(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7909
EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİN KURULUŞU, ÇALIŞMA VE YÖNTEMLERİ HAKKINDA KANUN

Amaç ve kapsam
Madde 1 - KHK 703(2018)
Bu Kanunun amacı, ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında, toplumsal uzlaşma ve işbirliğini sağlayacak, sürekli ve kalıcı bir ortam oluşturarak, istişari mahiyette ortak görüş belirlemek için oluşturulan Ekonomik ve Sosyal Konsey’in kuruluşunu, çalışma esas ve yöntemlerini düzenlemektir.(1)
Başkan ve üyeleri(2)
Madde 2 - KHK 703(2018), 4688(2001)(Değişik: 2/7/2018 – KHK/703/109 md.)
Ekonomik ve Sosyal Konseyin Başkanı Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanının toplantılara katılamaması halinde görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Bakan toplantılara başkanlık eder. Konseyin üyeleri Cumhurbaşkanınca belirlenir.
Konseyin görev ve yetkileri
Madde 3 - KHK 703(2018)
Konsey’in görev ve yetkileri şunlardır:

a) Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin, Hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulmasına katılımlarını sağlamak, Devlet ile toplumsal kesimler arasında ve toplumsal kesimlerin kendi aralarındaki uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak,(3)

b) Oluşturduğu görüş, öneri ve raporları ilgili mercilere sunmak,(3)

c) Sürekli ve geçici nitelikte çalışma kurulları kurmak ve üyelerini belirlemek, bu kurulların raporlarını görüşmek,
	
d) Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişari Komitesi üyelerini Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesinin yapısı ve özelliklerini dikkate alarak belirlemek ve Komitenin çalışmalarını izlemek,
	
e) Amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve toplantılar düzenlemek, uygun görülecek toplantılara temsilci göndermek,
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 109 uncu maddesiyle, bu maddede yer alan “yaratarak” ibaresi “oluşturarak” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 109 uncu maddesiyle, bu madde başlığı ‘’Kuruluş’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 109 uncu maddesiyle, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Hükümet” ibaresi “Devlet” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Hükümete, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Cumhurbaşkanına ve kamuoyuna sunmak, görüş bildirilirken uzlaşılan ve uzlaşılamayan hususları ayrı ayrı belirtmek” ibaresi “ilgili mercilere sunmak” şeklinde değiştirilmiştir.
7910
f) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/109 md.)
       
Ayrıca, Konsey, Cumhurbaşkanının istemi üzerine, ekonomik ve sosyal nitelikli her türlü konuda, ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan etkileyen mevzuatın ve kalkınma planı ile yıllık programların hazırlanması sırasında görüş bildirebilir.(1)
Konseyin çalışma usul ve esasları(2)
Madde 4 - KHK 703(2018)(Değişik: 2/7/2018 – KHK/703/109 md.)
Konseyin çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenir.
Konsey başkan yardımcıları
Madde 5 - KHK 703(2018)(Değişik: 2/7/2018 – KHK/703/109 md.)
 
Başkanlık Divanı
Madde 6 - KHK 703(2018)(Değişik: 2/7/2018 – KHK/703/109 md.)
 
Toplantılar
Madde 7 - KHK 703(2018)(Değişik: 2/7/2018 – KHK/703/109 md.)
 
Çalışma kurulları
Madde 8 - KHK 703(2018)(Değişik: 2/7/2018 – KHK/703/109 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 109 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Hükümetin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde ve “kanun tasarıları” ibaresi “mevzuatın” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 109 uncu maddesiyle, madde başlığı ‘’Konsey Başkanı’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
7911
Sekreterya hizmetleri
Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/109 md.)
 
Malî hükümler
Madde 10 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/109 md.)
 
Yönetmelikler
Madde 11 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/109 md.)
 
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/109 md.)
 
Yürürlük
Madde 12 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7912
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   4641 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  4641 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  4688 

  -

  25/6/2001

  KHK/703

  1,2,3,4, 5 ila 11,  geçici 1

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

  
  
  4641 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4641 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4641 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  4641 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4641 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul