İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2837
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :8
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2837
Şikayetçi:
 Doğan Sosyal hizmetler kur. Dağ.Taş. İnş. Yat San. ve Tic.Ltd.Şti, Hasanhalife Mah. Akdeniz Cad. No:61/3 Fatih/İSTANBUL(Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Devlet Hastanesi, Cedit Mah. T.Güneş Cad. Hastane Sok. KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.08.2007 / 22712
Başvuruya konu ihale:
 2007/51386 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (6 Aylık) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.08.2007 tarih ve 08.15.59.0148/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Devlet Hastanesi’nce 24.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ 2007 Mali Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (6 Aylık) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı’’ihalesine ilişkin olarak Doğan Sosyal  Hizmetler  Kur. Dağ. Taş. İnş. Yat San. ve Tic Ltd. Şti’ nin 28.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu, hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  08.08.2007 tarih ve 22712 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

20.08.2007 tarih ve 08.15.59.0148/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

             İhaleye sunulan teklifin idarece aşırı düşük bulunarak fiyat sorgulaması yapıldığı, süresi içinde yaptıkları açıklamanın uygun görülmeyerek ihalenin daha yüksek fiyat teklif eden firmaya verildiği, idarenin takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı fiyatı teklif eden ve tüm maliyet kalemlerini içeren firmalarının üzerinde ihalenin bırakılması gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           Başvuru sahibi Doğan Ltd. Şirketinin 24.05.2007 tarihinde yapılan ihaleye sunmuş olduğu teklifin ihale komisyonunca aşırı düşük bulunarak 24.05.2007 tarih ve 5002 sayılı yazı ile teklif bileşenlerine ilişkin 05.06.2007 tarihine kadar yazılı açıklama istenildiği, 29.05.2007 tarihinde firmanın teklif bileşenlerine ilişkin olarak açıklama sunduğu ancak; yapılan açıklamanın uygun görülmediği tespitleri yapılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesi;

(a)    bendinde; İhale konusu hizmetin adı: “2007 mali yılı Temmuz- Aralık dönemi(6 aylık)

veri hazırlama ve kontrol işletmenliği hizmeti’’ 

(b)   bendinde; Fiziki türü ve miktarı: “130 kişi ile veri hazırlama ve kontrol işletmenliği

hizmeti’’ belirlemelerinin,

 

İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde “Yüklenici firma çalıştırdığı personele, brüt asgari ücret X 1.2 şeklinde yapılan hesaplama sonunda çıkacak rakamı aylık maaş olarak verecektir.

Ayrıca; 2007 yılı Temmuz ayından itibaren 6 aylık süre içerisinde resmi ve dini bayram günlerinin toplamı 9 gündür. Bu günlerin ( 24 saatlik süre için) her birinde toplam 10 personel çalıştırılacaktır. Bu 10 personelin her birinin çalışma süresi 8 saat olarak( bir işi günü) idare ve yüklenici tarafından düzenlenecek, hizmetin aksamaması için vardiya usulüyle çalışma programı yapılacaktır. Bu kişilere çalıştıkları gün sayısı kadar günlük ücret ödenecektir. Bu cümleden kastedilen 15.10.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğdeki madde 5-2: Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için İş Kanununa atıfta bulunulan 47 nci maddesindeki “tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir.’’ İfadesidir. Yani sözleşme tatil süresi içerisinde personele ödenecek toplam 90 günlük ücret teklif edilen bedele dahil olacaktır.

         Ayrıca, gidiş- dönüş yol bedeli ve giyecek bedeli teklif fiyata dahildir.

Kişi sayısı                                                    Açıklama                                            Miktarı

1 Kişi                                         Gidiş dönüş yol bedeli (26 gün)      Günlük brüt 2,79YTL

            1 Kişi                                                                                                                                                   Giyecek bedeli                                                                                                            Tek. Şart. Gibi ayni’’

düzenlemelerinin ve Teknik Şartnamenin 14 üncü maddesinde de yukarıda yer verilen İdari Şartnamenin 26 ncı maddesine paralel düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

            Asgari İşçilik maliyeti  756.055,64 YTL, Resmi dini bayram, yılbaşı günleri için ücret                        2.635,46 YTL. olmak üzere giyecek bedeli hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin toplam 758.691,1 YTL. olduğu hesaplanmış bulunmaktadır.

 

            Teknik Şartnamenin 10 uncu maddesinde, “Erkek ve bayan personel için renklerini, modelini idarenin tayin edeceği 1 takım iş kıyafeti (1 adet pantolon, 2 adet gömlek, 1 adet fular veya kravat) yüklenici tarafından temin edilerek personelin giymesi sağlanacaktır’’  düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Doğan Sosyal Hizmetler Ltd. Şirketi tarafından toplam giyim bedeli olarak 153,99 YTL bedel öngörülmüş ve kıyafet giderine ilişkin olarak Baysan İş Elbisesinden proforma fatura sunulmuştur.

 

           

            İdarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına başvuru sahibi firmanın sunduğu 29.05.2007 tarihli açıklama ekinde yer verilen giyim bedeline ilişkin proforma faturaya ilişkin idarece “..Bu durumda bir çalışanın giyim maliyeti 1,15 YTL. olmaktadır ki, bu rakamın ve bu belgenin piyasa koşulları göz önüne alındığında gerçeği yansıtmadığı kararına varılmıştır. Bu nedenle anılan isteklinin açıklaması yeterli görülmemiştir. İstekli İdari Şartnamenin 34.2. maddesi gereği değerlendirme dışı bırakılmıştır. ’’ değerlendirmesi yapılarak ihalenin Birim Bilgi A.Ş. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler’’ başlıklı 38 inci maddesinde;
            “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
            İhale komisyonu;  
            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,  
            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,  
            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,  
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.’’ hükmü,

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde ise ; Aşırı düşük teklifler başlığı altında İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Hizmet işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

 

            Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır. ’’ düzenlemesi,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII üncü maddesinin(h/b) bendinde;

 

          Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılana, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, hizmet ihalelerinde asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında izlenecek yol belirtilerek özetle asgari işçilik maliyetinin brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluştuğu, Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirleneceği açıklamaları,

 

            Mevcut bulunmaktadır.

 

            Bu itibarla; ihale komisyonunca yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda açıklaması uygun bulunmayan başvuru sahibi firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında işleminde uygunsuzluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul