• Karar No: 2007/UH.Z-1356
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :49
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1356
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak 16/15 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Beyşehir Belediye Başkanlığı, Evsat Mahallesi Anıt Meydanı No:12 42700 Beyşehir/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9302
Başvuruya konu ihale:
 2006/196331 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama, Süpürme, Taşıma ve Bina Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2007 tarih ve 08.07.75.0182/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Beyşehir Belediye Başkanlığı’nca 31.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöp Toplama, Süpürme, Taşıma ve Bina Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  26.03.2007 tarih ve 9302 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde “kar ve genel giderler karşılığı” sütununun açılmasının mevzuata aykırı olduğu,

            2) Çöpün döküleceği mesafenin belirtilmeyerek teklifin esasını etkileyecek gider kaleminin bilinmemesinin teklif vermeyi etkilediği,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İhaleye ait birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde 5 sıra nolu kalemi “Kar ve genel gider karşılığı” olarak düzenlenmiştir.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde, “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

          Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmü mevcuttur.

 

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde “Kar ve genel gider karşılığı” nın gösterilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmış olup, bu aykırılığın düzeltici işlem tesisi ile giderilmesi mümkün olmayıp ihalenin iptalini gerektirecek niteliktedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

Teknik şartnamenin 2 nci maddesinde, “Çöp döküm merkezi Belediyemizin göstereceği çöp deponi alanına dökülecektir. İdarece tespit edilen, bu yer dışında hiçbir yere çöp dökülmeyecektir. Dökülen çöplerin değerlendirilmesi idaremizce yapılacaktır.” düzenlemesi,

 

            İşin yapılacağı yer dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Tamamen ihale dokümanına yönelik ve ihaleden sonra yapılan şikayet başvurusunda iddia edilen konuların, rekabeti engelleyici ve ihale sonucuna etkili olmadığı, dolayısıyla şikayet başvurusunun uygun olmadığı, görüşü ile kurulun, ihalenin iptaline ilişkin kararına katılmıyorum.

 

 

           

                                                                                                          Hakkı USTAÖMER

                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

                                                            KARŞI OY

 

İncelenen ihalede, idare nezdindeki şikayet başvurusunun, ihale üzerinde kalan istekli ile 31.01.2007 tarihinde imzalanan sözleşmeden sonra 08.02.2007 tarihinde  başlatıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri hükümleri uyarınca sözleşme imzalanmadan önce başlatılmayan şikayet başvurularının reddi gerekeceğinden, vaki şikayet başvurusunun reddi ile iddia incelemesi kapsamında tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

Yaşar GÖK                                      

                          Kurul Üyesi   

 

KARŞI OY

İncelenen dosyada, idare nezdindeki şikayet başvurusunun, ihale üzerinde kalan istekli ile 31.1.2007 tarihinde imzalanan sözleşmeden sonra 8.2.2007 tarihinde  başlatıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri hükümleri uyarınca sözleşme imzalanmadan önce başlatılmayan şikayet başvurularının reddi gerekeceğinden, vaki şikayet başvurusunun reddi ile iddia incelemesi kapsamında tesbit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

 

 

 

Namık DAĞALP                                                         H.Hüseyin GÜRHAN                               

    II.Başkan                                                                     Kurul Üyesi                                          

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul