7561
CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN

Amaç
Madde 1 -
Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmalarını sağlamak üzere; işyurtları açmak ve bunların bütün mali ve idari işlerini bir merkezden düzenlemek ve yönetmek amacıyla Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu kurulmuştur.
Tanımlar
Madde 2 -
Bu Kanunda geçen;

a) Bakan: Adalet Bakanını,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) İşyurtları Kurumu: Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunu,

d) İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu: Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Yüksek Kurulunu,

e) Ceza İnfaz Kurumları: Kapalı ve açık cezaevleri ile çocuk ıslahevlerini,

f) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

g) Genel Müdür: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

h) Daire Başkanlığı: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Daire Başkanlığını,

ı) Daire Başkanı: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Daire Başkanını,

İfade eder.
İşyurtları Kurumu
Madde 3 - 6352(2012)
İşyurtları Kurumunun organları, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu ile Daire Başkanlığı ve işyurtlarıdır.

(Değişik ikinci fıkra: 2/7/2012-6352/76 md.) İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu; Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Strateji Geliştirme Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ve Teknik İşler Dairesi Başkanından oluşur.

Başkanvekilliği görevi Genel Müdür tarafından yürütülür.

Bakan, gerekli gördüğü hallerde İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna başkanlık eder.

Daire Başkanlığı, bir Daire Başkanı ile yeteri kadar tetkik hakimi ve diğer personelden oluşur.

İşyurtları Kurumunu, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı temsil eder.

İşyurtları Kurumu, 1 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere işyurtları kurar.
İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun görevleri
Madde 4 -
İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulununun görevleri şunlardır;

a) İşyurtlarının genel amaç ve politikalarını belirlemek,

b) İşyurtları Kurumunun Genel Müdürlükçe hazırlanacak bütçesini onaylamak,

c) İşyurtlarının kurulmasına veya kaldırılmasına karar vermek,

d) Hükümlü ve tutukluların çalıştırılma esas ve usullerini belirlemek,

e) İşyurtları yönetim kurullarının önerisi üzerine 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre nitelikleri bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen işçilerin çalıştırılmasına, ücretlerinin belirlenmesine ve bunların işten çıkarılmasına karar vermek,
7562
f) Fazla iş çıkarmak suretiyle işyurduna yararlı olan personel ve hükümlülere prim ödenmesinin esas ve usullerini belirlemek; yıllık bilançolarında tahakkuk edecek kardan personel işçi ve hükümlülere ve bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen kar payı ödenmesine ilişkin işyurdu yönetim kurullarının önerilerini karara bağlamak,

g) Bakanlığın denetim programlarına ek olarak, işyurtlarının faaliyetlerinin adalet müfettişleri tarafından denetlenmesini Bakana önermek,

h) İşyurtları Kurumu ile işyurtlarının paralarının yatırılacağı bankaları belirlemek,

ı) Ceza Infaz kurumları ve tutukevleri personeline İşyurtları Kurumu ve işyurtlarının hesaplarını tutturmak ve bu hesapları ilgilendiren işleri yaptırmak,

j) İşyurtlarının yıllık iş program ve projelerini, bütçelerini, ek bütçelerini, faaliyet raporu ve netice hesaplarını onaylamak veya reddetmek,

k) Genel Müdürün önerisiyle işyurtlarına işletme ihtiyaçları için kaynak tahsisi yapmak ve gerektiğinde birinden diğerine kaynak aktarması yapılmasına karar vermek,

l) Genel bütçeden aylık alan kadrolu personelin işyurdunda çalıştırılmasına ilişkin Genel Müdürün önerilerini karara bağlamak.
Daire Başkanlığının görevleri
Madde 5 -
Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu kararlarını yerine getirmek,

b) İşyurtlarını yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek,

c) Hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarıyla ilgili her türlü işlemi yürütmek, küçüklerin çalışma şartları bakımından ilgili bakanlık ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak,

d) İşyurtlarının yıllık iş program ve projelerini, bütçelerini, ek bütçelerini, faaliyet raporu ve netice hesaplarını İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak,

e) İşyurtlarında 1475 sayılı İş Kanunu hükümlearine göre bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen nitelikte çalıştırılacak işçilere ilişkin işyurdu yönetim kurullarının önerilerini İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak,

f) İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

g) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırma yaparak İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna öneride bulunmak, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak ve izlemek, görüş bildirmek, genelge düzenlemek,

h) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.
İşyurtları
Madde 6 -
İşyurtları, hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmek veya bunlara bir meslek ve sanat öğretmek, bu suretle üretilen ekonomik değerleri pazarlamak için ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerdir.
Sermaye kaynakları
Madde 7 - 5217(2005), 4671(2001) (Değişik birinci fıkra : 9/5/2001 - 4671/1 md. )
İşyurtları Kurumuna 200 000 000 000 000 (İkiyüz Trilyon) TL. döner sermaye tahsis edilmiştir. İhtiyaç halinde bu miktar Bakanlar Kurulu kararıyla üç katına kadar artırılabilir.

İşyurtları Kurumunun sermaye kaynakları şunlardır;

a) İşyurtlarının faaliyetlerinden elde edilen gelir ve karlar,

b) (Değişik: 14/7/2004- 5217/14 md.) 30.6.1934 tarihli ve2548 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre tahsil edilen harçlar ile 2 nci maddesine göre alınacak yiyecek bedelleri,

c) (Değişik: 14/7/2004- 5217/14 md.) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan yargı ve noter harçlarının ilgili yıl bütçesi gelir tahmini tutarının % 35’ine tekabül eden miktarda İşyurtları Kurumuna aktarılmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek,

d) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile işyurtlarının demirbaşına kayıtlı olup hizmet dışı bırakılan eşya ve araçlarla yemek ve ekmek artıklarının satışından elde edilen gelirler,
7563
e) Bağış ve yardımlar,

f) Faiz ve sair gelirler.

(Değişik üçüncü fıkra: 14/7/2004- 5217/14 md.) Yukarıdaki fıkranın (b) ve (c) bentlerine göre elde edilen gelirler, İşyurtları Kurumunun, İşyurtları Yüksek Kurulunca belirlenecek bankalarda açılacak hesaplarına yatırılır. (c) bendine göre bütçeden tahsis edilen ödenekler, her ayın başında 1/12 oranında serbest bırakılmak suretiyle kullandırılır.

(d) ve (e) bentlerine göre elde edilen gelirler üçüncü fıkrada belirtilen hesaba yatırılır.

(Mülga beşinci fıkra: 14/7/2004- 5217/31 md.)

(Değişik altıncı fıkra: 14/7/2004- 5217/14 md.) İşyurtları Kurumu bütçesinden, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar dahilinde; Kurumun hizmet ve çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili her türlü döşeme, demirbaş, makine, teçhizat, kara, hava ve deniz taşıtları alımı, bakımı, onarımı, işletilmesi ve diğer tüm giderleri ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının bina alım, inşa, onarım, demirbaş, araç, gereç ve sair her türlü ihtiyaçları için harcama yapılabilir. Harcanmayan kısımlar, İşyurtları Kurumunun ertesi yıl bütçesine devredilir. Şu kadar ki, ceza ve infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı için ayrılacak tutar, işyurtları öz gelirlerinin % 90’ından az olamaz.

İşyurtları Kurumuna ait mallar Devlet malı sayılır. Bunlar aleyhine suç işleyenler, Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılır.
Ücret ve ek ödemeler
Madde 8 - 4671(2001) (Değişik birinci fıkra : 9/5/2001 - 4671/2 md. )
İşyurtlarında çalıştırılan hükümlü ve tutukluların gündelikleri her ayın sonunda verilir.

Ücretleri işyurdundan ödenmek üzere 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, hükümlülere bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazandırabilecek nitelikleri haiz yeter sayıda usta, işyurtlarında çalıştırılabilir.

İşyurtlarında çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışma yapan personel ve işçilere yılı bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda fazla çalışma ücreti ödenir.

İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlülere işyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere karlarının % 25'ini aşmamak ve ilgilinin yıllık net ücretinin % 50'sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10 000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre İşyurtları Yüksek Kurulu Kararı ile kar payı ödenebilir. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır.

Bakanlık, ceza infaz kurumları ve tutukevleri görevlilerine, tespit edeceği örnekte, parasız elbise vermeye yetkilidir.
Yönetmelik
Madde 9 -
a) İşyurtları Kurumu ile işyurtlarına ilişkin hususlar,

b) Hükümlü ve tutuklulara ödenen gündeliklerin ödeme usul ve esasları,

c) Fazla çalışma usul ve esasları,

d) Muhasebe ve ihaleye dair usul ve esaslar,

e) Uygulamaya ilişkin sair hususlar,

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak yönetmeliklerde gösterilir.
Uygulanmayacak hükümler (1)
Madde 10 -
İşyurtları Kurumu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümlerine tabi değildir.

İşyurtları Kurumunun gelirleri ile karlarından Hazineye pay ayrılmaz, bilanço karları sermayeye eklenir.
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine ve 28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine bakınız.
7564
Madde 11 - (14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin değiştirilmesi ve ek fıkralar eklenmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 12 - (29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 15,26, 36 ncı maddelerinin değiştirilmesi ve ek madde eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 13 - (29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 15,26, 36 ncı maddelerinin değiştirilmesi ve ek madde eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 14 - (29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 15,26, 36 ncı maddelerinin değiştirilmesi ve ek madde eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 15 - (29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 15,26, 36 ncı maddelerinin değiştirilmesi ve ek madde eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 16 - (27/5/1988 tarihli ve 3454 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde değişiklik yapılması ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 17 -
Kanunlarda geçen "mütedavil sermayeli iş gören cezaevleri ile ıslahevleri" ve "ceza ve ıslahevleri atölyeleri" ibareleri "işyurtları kurumu ve işyurtları" olarak değiştirilmiştir.
Madde 18 - (30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddelerinde ibare ve cümle değişikliği ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 19 - (9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.
Kadro cetvelleri
Madde 20 -
Ekli (1) sayılı listedeki yazılı kadrolar ihdas edilerek190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
Kaldırılan hükümler
Madde 21 -
1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri; 4358 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun;647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
14.6.1930 tarihli ve1721 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 13.1.1943 tarihli ve4358 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince kurulmuş bulunan işyurtlarının ayni ve nakdi bütün mal varlığı ile alacak ve borçları Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir Komisyon marifetiyle değerlendirilerek bulunacak tutar İşyurtları Kurumu sermayesine mahsup edilerek bu Kanunla kurulan İşyurtları Kurumuna devredilmiş sayılır.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanuna göre düzenlenecek yönetmelik hükümleri yürürlüğe girinceye kadar, Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzüğün bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin ve ceza infaz kurumları ile tutukevleri ve işyurtlarına ait her türlü idari düzenlemenin uygulanmasına devam olunur.
Yürürlük
Madde 22 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7564-1/7565
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

     4301 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  _________ _________________________________________________________ __________

   

       4671                                                           –                                                               16/5/2001

       5217                                                           7                                                                 1/1/2005

       6352                                                           3                                                                  5/7/2012

   

   

   


   

  
  
  4301 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4301 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (7)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul