• Karar No: 2007/UH.Z-2491
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :111
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2491
Şikayetçi:
 Kar-Şen Taş. Gıda Hayv. Paz. İth. ve İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti., Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cad. No:5 Bafra / SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun PTT Başmüdürlüğü, SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.06.2007 / 18352
Başvuruya konu ihale:
 2007/21347 ve 2007/56639 İKN|li “Araç Kiralama Hizmeti Alımı” İhaleleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 08.13.90.0167/2007-56 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Samsun PTT Başmüdürlüğü tarafından  tarihinde  ile yapılan “Araç Kiralama Hizmeti Alımı” ihalelerine ilişkin olarak Kar-Şen Taş. Gıda Hayv. Paz. İth. ve İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.06.2007 tarih ve 18352 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine, dilekçenin bir örneğinin ilgisi nedeniyle PTT Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Samsun PTT Baş Müdürlüğü tarafından 29.03.2007 tarihinde yapılan 1 adet 4+1 panelvan kiralama işine 29.950,00 YTL teklifte bulunduğu, tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlenip uygun bulunmadığı, ayrıca şartnamede 1 adet 4+1 panelvan şartı konulmasına rağmen şu anda panelvan olmayan bir aracın görev yaptığı, idarenin 05.06.2007 tarihinde yaptığı 1 adet 4+1 panelvan kiralama işine 43.350,00 YTL teklifte bulunduğu, tekliflerinin 60 gün süre ile geçerli olduğu belirtilmediğinden uygun bulunmadığı, 05.06.2007 tarihinde yapılan ihalede usulsüzlük yapıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli Üçmilyon dokuzyüzaltmışsekizbin dokuzyüzotuzbeş Yeni Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları" bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, "enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 25.12.2003 tarih ve 2003/DK.D-514 sayılı Kararıyla PTT Genel Müdürlüğü’nün ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak "Araç Kiralama" işine ait Hizmet alımları Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen  şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

2)      Başvuru dilekçesinin ilgisi nedeniyle PTT Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul