En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2036
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :71
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2036
Şikayetçi:
 Hasyılmazlar Nakliyat Tem. Ürünleri İnş. ve Gıda Ltd. Şti., Çağlayan Mahallesi Yavuzeli Caddesi No:3 GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Valilik Binası Zemin Kat No:15 GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15439
Başvuruya konu ihale:
 2007/43847 İhale Kayıt Numaralı “Kömür Boşaltma, Yükleme, Nakliye Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.06.2007 tarih ve 08.11.84.G017/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep  İli  Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma Vakfı  Başkanlığı’nca 07.05.2007 tarihinde  ile yapılan “Kömür Boşaltma, Yükleme, Nakliye Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hasyılmazlar Nakliyat Tem. Ürünleri İnş. ve Gıda Ltd. Şti.’nin 14.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.05.2007 tarih ve 15439 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

12.06.2007 tarih ve 08.11.84.G017/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İhaleyi yapan idareye, ihalesi yapılan kömür yükleme, boşaltma ve nakliye işine vermiş oldukları ihale teklif dosyası zarfı üzerinde işin adının yazılmaması nedeniyle, Kamu İhale Kanunun 30. maddesi 1. paragrafı gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak aynı zarf üzerinde ihale kayıt numarasının yazıldığı, işin adının zarf üzerine yazılmamış olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu,

2) İhale üzerinde bırakılan firmanın iş bitirme belgesinin özel kişiden alınmış olduğu, iş bitirmeye esas işe ait sözleşme ve faturaların asıl veya tasdikli suretlerini sunması gerekirken, iş bitirme belgesinin bu ekleri olmadan kabul edildiği,

            3)İhale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesini başka işlerde kullandırmayacağına ilişkin taahhütname vermediği ihale zarfları açılırken söylenmiş olmasına rağmen değerlendirme sırasında göz ardı edildiği,

4) İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tarif edilirken “Nakliye ve işçilik işleri” şeklinde düzenlendiği, nakliye işinin ya da işçilik işinin kabul edilip edilmeyeceğinin net olarak belirtilmediği, işçilik işinin ne olduğunun da tanımlanmadığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın iş bitirme belgesinin belediye temizlik işi olduğu ve benzer iş tanımına uymadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İhaleye teklif veren Hasyılmazlar Nakliyat Tem. Ürünleri İnş. ve Gıda Ltd. Şti.’nin teklif zarfları ihale isminin uygun yazılmaması nedeniyle ihale dışı bırakılmış ve teklif zarfları açılmadan iade edilmiştir. Hasyılmazlar Nakliyat Tem. Ürünleri İnş. ve Gıda Ltd. Şti.’nin teklif zarfı incelendiğinde; isteklinin ticaret unvanı, adresi, idarenin adı adresi, ihale kayıt numarası yer aldığı, ancak ihale adının yazılmadığı görülmektedir.

 

İhale komisyonunca 07.05.2007 tarihli KİK009.0/H standart form numaralı “Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı”nda; Hasyılmazlar Nakliyat Tem. Ürünleri İnş. ve Gıda Ltd. Şti.’nin teklif zarfının “Kamu İhale Kanunun 30 uncu maddesi” gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı belirtilmiştir.  Başvuru sahibinin ihaleyi yapan idareye 14.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusuna cevaben, idarenin 16.05.2007 tarihli yazısında; Kamu İhale Kanunun 30 uncu maddesi 1 inci paragrafında dış zarfın taşıması gereken özelliği taşımadığından Kamu İhale Kanunun 36 ncı maddesi gereğince başvuru sahibi firma teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir. 

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir” hükmü bulunmaktadır.

 

Hasyılmazlar Nakliyat Tem. Ürünleri İnş. ve Gıda Ltd. Şti.’nin teklif zarfının üzerindeki bilgilerin 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde hükme bağlanan bilgileri ihtiva ettiği görülmektedir. İhale adının yazılmamış olması, teklif zarfının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine uygun olmadığı anlamı taşımamaktadır. İhale zarfının üzerinde ihale kayıt numarası yazılı bulunmaktadır. İhale kayıt numarası bir ihalenin kimliği niteliğindedir. Dolayısıyla ihale kayıt numarası bulunan bir teklif zarfının üzerine ihale adının yazılmamış olmasından dolayı değerlendirme dışı bırakılması 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine uygun değildir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

İdare tarafından Kurumumuza gönderilen ihale dosyasının suretinde ihale üzerinde bırakılan  Öz Şetil Petrol Ür. Taş Orman Ür. Yak. Mad. Hay. Temiz. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının ibraz ettiği 04.05.2007 tarih ve 427 sayılı iş deneyim belgesinin Oğuzeli Belediye Başkanlığı’ndan alındığı ve işin adı olarak, bina, çevre temizliği, nakliye ve taşımacılık hizmetleri olarak belirtildiği görülmekle söz konusu iş deneyim belgesinin özel kişiden alınmamış olduğu anlaşılmakla başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41 inci maddesinin (f) bendinde, iş deneyimi istenilen ihalelerde, idarelerce isteklilerden; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamenin (standart form KİK027.2/H) istenilmesinin zorunlu olduğu, Anılan Yönetmeliğin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 37 nci maddesinde; Yönetmeliğin uygulanmasında idarelerin belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isteyecekleri, hükme bağlanmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar - F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” bölümünde; “Anılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"nin sadece, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmekte olup ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.” açıklaması yer almaktadır. Dolayısıyla, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"nin ihale üzerinde bırakılan  Öz Şetil Petrol Ür. Taş Orman Ür. Yak. Mad. Hay. Temiz. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının ibraz ettiği 04.05.2007 tarih ve 427 sayılı iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren Öz Şetil Temizlik Ltd. Şti. firması adına düzenlenmiş olması nedeniyle bu taahhütnamenin sunulmasına gerek bulunmadığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tarif edilirken “Nakliye ve işçilik işleri” şeklinde düzenlendiği, ihale ilanında da aynı yönde bir düzenleme yer almaktadır.

 

İhale dokümanı başvuru sahibince 24.04.2007 tarihi satın alınmış olup bu tarihi izleyen 15 inci gün 09.05.2007 tarihi olarak belirlenmektedir.  Başvuru sahibinin 14.05.2007 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunda ihale dokümanındaki bu düzenlemeye yönelik bir iddiada bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I/A.2 numaralı maddesinde “Başvuru süresi” başlığı altında;  “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir. …

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. Öte yandan, ihale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir..”  hükmü yer almaktadır.

 

Bu durumda, yukarda yer verilen Tebliğ hükmü dikkate alındığında; başvuru sahibinin ihale dokümanındaki düzenlemeye karşı süresinde, dolayısıyla mevzuata uygun olarak şikayette bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, başvuru sahibinin ihale dokümanındaki düzenlemeye karşı süresinde, dolayısıyla mevzuata uygun olarak şikayette bulunmadığı, ayrıca başvuru sahibi idareye şikayete gittiği konular dışında, idareye bu hususlarla ilgili olarak başvurmadan Kuruma şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir. İdarenin yaptığı benzer iş tanımında herhangi bir mevzuata aykırılık tespit edilmediği gibi ihale üzerinde bırakılan  Öz Şetil Petrol Ür. Taş Orman Ür. Yak. Mad. Hay. Temiz. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının ibraz ettiği 04.05.2007 tarih ve 427 sayılı iş deneyim belgesinin Oğuzeli Belediye Başkanlığı’ndan alındığı ve işin adı olarak, bina, çevre temizliği, nakliye ve taşımacılık hizmetleri olarak belirtildiği görülmekle söz başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul