En son güncellemeler 22 Haziran 2018 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
281
HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU (1) (2)

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 - Bilgi Butonu2895(1983)
Müdafaai Milliye Vekaletine merbut olmak ve ayrı bir bütçe ile idare edilmek üzere Harita Genel Komutanlığı namiyle bir Komutanlık teşkil olunmuştur.
Madde 2 - Bilgi Butonu2895(1983)
Elyevm Müdafaai Milliye Vekaletine merbut Harita Dairesi, tahsisatı ve bilcümle memurin ve müstahdemini ve alat ve edevat ve levazımı sairesiyle Harita Genel Komutanlığının esasını teşkil ve dairei mezkürenin bilumum muamelat ve hesabatı Genel Komutanlığa intikal eder.
Madde 3 - Bilgi Butonu2895(1983)
Harita Genel Komutanının tayini Müdafaai Milliye Vekaletinin inhası üzerine Başvekaletin tasvibiyle Reisicumhurun tasdikına arzolunur.
Madde 4 - Bilgi ButonuKHK 674(2016), 3615(1990), 3225(1985), 2895(1983), 203(1961), 6758()(Değişik: 2/1/1961 -203 /md.)
Harita Genel Komutanlığı:

a) (Değişik: 15/8/2016-KHK-674/42 md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/38 md.) Savunma, güvenlik ve istihbarat ile kalkınma, eğitim ve bilimsel araştırma amaçlı yurtiçi ve yurtdışına ait temel harita ve harita bilgileri ile coğrafi verilerin üretimi,

b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak adı geçen Genel Müdürlük için lüzumlu haritaların,

c) Bütün bakanlıklar ile diğer resmi dairelerin lüzum göstereceği

haritaların, altıncı maddede gösterilen kurulca tesbit edilen evsaf, zaman ve miktarda alımı ve basımı ile mükelleftir.

(Değişik: 7/3/1990-3615/1 md.) Ancak; Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları, mesleki ve teknik ihtiyaçlarının gerektirdiği 1/5000 ve daha büyük ölçekli haritaları yapabilir veya yerli gerçek ve tüzelkişilere yaptırabilir.
(1) Bu Kanunun adı "Harita Müdüriyeti Umumiyesi Kanunu" iken 22/9/1983 tarihli ve 2895 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile "Harita Genel Komutanlığı Kanunu" şeklinde değiştirilmiştir. (2) 22/9/1983 tarihli ve 2895 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanunda geçen “Harita Müdüriyeti Umumiyesi veya Harita Genel Müdürlüğü” ibareleri “Harita Genel Komutanlığı," Müdüriyet veya Müdürü ibareleri "Komutanlık veya Komutanı" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
282
Madde 5 - Bilgi Butonu2895(1983)
Belediyeler, idarei hususiyeler ve bilumum müessesat ve eşhas tarafından hususi vesaitle yaptırılacak her türlü plan ve haritaların birer nüshası vesaiki lazimesiyle Harita Genel Komutanlığına tevdi edilir.
Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi Butonu3615(1990), 3612(1990), KHK 336(1988), 3225(1985), 2895(1983), 203(1961) (Değişik: 2/1/1961 -203/1 md.)
Harita Genel Komutanlığının yapacağı bütün işlerin miktarı ile bunların, istiyen dairenin ihtiyacına uygun teknik vasıf ve esasları her yıl, o sene bütçesinin Büyük Millet Meclisine sevkinden evvel ve bunun dışında ihtiyaç görülecek zamanlarda Harita Genel Komutanlığının daveti üzerine ve onun başkanlığında toplanacak mütehassıs temsilciler ile Harita Genel Komutanının ilgili temsilcilerinden müteşekkil (Bakanlıklararası Harita işlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu)nda görüşülerek tesbit olunur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapacağı kadastral harita ve planlarla identifikasyon işlerinin miktar, zaman, teknik evsaf ve esasları da bu Kurul tarafından tesbit olunur.

(Ek : 7/3/1990 -3615/2 md.) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları, 4 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmüne istinaden bizzat yapmayı veya yerli gerçek ve tüzelkişilere yaptırmayı planladıkları 1/5000 ölçekli haritalar hakkında, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Başkanlığına bilgi verirler.

Kurulun bütçe ve yıllık programla ilgili toplantılarında Devlet Planlama Dairesinin temsilcileri de hazır bulunur.

Adı geçen kurulun kuruluşu, birer temsilci ile katılacak bakanlık ve resmi dairelerin isimleri, kurulun çalışma esasları ile yapacağı işler ilgili Devlet, Milli Savunma, Bayındırlık, Tarım ve İmar ve İskan Bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur.

(Değişik:4/7/1988 - KHK -336/1 md.; Aynen Kabul:7/2/1990 -3612/4 md.) Adı geçen Kurulca yukarıda belirtilen hususlar üzerinde alınan kararlar, ilgili Bakanlığın tasdiki ile kesinleşir.

(Değişik:7/3/1990 -3615/2 md.) Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yıllık programı aksatmamak kaydıyla lüzum görecekleri acil işleri de yapmakta yetkilidirler.
Bütün bakanlıklar ve resmi dairelerin harita istekleri her yıl en geç Ağustos ayına kadar Harita Genel Komutanlığına yazılı olarak bildirilir.

(Değişik:7/3/1990 -3615/2 md.) Her yıl yapılacak ilmi araştırma ve koordinasyon toplantılarına, harita ve kadastro anabilim dalı bulunan üniversitelerin bu konu ile ilgili öğretim elemanları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının temsilcileri de iştirak ederler.(1)
Madde 7 - Bilgi Butonu2895(1983), 6245(1954)
Harita Genel Komutanlığı memurini fenniyesine derecei ihtısaslarına nazaran ve yevmiye hesabiyle bir tazminat verilir. İşbu tazminatın miktarı kadro ile tesbit olunur.(2)
Madde 8 - Bilgi Butonu2961(1983), 2895(1983) (Değişik: 18/11/1983 -2961/1 md.)
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu harita mühendislerini yetiştirmek için Kara Harp Okulu mezunu harita subaylarına, harita bilimi alanında eğitim ve öğretim, uygulama, bilimsel inceleme ve araştırma yaptırmak, harita ve harita mühendisi subayların tekamülünü sağlamak üzere, Harita Genel Komutanlığına bağlı "Harita Yüksek Teknik Okulu" kurulmuştur. Harita Yüksek Teknik Okulunun normal öğretim süresi iki yıl olup teşkilatı Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir.
(1) Bu hükmün uygulanması ile ilgili olarak Ek 2 nci maddeye bakınız. (2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi ile; harcırah ve zaruri masraf verilmesine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
283
Harita Yüksek Teknik Okulunun ve organlarının görevleri ve işleyişi, eğitim ve öğretim ilkeleri, azami öğrenim süresi, öğretim elemanlarıyla ilgili hususlar, bu yükseköğretim kurumuna kabul edileceklerde aranan nitelikler, sınıf geçme, sınav, değerlendirme ve disiplin esasları, başarısız olanlara yapılacak işlemler, yabancı öğrencilere ilişkin esaslar ve diğer hususlar Genelkurmay Başkanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Madde 9 - Bilgi Butonu2895(1983)
Harita Genel Komutanlığının 1341 senesi teşkilat, teçhizat, tesisat ve inşaatı için Müdafaai Milliye bütçesinde küşat olunacak faslı mahsusa beş yüz bin lira tahsisat vazolunmuştur.
Ek Madde 1 - Bilgi Butonu5668(2007), KHK 291(1987), 2895(1983), 1463(1929)(28/5/1929 - 1463 sayılı Kanunun 1 nci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 24/5/2007-5668/12 md.)
Ek Madde 2 - Bilgi ButonuKHK 291(1987), 3225(1985), 2895(1983), 203(1961) (2/1/1961 -203/2 md. ile gelen numarasız ek md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bakanlar Kurulunca tasdik olunan yıllık iş programlarının tahakkuku için Milli Savunma Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçelerinden karşılanamıyan masraflar, harita ve kadastro talebinde bulunan Bakanlıklar, resmi daire ve müesseselerce aşağıdaki şekilde sağlanır:

Genel bütçeli dairelerin programa dahil harita ve kadastro ihtiyaçlarının gerektirdiği tahsisat, bütçelerin ihzarı sırasında, aidiyetine göre, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçelerinin ilgili tertiplerine aktarılır.

Katma bütçeli dairelerle diğer daire ve müesseselerin, harita ve kadastro işleri için Harita Genel Komutanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yaptıracakları işlere ait meblağları, bir taraftan genel bütçenin çeşitli gelir faslına irat; mukabiline, işi alan dairenin bütçesinin sonunda açılacak özel tertiplere tahsisat kaydetmeye ve yıl sonunda kalan miktarları ertesi yıl bütçesinde açılacak özel tertiplere aktarmaya Maliye Bakanlığı mezundur.
Ek Madde 3 - Bilgi Butonu5837(2009), 2895(1983) (Ek: 5/2/2009-5837/17 md.)
Ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikteki haritaların üretiminin ve kullanımının önlenmesi maksadıyla; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt içinde üretilecek, ithal edilecek veya yayımlanacak olan basılı ve sayısal her türlü kara ve hava haritaları, atlas, küre ile benzeri harita ve harita bilgisi içeren her türlü doküman için, Harita Genel Komutanlığından uygunluk onayı alınır.

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının kanunlarla verilmiş harita yapma görevlerine istinaden ürettikleri veya ürettirdikleri haritalar için Harita Genel Komutanlığından uygunluk onayı alınmaz. Bu haritalarda, ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikteki hususların yer almaması, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun sorumluluğundadır.

Harita Genel Komutanlığı, lüzum gördüğü takdirde tarihî, kültürel, siyasi ve benzeri bilgileri ihtiva eden haritalar ve diğer dokümanlar için, ilgili kamu kurum ve kuruluşundan da görüş alır.

Uygunluk onayı alınmadan harita, atlas, küre ve benzeri dokümanı basanlar, dağıtanlar veya yayımlayanlar adli para cezası ile cezalandırılır.
284
Uygunluk onayı alınmadan basılan, dağıtılan veya yayımlanan dokümanlar; Türk millî menfaatlerini, Türk varlığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, Türklüğün tarihî ve manevi değerlerini tehlikeye düşürecek nitelikte ise bu harita, atlas, küre ve benzeri dokümanı basanlar, dağıtanlar veya yayımlayanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Bu şekildeki harita ve dokümanlardan basılan veya dağıtılanlar hakkında, 26/9/2004 tarihli ve5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 54 ve 55 inci madde hükümleri uygulanır.

Beşinci fıkradaki suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında, bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler; basım, dağıtım veya yayımı konusunda uygunluk onayı aldıkları her türlü kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanı;

a) Üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan beş yıl kullanabilirler,

b) Tekrar basmak, dağıtmak veya yayımlamak istediklerinde, üzerinde bir değişiklik yapıldığında veya Harita Genel Komutanlığınca bir değişiklik bildirildiğinde, değişikliği müteakiben; değişiklik yapılmadığında uygunluk onayı alınan tarihi takip eden her beş yılın bitiminde, yeniden Harita Genel Komutanlığına göndererek uygunluk onaylarını almak zorundadırlar.
Coğrafi Veri Merkezi
Ek Madde 4 - (Ek: 15/8/2016-KHK-674/43 md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/39 md.)
Savunma, güvenlik, istihbarat ve kalkınma maksatlı çalışan kurum ve kuruluşların temel coğrafi veri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Harita Genel Komutanlığına bağlı olarak Coğrafi Veri Merkezi kurulmuştur.
Düşey engel bilgileri
Ek Madde 5 - Bilgi ButonuKHK 691(2017)(Ek: 5/6/2017-KHK-691/1 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7069/1 md.)
Uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınırları içinde yapılmış, yapılacak ve/veya kaldırılacak olan yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgiler; bu yapı ve tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına izin veren kurum ve kuruluşlar tarafından doğruluğu teyit edilerek Harita Genel Komutanlığına gönderilir. Bu kurum ve kuruluşlar, kendilerine ait bilgilerin güncelliğinin sağlanmasından ve Harita Genel Komutanlığına gönderilmesinden sorumludur. Harita Genel Komutanlığı bu bilgileri elektronik ortamda yayınlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik ile
belirlenir.
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu3520(1989), KHK 291(1987), 2895(1983) (657 sayılı Kanunun kendi numarasız muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Genel Komutanlığın 1341 senesi mesai programı, işbu kanunun neşrini mütaakıp altıncı maddede mezkür heyetçe tanzim olunur. Genel Komutanlığın (1341) senesi kadrosu Müdafaai Milliye Vekaleti tarafından tertip ve İcra Vekilleri Heyetince tanzim olunur.
Geçici Madde 2 - Bilgi Butonu3520(1989), KHK 291(1987), 3225(1985), 2895(1983), 203(1961) (2/1/1961 -203/4 md. ile gelen numarasız geçici md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden başka bakanlıklar ve resmi dairelerdeki, bünyevi işleri için lüzumlu olanlar hariç, fotogrametri işlerine ait bütün aletler tekmil techizatı ile birlikte Harita Genel Komutanlığına intikal eder.
Geçici Madde 3 - (Ek: 15/8/2016-KHK-674/44 md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/40 md.)
Coğrafi Veri Merkezi ve destekleyecek diğer birimler için ihtiyaç duyulacak kadrolara açıktan ve naklen yapılacak atamalar Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi değildir.
Madde 10 -
İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır.
Madde 11 -
İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
285
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  657 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

  657 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  1463

  1/6/1929

  6245

  1/3/1954

  203

  9/1/1961

  2895

  24/9/1983

  2961

  22/11/1983

  3225

  1/1/1984

  KHK/336

  5/8/1988

  3612

  16/2/1990

  3615

  15/3/1990

  5668

  Ek madde 1

  1/1/2008

  5837

  Ek madde 3

  13/2/2009

  KHK/674

  4, Ek Madde 4, Geçici Madde 3

  1/9/2016

  6758

  4, Ek Madde 4, Geçici Madde 3

  24/11/2016

  KHK/691

  Ek Madde 5

  22/06/2017

  7069

  Ek Madde 5

  8/3/2018


   
  
  
  657 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (16)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul