Metinsel Değişiklikler
An. M. K. 2012/205 (2013) md: 7, Ek 1. 6456 (2013) md: 2, 5, 7. 6362 (2012) md: Ek 4. 6327 (2012) md: Ek 5. KHK 375 (2011) md: 7. KHK 662 (2011) md: 1, 2, 5, 7, Geçici 13, Geçici 14, Geçici 15. KHK 666 (2011) md: 7, Ek 1. KHK 646 (2011) md: Ek 3. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
(2018) - HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7457
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)(3)(4)

(14.8.1991 tarihli ve 436 sayılı "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname", 29.7.1986 tarihli ve 256 sayılı "16.4.1986 Tarihli ve 3274 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", 21.12.1987 tarihli ve 303 sayılı "Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", 16.9.1993 tarihli ve 508 sayılı "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname", 3.6.1994 tarihli ve 534 sayılı "Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", 3.6.1994 tarihli ve 535 sayılı "Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"lerin yürürlükten kaldırılması ve Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun)
BİRİNCİ KISIM
Hazine Müsteşarlığının Amaç, Ana Hizmet Birimleri, Görev ve Teşkilatı ile Müsteşarı (5) (6) (7)
Madde 1 - KHK 662(2011), KHK 637(2011), 6015(2010)
Bu Kanunun amacı;ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak ve bu politikalar çerçevesinde hazine işlemleri, kamu finansmanı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler ve devlet iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesi, ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenleme ve işlemlerin yapılması, (…)(11) sigorta sektörü ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek amacıyla Hazine Müsteşarlığının (…)(10) kurulmasına ve teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.Müsteşarlık; Başbakana bağlı olup, Başbakan, Müsteşarlığın yönetimi ile ilgili yetkilerini bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. Müsteşarlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşur. Hazine Müsteşarlığının ana hizmet birimleri, Kamu Finansmanı,Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler, Dış Ekonomik İlişkiler, Malî Sektörle İlişkiler ve Kambiyo, Sigortacılık, (…)(10) Ekonomik Araştırmalar ile Devlet Destekleri Genel Müdürlüklerinden müteşekkil olmak üzere yedi Genel Müdürlükten(…)(10) meydana gelir. (8)(9)(10)(11)
Dikkat: Bu sayfadaki dipnotlar için 7458 numaralı sayfaya bakınız.
7458
(1) Bu Kanunun, 18/6/1999 tarih ve4389 sayılı Kanunla düzenlenen görev ve yetkilere ilişkin hükümleri, sözkonusu Kanunun 25 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. (2) İkrazatçılık hariç ödünç para verme işlerine ve finansal kiralama faaliyetlerine ilişkin olarak bu Kanunda yer alan görev ve yetkilere ilişkin hükümler 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. (3) 3/6/2011 tarihli ve637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu Kanunun adı, “Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (4) 3/6/2011 tarihli ve637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu Kanunda yer alan ,”Müsteşarlar” ibaresi “Müsteşar” şeklinde, “Müsteşarlara” ibaresi “Müsteşara” şeklinde, “Müsteşarlıklar” ibaresi “Müsteşarlık” şeklinde, “Müsteşarlıklara” ibaresi “Müsteşarlığa” şeklinde, Müsteşarlıklarca” ibaresi “Müsteşarlıkça” şeklinde, “Müsteşarlıklarda” ibaresi “Müsteşarlıkta” şeklinde ve “Müsteşarlıkların” ibaresi “Müsteşarlığın” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (5) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı kurulması ve bunun görevlerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, yine aynı Kanunun 15 inci maddesiyle; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı teşkilat kanunlarında düzenleme yapılıncaya kadar, 5436 sayılı Kanun ve diğer kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulmuştur. (6) 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “ile Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüklerinden müteşekkil olmak üzere sekiz” ibaresi “, Ekonomik Araştırmalar ile Devlet Destekleri Genel Müdürlüklerinden müteşekkil olmak üzere dokuz” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (7) 3/6/2011 tarihli ve637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu kısmın başlığı, “Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığının Amaç, Ana Hizmet Birimleri, Görev ve Teşkilatları ile Müsteşarları” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (8) 3/6/2011 tarihli ve637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan , “faaliyetler ile yatırım ve yatırım teşvik faaliyetleri” ibaresi “faaliyetleri” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (9)3/6/2011 tarihli ve637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan , “kurulmalarına” ibaresi “kurulmasına” şeklinde ve “dokuz” ibaresi “yedi” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (10) 3/6/2011 tarihli ve637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan, ", dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, tespit olunan bu politikalar çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik, ithalat, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ve ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkileri düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesini teminen Dış TicaretMüsteşarlığının," ibaresi, "Yabancı Sermaye, Teşvik ve Uygulama," ibaresi ve "; Dış Ticaret Müsteşarlığının ana hizmet birimleri ise İhracat, İthalat, Anlaşmalar, Avrupa Birliği, Serbest Bölgeler, Dış Ticarette Standardizasyon ile Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüklerinden müteşekkil olmak üzere yedi Genel Müdürlükten" ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır.. (11)11/10/2011 tarihli ve662 sayılı KHK’nın 64 üncü maddesi ile bu maddede yer alan , “bankacılık ve sermaye piyasası, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “Kamu İktisadi Teşebbüsleri” ibaresi “Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler” şeklinde, “Banka ve Kambiyo” ibaresi “Malî Sektörle İlişkiler ve Kambiyo” şeklinde değiştirilmiştir.
7458-1
Madde 2 - 6456(2013), KHK 662(2011), KHK 637(2011), 6015(2010), 4749(2002)
Hazine Müsteşarlığı ana hizmet birimlerinin görevleri şunlardır:       

a) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün görevleri;hazine işlemlerini yürütmek, Devlet giderlerinin gerektirdiği nakdi sağlamak, Devletin genel bütçe ile ilgili yurt dışı ödemelerini yapmak, iç ödemeler ve dış ödemeler saymanlıkları kurmak ve yönetmek, Devlete ait para,

kıymetli maden ve değerleri muhafaza etmek, yönetmek ve nemalandırmak, (Ek ibare: 28/3/2002-4749/17 md.) kamu borç portföyü, Hazine garantileri ve Hazine alacakları ile ilgili her türlü analiz ve risk değerlendirmesini yapmak, ilgili diğer Müsteşarlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma politika, ilke ve stratejilerini belirlemek, uzun vadeli ve yıllık borçlanma programlarını hazırlamak, risk yönetimi kapsamında alınacak tedbirleri tespit etmek, uygulamayı değerlendirmek ve raporlamak, Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını,değerlerini ve faizlerini belirlemek, Devlet borçlarının yönetimine ilişkin olarak her türlü iç borçlanmanın hazırlık, akit, ihraç ve dış borçlanma da dahil olmak üzere ödeme, erken ödeme, kayıt işlemlerini yürütmek ve Devletçe verilen faiz ve ikrazata ilişkin işlemleri yapmak, Hazinenin iç ve dış borç garantisi verdiği konulara ilişkin olarak garantinin yerine getirilmesine yönelik ödemeleri borç idaresi altında yapmak ve bu amaçla Devlet Borçları Saymanlığı kurmak ve yönetmek, borç yönetiminin hesabını tutmak, Türkiye'nin dış borç veri tabanını oluşturmak, bu amaçla dış borç kütüğü tutmak, muhtelif kanun ve diğer mevzuat çerçevesinde hazine garantisi verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,gerekli kayıtları tutmak, garanti ve devir şartlarını belirlemek,Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte oluşturmak ve uygulamak,para politikası ile ilgili konularda Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkisini kurmak, nakit yönetimini genel ve katma bütçeli idarelerle özel bütçeli kuruluşların, döner sermayeli kuruluşların ve fonların ihtiyaçları ve para politikasının genel hedefleri doğrultusunda yürütmek, ülkenin finansman politikaları çerçevesinde yerli ve yabancı özel sektörün yatırım ve sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve gayelerine uygun bir şekilde yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri teklif etmek, Kanun, Kanun hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonlarla ilgili genel politikaları belirlemek, para ve bütçe politikalarını dikkate alarak fonlar arasında koordinasyonu temin etmek,fonlar arası aktarmaları koordine etmek, fonların makro ekonomik dengeler içindeki yeri ve önemi ile etkilerini değerlendirmek ve bu konuda önerilerde bulunmak, benzeri nitelikteki işlem ve sektörler için birden fazla fondan kaynak tahsisini önleyici çalışmalar yapmak ve teklifte bulunmak,yeni kurulacak fonlarla ilgili görüş bildirmek, fonların yeniden yapılandırılmaları, tasfiye veya birleştirilmelerine ilişkin çalışmaları yapmak ve bu konuda ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,madeni para ve hatıra para basımını planlamak ve bu amaçla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile ilişkileri yürütmek ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
7458-2
b) Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün görevleri; kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili olarak hazine pay sahipliğinin gerektirdiği her türlü işlemi yapmak, Hazine ile kamu iktisadi teşebbüsleri ilişkisini kurmak,bu kuruluşların Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşünü alarak yıllık genel yatırım ve finansman programlarını hazırlamak ve Bakanlar Kurulunun onayına sunmak,uygulamasını izlemek ve yıl içinde ortaya çıkacak gelişmelere göre programda gerekli değişiklikleri yapmak, kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini takip etmek, kamu iktisadi teşebbüslerinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak veya özelleştirilmelerine hazırlık amacıyla küçültülmesini, bölünmesini veya birleştirilmesini, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak faaliyetlerinin durdurulmasını, kapatılmasını veya tasfiyesini, istihdam yapısının düzenlenmesini, organizasyon yapısının değiştirilmesini de kapsayan yeniden yapılandırmaya yönelik olarak Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu ve diğer yetkili organlarca verilen görevlere ilişkin her türlü işlemleri yapmak, Hazinenin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu kamu kuruluş ve işletmelerinin faaliyet gösterdikleri sektörlere ilişkin politika geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak, sermayesinin yarısından fazlası, mahallî idareler dâhil kamuya ait olan veya faaliyet alanı itibarıyla ticarî nitelik taşıyıp Sayıştay Başkanlığınca denetlenen ve kapsamı Müsteşarlıkça belirlenecek olan kamu kuruluş ve işletmelerinin malî ve malî olmayan verilerini toplamak, izlemek ve değerlendirmek, sosyal güvenlik, sosyal yardım ve hizmetler, sağlık ve istihdam politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır. (1)
(1) 11/10/2011 tarihli ve662 sayılı KHK’nın 65 inci maddesi ile bu bentte yer alan “Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğünün görevleri;” ibaresi, “Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün görevleri; kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili olarak” şeklinde, “kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerini” ibaresi “kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerinin” şeklinde, “sürekli” ibaresi “süreli” şeklinde, “tarımsal destekleme politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, Petrol Kanunu ile ilgili olarak vergi hükümleri dışındaki mali hükümlerin uygulanmasını sağlamak, sosyal güvenlik sisteminin finansmanına ilişkin olarak Müsteşarlık faaliyet alanına giren konularda çalışmalar ve uygulamalar yapmak” ibaresi “Hazinenin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu kamu kuruluş ve işletmelerinin faaliyet gösterdikleri sektörlere ilişkin politika geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak, sermayesinin yarısından fazlası, mahallî idareler dâhil kamuya ait olan veya faaliyet alanı itibarıyla ticarî nitelik taşıyıp Sayıştay Başkanlığınca denetlenen ve kapsamı Müsteşarlıkça belirlenecek olan kamu kuruluş ve işletmelerinin malî ve malî olmayan verilerini toplamak, izlemek ve değerlendirmek, sosyal güvenlik, sosyal yardım ve hizmetler, sağlık ve istihdam politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak” şeklinde değiştirilmiştir.
7459
c) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri; 15.7.1969 Tarih ve 1173 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde; milletlerarası ekonomik işbirliğine taalluk eden her türlü dış kamu borçlanmalarının hazırlık, akit, kefalet ve garanti işlemlerini yürütmek ve dış kamu borçlarına müncer olacak müzakere ve muhaberatı yapmak, sağlanan dış kamu borçlarının ve kültür yardımları dışındaki dış yardımların kullanılmasına,bu borç ve dış yardımlara ait mukavele ve anlaşmaların uygulanmasına ilişkin olarak ülke içinde ve dışında yapılacak her türlü temas, müzakere ve gerekli işlemleri bu konularla ilgili olarak yabancı devlet ve milletlerarası ekonomik ve mali kuruluşlar ve bunların temsilcilik ve temsilcileriyle mali ve ekonomik konularda temas ve müzakereler de bulunmak,Türkiye Cumhuriyeti adına,yabancı devletler, uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlar, banka ve fonlarda ülkemizi temsil etmek,bu kuruluşlarla ve bunların temsilcilik ve temsilcileri ile ekonomik ve mali konularda temas ve müzakerelerde bulunmak ve uluslararası anlaşmalara imza koymak, sözkonusu anlaşmalara ilişkin her türlü işlemi yürütmek, Türkiye'nin yabancı ülkelere yapacağı yardımlara ilişkin politikaları tespit etmek ve gerektiğinde bunlara finansal katkıda bulunmak,uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlara üyelik ve temsil ilişkilerini düzenlemektir. Bu kuruluşlara katılım paylarını ödemek için her türlü işlemi yapmak ve gerektiğinde Devlet adına sermaye katkısını karşılamak için taahhüt senedi vermek,uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlar tarafından yürütülen teknik yardımın koordinasyonunu yürütmek,yıllık programlar çerçevesinde ödemeler dengesi gerçekleşme ve tahminlerini hazırlamak, değerlendirmek ve ekonomik tahliller yapmak, (...) (1),Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkelerle, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ile mali piyasalardan borçlu veya garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemlerini yürütmek, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkeler ve bu ülkelerdeki kuruluşlardan hibe almak ve vermek konusuna ilişkin işlemleri yürütmek, bu ülkelerle ve bu ülkelerin kurum ve kuruluşları ile ekonomik ve mali konulara ilişkin anlaşmalar yapmak, bu işlemlerle ilgili ülke içinde ve dışında yapılacak her türlü temas ve müzakereleri yürütmek,esas ve şartları belirlemek, uluslararası mali piyasalarda mevcut finansman araçlarını kullanmak suretiyle dış borç yükünü hafifletici her türlü işlemi yapmak, ileri teknoloji gerektiren temel alt yapı projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile gerçekleştirilmesi için,ilgili kanunlarda belirtilen çerçevede garanti vermek ve buna ilişkin işlemler yapmak ve bu projelerle ilgili hazırlık ve akit çalışmalarına katılmak, Avrupa Birliği ile ilişkilerin koordinasyonuna katılmak ve bu konuda Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren çalışmaları yapmak, ekonomik ve mali entegrasyona ilişkin politikaların belirlenmesine yardımcı olmak,gümrük birliğinin ekonomik ve mali etkilerini değerlendirmek, ekonomik ve mali mevzuatın uyumlandırılması çalışmalarını yapmak, Avrupa Birliği ve Birliğin kurum ve kuruluşları ile borç ve hibe sağlanmasına ilişkin her türlü temas ve müzakereleri yürütmek ve bunlara ilişkin anlaşmaları imzalamak, Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren Avrupa Birliği ile ilgili konularda diğer Bakanlık ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, Müsteşarlığın görev alanına giren iç ve dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini düzenlemek ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.(1)
(1) 3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan “finansmanı dış kredilerle sağlanan projelerle ilgili ithalata ilişkin izinleri vermek,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
7460
(d) (Değişik 3/4/2013-6456/ 29 md.) Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün görevleri;

1) Bireysel katılım sermayesi ve Türk parasının kıymetini koruma ile ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak, ilgili kuruluşlarda uygulanmasını izlemek, yönlendirmek ve denetimini sağlamak, bu mevzuatın Avrupa Birliği mevzuatı ile uyum çalışmalarını yürütmek,

2) Kambiyo politikalarına ilişkin esasları düzenlemek, kambiyo politikalarının uygulanması ile ilgili konularda Müsteşarlık ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkilerini kurmak,

3) Mali sektöre ilişkin iç ve dış gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, mali sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak,

4) Finansal düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve borsalarla iş birliği yapmak,

5) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
7461
e) Sigortacılık Genel Müdürlüğünün görevleri;30.12.1959 tarih ve 7397 sayılı Sigorta Murakebe Kanunu ve 1.8.1927 tarih ve 1160 sayılı Mükerrer Sigorta İnhisarı Hakkında Kanun ile 9.7.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun, 18.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun,19.10.1983 tarih ve 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanununun sigortacılıkla ilgili bölümleri ile diğer kanunların sigortacılıkla ilgili hükümlerinin ve bunların ek ve değişikliklerinin ve verdiği görevleri yürütmek,sigortacılıkla ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek,yönlendirmek ve bu mevzuatın Avrupa Birliği ile uyumlandırılması çalışmalarını yürütmek,ülke sigortacılığının gelişmesi ve sigortalıların korunması için tedbirler almak, bu tedbirleri bizzat uygulamak veya ilgili kuruluşlarda uygulanmasını izlemek ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.

f) (Mülga: 3/6/2011-KHK-637/38 md.)

g) (Mülga: 3/6/2011-KHK-637/38 md.)

h) Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğünün görevleri; Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili gelişmeleri izlemek, ekonomik ve mali analizler yapmak ve değerlendirme raporları hazırlamak, Türkiye ekonomisiyle ilgili anketler yapmak, derlenmiş bilgi ve istatistikleri değerlendirmek,orta ve uzun vadeli alternatif makro ekonomik politikalar geliştirmek ve önermek,bu konularda birimler arasında koordinasyonu sağlamak, Müsteşarlığın araştırma programını birimlerin ihtiyaçlarına uygun olarak oluşturmak ve bu araştırma programını gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde uygulamak,bilgilerin daha hızlı bir şekilde kullanıcıların hizmetine sunulmasını teminen Ekonomik Bilgi Merkezi kurmak ve çalışma esaslarını belirlemek, Bilgi İşlem Merkezini yönetmek,bilgi depolamak, Müsteşarlığın daha etkin ve verimli çalışmasını temin amacıyla organizasyon ve çalışma usulleri konularında önerilerde bulunmak, personel için ihtiyaç duyulan yurt içi ve yurt dışı seminer ve kısa süreli eğitim faaliyetlerini koordine etmek, kalkınma planları, yıllık programlar,izleme kararları ve icra planlarını teşkilatça uygulanmasını izlemek ve bu alanda koordinasyonu sağlamak, yayın ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.

ı) (Ek: 13/10/2010-6015/16 md.) Devlet Destekleri Genel Müdürlüğünün görevleri; Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek, Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatını ve diğer ilgili uluslararası mevzuatı takip etmek, devlet destekleri ilke ve esaslarını belirlemek üzere araştırma ve çalışmalarda bulunmak, Kurula sunulmak üzere mevzuat hazırlıklarını yapmak, devlet desteklerini izlemek, değerlendirmek ve Kurulun denetimine sunmak, Kurul kararına istinaden ön değerlendirme ve inceleme işlemlerinin yanı sıra, devlet desteklerinin durdurulması ve geri alınmasına ilişkin Kurul kararları ile Kurulun diğer kararlarına ilişkin işlemleri yürütmek ve takip etmek, devlet desteklerine ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan temin etmek, devlet desteği veren kuruluşlardan temin ettiği bilgilere istinaden yıllık rapor hazırlıklarını yürütmek ve Kurula sunmak, Kurul tarafından uygun bulunan yıllık raporu Avrupa Komisyonu ve gerekli görülecek diğer mercilere iletmek, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerle temas ve müzakerelere iştirak etmek, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek, Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun kapsamına girmeyen sektörlerde uygulanan devlet desteklerine ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi izleme amaçlı olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden temin etmek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
7463
Madde 3 - KHK 637(2011)
(Mülga: 3/6/2011-637-KHK/38 md.)
 
Madde 4 - KHK 637(2011)
Müsteşarlık merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşur. (Değişik ikinci cümle: 3/6/2011-KHK-637/38 md.) Müsteşarlığın merkez teşkilatı ekli cetvelin (A) bölümünde gösterilmiştir. Müsteşar, Müsteşarlık teşkilatının en üst amiridir. Müsteşarlık hizmetlerini, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik, kalkınma planları ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve görev ve faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Müsteşar, Başbakana veya görevlendirilecek Devlet Bakanına karşı sorumludurlar. Müsteşara yardımcı olmak üzere 3'er müsteşar yardımcısı görevlendirilir. Müsteşar, Müsteşarlığın ve bağlı kuruluşların her türlü kademedeki yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
İKİNCİ KISIM
Müsteşarlığın Danışma, Denetim ve Yardımcı Birimleri(1)
Madde 5 - 6456(2013), KHK 662(2011), KHK 637(2011), 5902(2009)
a) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/66 md.)

b) Hazine Kontrolörleri Kurulu; Hazine Kontrolörü sıfat, yetki ve haklarını haiz bir Başkan, yeterli sayıda Hazine Kontrolörü ve Stajyer Hazine Kontrolörlerinden oluşur. Hazine Kontrolörlüğü Yeterlilik Sınavında başarılı olamayanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanamayanlar Stajyer Hazine Kontrolörlüğü unvanını kaybeder ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Kurulun çalışma, yurt dışına gönderilme usul ve esasları ile Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve şartları yönetmelikle düzenlenir.

(Ek parargraf : 11/10/2011 - KHK -662/66 md.) Hazine Kontrolörleri Kurulu, Avrupa Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyetine malî işbirliği çerçevesinde sağlanan fonların kullanımı amacı ile oluşturulan tüm yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliğinin denetimi ile bu kapsamdaki her türlü harcama, gelir, malî yükümlülük, muafiyet ve malî tabloların denetimini, Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalara, uluslararası denetim standartlarına ve Kurul Başkanlığınca hazırlanan denetim rehberlerine uygun olarak Denetim Otoritesi sıfatıyla yerine getirmekle görevlidir.
(1) 3/6/2011 tarihli ve637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu kısmın başlığı, “Müsteşarlıkların Danışma, Denetim ve Yardımcı Birimleri” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
7464
Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde Hazine Kontrolörlerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır. Müsteşara bağlı Hazine Kontrolörleri Kurulunun görevleri; bu Kanun ve diğer kanun, kararname ve mevzuatla yürütülmesi Müsteşarlığa verilen işlerle, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Kambiyo ile ilgili mevzuat ve (...)(1) ilgili özel anlaşmalara dayalı olarak Müsteşarlığa verilmiş görevlere ilişkin konularda ilgili merciler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetleme ve soruşturma yapmak, Müsteşarlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Müsteşarlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürütülmesini uygun gördüğü diğer işlemleri yapmak, Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmaktır.(1)

c) Sigorta Denetleme Kurulu; Sigorta Denetleme Uzmanı sıfat, yetki ve haklarını haiz bir başkan, yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı, aktüer ve aktüer yardımcılarından oluşur. Kurulun, çalışma ve görevleri ile ilgili mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmeleri, ihtisas yapmaları amacıyla yurt dışına gönderilme usul ve esasları ile Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı ve Aktüer Yardımcılığı giriş ve yeterlilik sınavlarının usul ve şartları yönetmelikle düzenlenir. Müsteşara bağlı Sigorta Denetleme Kurulunun görevleri; Sigorta Murakabe Kanunu ve sigortacılıkla ilgili diğer mevzuat ile sigorta denetleme uzmanları, uzman yardımcıları, aktüerleri ve aktüer yardımcılarına verilen görev ve yetkilerin gerektirdiği denetleme, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, sigortacılık ve diğer mali piyasalar ile ilgili alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunmak üzere, yurt içi ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri de incelemek ve gözönünde bulundurmak suretiyle sigortacılık sektörü ve ilgili diğer mali piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak ve mütalaa vermek, alınan, derlenen ve kendine tevdi edilen bilgi, belge ve dokümanlar ile denetim ve izlemelerden elde edilen sonuçları incelemek ve değerlendirmek, yapılacak uygulamalar ve alınacak önlemler konusunda Müsteşara öneriler sunmak, kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürütülmesini uygun gördüğü sigortacılık, mali piyasalar ve kurumlarla ilgili diğer inceleme ve denetleme faaliyetlerinde bulunmak, Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmaktır.

d) (Mülga: 3/6/2011-KHK-637/38 md.); (Yeniden düzenleme: 11/10/2011 - KHK -662/66 md.) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevler ile Müsteşar tarafından verilen benzeri görevleri ifa eder.
(1) 3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu paragrafta yer alan “Petrol Kanununun vergi dışında kalan hükümleri ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
7465
e) Hukuk Müşavirliği ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanunda sayılan görevler ile Müsteşarlıkça verilecek görevleri yerine getirirler. Hazine Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği, iç ve dış mali anlaşmalara ilişkin her türlü hukuki mütalaayı düzenler. (1)

f) Müsteşarlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda müsteşara yardımcı olmak üzere 10 Müsteşarlık Müşaviri görevlendirilebilir. (1)

g) Personel Dairesi Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanunda sayılan görevler ile Müsteşarlıkça verilecek görevleri yerine getirirler. (1)

h) (Mülga : 29/5/2009 –5902/25 md.) (2)
ÜÇÜNCÜ KISIM
Müsteşarlığın Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatları İle Bağlı Kuruluşları ve Döner Sermayesi(3)
Madde 6 - KHK 637(2011), An. M. K. 2008/145(2009)
a) Müsteşarlık, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanun ile 10.6.1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. (Mülga ikinci cümle: 3/6/2011-KHK-637/38 md.) Taşra teşkilatının çalışma usul veesasları yönetmelikle belirlenir. Müsteşarlık, amaç ve görevlerini yerine getirmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı hakkında 13.12.1983 tarih ve 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurar.

b) Hazine Müsteşarlığının bağlı kuruluşu, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüdür. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün bütçesi Müsteşarlık bütçesi içinde yer alır.

c) (Mülga: 3/6/2011-KHK-637/38 md.)

d) Müsteşarlık bünyesinde 5 000 000 000 TL. kuruluş sermayesi ile Döner Sermaye İşletmesi kurulur. Bu sermayenin, 500.000.000 TL.si genel bütçeden, kalan kısmı elde edilen karlardan karşılanır. Döner Sermayenin gelirleri, Müsteşarlığın bütçesine bu amaçla konulan ödenekler, basım, yayım, bilgisayar işletmesinden ve diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlerden meydana gelir. Döner Sermaye İşletmesi faaliyetinin gerektirdiği giderler, döner sermaye işletmesinin gelirinden karşılanır. Dönem sonu gelir fazlası bütçeye irad kaydedilir. Döner sermaye işletmesine 9.6.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile27.2.1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştaya, bilanço ve eklerinin birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, gelir kaynakları, mali işlemleri, harcama usul ve esasları ile yönetimine ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.(4)(5)
DÖRDÜNCÜ KISIM
Uzman Yardımcılığına, Uzmanlığa ve Yurt Dışı Teşkilatına Atanma,(…)(6)
Sözleşmeli Personel ve Sözleşme ile Araştırma, Etüd ve Proje Yaptırma
Madde 7 - An. M. K. 2012/205(2013), 6456(2013), KHK 375(2011), KHK 662(2011), KHK 666(2011), KHK 637(2011), 4684(2002), 4315(1997)
a) 23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları Başbakan tarafından yapılır. Bu yetki, Müsteşara devredilebilir. Müsteşarlıkta, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Daire Başkanı ve ana hizmet birimlerine Şube Müdürü kadrolarına atanacaklarda uzman veya Müsteşarlık merkez denetim elemanı
Dikkat: Bu sayfadaki dipnotlar için 7466 numaralı sayfaya bakınız.
7466
 
(1) 3/6/2011 tarihli ve637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "Hukuk Müşavirlikleri ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri" ibaresi "Hukuk Müşavirliği ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği" şeklinde, (f) bendinde yer alan "10'ar" ibaresi "10" şeklinde ve (g) bendinde yer alan "Personel Dairesi Başkanlıkları, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıkları" ibaresi "Personel Dairesi Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu bent, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. (3) 3/6/2011 tarihli ve637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu kısmın başlığı, “Müsteşarlıkların Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatları İle Bağlı Kuruluşları ve Döner Sermayeleri” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (4) Bu bendin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine bakınız. (5) 3/6/2011 tarihli ve637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu bentte yer alan , “müsteşarlıkların bütçelerine” ibaresi “müsteşarlığın bütçesine” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (6) 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu kısmın başlığında yer alan , “Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliği,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, daha sonra 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
7466-1
olmak şarttır. Ekonomik Araştırmalar Genel (…)(1)Müdürlüğündeki Daire Başkanı ve Şube Müdürü kadrolarına çözümleyici, programcı ve istatistikçi unvanına sahip olanlardan da atama yapılabilir. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Hazine Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı, Sigorta Denetleme Uzmanları ve Aktüerleri (…)(1)müşterek karar ile atanır. (Ek cümle: 22/12/1997-4315/1 md.) Programcı ve Çözümleyici kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. (…)(1) Müsteşarlık bağlı kuruluşlarının kuruluş mevzuatındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

b) Müsteşarlığa atanacak uzman yardımcılarında657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak; bu maddenin (c) bendinde belirtilen şartları haiz olmak ve yönetmeliklerde belirtilen yabancı dillerden en az birini iyi derecedebilmek, yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak şartları ile en az 4 yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik bölümlerinden veya yüksek okullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak şartları aranır.

c) Bu maddenin (b) bendine göre Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve her yıl olumlu sicil almak kaydıyla, açılacak Uzman Yeterlik Sınavına girmek hakkını kazanırlar. (Değişik ikinci cümle: 3/6/2011-KHK-637/38 md.) Sınavda başarılı olanlar "Hazine Uzmanı" unvanını alırlar. Uzmanlık Yeterlik Sınavında iki defa başarısız olanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde geçerli mazereti olmaksızın iki sınav hakkını kullanmayanlar, Uzman Yardımcılığı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Uzman ve Uzman Yardımcılığı yeterlik ve yarışma sınavlarının yapılma esas ve usulleri ile diğer hususlar yönetmeliklerle düzenlenir. Bu Kanun hükümlerine göre Hazine Uzmanı (…)(1)unvanını almaya hak kazananlar bu unvanı işgal ettikleri kadroya bağlı olmaksızın taşırlar. Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı, Hazine Uzmanı (…)(1)unvanını daha önce almış olup da, bu Kanunun yayımlandığı tarihte Müsteşarlıkta görevli olmayanlar, Müsteşarlıkta bir göreve atanmaları halinde, atanmalarının yapıldığı tarih itibariyle Hazine Uzmanı (…)(1) unvanını da almaya hak kazanırlar. Yurt dışına lisansüstü eğitim için personel gönderilmesinin usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

d) (Mülga: 3/6/2011-KHK-637/38 md.)

e) (Mülga birinci cümle: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(…) Müsteşarlığın merkez teşkilatında bilgisayar, kütüphane, teknik, sağlık ve eğitim işlerinde çalıştırılmak üzere ilgili Bakanın onayı ile yurt içinden veya yurt dışından sözleşmeli olarak yerli ve yabancı kişiler çalıştırılabilir. (Ek cümle: 22/12/1997-4315/1 md.) Sözleşmeli olarak çalışan personele, bu
Dikkat: Bu sayfadaki dipnotlar için 7466-2 numaralı sayfaya bakınız.
7466-2
Kanuna ekli cetvellerde unvanlar itibariyle yeralan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek tutarda aylık ücret ödenir. Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Müsteşarlıkta çalışan sözleşmeli personel de aynen yararlandırılır. Sözkonusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Müsteşarın teklifi, ilgili Bakanın (…)(3) onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. (Mülga yedinci cümle: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (…) Müsteşarlığın merkez teşkilatında fiilen çalışan personel Başbakanlığın yararlandığı (…)(4) tazminat ve benzeri tüm mali ve sosyal haklardan aynı usul ve esaslara göre yararlanır. (Mülga 9 uncu ve 10 uncu cümleler: 3/6/2011-KHK-637/38 md.)(1)(2)(3)(4)
(1) 3/6/2011 tarihli ve637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Müdürlüğü ile Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel", ", Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı" ve "Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdürü, Serbest Bölge Müdür Yardımcısı, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni ve Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı kadrolarına atanacaklarda ise, bu maddenin (b) bendinde belirtilen eğitim şartı aranır." cümlesi, (c) bendinin beşinci cümlesinde yer alan "ve Dış Ticaret Uzmanı", altıncı cümlesinde yer alan ", Dış Ticaret Uzmanı" ve "veya Dış Ticaret Uzmanı" ibareleri, (e) bendinde yer alan "Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdürü ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı", "Dış Ticaret Uzmanı,", "Dış Ticaret Uzman Yardımcısı," ibareleri yürürülükten kaldırılmıştır. (2) 3/6/2011 tarihli ve637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu bentte yer alan , “müsteşarlıkların merkez teşkilatlarında” ibaresi “Müsteşarlığın merkez teşkilatında” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 11/10/2011 tarihli ve662 sayılı KHK’nın 67 nci maddesi ile bu bentte yer alan “1.Hukuk Müşaviri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı,” ibaresi eklenmiş ve “uygun görüşü üzerine Başbakan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (4) 11/10/2011 tarihli ve666 sayılı KHK’nın 1 inci maddesi ile bu bendin sekizinci cümlesinde yer alan “fazla çalışma ücreti,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
7467/7468-1
f) Müsteşarlığın yurt dışı teşkilatındaki Daimi Temsilci Yardımcısı, Ekonomi Başmüşaviri, (…)(1)Ekonomi Müşaviri, (…)(1)Ekonomi Müşavir Yardımcısı, (…)(1)kadrolarına atanabilmek için Müsteşarlıkta uzman veya merkez denetim elemanı olmak tercih sebebidir. Müsteşarlık kadrolu personelinden, 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte ve yüksek okullardan mezun olanlar, Ekonomi Ataşesi (…)(1)kadrolarına atanabilirler. Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için bu atamanın yapıldığı tarihte Müsteşarlık merkez teşkilatı birimlerinde fiilen en az üç yıldan beri görev yapmış olmak zorunludur. Hizmetin gerektirdiği hallerde, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı,Kurul Başkanı(2) ve Genel Müdür için bu süre şartı aranmaz. Yurt dışı teşkilatına atanacak personel, Müsteşar başkanlığında, Müsteşar Yardımcıları ile Müsteşarın görevlendireceği bir Genel Müdür ve Personel Dairesi Başkanından oluşan Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunca ilgili yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak seçilirler. Yurt dışı teşkilatında görev süresi üç yıldır. Bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Başbakan veya Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanının onayı ile en çok bir yıla kadar uzatılabilir. Müsteşarlık Disiplin Kurulu Kararı ile dış göreve devam etmesi sakıncalı görülenler veya dış görevde olumsuz sicil alanlar, Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunun teklifi üzerine, süresinden önce geri çekilebilirler. İki yıl sonunda başka bir ülkeye yapılacak naklen tayinlerde, yeni görev yerinde görev süresi iki yıldır. Müsteşarlığın yurt dışı teşkilatı kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.(1)(2)

g) Müsteşarlık, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme veya pazarlık usulü ile yaptırabilirler ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabilirler. Bu hususta Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanmaz. Bu madde ile ilgili diğer hususlar Müsteşarlıkça çıkartılacak yönetmeliklerle belirlenir.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Madde 8 - KHK 637(2011)
A) Kadrolar:

Kadroların tespit, ihdas ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar 14.12.1983 tarih ve190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

B) İntikal Eden Görev ve Yetkiler:

a) Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne ilişkin olarak kanunlar ve diğer mevzuatla Maliye Bakanlığına ve Maliye Bakanına,
(1) 3/6/2011 tarihli ve637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu bentte yer alan , "Ticaret Başmüşaviri,", "Ticaret Müşaviri,", ", Ticaret Müşavir Yardımcısı" ve "ve Ticaret Ataşesi" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. (2) 3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Müsteşar Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Kurul Başkanı” ibaresi eklenmiştir.
7468/7468-2
b) Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak 25.6.1927 tarihli ve 1160 sayılı, 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı, 21.12.1959 tarihli ve 7397 sayılı, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı, 14.10.1983 tarihli ve 2920 sayılı, 8.1.1985 tarihli ve 3143 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sanayi ve Ticaret Bakanına,

c) Yabancı sermaye ile ilgili olarak 18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Kanun ile Maliye Bakanlığı ve Maliye Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanına,

d) Bu Kanunda sayılan görev ve yetkilere ilişkin olarak kanunlar ve diğer mevzuatla, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, Sigortacılık Genel Müdürlüğü (…)(1) ve ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı ile ilgili olarak Başbakanlık ve Başbakana, ilgili Devlet Bakanlığı ve Devlet Bakanına, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarına verilmiş olan her türlü görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan doğruya Başbakana, Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarına intikal eder. (1)
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 9 -
14.8.1991 tarihli ve 436 sayılı "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname", 29.7.1986 tarihli ve 256 sayılı "16.4.1986 Tarihli ve 3274 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", 21.12.1987 tarihli ve 303 sayılı "Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", 16.9.1993 tarihli ve 508 sayılı "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname", 3.6.1994 tarihli ve 534 sayılı "Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", 3.6.1994 tarihli ve 535 sayılı "Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"ler tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1 - An. M. K. 2012/205(2013), KHK 666(2011), KHK 637(2011), 4684(2002), 4315(1997)
(Ek: 22/12/1997 -4315/3 md.; Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(3)
 
Ek Madde 2 - KHK 637(2011), 4684(2002)
(Mülga: 3/6/2011-KHK-637/38 md.)
 
Ek Madde 3 - KHK 646(2011), KHK 637(2011), 6111(2011)
(Yeniden düzenleme: 7/7/2011 - KHK -646/8 md.)
4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, tarım satış kooperatif ve birlikleri ile ilgili olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kapsamındaki yetki ve görevler ile her türlü işlemler Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülür. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun ilgili mevzuat kapsamında devir tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdindeki gider hesabı bakiyesi genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine İç Ödemeler Muhasebe Biriminin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına aktarılır. Bu tarihten sonra tarım satış kooperatif ve birlikleri tarafından yapılacak kredi geri ödemeleri genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere aynı hesaba aktarılır. Bu madde ile ilgili usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.
(1) 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu alt bentte yer alan , “,Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (2) 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu bentte yer alan , “müsteşarlıkların bağlı bulunduğu bakanlar” ibaresi “Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakan” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
7469
Finansal İstikrar Komitesi
Ek Madde 4 - 6362(2012), KHK 637(2011)
(Ek: 3/6/2011-KHK-637/38 md.)
Finansal İstikrar Komitesi, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Hazine Müsteşarı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu başkanlarından oluşur. Bakanın bulunmadığı toplantılara Bakan tarafından belirlenen Komite üyesi başkanlık eder. Komitenin görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda, Komiteye Bakan tarafından diğer bakanlar ve kamu görevlileri de çağrılabilir.

Finansal İstikrar Komitesinin görevleri şunlardır:

a)  Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve bu tür risklerin azaltılması için gerekli tedbir ve politika önerilerini tespit etmek.

b) İlgili birimlere sistemik risklerle ilgili uyarılar yapmak, uyarı ve politika önerileri ile ilgili uygulamaları takip etmek.

c) İlgili kurumlar tarafından hazırlanacak sistemik risk yönetim planlarını değerlendirmek.

ç) Sistemik risk yönetimine ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Görev alanı ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü veri ve bilgiyi sağlamak, kurumlar arasında politikaların ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak.

e) Mevzuatla yetki verilen diğer konularda karar almak.

Komite toplantılarının sonuçları ve Komite tarafından alınan kararlar hakkında Bakan tarafından Bakanlar Kuruluna bilgi sunulur.

(Ek fıkra: 6/12/2012-6362/141 md.) Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin ortaya çıkması ve bu durumun Finansal İstikrar Komitesi tarafından tespiti hâlinde, alınacak tedbirleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olup, ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen bu tedbirleri derhâl uygulamakla yetkili ve sorumludur.
Bireysel Katılım Sermayesi
Ek Madde 5 - 6327(2012)
(Ek: 13/6/2012-6327/14 md.)
Bu madde, yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine, bireysel katılım yatırımcılarının ve bu maddeye tabi kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve sona ermesine ilişkin hususları düzenler.

Hazine Müsteşarlığı; 

a) Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere aktaran gerçek kişi bireysel katılım yatırımcılarının kapsamını belirlemeye, vergi dâhil kamu tarafından sağlanan her türlü menfaati ifade eden Devlet desteklerinden yararlanması amacıyla bireysel katılım yatırımcılarına lisans vermeye ve verilen lisansı iptal etmeye,

b) Bu kapsamda, girişimcilerin bireysel katılım yatırımcıları ile bir araya geldiği bireysel katılım yatırımcıları tarafından kurulan bireysel katılım yatırımcısı ağlarını akredite etmeye, 

c) Lisans sahibi yatırımcıları ve akredite olmuş bireysel katılım yatırımcısı ağlarını izlemeye ve denetlemeye, akredite olmuş bu ağlarla bireysel katılım yatırımcılarının izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla işbirliği yapmaya,

d) Devlet desteğinden yararlanacak bireysel katılım yatırımcılarının bu kapsamda sermaye aktardıkları anonim şirketlerdeki iştiraklerinin asgari ve azami tutarları ile oranlarını belirlemeye ve bu şirketlerin tabi olacağı hususları düzenlemeye,
7470
e) Bu maddenin uygulanmasında Devlet desteği kapsamına giren sektörleri ve/veya faaliyetleri belirlemeye, 

f) Bireysel katılım sermayesini desteklemek ve geliştirmek amacıyla düzenleme yapmaya, 
yetkilidir.

Bireysel katılım yatırımcıları olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin iştirak yatırımlarının vergi desteklerinden yararlanabilmesi için gerekli usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.
ALTINCI KISIM
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 -
Bu Kanuna ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 14.12.1983 tarih ve190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellere Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bölümü olarak eklenmiştir.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde, Hazine Uzmanı, Dış Ticaret Uzmanı veya Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı unvanını almış olup da, bu Kanunun yayımlandığı tarihte Hazine Müsteşarlığı veya Dış Ticaret Müsteşarlığında görevli olanlar, Hazine Müsteşarlığında veya Dış Ticaret Müsteşarlığında bir göreve atanmaları halinde, Hazine Uzmanı veya Dış Ticaret Uzmanı unvanlarını da almaya hak kazanırlar. Mülga Müsteşarlık kadrolarında görev yapan personelden kadro ve görev unvanları değişmeyenler başka bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. Ancak, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadroları şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılırlar. Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder. Ancak, bunların atandıkları yeni kadrolarda kaldıkları sürece, aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamı, almakta oldukları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde aradaki fark giderilinceye kadar hiç bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat olarak ödenir.

İlgili mevzuatları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında mesleğe özel yarışma sınavı ile alınan ve yeterlik sınavında başarılı görülerek müfettiş veya kontrolörlüğe atananlar arasından Dış Ticaret Başkontrolörü veya Kontrolörü kadrolarına, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay müddetle naklen atama yapılabilir.
Geçici Madde 3 - 4315(1997)
Müsteşarlık merkez teşkilatında görevli personelden en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlardan, 31/12/1998 tarihine kadar Müsteşarlık merkez teşkilatında en az üç yıl çalışmış olanlar, Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından en az (C) düzeyinde not almak kaydıyla, yaş sınırına bakılmaksızın, ilk açılacak yeterlik sınavından en fazla iki kez yararlanarak başarılı olanlar Hazine Uzmanı veya Dış Ticaret Uzmanı olmaya hak kazanırlar.
7470-1
Bu Kanunun yayımı tarihinde Müsteşarlıkta görevli personelden en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup, Programcı veya Çözümleyici görevlerini yürütenler yaş sınırına bakılmaksızın bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Programcı veya Çözümleyici kadrosuna atanırlar.534 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptal tarihinden İşbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süreler de dahil olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İhracat Müdürü ve İhracat Kontrol Memuru kadrolarında görev yapmakta olanlardan hizmet süreleri üç yıldan az olanlar Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcılığı, hizmet süreleri üç yıldan fazla olanlar ise, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliği kadrolarına atanmış sayılırlar. (1)
Geçici Madde 4 -
Hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarında geçen hizmetler Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında geçmiş sayılır. Ayrıca, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası iktisadi işbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğinde geçen hizmetler de Hazine Müsteşarlığında geçmiş sayılır.

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığında kadrosuz sözleşmeli olarak çalışanların istihdamlarına, mevcut sözleşme ve tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre devam olunur ve ilgililerin 1994 mali yılına ait ücret sözleşmeleri devam eder. Bu Kanunun yayımı tarihinde Müsteşarlıkta çalışmakta olanlar hariç olmak üzere, 28.7.1967 tarih ve 933 sayılı Kanuna göre sözleşmeli personel istihdam edilemez. Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce kadroları kurumlarında kalmak kaydıyla Müsteşarlıkta görevlendirilmiş personel ile halen 28.7.1967 tarih ve 933 sayılı Kanuna göre istihdam edilen personelin sözleşmeleri Müsteşarın uygun görmesi şartıyla yenilenir. Halen Müsteşarlık merkez teşkilatlarında 28.7.1967 tarihli ve 933 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ile kadroları başka kurumlarda bulunmak kaydı ile istihdam olunan personel, Başbakanlık merkez teşkilatında görevli personelin yararlandığı fazla çalışma ücretinden aynı usul ve esaslara göre 3.6.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yararlanır. Bu Kanunun yayımı tarihinde, Uzman unvanını haiz olmayan ancak,sözleşmeli olarak istihdam edilen Şube Müdürleri ile yüksekokul mezunu Şube Müdürü unvanını almış diğer personelin de Sözleşmeli olarak çalıştırılmasına devam olunur.
(1) Bu fıkrada yeralan 30/11/1997 tarihi, 22/12/1997 tarih ve4315 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, 31/12/1998 olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
7470-2
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Müsteşarlık ana hizmet birimlerinde, Şube Müdürü kadrosunda bulunanlar için uzman olma şartı, Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdürü ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı ile bu Kanunun yayımı tarihinde Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni unvanını herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iktisap eden İhracat Müdürü ve İhracat Kontrol Memuru kadrolarında bulunanlarda, görevlerinin devamı süresince, bu Kanunun 7 nci maddesinin (b) bendindeki eğitim şartı aranmaz. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı veya Hazine Müsteşarlığında Hazine Uzmanı veya Dış Ticaret Müsteşarlığında Dış Ticaret Uzman unvanını almış olanlar ile Müsteşarlıkta Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, I.Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar durumlarına göre “Hazine Uzmanı” veya “Dış Ticaret Uzmanı” unvanını; Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı Yardımcısı, Hazine Uzman Yardımcısı, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı unvanlarını haiz olanlar ise, “Hazine Uzman Yardımcısı” veya “Dış Ticaret Uzman Yardımcısı” unvanını bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın almış sayılırlar.
Geçici Madde 5 - 6111(2011)
Bu Kanunun çeşitli maddelerinde öngörülen yönetmelikler, 6 ay içinde Müsteşarlık tarafından çıkarılır. Bu süre içinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının ilgili yönetmeliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. İptal edilen 534 ve535 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Geçici 2 nci ve Geçici 9 uncu maddelerinde hükme bağlanan protokollere mütedair işlemler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde, anılan maddelere göre tekemmül ettirilir. Müsteşarlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı bu Kanunda belirlenen esaslara göre düzenleninceye kadar tüm görev ve hizmetler Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığına devrolunan teşkilatlar tarafından yürütülmeye devam olunur. (…) (1)Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu ile ilgili tüm yetki ve görevler, başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazine Müsteşarlığına devredilmiş sayılır.(1)
Geçici Madde 6 -
Mülga Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünde görevli personel hiçbir işleme gerek kalmaksızın Hazine Müsteşarlığına devredilmiştir. Ancak, görevleri itibariyle Dış Ticaret Müsteşarlığında görevlendirilebilecek personel bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren ilgili Müsteşarca otuz gün içinde yapılacak protokolle belirlenir. Bu madde kapsamındaki personelden,534 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dış Ticaret Uzmanı olanlar Hazine Uzmanı unvanını, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olanlar Hazine Uzman Yardımcısı unvanını, bu Kanunun yayımlandığı tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın almış sayılırlar. Bu Kanunun yayımlandığı tarihte Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne ait bütün döşeme, demirbaş menkul ve gayrimenkuller ile bu Genel Müdürlük personeline tahsis edilmiş memur konutları ve taşıtlar başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazine Müsteşarlığına devredil-
(1) 13/2/2011 tarihli ve6111 sayılı Kanunun 169 uncu maddesiyle, bu maddede yer alan “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
7470-3
miş sayılır. Bu maddede belirtilen personelden kadro ve görev unvanları değişmeyenler başka bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder. Ancak, atandıkları yeni kadrolarda kaldıkları sürece aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatların toplamı, almakta oldukları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde, aradaki fark giderilinceye kadar hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat olarak ödenir. Diğer mevzuatta Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne yapılmış atıflar, ilgi ve konuları itibariyle Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.
Geçici Madde 7 -
Sigorta Denetleme Kurulu hizmetleri ve personeli hakkında, bütçe ile ödenek tahsis edilinceye ve personelinin intibak işlemleri tamamlanıncaya kadar, 21.12.1959 tarih ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile ek ve değişiklikleri ve bu Kanuna göre yayınlanmış yönetmeliklerin, Sigorta Denetleme Kurulu için öngördüğü bütçe ve personele ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Sigorta Murakabe Kurulunda Uzman ve Aktüer olarak çalışmakta olan personel Sigorta Denetleme Uzmanı ve Aktüer kadrolarına, Uzman Yardımcısı ve Aktüer Yardımcısı olarak çalışmakta olan personel, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı ve Aktüer Yardımcısı kadrolarına, bunlar dışında kalan personel durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Uzman Yardımcılığı ve Aktüer Yardımcılığında geçirilen hizmetler, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı ve Aktüer Yardımcılığında geçmiş sayılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sigorta Murakabe Kurulunda görev yapan Başkan ve Üyelerden daha önce Kurulda Uzman olarak çalışmış olanlar uzman kadrolarına, Aktüer olarak çalışmış olanlar da aktüer kadrolarına atanmış sayılırlar. Ancak bu personelin mevcut görevleri atama süreleri sonuna kadar devam eder. Bu madde uyarınca, ihdas edilen kadrolara atanan personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun sınavla ilgili hükümlerini yerine getirmiş sayılırlar. Bu personelin, Sigorta Murakabe Kurulunda geçen hizmet süreleri kamuda geçmiş sayılarak, eğitim durumları ve çalışma sürelerine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ve 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun ile 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri dikkate alınarak intibakları yapılır. Ancak Kurul personeline, atandıkları yeni kadrolardan aldıkları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatların toplamı, almakta oldukları aylık, ikramiye, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde, aradaki fark giderilinceye kadar hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat ödemesi yapılır. Bu Kanun ve diğer mevzuatta, Sigorta Murakabe Kuruluna, Sigorta Murakabe Kurulu Başkanına, Sigorta Murakabe Kurulu Uzmanlarına, Uzman Yardımcılarına, Aktüer ve Aktüer Yardımcılarına yapılmış atıflar, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığına, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanına, Sigorta Denetleme Uzmanı ve Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılarına, Aktüer ve Aktüer Yardımcılarına yapılmış sayılır. Sigorta Murakabe Kurulu Başkanı Ek-1 sayılı listede ihdas edilen "Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı" kadrosuna hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.
7471
Geçici Madde 8 -
(14/7/1965 tarih ve657 sayılı Kanunun 36, 213 üncü maddeleri ile I ve II sayılı cetvellerdeki unvanların değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir).
 
Geçici Madde 9 -
480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (e),(f),(g) ve (h) bentleri ile ilgili olarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Türkiye'yi yükümlülük altına sokmuş veya sokabilecek işlemlerle ilgili tüm dosya ve belgeler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Hazine Müsteşarlığına devredilir.

Kamu Ortaklığı Fonu'nun Hazine Müsteşarlığına devredilmesi durumunda bu fon'un yönetiminde görevli bulunan personel, talepleri halinde durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bu madde uyarınca ihdas edilen kadrolara atanan personel,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun sınavla ilgili hükümlerini yerine getirmiş sayılırlar. Hazine Müsteşarlığına devredilecek personelin Kamu Ortaklığı Fonunda geçen hizmetleri kamuda geçmiş sayılarak, eğitim ve çalışma sürele-

rine göre657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ve 20.2.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun ile 3.10.1991 tarih ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dikkate alınarak intibakları yapılır. Ancak, bunların atandıkları yeni kadrolarda aldıkları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamı, almakta oldukları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde, aradaki fark giderilinceye kadar hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın taz-minat ödemesi yapılır. Bunlardan Hazine Uzmanı veya Hazine Uzman Yardımcısı olmak isteyenler hakkında bu Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığında geçen hizmet süreleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında ve Hazine Müsteşarlığında geçmiş sayılır.
Geçici Madde 10 -
Müsteşarlığın 1994 Mali Yılı harcamaları, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Müsteşarlığın merkez teşkilatında fiilen çalışan personel Başbakanlığın yararlandığı fazla çalışma ücreti, tazminat ve benzeri tüm mali ve sosyal haklar 534 ve535 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin iptal tarihi ile bu Kanunun yayım tarihi arasında geçen dönem içinde aynı usul ve esaslara göre ödenir.
Geçici Madde 11 -
534 ve535 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin iptal tarihinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak evvelce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre yapılan işlemler geçerli olup, bu işlemleri yapanlar yetkili ve görevli sayılırlar.
Geçici Madde 12 - 4684(2002)
(Ek : 20/6/2001 -4684/12 md.)
Bu maddenin yürürlük tarihinde, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinde çalışmakta olan personel arasından, sözleşmeli personel statüsüne geçmek istemeyen personelden, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bağlı olanların bu bağlılığı devam eder ve bunlar hakkında bu Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz. Bunların mali ve sosyal haklarının belirlenmesine ilişkin mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur. bu personelden emeklilik veya diğer şekilde boşalmış olan pozisyonlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır ve yerlerine aynı statüde yeni personel alınamaz.
7472
Geçici Madde 13 - KHK 662(2011)
(Ek : 11/10/2011 - KHK -662/68 md.)
Müsteşarlığın taşra teşkilatında yer alan kambiyo müdürlükleri bu maddenin yayımı tarihinde kapatılmıştır. Bu müdürlüklerde çalışan personel, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümleri çerçevesinde diğer kurum ve kuruluşlara nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu madde çerçevesinde diğer kurumlara nakledilen personele ait kadrolar, atama işleminin yapıldığı tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Müsteşarlığa ait bölümlerinden çıkarılmış sayılır.
Geçici Madde 14 - KHK 662(2011)
(Ek : 11/10/2011 - KHK -662/68 md.)
Bu maddenin yayımı tarihinde Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü ile Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlar ekli (I) sayılı liste ile ihdas edilen Müsteşarlık Müşavirliği kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılırlar. Bu madde uyarınca ihdas edilen Müsteşarlık Müşavirliği kadroları, herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Birinci fıkra uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolara atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldıkları kadrolara ilişkin olarak sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteklerine bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara tazminat ödenmesine son verilir.
Geçici Madde 15 - KHK 662(2011)
(Ek : 11/10/2011 - KHK -662/68 md.) (1)
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Hazine Müsteşarlığına ait bölümünde yer alan “Aktüer” ve “Aktüer Yardımcısı” kadro unvanları sırasıyla “Sigorta Denetleme Aktüeri” ve “Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı” olarak değiştirilmiştir. Bu maddenin yayımı tarihinde Hazine Müsteşarlığında “Aktüer” ve “Aktüer Yardımcısı” kadrosunda bulunanlar sırasıyla “Sigorta Denetleme Aktüeri” ve “Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı” kadrolarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Bunların Aktüer ve Aktüer Yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler Sigorta Denetleme Aktüeri ve Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı kadrolarında geçirilmiş sayılır.
Yürürlük
Madde 10 -
Bu Kanunun geçici 2 nci maddesi ile geçici 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri 3.6.1994 tarihinden, diğer hükümleri ise yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 2/11/2011 tarihli ve 28103(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
7472-1


Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4059 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin  Numarası

   

  4059 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  4315

  30/6/1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı  olan 25/12/1997 tarihinde

  4389

  18/6/1999

  4684

  a) 1 inci maddenin (A) ve (B) fıkraları 25/11/2000 tarihinden geçerli olarak

  b) 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 ncı  maddeleri ile geçici 3 üncü maddesinin (f) fıkrası dışındaki diğer fıkraları

  c)Geçici 3 üncü maddesinin (f) fıkrası 1/1/2001    tarihinden geçerli olmak üzere

  d) Diğer maddeleri

  3/7/2001

   

   

  1/1/2002

   

   

  3/7/2001

  3/7/2001

  4749

  28/3/2002

  5411

  1/1/2006

  6015

  1, 2

  23/10/2010

  6111

  Ek Madde 3 ve Geçici Madde 5

  25/2/2011

    KHK/637

  Kanunun Adı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ek Madde 1, 2, 3, 4, Ek I  ve II Sayılı Cetvel, Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Bölüm başlıkları

  12/6/2011 tarihinde yapılan Milletvekilliği Genel Seçi minden sonra kurulan ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte

  KHK/646

  Ek Madde 3

  10/7/2011

  KHK/662

  1,2,5,7, Geçici Madde 13,14,15, (I) sayılı cetvel, (I) sayılı liste

  2/11/2011

  KHK/666

  7, Ek Madde 1, (I) sayılı cetvel

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

                                                 


  7474-7478      

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  4059 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

  6327

  Ek Madde 5

  29/6/2012

  6362

  Ek Madde 4

  30/12/2012

  6456

  2, 5, 7

  18/4/2013

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  7, Ek Madde 1

   

  10/10/2013

   

   

  
  
  4059 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4059 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK (1) SAYILI CETVEL (A) (1) HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 03/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (I) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 03/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK (1) SAYILI CETVEL (B)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 03/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  I SAYILI CETVEL
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte Değil - 03/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  II SAYILI CETVEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 03/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (28)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (25)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (16)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul