38 -
Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 39 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 48 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “1/9/2017” ibaresi “1/1/2018” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  5530-3

  2659 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin  Numarası

  2659 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  3334

  7/4/1987

  4810

  25/2/2003

  5473

  30

  1/4/2006

  5947   

  30

  30/7/2010

  6110

  4, 30

  14/2/2011

  KHK/666

  26

  30

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  15/1/2012

  6462

  16

  3/5/2013

  KHK/674

  8, 22, 29, 30, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6

  1/9/2016

  6754

  2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 30, Geçici Madde 7

  24/11/2016

  6758

  8, 22, 29, 30, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6

  24/11/2016

  KHK/694

  Geçici Madde 7

  25/8/2017

  7078

  Geçici Madde 7

  8/3/2018


  
  
  2659 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (84)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (15)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul