En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
7395
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

* * *
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev ve Teşkilat
Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, Dışişleri Bakanlığının kuruluş, görev ve teşkilatına ilişkin esasları düzenlemektir.
Dışişleri Bakanlığının Görev ve Yetkileri
Madde 2 -
Dışişleri Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre dış politikayı uygulamak ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

       b) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak,tespit edilecek dış politikayı yürütmek ve koordine etmek.

       c) T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatlerini korumak,geliştirmek ve bu alanlarda diplomasi ve konsolosluk himayesini sağlamak.

       d) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile,milletlerarası teşkilatlarla, ilgili Bakanlıklarla işbirliği yapmak suretiyle temas ve müzakerelerini yürütmek, bu temas ve müzakereler sonucu gerekiyorsa milletlerarası anlaşmaları yine diğer Bakanlıklarla işbirliği ile yapmak.

       e) Diğer bakanlık ve kuruluşların dış politikayı etkileyen faaliyet ve temaslarının devletin dış politikasına uygunluğunu sağlamak,bu kuruluşların uluslararası kuruluşlar ve yabancı kamu ve özel kuruluşlarıyla kendi görev alanlarına giren temaslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlara katılmak.

       f) Mali, iktisadi ve diğer teknik konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi gereken veya statülerinde, üyelerinin ve ortaklarının belli Bakanlık veya merci vasıtasıyla işlem yapacağı belirtilen milletlerarası kuruluşlarla yürütülecek dış temas ve müzakerelerin dış politikaya uygun olarak yürütülmelerini gözetmek, gerekirse bunlara katılmak.
(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle, teşkilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar bu ve diğer Kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur.
7396
g) Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile belli bir geçici görevle görevlendirilen Temsilciler ve Temsil Heyetlerine Türkiye Cumhuriyetini bağlayacak hususlarda hükümetin emir ve talimatlarını iletmek,bu Temsilci ve Temsil Heyetlerinin ihtisasa dair hususlarda ihtiyaç duyacakları talimatları ilgili Bakanlıklar ile istişare suretiyle tespit edip onlara iletmek; bu gibi Heyetlerin Başkanları ilgili Bakanlıklardan ise bu Heyetlerde temsilci bulundurmak.

       h) Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlar nezdinde temsil işlerini yetkili makam olarak yürütmek.

       i) Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlardaki gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri takip etmek.

       j) Türkiye Cumhuriyetinin Devlet ve Dışişleri protokolünü düzenlemek ve yürütmek.

       k) Yetki belgesi,onaylama belgesi ve milletlerarası hukuk ve tatbikatın gerektirdiği her türlü belgeyi hazırlamak, alıp vermek,örneklerini hazırlamak,Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan anlaşmaları usulüne uygun olarak tescil ettirmek, bunların sicillerini tutmak.
Teşkilat
Madde 3 -
Dışişleri Bakanlığı, merkez teşkilatı ve yurtdışı teşkilatından meydana gelir.
İKİNCİ KISIM
Bakanlık Merkez ve Yurtdışı Teşkilatı
Merkez Teşkilatı
Madde 4 -
Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri,yardımcı birimler ve bağlı kuruluşlardan meydana gelir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Makamı
Bakan
Madde 5 -
Bakan,Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir.Bakanlık hizmetlerinin mevzuata, Hükümetin genel siyasetine uygun olarak yürütülmesini ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

       Bakan, emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevlidir.
Müsteşar
Madde 6 -
Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

       Müsteşar,yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
Müsteşar Yardımcısı
Madde 7 -
Bakanlıkta ana hizmet birimleri,danışma ve denetim birimleriyle yardımcı hizmet birimlerinin ve yurtdışı kuruluşlarının yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere, yedi Müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Ana Hizmet Birimleri
Madde 8 -
Dışişleri Bakanlığındaki ana hizmet birimleri onbeş genel müdürlük ve üç bağımsız daire başkanlığından meydana gelir.

       Bunların isimleri ve görev alanları Bakan onayı ile belirlenir.
7397
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve Denetim Birimleri
Madde 9 -
Dışişleri Bakanlığı yurtiçi kuruluşlarındaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

       a) Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı,

       b) Stratejik Araştırmalar Merkezi, Tercüme Merkezi,

       c) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

       d) Hukuk Müşavirliği,

       e) Bakanlık Müşavirleri.

       Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı, Stratejik Araştırmalar Merkezi, Tercüme Merkezi.
Madde 10 -
a) Dış Politika Danışma Kurulu,Müsteşarın Başkanlığında altı üye ile Müsteşar Yardımcıları, Müsteşarın görevlendireceği hukuk müşaviri ve ilgili birimin yetkilisinden meydana gelir.

       Müsteşarın gerek görmesi halinde,görüşülen konu ile ilgili diğer birimlerin yetkilileri de Kurul toplantılarına katılabilir.

       Kurul, Türkiye'nin dış politikasının yönlendirilmesi ve uygulanışı hakkında Başkanın isteği üzerine değerlendirmeler yapar ve görüş bildirir.

       b) Belirli uluslararası konular üzerinde inceleme ve araştırmalar yapmak, bu konularda oluşturulan Bakanlık dışı görüşlerin bilimsel tartışma ve işbirliği ortamı içinde değerlendirilerek yeni görüş ve fikirlerin oluşturulmasına olanak vermek ve bu konularda Bakanlığa katkı sağlamak amacı ile üniversitelerin, basının veya ilgili diğer resmi yahut özel kurumların uzmanları, emekli büyükelçiler ile Bakanın uygun göreceği kişilerden meydana gelen bir Stratejik Araştırmalar Merkezi kurulur.

       Merkezin başkanı Bakan tarafından tayin olunur.

       Merkez,Bakanlık dışı yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde araştırma,etüd,proje yaptırabilir.

       Müsteşara bağlı olan Merkezin kuruluş,çalışma şekil ve şartları yönetmelikle düzenlenir.

       c) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren ve ülkemizin taraf olacağı her türlü uluslararası andlaşma ve anlaşmalar ile sözleşmeleri tercüme etmek veya yapılmış olan tercümeleri denetlemek üzere Tercüme Merkezi kurulur.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 11 -
Teftiş Kurulu, Bakanın emri yahut onayı üzerine Bakan adına Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatının, her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak denetleme, inceleme ve soruşturma işlerini yürütür.

       Teftiş Kurulunun görev,yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetmelikle düzenlenir.
Hukuk Müşavirliği
Madde 12 -
Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: a) Milletlerarası andlaşmaların uygulanması,değiştirilmesi ve sona erdirilmesi konularında görüş bildirmek, millatlerarası hukuktaki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek, b) Bakanlığın diğer birimleri tarafından sorulan hukuki konular ile hukuki, mali,cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, c) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu,anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak,anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, d) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,
7398
e) Bakanlık birimleri tarafından hazırlanan veya Başbakanlık yahut diğer Bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını Makamın talebi üzerine hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek.
Bakanlık Müşavirleri
Madde 13 -
Bakanlıkça özellik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir.

        Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.

        Bunlardan yabancı ülkelerde Büyükelçilik yapmış olup merkezde görevlendirilmiş olanlar Büyükelçi unvanını muhafaza ederler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı Birimler
Madde 14 -
Dışişleri Bakanlığındaki yardımcı birimler şunlardır:

        a) Eğitim Merkezi Başkanlığı,

        b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

        c) Personel Dairesi Başkanlığı,

        d) Arşiv ve Ulaştırma Dairesi Başkanlığı,

        e) (Mülga : 29/5/2009 – 5902/25 md.) (1)

        f) Özel Kalem Müdürlüğü,

        g) Özel Müşavirlik,

        h) Bakanlık Komisyonu.
Eğitim Merkezi Başkanlığı
Madde 15 -
Dışişleri Eğitim Merkezi,Dışişleri memur adayları ile memurlarının ve yurtdışı teşkilatta görevlendirilecek diğer kamu kurum ve kuruluşları görevlilerinin hizmet içi eğitimini sağlamak ve diplomasi ve konsolosluk hizmetleri konularında araştırma ve incelemeler yapmakla görevlidir.

        Dışişleri Eğitim Merkezi,merkez teşkilatta görevli Büyükelçiler arasından atanan bir Başkan ile yine meslek memurları arasından atanacak Eğitim Merkezi Sekreteri tarafından yönetilir.

        Dışişleri Eğitim Merkezinin çalışma düzeni ile ilgili kurallar yönetmelikle belirlenir.
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 16 -
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

        a) Bakanlık için gerekli araç,gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

        b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma,satın alma işlemlerini yürütmek,

        c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

        d) Temizlik, aydınlatma,ısıtma,bakım,onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

        e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

        f) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.
Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 17 -
Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

        a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

        b) Bakanlık personelinin atanma,özlük ve emeklilik işlemleri ile ilgili işleri yapmak,

        c) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

        d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak.
(1) Bu bentte yer alan “Savunma Sekreterliği”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
7399
Arşiv ve Ulaştırma Dairesi Başkanlığı
Madde 18 -
Arşiv ve Ulaştırma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

        a) Bakanlıkla dış temsilcilikler arasında haberleşmeyi yürütmek, gelen giden telgrafların kayıt,tasnif ve dağıtımını sağlamak,

        b) Bakanlık ve dış temsilciliklerde mevcut haberleşme cihazlarının bakım ve ikmali ile haberleşmenin güvenliğini sağlamak,

        c) Bakanlıkla dış temsilcilikler arasındaki yazışmaları periyodik kuryeler göndermek suretiyle sağlamak,

        d) Diplomatik çanta ve kargoların sevkiyatını ve bunlara dair yazışmaları yürütmek,

        e) Anlaşmaları ve temsilciliklerden gelen dökümanları tasnif ve muhafaza etmek, gereğinde ilgili dairelerin istifadesine sunmak,

        f) Osmanlı arşivlerinin muhafazası ve tasnifi ile bunların kullanımına ilişkin düzenlemeleri yapmak.
Savunma Sekreterliği
Madde 19 - 5902(2009) (Mülga : 29/5/2009 – 5902/25 md. ) (1)
 
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 20 -
Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek ve vereceği diğer görevleri yapmak üzere meslek memurları arasından görevlendirilecek bir Özel Kalem Müdürü bulunur.
Özel Müşavirlik
Madde 21 -
Bakanın ve Müsteşarın Bakanlık birim ve kuruluşları ile irtibatını süratle sağlamak,kendilerine verilen özel görevleri yürütmek ve gerekli araştırmaları yapmak üzere meslek memurları arasından görevlendirilecek birer Özel Müşavir bulunur.
Bakanlık Komisyonu
Madde 22 -
Dışişleri Bakanlığında,büyükelçiler ve daimi temsilciler dışında kalan bütün personelin terfi, tayin ve diğer özlük işlerini görüşmek ve kararlarını Bakanın onayına sunmak üzere Bakanlık Komisyonu teşkil edilir.

        Komisyon,Müsteşarın Başkanlığında Müsteşar Yardımcıları, Bakanlık Sözcüsü ve Teftiş Kurulu Başkanından meydana gelir. Personel Dairesi Başkanı Komisyonun raportörlüğünü yapar.Komisyon Başkanının lüzum göreceği hallerde Komisyon toplantılarına Hukuk Müşaviri veya vekili de iştirak eder.
Yurtdışı Teşkilatı
Madde 23 -
Bakanlık,Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

        Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatı Büyükelçilikler, Daimi Temsilcilikler, Elçilikler, Özel Temsilcilikler, Büyükelçilik ve Elçilik Büroları, Başkonsolosluklar, Konsolosluklar, Muavin Konsolosluklar ile Konsolosluk Ajanlığı ve Fahri Başkonsolosluk ve Fahri Konsolosluklar ile Türk Kültür Merkezlerinden oluşur.
Büyükelçi
Madde 24 -
Büyükelçi, nezdinde görevli bulunduğu ülke veya ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Cumhurbaşkanını temsil eder ve o ülkede Büyükelçiliğe bağlı bütün birimlerin amiridir.

        Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarının Büyükelçi olarak atanmasında, merkezde en az Müstakil Daire Başkanı veya Genel Müdür Yardımcısı olarak en az iki yıl başarılı görev yapmış olmak şartı aranır.Bu görevleri yapmamış olup, yurtdışında Elçi-Müsteşar, Birinci Sınıf Başkonsolos olarak en az iki yıl başarıyla görev yapmış olanların Büyükelçi atanmaları mümkündür.
(1) Bu madde, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
7400
Büyükelçilerin Görevlerinin Sona Ermesi
Madde 25 -
Büyükelçilerin yurtdışı görev süresi,hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında en çok altı yıldır.Yurtdışı görev süresi biten Dışişleri Bakanlığı meslek memuru büyükelçiler merkezde de Büyükelçi unvanını taşırlar ve bu unvanlarına uyan görevlere verilirler. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca Büyükelçi atananlar merkeze nakledildiklerinde Dışişleri Bakanlığı ile ilişkileri kesilir. Bunlardan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanların kurumlarındaki kadroları saklı tutulur ve bunlar merkeze döndüklerinde kurumlarına iade olunurlar.
Daimi Temsilci,Daimi Temsici Yardımcısı
Madde 26 -
a) Daimi Temsilci,bir uluslararası kuruluşta Cumhuriyet Hükümetini temsil etmek üzere atanan memurdur. Daimi Temsilciler Büyükelçi unvanı taşır ve atanmaları Büyükelçiler gibi yapılır. Nezdinde Daimi Temsilcilik bulunmayan milletlerarası kuruluşlarda bir meslek memuruna temsilcilik görevi verilebilir.

        b) Daimi Temsilcilikte görevli Birinci Derece Meslek Memurlarına Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine, Müsteşarın uygun görmesi ve Bakanın onayı ile DaimiTemsilci Yardımcısı unvanı verilebilir.

        Bakanlığın gerekli görmesi halinde,Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine, Misyon Şefi Büyükelçi Daimi Temsilci'nin yanısıra meslekten bir Büyükelçi,Büyükelçi-Daimi Temsilci Yardımcısı olarak atanabilir.
Özel Temsilci
Madde 27 -
Özel Temsilci,siyasi ilişkiler gereği bir ülke nezdinde Büyükelçi gibi akredite edilmeksizin o ülkede Türkiye'yi temsil etmek üzere veya özel bir misyonla görevlendirilen Büyükelçi veya Elçi unvanında temsilcilerdir. Geçici bazı görevler için Büyükelçi veya Elçi unvanı olmaksızın da Özel Temsilci görevlendirilebilir. Özel temsilci Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır.
Maslahatgüzar
Madde 28 -
Diplomatik Misyon Şefinin yokluğunda en kıdemli meslek memuru ona geçici Maslahatgüzar olarak vekalet eder. Bir ülke ile siyasi ilişkilerin durumunun Büyükelçi veya Elçi akredite edilmesine elvermemesi halinde o ülkede Maslahatgüzar görevlendirilebilir. Maslahatgüzar görevli olduğu ülkede misyon şefinin bütün yetki ve sorumluluklarını haizdir.
Diplomatik Temsilciliklerin Diğer Meslek Memurları
Madde 29 -
Diplomatik Temsilcilikte görevli Dışişleri Bakanlığı meslek memurları Elçi-Müsteşar, Daimi Temsilci Yardımcısı, Birinci Müsteşar, Müsteşar, Başkatip, İkinci Katip, Üçüncü Katip ve Ataşe unvanlarını taşırlar.
Elçi-Müsteşar
Madde 30 -
Elçi-Müsteşar unvanını alabilmek için 1 inci dereceyi en az üç yıl önce almış ve merkezde en az Daire Başkanlığı, Bakan veya Müsteşar özel Müşavirliği görevlerini fiilen en az iki yıl yapmış 1 inci derece meslek memurlarından,yönetmelikle tespit edilecek Büyükelçilik ve Daimi Temsilciliklerde Misyon Şefinden sonraki birinci meslek memuru olarak görevli veya görevlendirilecek olanlara Bakanlık Komisyonunun teklifi ile Bakan tarafından verilebilir. Bakanlık Komisyonu, dış politika konjonktürü gereklerine göre, nezdine Elçi-Müsteşar atanabilecek ülkelerde değişiklik yapabilir.

Elçi- Müsteşar unvanı merkezde ve Başkonsolosluklarda kullanılmaz. Daha önce Elçi-Müsteşar unvanı almış olanlar, bu Kanunun 24 üncü maddesi bakımından hakları saklı kalmakla birlikte, bu unvanı ancak nezdine Elçi-Müsteşar atanması mümkün olan misyonlarda görevlendirildikleri takdirde kullanabilirler.
Konsolosluk Memurları
Madde 31 -
Birinci Sınıf Başkonsolos ve Başkonsolos, Başkonsoloslukların; Konsolos, Konsoloslukların; Muavin Konsolos, Muavin Konsoloslukların en yüksek amiridir.
7401
Birinci Sınıf Başkonsolos unvanı, 1.derece kadroyu en az üç yıl önce almış ve merkezde en az Daire Başkanlığı,Bakan veya Müsteşar Özel Müşavirliği görevlerini iki sene başarı ile yapmış meslek memurlarından Konsolosluk Şefi olarak görevli veya görevlendirilecek olanlara Bakanlık Komisyonunun teklifiyle Bakan tarafından verilebilir. Daha önce Büyükelçi ve Elçi-Müsteşar unvanı almış olanlar Konsolosluk Şefi olarak atandıklarında Birinci Sınıf Başkonsolos unvanını taşırlar.

       Konsolosluk Şefinin yokluğunda ona en kıdemli meslek memuru vekalet eder.

       Konsolosluk birimlerindeki maiyette meslek memurları; Başkonsolos Yardımcısı, Konsolos, Muavin Konsolos ve ataşe unvanı taşırlar
ÜÇÜNCÜKISIM
Dışişleri Bakanlığı Memurları
Dışişleri Bakanlığı Memuru Olma Şartları
Madde 32 -
Dışişleri Bakanlığında memur olmak için,sınav ile ilgili hususlar hariç,Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel hükümlere ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

       a) Yapılacak memur adaylık yarışma sınavını kazanmak,

       b) Kendisinin ve eşinin güvenlik bakımından mani bir hali bulunmamak,

       c) Yabancı ülkelerde görevlendirilecekler için her türlü iklim şartlarına dayanaklı olduğunu tam teşekküllü resmi hastane raporu ile belgelemek.

       Her sınıftaki Dışişleri Bakanlığı personeli için aranan özel şartlar saklıdır.
Dışişleri BakanlığıMeslek Memurları
Madde 33 -
Dışişleri Meslek Memurları,Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan hizmetlerin yürütülmesinde çeşitli kademelerde görev ve sorumluluk alan statüleri bu Kanunla belirlenmiş memurlardır.

       Dışişleri Meslek Memuru olabilmek için 32 nci maddede yazılı şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

       a) Siyasal bilimler, hukuk ve ekonomi dallarında en az dört yıllık öğrenim veren bir fakülte,yüksekokul veya bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onanmış bir yabancı yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş bulunmak,

       b) Otuzbir yaşından gün almamış olmak,

       c) Dışişleri Bakanlığınca yapılacak Dışişleri Meslek Memuru adaylık sınavını kazanmak.

       Yabancı dil ve meslekle ilgili konuları kapsayan sınavın ilkeleri yönetmelikle düzenlenir.
Aday Meslek Memuru
Madde 34 -
Dışişleri Bakanlığı meslek memur adaylığı sınavını kazananlar kadro imkanları ölçüsünde ve başarı sırasına göre aday meslek memurluğuna kabul edilirler. Bunlar Dışişleri Eğitim Merkezi Başkanlığında bir sene süre ile eğitime tabi tutulurlar.

       Bir yıllık eğitim sonunda başarılı görülemeyenler idari memur adaylığına kabul edilir veya istemeyenlerin memurlukla ilişkileri kesilir. Başarılı olanlar Bakanlığın diğer bölümlerinde görevlendirilirler. Bunlardan bir yıllık hizmet sonunda olumlu sicil alanlar asaleten atanırlar ve ataşe unvanını alırlar. Başarılı olamayanlar siciline dayanılarak İdari memur adaylığına kabul edilebilirler veya memuriyetle ilişkileri kesilir.

       Aday ataşe yurt dışı sürekli göreve atanamaz.
Başkatiplik veya Konsolosluğa Yükselme
Madde 35 -
Bir senelik hizmet süresi sonunda olumlu sicil alan ataşeler üçüncü katipliğe,üçüncü katiplikte üç başarılı sene geçiren memur ikinci katipliğe yükseltilir. İkinci katiplikte üç başarılı sene geçiren memur başkatiplik veya konsolosluk yeterlik sınavına kabul edilir.

       Başkatiplik veya konsolosluk derece ve unvanını kazanabilmek için esasları yönetmelikle tespit edilecek yeterlik sınavında başarılı olmak esastır.
7402
Başkatiplik sınavında başarılı olmayan memura birer sene aralıkla iki hak daha tanınır. Sonuncu imtihanda da başarılı olamayan memurlar kadro durumu müsait olduğunda idari memur kadrosuna alınırlar. Ancak, bunlar ikinci katip veya muavin konsolos görev ve unvanlarını korurlar.
Meslek Memurlarının Unvanları; Üçüncü, İkinci ve Birinci Derece Unvanlara Yükselme
Madde 36 -
a) Meslek Memurlarının yurtiçi ve yurtdışı teşkilatında taşıyacakları unvanların hangi derecelere tekabül ettiği bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde yönetmelikle düzenlenir. b) Terfi döneminde,merkezde veya yurtdışında üçüncü,ikinci ve birinci derece unvanlara yükselmede, Bakanlık Komisyonunca memurun meslekteki başarı düzeyine ilişkin olarak yapılan diğer değerlendirmelerle birlikte, son altı yıllık sicil notları ortalamasının; Üçüncü derece unvanlara yükselmede en az 80, İkinci derece unvanlara yükselmede en az 85, Birinci derece unvanlara yükselmede en az 90, olması şartı da aranır. Bu ortalamaları sağlayamayanlar bulundukları unvanları korurlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu esasları çerçevesinde hakettikleri derece ve kademeye yükseltilirler. c) Merkezde Genel Müdür (Büyükelçi unvanı almış olanlar hariç), Genel Müdür Yardımcısı ve Müstakil Daire Başkanı olarak atanmak için,memurun son altı yıllık sicil notları ortalamasının en az 90 olması şartı da aranır.
İdari Memurlar
Madde 37 -
Dışişleri Bakanlığı İdari Memurları personel,idari ve mali işler, şifre, arşiv ve kurye hizmetleri ile genel büro işlerinde görevlendirilen memurlardır.

       Dışişleri Bakanlığı İdari Memuru olabilmek için 32 nci maddede yazılı şartlara ek olarak Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğindeki şartlara uygun şekilde, Aday İdari Memurluk Yarışma Sınavında başarılı olmak gerekir.

       Aday İdari Memurluk süresi iki yıldır.

       Aday İdari Memurlar Dışişleri Eğitim Merkezinde temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulurlar.Eğitim sonunda başarılı olamayanlar Aday İdari Memurun Dışişleri ile ilişkisi kesilir.

       İstisnai olmak ve müktesep hak teşkil etmemek üzere, on yıl hizmet görmüş ve yüksek tahsili olan İdari Memurlara da yardımcı birimlerde idare şube müdürlüğü görevi verilebilir.

       Misyon Şefinin teklifi üzerine, Bakanlıkta en az beş yıl başarılı hizmet yapmış ve yüksek tahsili olan İdari Memurlar,müktesep hak teşkil etmemek ve diğer özlük haklarında herhangi bir değişiklik getirmemek üzere, yurtdışı görevleri süresince münhasıran Konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkili kılınabilirler.

       Dört yıllık süreli yüksek öğrenim yapmış İdari Memurlara,Bakanlıktaki on yıllık fiili başarılı hizmetleri sonunda ve son altı yıllık sicillerinin ortalamasının en az 85 olması ve müktesep hak teşkil etmemek kaydıyla Muavin Konsolos görev ve unvanı; onbeş yıl başarılı hizmet sonunda ise, yine son altı yıllık sicillerinin ortalaması en az 85 olmak ve müktesep hak teşkil etmemek şartıyla Konsolos görev ve unvanı verilebilir.

       Muavin Konsolos veya Konsolos görev ve unvanı verilen İdari Memurlar, bu unvanlara bağlı mali haklardan da yararlanırlar.
Hukuk Müşavirleri
Madde 38 -
Hukuk Müşavirleri,Konsolosluklar nezdine atanmaları halinde, müktesep hak teşkil etmemek,unvan ve diğer özlük haklarında herhangi bir değişiklik olmamak üzere, 5 inci ve daha alt derecelerdeki meslek memurlarınca yürütülmesi esas olan hizmetlerde istihdam edilebilirler.

       Hukuk Müşavirleri gerektiğinde merkezde genel müdürlükler nezdinde de görevlendirilebilirler.
7403
Haberleşme Teknik Personeli,uzman Müşavirler
Madde 39 -
a) Haberleşme Teknik personeli,merkez ve yurtdışı teşkilat arasındaki haberleşmeyi yürütmek, haberleşme araçlarının bakım ve onarımı ile haberleşme güvenliğini sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip ederek haberleşme sistemini iyi durumda muhafaza etmek ve geliştirmek üzere araştırma ve çalışma yapmakla görevli, merkez ve yurtdışı teşkilatında istihdam edilen memurlardır. Bu personel gerektiğinde büro işlerinde de görevlendirilir.

       Haberleşme teknik personelinin göreve alınış ve istihdam şekilleri ile öğrenim durumuna ve kıdeme göre görev unvan ve alanları yönetmelikle düzenlenir.

       b) Kuruluş Kanunlarında yurtdışı teşkilat kurma yetkisi verilmemiş kamu kurum ve kuruluşlarının ihtisas alanına giren konularda dış temsilciliklerde personel istihdamına Dışişleri Bakanlığınca gerek duyulursa,bu kurum ve kuruluşlar mensuplarından müşavirler Dışişleri Bakanlığında bu amaçla tahsis edilen kadrolara atanabilirler.Yeterli yabancı dil bilgisine sahip olduğu resmi bir belge ile sabit olmayanlar uzman müşavir olarak atanamazlar.

       Uzman Müşavirler misyon ya da konsolosluk şefinin verdiği görevleri yaparlar, bağlı oldukları kuruluşlar ile yazışma yapamazlar.

       Uzman Müşavirler diplomatik temsilciliklerde müşavir, müşavir yardımcısı, ateşe ve ataşe yardımcısı; konsolosluklarda ataşe ve ataşe yardımcısı unvanını taşırlar.

       Uzman Müşavirler yurtdışı görevleri sona erdiğinde bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlara iade edilirler.

       Uzman Müşavirlerin dış görev süreleri, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında azami dört senedir. 46,47,48 ve 49 uncu maddeler bu memurların dış göreve atanmaları ve geri çekilmeleri için de geçerlidir.
Diğer Memurlar
Madde 40 -
Danışmanlar,Bakanlığın merkez ve yurtdışı teşkilatında özel ihtisas gerektiren konularda görev yapan ve bu konularla ilgili bilgi ve nitelikleri olan memurlardır.Danışmanların memuriyete alınma şartları yönetmelikle düzenlenir.

       Yabancı dil uzmanları,Dışişleri Bakanlığının görevleri ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek bir veya birkaç yabancı dili çok iyi bildiği ve bu dillerden sözlü ve yazılı tercüme yapabildiği özel imtihanla belirlenmiş uzman personeldir.

       Mahallî katipler,yurtdışı teşkilatında genel büro işlerinin yürütülmesi amacıyla istihdam edilen memurlardır.

       Bölge uzmanları,belirli bölgelerde Dışişleri hizmetlerinin devamlılığını sağlayacak, uzmanlaştırıldıkları ülkelerin dilini çok iyi bilen ve dış hizmetlerde münhasıran bu ülkede görevlendirilecek memurlardır.

       Bölge uzmanlarının memuriyete alınma ve istihdam şekilleri yönetmelikle düzenlenir.
Sürekli Merkez Hizmeti Gören Memurlar
Madde 41 -
Sürekli merkez hizmeti gören memurlar,yukarıdaki maddelerde sayılanların dışındaki genel idare hizmetleri,teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarına mensup memurlardır.

       Bunlardan büro hizmetlerinde görevli beşinci ve daha yukarıdaki kadroları işgal eden en az lise mezunu olanlar bir defaya mahsus olmak üzere ve en çok üç yıl süreyle dış temsilciliklere atanabilirler.

       Bunun için:

       a) Yüksekokul mezunu olanların Bakanlıkta kesintisiz bilfiil en az onbeş yıl çalışmış olmaları ve son altı yıllık sicil notları ortalamasının da en az 85 olması;

       b) Lise mezunu olanların ise, Bakanlıkta kesintisiz bilfiil en az yirmi yıl çalışmış olmaları ve son altı yıllık sicil notları ortalamasının da en az 85 olması şarttır.
7404
Ancak, bu madde uyarınca yurtdışına bir yılda 10 kişiden fazla atama yapılamaz ve bunlara derecelerine göre mahalli katipler için öngörülen yurtdışı aylıklarına ilişkin emsal katsayılar %15 artırılmak suretiyle ödeme yapılır.

       Bu memurların dış görevlere atanmalarına ilişkin diğer esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Yardımcı Hizmetliler
Madde 42 -
Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında bakım, ulaştırma, temizlik, ağırlama, onarım, yayın, koruma ve benzeri hizmetlerin yürütülmesinde çalışan yardımcı görevlilerdir.
Siciller
Madde 43 -
Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarının sicillerinin verilmesinde mesleğin özelliklerine göre genel hükümlere ilaveler yönetmelikle yapılabilir.
Kadrolar
Madde 44 -
Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır. Ancak, Dışişleri Bakanlığının yurtiçi ve yurtdışı kadroları bir bütün teşkil eder.
Atama
Madde 45 -
Dışişleri memurlarının atanmalarında 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri saklı olmak üzere aşağıdaki hükümlere uyulur. a) Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları Büyükelçilik yapmış meslek memurları arasından atanır. b) Genel Müdür, Büyükelçilik yapmış veya diğer birinci derece meslek memurları arasından atanır. Ana hizmet birimleri ile yardımcı birimlerdeki Müstakil Daire Başkanları ve Genel Müdür Yardımcıları meslek memurları arasından atanırlar. Büyükelçilik yapmamış Genel Müdürlerle Müstakil Daire Başkanları ve Genel Müdür Yardımcıları Elçi unvanı taşırlar. c) Meslek memurları ve idari memurların,hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında dış görev süreleri en çok beş yıl, merkez görev süreleri en az iki yıldır. Bölge uzmanlarının dış görev süreleri Bakanın onayı ile beş yıldan fazla olabilir. Büyükelçiler ve Daimi Temsilciler için 25 inci madde hükümleri uygulanır. Diğer memurların dış görev gereği ile merkez ve dış görev süreleri ihtiyaca göre yönetmelikle tespit edilir. d) Dışişleri Bakanlığı memurları yurtiçinden yurtdışına, yurtdışından yurtiçine kadro dereceleri ve bu kadro derecelerine yurtdışında veya merkezde tekabül eden unvanlarla atanırlar. e) Bakanlık merkez teşkilatı personelinden 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.
Yurtdışı Görevlere Atanacaklarda Aranacak Nitelikler
Madde 46 -
Yurtdışı teşkilatında bir göreve atanacak memurların gerekli ve yeterli mesleki bilgi, yabancı dil bilgisi ve temsil yeteneğine sahip olmaları ve yurtdışında görevlendirilmek bakımından olumlu sicil almış olmaları gereklidir.

       Meslek memurlarına yurtdışı teşkilatta verilecek görevler bakımından eşlerinin bilgi ve görgüsü de nazara alınır.
Yurtdışı Göreve Atanamayacaklar
Madde 47 -
Durumları, yurtdışına atanacak memurlarda aranacak nitelikleri düzenleyen tüzük ve yönetmeliklere uymayanlar veya bu nitelikleri kaybettiğine Bakanlık Komisyonunca karar verilenler, Devletin  güven ve itibarına gölge düşürenler, yurtdışı görevde borç bırakanlar, dış görevdeki başarısızlığı veya temsil niteliği veya yurtdışı göreve liyakatı ile ilgili
7405
olarak sicillerinde olumsuz kayıtlar bulunanlar, merkezde son sicilleri olumsuz olanlar, yurtdışı göreve atanamazlar. Haklarında cezai takibat veya kınamadan ağır bir cezayı gerektirebilecek disiplin kovuşturması açılanlar ancak bu kovuşturmanın sonucunda suçlu görülmemeleri halinde yurtdışı göreve atanabilirler.

       Bakan, yurtdışında temsil veya hizmet edecekleri veya sicil bakımından sakıncalı bulduğu memurları, 45 inci maddenin (c) bendindeki sürelere bakılmaksızın, yurtdışında ise merkeze alabilir, merkezde ise yurtdışına atamayabilir.

       Altmış yaşına kadar Büyükelçi veya Daimi Temsilci olarak görev yapmamış olan veya meslekte otuz yıllık fiili hizmet süresi içinde yurtdışında Misyon Şefliği veya Elçi, Elçi-Müsteşar, Daimi Temsilci Yardımcısı, Birinci Sınıf Başkonsolos unvanı ile, merkezde de en az Genel Müdür Yardımcısı veya Müstakil Daire Başkanı olarak görev yapmamış olan meslek memurları dış görevlere atanamazlar. İki seneden fazla kesintisiz ve başarılı olarak geçici Maslahatgüzarlık yapmış olan 1. ve 2. derece meslek memurları atamaları bu unvanla yapılmamış olsa da bu madde gereğince Misyon Şefliği yapmış kabul edilirler.

Birbirleri ile evli Dışişleri Memurlarının yurtdışına atanmaları ile ilgili esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Evlenme İzni
Madde 48 -
Dışişleri Bakanlığınca yürütülen hizmetlerin özelliği nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı memurları evlenmeden önce Bakanlığın iznini almakla yükümlüdürler. İzin almadan evlenen memurlar istifa etmiş sayılırlar.
Eşlerin Çalışması Yasak İşler
Madde 49 -
Dışişleri Bakanlığı memurları ile Dışişleri Bakanlığı kadrolarına atanan diğer memurların bakmakla mükellef oldukları aile efradının merkezde veya yurtdışında gelir getiren işlerde çalışmaları Bakanlığın müsaadesine bağlıdır. Bakanlık bu müsaadeyi, ancak çalışılacak işin devletin itibarını zedelemiyeceğine ve ilgili memurun temsil görevini aksatmayacağına kanaat getirmesi halinde verebilir. Gerekli izni almaksızın eşi çalışan memurlar hakkında disiplin ko-vuşturması açılır. Bunlar yurtdışında ise merkeze alınır, merkezde ise dış göreve atanamazlar. Bu hükümler ihtisas birimlerine atanacaklar için de geçerlidir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin Sorumlulukları
Madde 50 -
Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.
Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev,Yetki ve Sorumluluğu
Madde 51 -
Bakanlık, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle,kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

       Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili Bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Bakanlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi
Madde 52 -
Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri, tüzük,yönetmelik,tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Yetki Devri
Madde 53 -
Bakan,Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve Kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek şartiyle yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler, yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
7406
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Binalar; Devlet Konuk Evleri
Madde 54 -
a) Dışişleri Bakanlığı,Temsilcilik binalarının ve yurtdışında görevli bütün memurlarının konut sorunları ile bunların güvenliklerini ilgilendiren hususlarda bütçe imkanları çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

       b) Devlet Konuk Evi olarak kullanılacak binaların kullanılması ve Döner Sermaye İşletmeleri şeklinde işletilmesi, görev, yetki ve sorumluluğu Dışişleri Bakanlığına aittir. Döner Sermaye İşletmelerinin sermaye ihtiyacı Genel Bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır. Döner Sermaye İşletmelerinde sözleşmeli personel çalıştırma esasları ile Döner Sermaye İşletmelerinin gelir ve giderleri ve harcama esas ve usulleri Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak yönetmeliklerle düzenlenir.

       Dışişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde Devlet Konuk Evlerinin kullanma ve işletme görev,yetki ve sorumluluğunu, ihtisas alanlarını gözönünde tutarak kısmen resmi veya özel diğer kuruluşlara devredebilir.
Olağanüstü Haller; Yurtdışı Sürekli Görevlilerin İzinleri; Resmi Tatiller
Madde 55 -
a) Bir ülkede savaş,iç karışıklık,tabii afet ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkması veya bu yönde kuvvetli belirtiler bulunması halinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu ülkede bulunan temsilcilikler ve personelinin kısmen veya tamamen tahliye edilmesi Dışişleri Bakanlığınca kararlaştırılabilir. Bu takdirde, personelin ülke dışına çıkarılması ile iaşe ve ibatesinin sağlanması dahil,tahliye ile ilgili gerekli tüm tedbirleri Dışişleri Bakanlığınca alınır ve giderleri karşılanır. Siyasi mülahazalarla veya savaş,iç karışıklık,tabii afet ve olağanüstü hale bağlı diğer sebeplerle,yurtdışında sürekli görevde bulunduğu yerden ayrılmak veya görevini yapamamak durumunda kalarak bir başka yabancı ülkeye giden veya yurda çağrılan;geçici görevli veya izinli olarak yabancı bir ülkede iken yukarıdaki sebeplerle görev yerine gidemediği gibi yurda da dönemeyen memurlara, Dışişleri Bakanlığının onayı ile altı ayı geçmemek üzere yurtdışı maaşı ödenir. Yurtdışında sürekli görevde bulunan memurların, görevlerinden ötürü bir saldırıya uğramaları veya görevli bulundukları ülkede savaş, iç karışıklık, tabii afet ve olağanüstü hale bağlı diğer sebeplerle menkullerinin kısmen veya tamamen tahrip olması halinde,uğradıkları maddi zararlar 2453 sayılı Kanun hükümleri ile belirlenen usul çerçevesinde tazmin edilir. b) Yurtdışı kuruluşları Cumhuriyet Bayramı hariç, Dışişleri Bakanlığınca hizmetin gereği uygun görülecek istisnalar dışında yalnız mahalli tatil günlerinde tatil edilirler.
Mali Hükümler (1)
Madde 56 -
a) Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan 657 sayılı, Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara,en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 1 - Müsteşar için % 100'ünü, 2 - Teftiş Kurulu Başkanı,Müsteşar Yardımcısı,Eğitim Merkezi Başkanı, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Genel Müdür, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Teftiş Kurulu Üyesi ve Büyükelçi unvanı kazanmış Bakanlık Müşaviri için % 90'ını, 3 - Müstakil Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Bakan Özel Müşaviri, Müsteşar Özel Müşaviri,Bakanlık Müşaviri ve 1. Hukuk Müşaviri için % 70'ini, 4 - Daire Başkanı (1 inci derecenin kademelerinden aylık alan)için % 60'ını, 5 - Diğer meslek memurları (aday meslek memurları dahil) ile Hukuk Müşavirlerinden; - 1, 2, 3 ve 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlar için % 50'ini, - Diğer derecelerden aylık alanlar için % 45'ini, 6 - Uzman,İdari Memur,Yabancı Dil Uzmanı,Bölge Uzmanı ve Danışmanlardan; - 1, 2, 3 ve 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlar için % 45'ini, - Diğer derecelerden aylık alanlar için % 40'ını,
(1) 28/12/2007 tarihli ve 26740 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 14/12/2007 tarihli ve 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesiyle; bu maddede yer alan “% 20” oranının; 1/1/2008 tarihinden itibaren “% 24”, 1/7/2008 tarihinden itibaren “% 28”; “% 25” oranının ise 1/7/2008 tarihinden itibaren “% 28”olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
7407-7411
7 - Diğer hizmet sınıflarında bulunanlardan; - 1, 2 ve 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlar için % 35'ini, - 4, 5 ve 6 ncı derecenin kademelerinden aylık alanlar için % 30'unu, - 7, 8, 9 ve 10 uncu derecenin kademelerinden aylık alanlar için % 25'ini, - Diğer derecelerden aylık alanlar ile yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personel için %20'sini, Geçmemek üzere,Dışişleri Bakanının belirleyeceği usul,esas ve miktarlar üzerinden her ay Dışişleri Hizmetleri Tazminatı olarak ilave ödemede bulunulur. b) Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğuna giriş sınavlarında başarılı olup göreve başlatılanlara sınava girdikleri birinci lisandan, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit sınavlarında (A) seviyesinde başarılı olanlara ödenen tazminat, Dışişleri Bakanlığı kadrolarında bulundukları sürece ödenir. Bunlardan diğer kurumlara atananlara ise, ayrılış tarihinden itibaren en çok beş yıl süre ile ödenebilir. c) Büyükelçilere uygulanacak ek gösterge ve makam tazminatı, valilere uygulanan ek gösterge ve makam tazminatından az olamaz. Yurtdışında birinci derece kazanılmış hak aylığı üzerinden maaş almış olan Başkonsoloslara merkezde makam tazminatı ödenir. Bunlara ödenecek makam tazminatı birinci dereceye ulaşmış olan Kaymakamlara ödenen makam tazminatından az olamaz. Birinci derecenin dördüncü kademesinden maaş alan Başkonsoloslara aynı derece ve kademelerden maaş alan kaymakamlara uygulanan ek göstergeler tatbik edilir. d) Yurtdışı aylıkları her yıl yeniden gözden geçirilir. e) Temsilciliğin bulunduğu ülkede Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinde eğitim veren orta ve lise öğretim kurumlarının bulunmaması veya bulunsa bile verdikleri diplomaların uluslararası geçerliliği olmaması halinde, memurların en yakın yabancı ülkede bu nitelikleri haiz okullarda okuttukları çocuklarının eğitim giderleri, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen bursun yarısını aşmamak üzere, belgeye dayalı olarak Devlet tarafından ödenir. Bu konuya ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak yönetmelikle düzenlenir. f) (a), (b) ve (e) fıkralarında yer alan ödemeler,damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 57 -
1154 Sayılı Hariciye Vekaleti Memurin Kanunu ve 3312 Sayılı Hariciye Vekaleti Teşkilatı Kanunu; 24.1.1992 tarihli 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 ve 29 uncu maddeleri ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 -
Mahalli Katip kadrolarının boşalmaları halinde bu kadrolara tekrar atama yapılmaz. Mahalli Katipler merkeze tayin edildiklerinde sürekli merkez hizmeti kadrolarına atanırlar.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, Bakanlıkta görevli olup, henüz Başkatiplik ve Konsolosluk yeterlilik imtihanına girmemiş meslek memurları hakkında eski hükümler uygulanır.
Geçici Madde 3 -
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Bakanlıkta görevli olup, henüz Başkatip ve Konsolosluk yeterlilik imtihanına girmemiş meslek memurları hakkında eski hükümler uygulanır. Aynı şekilde bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinde yurtdışında Müsteşar veya karşılığı görev unvanına sahip olanlar bu unvanı muhafaza ederler.
Geçici Madde 4 -
Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
7412
Geçici Madde 5 -
Bu Kanun ile yapılan yeniden düzenleme nedeni ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolara atanmış sayılırlar.
Geçici Madde 6 -
Bakanlık yurtdışı teşkilatı bu Kanunun 23 üncü maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut yurtdışı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.

Bakanlık, yurtdışı teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.
Geçici Madde 7 -
Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.
Geçici Madde 8 -
Ek(1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilmiş, Ek (2) sayılı listede yeralan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.
Geçici Madde 9 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bütçe Kanunlarında yer alan hükümlere göre, halen uygulanmakta olan emsal artırım oranları bu Konuda yeni bir düzenleme yapılana kadar yurtdışında görevli Büyükelçiler için %15, Başkonsoloslar ve Elçi-Müsteşarlar için de %5 olarak uygulanır. Ancak yapılacak yeni düzenlemede bu oranların altında tespit yapılamaz.
Yürürlük
Madde 57 -
Bu Kanun 15 Kasım 1994 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 59 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4009 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4009 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (5)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul