İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3583
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :70
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3583
Şikayetçi:
 Ar-la Catering Tem. Bilgisayar Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Öz Ankara Toptancılar Sit 3.Blok No:96 Ostim / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Sanatoryum Cad. No:27 Keçiören /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.10.2007 / 28825
Başvuruya konu ihale:
 2007/99438 İKN|li “2008-2009 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 08.1839.0167/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Atatürk Göğüs Hastalıkları ve  Göğüs Cerrahisi Eğitim  ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 10.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ar-la Catering Tem. Bilgisayar Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.10.2007 tarih ve 28825 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, 15.10.2007 tarih ve sayılı dilekçe ile şikayetten vazgeçildiği, bunun üzerine 17.10.2007 tarih ve 2007/AK.H-1839.1 sayılı Kurul kararı ile, iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde, 1 adet dört yıl tecrübeli gıda mühendisi (T.C. Milli Eğitim Bakanlığından veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden toplu beslenme, organizasyon ve menü planlama konularında eğitim almış sertifika veya eğitim belgesine sahip), 1 adet dört yıl tecrübeli diyet aşçısı (T.C. Milli Eğitim Bakanlığından diyet aşçısı kurs programını tamamlamış sertifikalı veya diyet aşçısı eğitim belgesine sahip) istenildiği, gıda mühendisi ve diyetisyenlerin, 4 yıllık üniversitelerin gıda konusunda eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmuş ve her türlü gıda hizmeti, üretimi ve benzeri konularında çalışmaya hak kazanmış diploma sahibi kişiler olduğu, bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir kurstan alınmış olan sertifikanın istenilmesinin diplomaları inkar etmek olduğu, bu kurslarda verilen sertifikaların diploma yerine geçmeyip, ihalelerde istenilmesi zorunlu belgelerden olmadığı, aynı durumun diyet aşçısı için de geçerli olduğu,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin (c) bendinde; “Olağan dışı bir durum olması (elektrik ve su kesintisi hariç ) yangın, su basması, tadilat vb. hastane mutfağında yemek pişirmek için kullanılmaması halinde hizmetin sürekliliği için; Ankara il sınırları  dahilinde en az günlük  3.000 öğün yemek kapasiteli bir yemek fabrikasına sahip olması halinde buna ilişkin kapasite raporunun aslı veya noter tasdikli suretini ihale dosyasına sunacaklardır. Bu nitelikte bir tesise sahip olunmaması halinde ise, ihale üzerinde kalındığı taktirde ihale konusu hizmetin yapılacağı yerde ( Ankara İl sınırları dahilinde ) en az günlük 3.000 öğün  kapasiteli bir yemek fabrikası ile anlaşma yapılacağına dair yemek fabrikasına ait belgelerin ihale dosyasına sunmaları şarttır.” düzenlemesine yer verildiği, ayni düzenlemenin teknik şartnamenin zeyilname ile değişiklik yapılan 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında da yer aldığı, söz konusu düzenlemenin Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu, bu nedenle, Ankara il sınırları içerisinde bir yemek fabrikası bulunması veya harici bir yemek fabrikası ile anlaşma yapılarak hizmetin yerine getirileceğine dair taahhütname istenilmesinin yeterli olacağı,

 

3) İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin (c) bendinde; “Yemek fabrikası teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre idarece görevlendirilecek komisyon tarafından gezilerek teknik şartnamedeki kriterlere uygun değil ise isteklinin teklifi ihale dışı kalacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, söz konusu işin hastane mutfağında gerçekleştirileceği, olağan dışı hizmet kesintilerine karşı tedbir olarak harici bir yemek fabrikası ile ihale sonuçlanıp ihale üzerinde kalan firma belirlendikten sonra anlaşma yapılmasının mümkün olacağı, mutfağın denetlenmesinde göz önüne alınacak kriterlerin ne olacağı konusunun tamamen belirsizlikler içerdiği ve keyfi uygulamalara yol açabileceği, söz konusu hususla ilgili objektif kriterler belirlenemeyeceği, ayrıca mutfakların denetlenmesi konusunda Kanunla Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yetkili kılındığı,

 

4) İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin (c) bendinde, yemeğin temin edileceği yemek fabrikasının son 3 ay içinde Tarım İl Müdürlüğü veya ilgili belediyenin verdiği denetleme raporları ile rapor notunun en az 80 olmasının istenildiği, 30.03.2005 tarih ve 25771 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmeliğin 12 ve 13 üncü maddeleri uyarınca, söz konusu belgenin işletmenin insiyatifinde alınan bir belge olmadığı, habersiz yapılan denetimler sonunda düzenlendiği,

 

Söz konusu ihalede, 25’in üzerinde doküman satın alındığı, şartnamedeki rekabeti engelleyici maddeler nedeniyle ihaleye ancak 6 firmanın teklif verdiği, bu firmalardan 3’ünün bu nedenlerle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale dokümanında yer alan hususların 4734 sayılı Kanuna aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 inci, maddesinde;

“İstekliler ihale tarihinden önce bünyelerinde anahtar  teknik personel olarak;

1 adet dört yıl tecrübeli gıda mühendisi (T.C. Milli Eğitim Bakanlığından veya Üniversitelerin ilgili bölümlerinden toplu beslenme ve organizasyon, menü planlama konularında eğitim almış sertifika veya eğitim belgesine sahip )

1 adet dört yıl tecrübeli Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Mezunu 1 adet dört yıl tecrübeli Diyet Aşçısı (T.C.Milli Eğitim Bakanlığından diyet aşçısı kurs programını tamamlamış sertifikalı veya diyet aşçısı eğitim belgesine sahip) bulunduracaklardır.

Anahtar teknik personeller ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şarttır.

İstekli istenen anahtar teknik personel adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgelerini ihale dosyasına koymaları zorunludur.

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personeller özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeler ile, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeleri ve anahtar teknik personel olarak öngörülen personellerin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belgeleri ihale dosyasına koymak zorundadır.

Anahtar teknik personellerin mesleki niteliklerini gösteren belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini ihale dosyasına koymak zorundadır.

İstekliler sözleşme sırasında çalıştıracağı personele ait Diyet Aşçıları T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş diyet aşçısı belgesine sahip olmalıdır. İsteklilerin şartnamede belirtilen çalıştıracağı 60 personelin en az %27’sinin işe başlama tarihi itibariyle meslek eğitimi (meslek bilgi vb. konuları içeren) sertifika eğitimi aldığını T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve KOSGEP ve TSE´den alınmış sertifika veya kurs bitirme belgesi ile ustalık belgeleri ve bonservisleri hazır bulundurulacaktır.

İş ortaklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

a) Firma anahtar teknik personeller ve diğer çalışan işçilerin ücretleri firma tarafından karşılanacaktır.”

c) Olağan dışı bir durum olması (elektrik ve su kesintisi hariç) yangın, su basması, tadilat vb. hastane mutfağında yemek pişirmek için kullanılmaması halinde hizmetin sürekliliği için;

Ankara il sınırları  dahilinde en az günlük 3.000 öğün yemek kapasiteli bir yemek fabrikasına sahip olması halinde buna ilişkin kapasite raporunun aslı veya noter tasdikli suretini ihale dosyasına sunacaklardır.

Bu nitelikte bir tesise sahip olunmaması halinde ise, ihale üzerinde kalındığı taktirde ihale konusu hizmetin yapılacağı yerde (Ankara İl sınırları dahilinde) en az günlük 3.000 öğün  kapasiteli bir yemek fabrikası ile anlaşma yapılacağına dair yemek fabrikasına ait belgelerin ihale dosyasına sunmaları şarttır. Yemek fabrikası teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre idarece görevlendirilecek komisyon tarafından gezilerek teknik şartnamedeki kriterlere uygun değil ise isteklinin teklifi ihale dışı kalacaktır.

Sözleşme aşamasında noter tasdikli anlaşma örneği idareye sunacaklardır. Yemeğin temin edileceği yemek fabrikasının yemek işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlik süresinin doldurmamış ISO:9001, Gıda Üretim ve Gıda Sicil izinlerine sahip son 3 ay içerisinde Tarım İl Müdürlüğü veya İlgili Belediyenin verdiği denetleme raporlarını (denetleme raporu notu en az 80 olacaktır) ihale dosyasına koymaları zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde;

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

            İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından sektörde faaliyet gösteren firmalardan anahtar teknik personel olarak sadece gıda mühendisi istenilmesinin yeterli olacağı, gıda mühendislerinden T.C. Milli Eğitim Bakanlığından veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden toplu beslenme ve organizasyon, menü planlama konularında eğitim almış sertifika veya eğitim belgesine sahip olma şartlarının aranmaması gerektiği, diğer taraftan anahtar teknik personel olarak istenilen 1 adet Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunu personel ile 1 adet diyet aşçısının teknik personel olarak istenilebileceği, diyet aşçısı olarak belirlenen teknik personelin sözleşmenin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak olan personel olduğu, anılan mevzuat hükmü uyarınca, anahtar teknik personel olarak gösterilen personelin aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceğinden, söz konusu personellerin anahtar teknik personel olarak belirlenmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye katılacak olan isteklilerden, olağan dışı bir durum olması (elektrik ve su kesintisi hariç) yangın, su basması, tadilat vb. hastane mutfağında yemek pişirmek için kullanılmaması halinde hizmetin sürekliliği için; Ankara il sınırları  dahilinde en az günlük 3.000 öğün yemek kapasiteli bir yemek fabrikasına sahip olması halinde buna ilişkin kapasite raporunun aslı veya noter tasdikli suretini ihale dosyasında sunma şartı ile, bu nitelikte bir tesise sahip olunmaması halinde ise, ihale üzerinde kalındığı taktirde ihale konusu hizmetin yapılacağı yerde (Ankara İl sınırları dahilinde) en az günlük 3.000 öğün  kapasiteli bir yemek fabrikası ile anlaşma yapılacağına dair yemek fabrikasına ait belgelerin ihale dosyasında sunma şartlarının arandığı görülmüştür.

 

İhale konusu işin hastane mutfağında gerçekleştirilecek olması nedeniyle, ihale katılacak olan isteklilerden, olağan dışı bir durum olması ve hastane mutfağının yemek pişirmek için kullanılmaması halinde hizmetin sürekliliği için; Ankara İl sınırları içerinde en az 3.000 öğün yemek kapasiteli bir yemek fabrikasına ait kapasite raporu ile bu nitelikte bir tesise sahip olmayan isteklilerden, en az günlük 3.000 öğün kapasiteli bir yemek fabrikası ile anlaşma yapılacağına dair yemek fabrikasına ait belgelerin ihaleye katılım aşmasında istenilmesinin uygun olmadığı, söz konusu hususla ilgili, olağan dışı bir durum olması halinde hizmetin sürekliliği için taahhütname istenilmesi yeterli olacağından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamede, istekliler tarafından ön görülen yemek fabrikası idarece görevlendirilecek komisyon tarafından gezilerek teknik şartnamedeki kriterlere uygun değil ise isteklinin teklifinin ihale dışı kalacağı belirtilmiştir.

 

            Yemek üretimi yapan tesislerin denetim işlemleri, yılda en az  2 defa olmak üzere Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle, idarece objektif kriterlere dayanmayan bu tür yöntemlerin ihalenin sonuçlandırılması aşamasında keyfi uygulamalara yol açabileceğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin (c) bendinde, yemeğin temin edileceği yemek fabrikasının son 3 ay içinde Tarım İl Müdürlüğü veya ilgili belediyenin verdiği denetleme raporları ile rapor notunun en az 80 olması istenilmiştir.

 

09.06.1998 tarih ve 23367 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Kontrol ve Denetim Esasları” başlıklı 8 nci maddesinde;

“Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin teknik ve hijyenik düzenlemeler yönünden kontrol ve denetimlerinde aşağıdaki esaslara uyulur. Denetim, gıda kontrolörleri tarafından; Gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında, işlemeyle ilgili olarak kullanılan alet, ekipman, makine ve taşıma araçları, Gıda maddelerinin üretimi ve hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde ve katkı, aroma ile diğer teknolojik yardımcılar, Yarı mamuller, Mamuller, Gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemeler ile temizleme ve bakım ürünleri, Gıda maddelerinin perakende satış noktaları hariç dağıtım safhaları, İşleme ve muhafaza teknikleri, Gıda maddelerinin etiketleme, taşıma ve depolanması, konularında yapılır.

Denetim, gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında veya uygun görülen aşama ve/veya aşamalarında denetim programına uygun olarak yılda en az iki kez; ayrıca gerekli görüldüğü zamanlarda veya şüphe ve şikayet üzerine yapılır. Denetim, önceden uyarı yapılmaksızın gerçekleştirilir.”  hükmü yer almaktadır.

Gıda üretimindeki denetimlerin, gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında veya uygun görülen aşama ve/veya aşamalarında denetim programına uygun olarak yılda en az iki kez, ayrıca gerekli görüldüğü zamanlarda veya şüphe ve şikayet üzerine yapıldığı, denetimlerin, önceden uyarı yapılmaksızın gerçekleştirildiği, bu nedenle söz konusu denetim raporlarının işletme sahiplerinin talebi üzerinde düzenlenecek bir belge niteliğinde olmadığı anlaşıldığından,  denetim raporlarının, ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak öngörülmesi uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul