İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3364
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :22
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3364
Şikayetçi:
 Teknik Güvenlik Temz. Gıda İnş. B.Sayar Yazl. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Bağlar Caddesi Nu 223/1 Büyükesat ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Etlik İhtisas Hastanesi Halil Sezai Erkut Cad. Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.09.2007 / 26772
Başvuruya konu ihale:
 2007/107088 İhale Kayıt Numaralı “3 Aylık Bilgi Sistem İşletmeciliği Hizmetleri Yardım Teknik Destek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.10.2007 tarih ve 08.17.39.0097/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Etlik İhtisas Hastanesi’nce  09.08.2007 tarihinde  pazarlık usulü ile yapılan “3 Aylık Bilgi Sistem İşletmeciliği Hizmetleri Yardım Teknik Destek Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Teknik Güvenlik Temz. Gıda İnş. B.Sayar Yazl. Taah. San. ve Tic.  Ltd. Şti.’nin 10.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  19.09.2007 tarih ve 26772 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 09.08.2007 tarihinde Ankara Etlik İhtisas Hastanesi tarafından pazarlık usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Sistem İşletmenciliği Hizmetleri Yardım Teknik Destek Hizmet Alımı” ihalesine istekli olarak katıldıkları, ihalenin Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş. firmasında kaldığının firmalarına bildirildiği, firmalarınca tekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesi hususunda idareye yaptıkları başvuru neticesinde idarece ihale üzerinde bırakılan firma ile aynı fiyatı teklif etmiş olduklarını ancak Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin iş deneyim belgesi tutarının daha yüksek olması nedeniyle ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığının bildirildiği, oysa ihale konusu hizmetin karakteristik ediminin personel temini olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesine konu olan hizmetin ise kablolama, makine, yazılım ve kurulum hizmetlerini de kapsadığından iş deneyim belgesi tutarının daha yüksek olduğu, iş deneyim belgesinin içeriği araştırılmadan ihalenin bu firma üzerinde bırakılmasının haksız olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

Kamu İhale Kurulunun 01.10.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3144 sayılı kararı ile;

 

…Teknik Şartnamenin “Çalıştırılacak Kişi Sayısı” başlıklı 2 nci maddesinde; “Hastanemizde ve hastanemize bağlı birimlerde 107 (yüz yedi) kişi ile her türlü verinin hazırlanması, girilmesi, kontrolü, işlenmesi hizmetleri verilecektir” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin “Veri Girişi” başlıklı 4.13. maddesinde; ihale konusu hizmetin kesintisiz olarak ve günlük 24 saat esaslı olmak üzere verileceği düzenlenmiştir.

 

Anılan Şartnamenin “Firma Çalışanları” başlıklı “1. Genel Şartlar” bölümünde ise;

 

“1.11. Gündüz mesai saatlerinde, akşam, gece, hafta sonu ve tatil günlerinde görevli personel sayısı ve çalışma saatleri hastanenin çalışma düzeni ve yoğunluğuna göre alıcı ve satıcının koordinasyonu ile belirlenmelidir” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

          “16 – İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik Şartnamede veri girişi hizmetinin kesintisiz yapılacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, ihale dokümanında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısının belirlenmediği görülmüştür.

Ankara Etlik İhtisas Hastanesinin 2007/33134 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz Hastane Bilgi Sistemleri ve Veri İşletimi İçin 110 Kişilik Personel İle 19 Ay Süreli Hizmet Alımı” İhalesine ilişkin olarak PGG Proje Geliştirme Grup Ltd. Şti.’nin 12.06.2007 tarihinde yaptığı itirazen şikayet başvurusu neticesinde alınan 20.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2463 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında da; “Teknik şartnamede veri girişi hizmetinin kesintisiz yapılacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısı belirlenmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu …” gerekçesiyle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihale Kamu İhale Kurulunun 01.10.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3144 sayılı kararı ile iptal edildiğinden başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul