• Karar No: 2007/UH.Z-1773
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :46
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1773
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. Nu:62/3 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Kazlıçeşme Mah. Belgradkapı Yolu Cad. Nu:1 34760 Zeytinburnu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.05.2007 / 14468
Başvuruya konu ihale:
 2006/183642 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.05.2007 tarih ve 08.11.10.0041/2007-37 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi tarafından 25.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.05.2007 tarih ve 14468 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; şikayetçinin idareye başvuru süresi geçtikten sonra şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edildiğinden başvurunun reddine ve iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim ve malzeme için 13.787,07 YTL bedel öngördüğü, teknik şartnamede belirlenen giyim ve temizlik malzemesinin bu bedelle temin edilebilmesinin mümkün olmadığı; ihale üzerinde bırakılan isteklinin  teklifinin aşırı düşük teklif olduğu, ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği  iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden; başvuru sahibi tarafından kesinleşen ihale kararının gerekçelerine ilişkin idareden 05.04.2007 tarihli dilekçe ile açıklama istenildiği; idarenin 10.04.2007 tarih ve sayılı açıklama yazısının başvurana tebliği üzerine 24.04.2007 tarih ve 12109 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile doğrudan Kuruma başvuruda bulunulduğu; Kurumca, 25.04.2007 tarih ve B.62.0.KİK.08.09.56/1-1357-5696 sayılı yazı ile Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca başvurunun idareye gönderildiği ve anılan yazının 03.05.2007 tarih ve 984 sayı ile idare kayıtlarına alındığı tespit edilmiştir.

 

Bu durumda, idareye şikayet başvurusu tarihi olarak, Kurumca idareye gönderilen dilekçenin idare kayıtlarına alındığı tarihin alınması gerekmektedir.

 

Şikayetçinin, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 14.04.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, başvuru dilekçesinin bu süre geçtikten sonra 03.05.2007 tarihinde idare kayıtlarına alındığı ve bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır

 

Diğer yandan, şikayete konu ihaleye ilişkin olarak Gökkuşağı Sos. Hizm. Sağ. Yat. B. İşlem Sist. Gıda Temz. Hizm. San. Dış Tic. A.Ş.’nin 26.04.2007 tarih ve 12345 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet dilekçesi hakkında 28.05.2007  tarih ve 2007/UH.Z-1765 sayı ile şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul