9/7/2018 tarih ve 30473(Mükerrer) tarihli Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler aşağıdaki metne henüz işlenmemiştir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
8625
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Amaç
Kuruluş ve amaç (2)
Madde 1 - KHK 703(2018), 6769(2017)
Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınaî mülkiyet haklarının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında varolan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla tüzel kişiliğe sahip, bu Kanunda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Türk Patent ve Marka Kurumu kurulmuştur. Türk Patent ve Marka Kurumu, bir kamu kuruluşu olup kısa adı" TÜRKPATENT" dir.
      
TÜRKPATENT 'nin merkezi Ankara'dadır. 
Tanımlar
Madde 2 - KHK 703(2018), 6769(2017)
Bu Kanunda adı geçen deyimlerden;
 
a) (Değişik: 22/12/2016-6769/188 md.) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,
 
b) (Değişik: 22/12/2016-6769/188 md.) Yönetim Kurulu: Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulunu,
 
c) (Değişik: 22/12/2016-6769/188 md.) Danışma Kurulu: Türk Patent ve Marka Kurumu Danışma Kurulunu,
 
d) (Değişik: 22/12/2016-6769/188 md.) Başkanlık: Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığını, 
 
e)Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
 
İfade eder. 
(1) Bu Kanunun adı “Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)” iken, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Türk Patent Enstitüsü” ibareleri “Türk Patent ve Marka Kurumu”, “TPE” ibaresi “TÜRKPATENT”, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “TPE” ibaresi “TÜRKPATENT” şeklinde değiştirilmiştir.
8626
İKİNCİ BÖLÜM
Görevleri ve Organları
Görevleri (1)(2)
Madde 3 - KHK 703(2018), 7061(2017), 6769(2017)
Kurum, ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla;
 
a) (Değişik: 22/12/2016-6769/166 md.) Patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapar,
 
b) Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve mahkemelerde bilirkişilik yapar,
 
c) Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt eder,
 
d) Buluşların kullanımını takip eder, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapar,
 
e) (Değişik: 22/12/2016-6769/166 md.) Sınai mülkiyet alanında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle ilişkileri yürütür, işbirliğinde bulunur,
 
f) Türkiye'yi Bakanlığın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eder,
 
g) Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını koruyarak katkıda bulunur ve bu anlaşmaların Türkiye'de uygulanmasını sağlar,
 
h) Yurt içi ve yurt dışında teknoloji ve araştırma- geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapar, dokümantasyon merkezleri kurar, bu bilgileri kamunun istifadesine sunar,
 
i) (Değişik: 22/12/2016-6769/166 md.) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yayınlar yapar,
 
j) Sınaî mülkiyet hakları konularında yurt içinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapar,
 
k) (Değişik: 22/12/2016-6769/166 md.) Sınai mülkiyet alanında yurt içinde ve yurt dışında kişi ve kuruluşlara eğitim verilmesine yönelik çalışmalar yapar, görev alanına giren konularla ilgili eğitim faaliyetlerini ve akademik çalışmaları destekler,

l) (Ek: 28/11/2017-7061/77 md.) Bakanlar Kurulu kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir, (2) 
 
m) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapar.(2)
 
Organ ve birimler (1)
Madde 4 - KHK 703(2018), 6769(2017)
Kurum aşağıdaki organ ve birimlerden oluşur:
 
a) Yönetim Kurulu.
 
b) Danışma Kurulu.
 
c) Başkanlık.
 
d) (Mülga: 22/12/2016-6769/191 md.)
 
e) Ana Hizmet Birimleri.
 
f) Yardımcı Hizmet Birimleri.
 
g) Danışma Birimleri. 
(1) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 77 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına (k) bendinden sonra gelmek üzere (l) bendi eklenmiş ve mevcut (l) bendi (m) bendi olarak değiştirilmiştir.
8626-1
Yönetim Kurulu (1)
Madde 5 - KHK 703(2018), 6769(2017)
Yönetim Kurulu, Kurumun en yüksek düzeyde yönetim ve karar organıdır.
      
Yönetim Kurulu; Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından birer üye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirleyeceği üç üye, Kurum Başkanı ve bir Başkan Yardımcısı olmak üzere yedi üyeden oluşur.
      
Kurumun Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.
      
Kurum Başkan ve Başkan Yardımcısı Sanayi ve Ticaret Bakanının önerisi üzerine, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise bağlı bulundukları Bakanlığın önerisi üzerine müşterek kararname ile atanırlar. 
      
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıl olup, görev süresi dolan üyeler yeniden atanabilir.
Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için, aynı usulle en geç bir ay içinde atama yapılır, atanan üye önceki üyenin görev süresini tamamlar.
      
Başkanın olmadığı hallerde Başkana Başkan Yardımcısı vekalet eder.
      
Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri (2)
Madde 6 - KHK 703(2018), 6769(2017)
Yönetim Kurulu, bu Kanun ve diğer mevzuatla Kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlar.
      
Bu amaçla;
      
a) Kurumun idarî, malî ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli bütün tedbirleri alır. Kurumun işleyişine etkinlik kazandırmak amacı ile hazırlayacağı yönetmeliklerin Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girmesini sağlar,
      
b) Kurum ile ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlar,
      
c) Kurumun bütçesini onaylar,
      
d) Hazırlanan faaliyet raporunu ve malî raporu görüşüp karara bağlar,
      
e) Sınaî mülkiyet hakları ve teknolojik ilerleme konusunda kalkınma planları ve yıllık programlar doğrultusunda kısa ve uzun vadeli çalışma programları hazırlar, araştırma konuları tespit eder ve uygulamaya koyar,
(1) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, ikinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, üçüncü fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, dördüncü fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Enstitüye” ibaresi “Kuruma”, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Enstitünün” ibareleri “Kurumun”, ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, ikinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, ikinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” şeklinde değiştirilmiştir.
8626-2
f) Kurumun vereceği hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini hazırlar ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü üzerine uygulamaya koyar,
      
g) Başkan tarafından yapılacak atama önerilerini karara bağlar,
      
h) Gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırır,
      
i) Danışma Kurulunun tavsiye kararlarını görüşüp karara bağlar,
      
j) Kurumun görev alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatmak ve ilgililerin görüşlerini almak için ulusal ve uluslararası nitelikte seminer, sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri konuların düzenlenmesine karar verir,
      
k) Sınaî mülkiyet haklarıyla ilgili ihtiyaç görülen konularda görüş almak üzere bu alandaki uzmanlardan oluşan geçici veya sürekli ihtisas komisyonları oluşturur,
      
l) Kurumun ihtiyaçları için bina inşa edilmesine, taşınır ve taşınmaz malların satın alınmasına veya kiralanmasına, bunların gerektiğinde satılmasına veya kiraya verilmesine karar verir.
      
Yönetim Kurulu, Başkan tarafından hazırlanacak gündem ve yapılacak davet üzerine ayda en az bir defa toplanır.
      
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın, bir yıl içinde dört toplantıya veya arka arkaya üç toplantıya katılmayanların üyelikleri, hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden düşer ve yerlerine aynı usulle yeni üyeler atanır.
      
Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu istikametinde alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu çift sayılır.
Danışma Kurulu
Madde 7 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Değişik: 22/12/2016-6769/167 md.)
Kurumun Danışma Kurulu; Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve en fazla üyeye sahip işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarından birer üye ve Yükseköğretim Kurulunca üniversitelerden belirlenecek beş üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu ihtiyaca göre, Danışma Kurulu toplantılarına uzman kişileri çağırabilir. 

Danışma Kurulu üyeliklerinin süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. 

Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Toplantılara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı veya görevlendireceği kişi başkanlık eder.
8627
 
Danışma Kurulunun görevleri (1)
Madde 8 - KHK 703(2018), 6769(2017)
Danışma Kurulu, Kurumun faaliyetleri çerçevesinde ve Kuruma yardımcı olmak maksadıyla; Türkiye'nin teknolojik gelişimine ve sınaî mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin olarak, Kurumun çalışma ilkeleri, faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur.
Başkanlık (2)
Madde 9 - KHK 703(2018), 6769(2017)
Başkan, Kurumun en üst amiridir ve Kurumu temsil eder. Başkanlık; Başkan ve iki Başkan Yardımcısından oluşur.
      
Kurum Başkanı ve Başkan Yardımcıları üç yıl süre için müşterek kararname ile atanırlar. Görev süresi dolanlar yeniden atanabilir. Herhangi bir nedenle boşalan Başkan veya Başkan Yardımcılığı kadrosu için, aynı usulle en geç bir ay içinde atama yapılır, atanan kişi öncekinin görev süresini tamamlar.
      
Yeniden atanamayan Başkan ve Başkan Yardımcıları kazanılmış hak aylıklarına göre durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.
      
Başkan, Kurum hizmetlerinin mevzuata, Türkiye'nin taraf olduğu sınaî mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmalara, millî güvenlik siyasetine, kalkınma plan ve yıllık programlara, Yönetim Kurulunun kararlarına uygun yürütülmesi ve Kurumun faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Başkan, Kurumun bütçesi, faaliyet raporu ve malî raporunu hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar. Başkan, Kurumda çalışanların işlemlerinden sorumlu olup, Kurumun faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
      
Başkan, sınırları açıkça yazılı olarak belirtilmek şartı ile yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri yetkiyi devredenin sorumluluğunu kaldırmaz. 
Fikri Mülkiyet Akademisi ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi (3)
Madde 10 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Değişik: 22/12/2016-6769/168 md.)
Fikri mülkiyet haklarına ilişkin eğitim, danışmanlık, araştırma ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek üzere Fikri Mülkiyet Akademisi, sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Kurum bünyesinde Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi kurulmuştur.

Akademi bünyesinde telif haklarına ilişkin eğitim faaliyetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Eğitim Merkezi, sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim faaliyetleri de Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilir. Eğitim merkezlerine ilişkin giderler, ilgisine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Kurum tarafından karşılanır.
(1) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibareleri “Kurumun”, “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, “Enstitüyü” ibaresi “Kurumu”, ikinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, dördüncü fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, “Enstitünün” ibareleri “Kurumun”, “Enstitüde” ibaresi “Kurumda” şeklinde değiştirilmiştir. (3) Bu madde başlığı “Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu” iken, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 168 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
8628
Fikri Mülkiyet Akademisinde yürütülecek eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilişkin planlama ve danışmanlık yapmak üzere bir Yürütme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul; Kurumdan bir temsilci, Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili biriminden bir temsilci, biri sınai mülkiyet hakları diğeri telif hakları konusunda uzman iki üniversite öğretim üyesi, bir patent veya marka vekili, telif hakları alanında faaliyet gösteren bir sektör temsilcisi ve muvafakati alınmak kaydıyla Yargıtay tarafından ilgili daire üyeleri arasından belirlenen bir üye ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilgili dairesi tarafından belirlenen fikri ve sınai haklar hukuk veya ceza mahkemelerinde görev yapan bir hâkim olmak üzere sekiz üyeden oluşur. Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu toplantıları Kurum temsilcisi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisinin eş başkanlığında yapılır. Yargıtay üyesi ve hâkim üye dışındaki üyeler ilgisine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kurum tarafından görevlendirilir. Üyeler, üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir. 

Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu ve eğitim merkezlerinin çalışma usul ve esasları, sekretarya hizmetleri, yapılan hizmetler karşılığında alınan ücretler, eğitim faaliyetlerine ilişkin konular ve diğer hususlar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kurum tarafından müştereken yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
İKİNCİ KISIM
Hizmet Birimleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Ana Hizmet Birimleri (1)
Madde 11 - KHK 703(2018), 6769(2017)
Kurumun ana hizmet birimleri şunlardır:
 
a) Patent Dairesi Başkanlığı.
 
b) Markalar Dairesi Başkanlığı.

c) (Değişik: 22/12/2016-6769/169 md.) Tasarımlar Dairesi Başkanlığı.

d) (Değişik: 22/12/2016-6769/169 md.) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.”

e) (Ek: 22/12/2016-6769/169 md.) Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı.

f) (Ek: 22/12/2016-6769/169 md.) Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı.

g) (Ek: 22/12/2016-6769/169 md.) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.
Patent Dairesi Başkanlığı
Madde 12 - KHK 703(2018)
Patent Dairesi Başkanlığı;

a) Patentlerin tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar,

b) Patentlerin ve patent tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir, sair değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar,
(1) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” şeklinde değiştirilmiştir.
8629
c) Patentlerin ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar,

d) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.
Markalar Dairesi Başkanlığı
Madde 13 - KHK 703(2018)
Markalar Dairesi Başkanlığı;
 
a) Markaların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar,
 
b) Markaların ve marka tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir, sair değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar,
 
c) Markaların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar,
 
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre, belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına alınması, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapar,
 
e) (Mülga: 22/12/2016-6769/191 md.)
 
f) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
Tasarımlar Dairesi Başkanlığı (1)
Madde 14 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Değişik: 22/12/2016-6769/170 md.)
Tasarımlar Dairesi Başkanlığı;

a) Tasarımların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar,

b) Tasarımların ve tasarım başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir ve sair değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar,

c) Tasarımların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar, 

d) Türk Tasarım Danışma Konseyinin sekretaryasını yürütür,

e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı (2)
Madde 15 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Değişik: 22/12/2016-6769/171 md.)
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı;

a) Avrupa Birliği ile ilgili Kurumun görev alanına giren konularda; müzakerelere ilişkin hazırlıkları yapar, toplantılara katılır, bu konularla ilgili olarak Kurum birimleri arasında koordinasyonu sağlar,

b) Kurumun görev alanına giren konularda yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütür, koordinasyonu sağlar, ikili ve çok taraflı işbirliği anlaşmaları ile bölgesel işbirliği anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlanmasına yardımcı olur,

c) Kurumun görev alanına giren yabancı ülkelerin mevzuatı ile uluslararası anlaşmaları izler, inceler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken çalışmaları yürütür,

d) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
(1) Bu madde başlığı “Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı” iken, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 170 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu madde başlığı “Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı” iken, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 171 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
8630
Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
Madde 15/A - KHK 703(2018), 6769(2017)(Ek: 22/12/2016-6769/172 md.)
Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı;

a) Sınai mülkiyet haklarından ülke ekonomisi için değer üretmek amacıyla gerçek ve tüzel kişilerin sınai mülkiyete konu olan ya da olabilecek varlıklarını ve kullanım şekillerini tespit etme, ilgili sektörleri takip etme, etüt çalışmaları yapma ve benzeri faaliyetleri yürütür,

b) Sınai mülkiyet varlıklarının değeri ve ekonomik etkileri konusunda çalışmalar yapar,

c) Yeni teknolojilerin tespiti, teknoloji transferi işlemlerine aracılık gibi ticarileştirme faaliyetlerini yürütür,

d) Yenilik destek faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm verileri toplar, tasnif eder ve kamunun kullanımına sunar,

e) Yenilik destek faaliyetleri kapsamına giren konularda danışmanlık hizmeti sunar,

f) Kurumun görevleri ile ilgili olarak mevzuat, başvuru kılavuzları, broşürler ve sınai mülkiyet hakları konularını içeren belgesel, kavram ve tanıtım filmleri ile her türlü ortamda materyal hazırlar, bunların yayımlanması işlemlerini yürütür,

g) Sınai mülkiyet haklarının tanıtımına ilişkin hedef ve stratejileri tespit eder, planlamasını yapar ve uygular,

h) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili her türlü eğitim faaliyetleri ile seminer, konferans, sempozyum ve benzeri faaliyetleri düzenler, fuarlara iştirak hazırlıklarını yürütür,

i) Kurumun bilgi ve doküman birimlerinin faaliyette bulunması için gerekli işbirliği çalışmalarını yürütür,

j) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.
Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı
Madde 15/B - KHK 703(2018), 6769(2017)(Ek: 22/12/2016-6769/172 md.)
Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı;

a) Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarına ilişkin kayıt, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar,

b) Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının ilan ve sicil işlemlerini yapar, 

c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Madde 15/C - KHK 703(2018), 6769(2017)(Ek: 22/12/2016-6769/172 md.)
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili işlemlere ilişkin ilgili dairenin nihai olarak almış olduğu kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde işlemlerin tarafı olan ve karar nedeniyle menfaati etkilenen kişiler tarafından yapılacak itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemlerini doğrudan Kurum Başkanına bağlı olarak yürütür. 

Yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilen konuda kararlar, Daire Başkanı başkanlığında, yeniden incelenip değerlendirme yapılacak konuda uzman olan ve itiraza konu Kurum kararında görevli bulunmayan en az iki uzman üyenin katılımı ile oluşturulan Kurul tarafından alınır. 
8630-1
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesinin kararları Kurumun nihai kararlarıdır. Bu kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararlarının iptaline ilişkin ilam kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu hüküm ilamın ferileri hakkında da uygulanır. Söz konusu ilamlara ilişkin zamanaşımı süresi kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlar.
İKİNCİ BÖLÜM
Yardımcı Hizmet Birimleri
Yardımcı Hizmet Birimleri (1)
Madde 16 - KHK 703(2018), 6769(2017)
Kurumun yardımcı hizmet birimleri şunlardır:
 
a) Personel Dairesi Başkanlığı.

b) (Değişik: 22/12/2016-6769/173 md.) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 

c) (Değişik: 22/12/2016-6769/173 md.) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
Personel Dairesi Başkanlığı (2)
Madde 17 - KHK 703(2018), 6769(2017)
Personel Dairesi Başkanlığı;
      
a) Kurum bünyesinde görev yapan personelin iş akitleri, kadro, terfi, görev, yolluk, sağlık, izin ve benzeri özlük işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütür,
      
b) Sosyal hizmetler ve hizmet içi eğitim ile ilgili işleri yapar,
      
c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (3)
Madde 18 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Değişik: 22/12/2016-6769/174 md.)
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütür; temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapar veya yaptırır,

b) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenler ve yürütür,

c) Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür,

d) Kurumun sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlar ve yürütür,

e) Kütüphane hizmetlerini yürütür,

f) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
(1) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir. (3) Bu madde başlığı “İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı” iken, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 174 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde ve değiştirilmiştir.
8631
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (1)
Madde 19 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Değişik: 22/12/2016-6769/175 md.)
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı;

a) Bilgi teknolojilerini takip ederek Kurumun otomasyon stratejilerini belirler, bilgi güvenliğinin gerektirdiği önlemleri alır, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretir,

b) Kurumun bilgi işlem hizmetlerini yürütür, 

c) Kurumun internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapar,

d) Kurumun hizmetleriyle ilgili bilgileri toplar ve veri tabanları oluşturur,

e) Kurumun mevcut bilgi işlem altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütür, haberleşme güvenliğini sağlar,

f) Kurum ile dokümantasyon merkezleri ve işbirliği içinde olduğu ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında veri aktarımını sağlar, elektronik haberleşme için gerekli olan teknik koordinasyonu kurar ve geliştirir,

g) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanan sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgileri elektronik ortamda toplar, değerlendirir ve ilgili birimlerin kullanımına sunar,

h) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.
8631
 
Danışma birimleri (2)
Madde 20 - KHK 703(2018), 6769(2017), 5436(2006)
Kurumun danışma birimleri şunlardır:
 
a) (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)
 
b) Hukuk Müşavirliği. 

c) (Ek: 22/12/2016-6769/176 md.) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Madde 22 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Değişik: 22/12/2016-6769/177 md.)
Hukuk Müşavirliği;

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapar,

b) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Madde 22/A - KHK 703(2018)(Ek: 22/12/2016-6769/178 md.)
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı;

a) 5018 sayılı Kanun, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapar,

b) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.
(1) Bu madde başlığı “Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı” iken, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 175 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” şeklinde değiştirilmiştir.
8632
ÜÇÜNCÜ KISIM
Atanma Şartları, Bütçe ve Personel
BİRİNCİ BÖLÜM
Atanma Şartları
Atanma şartları (1)
Madde 23 - KHK 703(2018), 6769(2017)
(Değişik birinci fıkra: 22/12/2016-6769/179 md.) Kurum Yönetim Kurulu üyeleri; yurt içi veya yurt dışında en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş, mesleki açıdan yeterli bilgi ve on yıl deneyime sahip kişiler arasından atanır. Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin söz konusu bakanlıklarda on yıl süre ile çalışmış ve mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip olması, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının belirleyeceği üyelerden birinin kamu ve/veya özel sektörde on yıl çalışmış Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcisi olması şarttır. Bu üyelerin ayrıca, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasındaki şartları taşımaları zorunludur.
 
Yönetim Kurulu üyeleri ile Başkan ve Başkan Yardımcılarının görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri veya kanunlarla verilen görevlerle ilgili olarak suç işledikleri mahkeme kararı ile sabit olanların görev süreleri sona erer.
 
(Mülga üçüncü fıkra: 22/12/2016-6769/179 md.)
 
(Mülga dördüncü fıkra: 22/12/2016-6769/179 md.)
 
Kurum personelinden müşterek kararname ile atananlar dışındakiler Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanırlar.
 
Kurum bünyesinde;
 
a) Uzman yardımcısı olabilmek için, Devlet Memurları Kanununda aranan şartlara ilaveten,
 
1. En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
 
2. Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarı göstermek,
 
3. Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
 
Şarttır.
 
b) Uzman yardımcılığında en az üç yıl çalışmak (…)(2) kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler "uzman" kadrosuna atanırlar. (2)
 
Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler durumlarına uygun başka kadrolara nakledilirler.
 
Uzman kadrosuna atanacakların Birleşmiş Milletlerce kabul edilen konuşma dillerinden en az birini Kamu Personeli Dil Sınavından "C" düzeyinde veya muadili bir seviyede bilmeleri zorunludur.

Uzman yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların yurt içinde ve yurt dışında eğitime tâbi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
(1) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “Enstitü” ibareleri “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 179 uncu maddesiyle bu bentte yer alan “ve olumlu sicil almak” ibaresi metinden çıkarılmıştır.
8633
 
İKİNCİ BÖLÜM
Denetim, Gelirler, Giderler ve Bütçe
Denetim (1)
Madde 24 - KHK 703(2018), 6769(2017)
Kurum, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tâbidir. 
Gelirler, giderler ve bütçe (2)
Madde 25 - KHK 703(2018), 6769(2017)
Kurumun gelirleri şunlardır:
 
a) Kurumun yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretler.
 
b) Genel Bütçeden yapılacak yardımlar.
 
c) Her türlü yardım ve bağışlar.
 
d) Kuruma ait taşınmazların gelirleri.
 
e) Yukarıda sayılan gelirlerin nemalandırılması ile elde edilecek gelirler.
 
f) Diğer gelirler.
 
Kurumun gelir-gider fazlası bir sonraki yıl bütçesine aktarılır.
 
Kurumun gelirleri, işlemleri ve gayrimenkulleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır, davalarda teminat aranmaz.
 
Kurumun giderleri ile eğiticilere ders ücreti ödemeleri Yönetim Kurulunca onaylanacak bütçeden karşılanır. 
 
Marka ve patent başvuruları için 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 8 sayılı tarifesinde belirtilen harç miktarları, Kurumun yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretlerle birlikte Kurum tarafından tahsil edilir ve bu surette toplanan harçlar aylık olarak Maliye Bakanlığına aktarılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel
Personel
Madde 26 - KHK 703(2018), 6769(2017), KHK 666(2011)(Değişik : 22/12/2016-6769/180 md.)
Kurumun ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içinden ve yurt dışından geçici süreyle sözleşmeli olarak yerli ve yabancı uzmanlar çalıştırılabilir. Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Sınai Mülkiyet Uzmanına ödenen aylık ortalama net tutarı aşmamak üzere Yönetim Kurulunca tespit edilir. Bunların çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar, Kurumun önerisi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Belli bir uzmanlık gerektiren nitelikteki iş ve hizmetler için Yönetim Kurulu kararı ile eser sözleşmesi çerçevesinde işlem yapılır.

Kurum, sınai mülkiyet haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesinde yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşların hizmetlerinden yararlanabilir. Bu suretle yararlanılacak hizmetler için ücretler, Kurumun yapacağı hizmetlerin karşılığı ücretlerle birlikte Kurum tarafından tahsil edilir ve ilgili kuruluşlara ödemeler Kurum tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine bu görevleri nedeniyle yapılan ücret ödemesi aynen uygulanır.
(1) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibareleri “Kurumun”, “Enstitüye” ibaresi “Kuruma”, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Enstitünün” ibareleri “Kurumun”, beşinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir.
8634
 
Enstitünün kadroları
Madde 27 - KHK 703(2018)
544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ihdas edilmiş bulunan kadrolar ile 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulunun 2002/4120 sayılı Kararı gereği Enstitüye tahsis edilen ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (III) sayılı cetvelin Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı bölümünde yer alan kadrolara, bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek eklenmiş ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilmiştir. (1)
 
Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler
Uygulanmayacak hükümler (2)(3)
Madde 28 - 6769(2017)
Bu Kanun ile kurulan Kurum tarafından yapılması öngörülen iş ve işlemlerde 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uygulanmaz. Kurumun malları Devlet malı hükmündedir. (2)
Yönetmelikler (4)
Madde 29 - KHK 703(2018), 6769(2017)
Bu Kanun ile hazırlanması öngörülen yönetmelikler ve Kurumun teşkilat yapısı ile ilgili düzenlemeler, Yönetim Kurulunun ilk toplantısını müteakip üç ay içinde hazırlanır. 
Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisinde olanlar
Madde 30 - 6769(2017)(Değişik : 22/12/2016-6769/181 md.)
Sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili danışmanlık yapma ve Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişiler patent, faydalı model ve entegre devre topoğrafyası konularında patent vekilleri; marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları konularında marka vekilleri; tasarım konusunda ise hem patent vekilleri hem de marka vekilleridir.

Gerçek kişilerin patent vekili veya marka vekili olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Fiil ehliyetine sahip olmak.
(1) Bu madde ile ihdas ve iptal edilen kadrolar için, 19/11/2003 tarihli 25294 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. (2) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine bakınız. (3) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” şeklinde değiştirilmiştir. (4) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” şeklinde değiştirilmiştir.
8634-1
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

e) Türkiye’de yerleşim yeri sahibi olmak.

f) Patent vekilliği veya marka vekilliği sınavlarında başarılı olmak.

Tüzel kişi patent vekilinin veya marka vekilinin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre limited veya anonim şirket şeklinde kurulması, işletme konusunun patent vekilliği veya marka vekilliği faaliyetini kapsaması ve patent vekili veya marka vekili gerçek kişiler tarafından temsil edilmesi zorunludur. Gerçek kişi vekil, birden fazla tüzel kişi vekilin ortağı veya çalışanı olsa dahi vekillik yetkisini sadece tek bir tüzel kişi vekili temsilen kullanabilir. Vekillik yetkisini bu şekilde kullananlar, gerçek kişi vekil olarak vekillik yapamaz. Gerçek kişi vekil, kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak şartıyla, temsil ettiği tüzel kişi vekille birlikte vekalet verene karşı müteselsilen sorumludur.

Patent vekilliği ve marka vekilliği sınavları, iki yılda bir Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Sınava, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıyanlar kabul edilir. 

Patent vekilliği veya marka vekilliği sınavlarını kazananların, patent vekilliği yapabilmeleri için Patent Vekilleri Siciline, marka vekilliği yapabilmeleri için Marka Vekilleri Siciline kaydolmaları zorunludur. Sicile kayıt ve kayıt yenilemede yaptırılması gereken mesleki sorumluluk sigortasının süre ve miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Patent vekilliği ve marka vekilliği ile ilgili sınav ve sicil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile patent vekilliğine ve marka vekilliğine ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Patent vekilliğine ve marka vekilliğine ilişkin sınav, belge düzenleme, sicil kayıt ve sicil kayıt yenileme ücretleri Kurum tarafından belirlenir.

Vekalet konusunda, bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun vekalete ilişkin hükümleri uygulanır.
Disiplin cezaları, ceza uygulanacak fiiller ve disiplin kurulu
Madde 30/A - 6769(2017)(Ek : 22/12/2016-6769/182 md.)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ve en fazla üyesi bulunan vekillikle ilgili kuruluşun görüşü alınarak Kurum tarafından hazırlanan ve Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanan patent vekilliği ve marka vekilliği meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışlarda bulunanlar ile vekilliğin gerektirdiği görevleri yapmayanlar hakkında bu Kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.
8634-2
Patent vekillerine ve marka vekillerine verilecek disiplin cezaları ile disiplin cezası uygulanacak fiil ve hâller şunlardır:

a) Uyarma: Vekilliğin icrasında ve mesleki tutum ve davranışlarda daha dikkatli davranılması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışta bulunan vekiller hakkında uyarma cezası uygulanır.

b) Kınama: Vekilliğin icrasında ve mesleki tutum ve davranışlarda kusurlu olunduğunun yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezası alıp da iki yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunan veya vekilliğin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen veya Kurum nezdinde yürütülen herhangi bir işlemde menfaati zıt olan taraflara vekillik edenler hakkında kınama cezası uygulanır.

c) Geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma: Üç aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere vekillik faaliyetinden yasaklanmadır. Kınama cezası alıp da beş yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunan veya vekaletname aslına aykırı örnek ile vekillik hak ve yetkilerini kullanan veya Kuruma ait unvan, internet alan adı ya da diğer tanıtma vasıtalarını iltibasa meydan verecek şekilde kullanan vekiller hakkında geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma cezası uygulanır.

d) Vekillikten çıkarma: Vekillik faaliyetinden süresiz olarak yasaklanmadır. Geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma cezası alıp da beş yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunanlar hakkında vekillikten çıkarma cezası uygulanır.

İkinci fıkrada sayılan fiil ve hâlleri işleyenler hakkında bu fiil ve hâllerin işlendiğinin öğrenildiği andan itibaren üç ay içinde soruşturmaya başlanmadığı, her hâlde cezayı gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

İkinci fıkra kapsamındaki cezaların soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur.

Vekiller hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturma yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte savunmasını yapmayan vekil, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhâl uygulanır.

Disiplin cezası verilmesi veya verilmemesi kararına karşı idari yargıya başvurulabilir. Kesinleşmiş disiplin kararı sonucunda patent vekilliğinden veya marka vekilliğinden çıkarılanlar, bir daha patent vekili veya marka vekili olamaz.

Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kurulu; Bakanlıktan bir üye, Kurumdan üç üye ile mesleğini en az beş yıl bilfiil icra eden ve Disiplin Kurulunca verilen bir kararla ikinci fıkrada belirtilen cezalardan birini almamış olan patent vekillerinden veya marka vekillerinden üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Aynı sayıda ve aynı esasla yedek üye belirlenir. Tüm üyeler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından atanır. Kurum Başkanı, patent vekilleri veya marka vekilleri arasından seçilecek üyeleri Bakanlığa önerirken en fazla üyeye sahip iki ticaret odası ile en fazla üyesi bulunan vekillikle ilgili iki dernekten görüş alır.
8635
Disiplin Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelerden biri hakkında 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen bir suçtan dolayı dava açılması hâlinde dava sonuna kadar bu üye toplantılara katılamaz ve yerine yedek üye gelir. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyenin, toplantı tarihinden önce mazeretini bildirmesi gerekir. Mazereti olmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan veya seçilme yeterliliğini kaybeden üyenin üyeliği sona erer ve yerine yedek üye gelir.

Disiplin Kuruluna, disiplin cezasını gerektirir fiillerin tespitinde izlenecek usule ve disiplin konusundaki diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
Neşredilmeyen mevkutede marka koruma süresi
Madde 31 - An. M. K. 2008/47(2008) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 31/1/2008 tarihli ve E.: 2004/3, K.: 2008/47 sayılı Kararı ile.)
Madde 32 - (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 33 - (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Kadrolar (1)
Ek Madde 1 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Ek : 22/12/2016-6769/183 md.)
Bu maddeyi ihdas eden Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Türk Patent Enstitüsüne ait bölümü Türk Patent ve Marka Kurumu olarak, anılan cetvelde yer alan boş ve dolu Marka Uzmanı ve Patent Uzmanı kadrolarının unvanı Sınai Mülkiyet Uzmanı, Marka Uzman Yardımcısı ve Patent Uzman Yardımcısı kadrolarının unvanı Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı olarak değiştirilmiştir.
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)
Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personel en geç bir yıl içinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamının net tutarının eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece her hangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
 
(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak , 10/1/2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
8636
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018), 6769(2017)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atananların görev süreleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. (1)
Geçici Madde 3 - 6769(2017)(Ek : 22/12/2016-6769/184 md.) (2)
Bu maddeyi ihdas eden Kanuna ekli (2) sayılı listede yer alan Enstitü Başkanı, Başkan Yardımcısı ve daire başkanı kadrolarında bulunanların görevleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve bunlardan Enstitü Başkanı, Başkan Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ekli (1) sayılı liste ile ihdas edilen sırasıyla Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı kadrolarına, daire başkanı kadrolarında bulununlar bu maddeyi ihdas eden Kanuna ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen müşavir kadrolarına atanmış sayılırlar. Bu maddeyi ihdas eden Kanuna ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen müşavir kadroları herhangi bir nedenle boşaldığı takdirde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu madde uyarınca müşavir kadrosuna atanmış sayılan personelin yeni kadrosuna atandığı tarih itibarıyla eski kadrosuna ilişkin olarak en son ayda aldığı sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuat uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuat uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandığı kadro unvanında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Enstitüde patent uzmanı ve marka uzmanı olarak görev yapmakta olan personel sınai mülkiyet uzmanı kadrolarına, patent uzman yardımcısı ve marka uzman yardımcısı olarak görev yapmakta olan personel sınai mülkiyet uzman yardımcısı kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar.
Yürürlük
Madde 34 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”şeklinde değiştirilmiştir. (2) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak , 10/1/2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
8636-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  5000 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  5000 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  5436

  20, 21

  24/12/2005

  Anayasa Mahkemesi’nin 31/1/2008 tarihli ve E.: 2004/3, K.: 2008/47 sayılı Kararı

  31

  20/3/2008

  KHK/666

  26

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  6769

  Kanunun adı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15/A, 15/B, 15/C, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22/A, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 30/A, Ek Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3

  10/1/2017

  7061

  3

  5/12/2017

   

   

  
  
  5000 nolu kanunun Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5000 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Tasarısının Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5000 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5000 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5000 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (14)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul