İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3660
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :66
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3660
Şikayetçi:
 Bilgen İnş. Elekt. Otom. Veri Toplama Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Halk Caddesi No: 49/3 Üsküdar|İSTANBUL(ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Darülaceze Cad. No:25 Şişli / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.10.2007 / 31114
Başvuruya konu ihale:
 2007/87614 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Mali Yılı 266 Kişi İle Dön. Serm. İşl. Gel. Tah. Hizm. Ot. Sist. İçin Vhki Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.11.2007 tarih ve 08.19.72.0102/2007-75E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 05.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Mali Yılı 266 Kişi İle Dön. Serm. İşl. Gel. Tah. Hizm. Ot. Sist. İçin Vhki Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bilgen İnş. Elekt. Otom. Veri Toplama Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 03.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.10.2007 tarih ve 31114 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 05.09.2007 tarihinde yapılan iki yıllık ihaleye 7.000.000,00 YTL fiyat teklifi verdikleri, idarenin tekliflerini aşırı düşük teklif olarak değerlendirip fiyat analizi istediği, tekliflerini detaylandırarak idareye sundukları, ancak ihalenin daha düşük fiyat teklifi veren istekli üzerinde bırakıldığı, idari ve teknik şartnamede tanımlandığı haliye asgari işçilik maliyetinin giyim hariç 6.769.916,35 YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının asgari işçilik maliyetinin altında olduğu,  ihale sürecinin durdurulması ve ihalenin kendi üzerlerine verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının aşırı düşük teklif olduğunu, önerdiği fiyat ile ihale dokümanında istenilen giyimin karşılanamayacağını ileri sürmektedir.

 

            İhale konusu iş, ihale dokümanında belirtildiği üzere 266 kişi ile 2 yıl süreli hizmet alımı ihalesidir.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3.(A).1 maddesinde; “İstekli teklif bedelini 24 ay üzerinden verecektir. Ayrıca 24 aylık giyim bedeli istekli tarafından ayni olarak teknik şartnamede özellikleri ve sayıları (bir yazlık, bir kışlık olacak şekilde 1 yıl için toplam 2 takım olacak şekilde temin edilecektir. İki yıl için toplam 4 takım kıyafet temin edilecek) belirtilen şekilde karşılanacak ve teklif fiyata dahil edilecektir. Firma personelinin (266 kişi) yol ücret bedeli olarak çalışılan gün sayısı kadar (26 gün) 1 gidiş 1 geliş olarak İETT otobüs bileti ücreti ödeyecektir. Bu ödemede İETT otobüs bilet ücreti esas alınacaktır. 26 günlük üzerinden günlük brüt 2,60 YTL yol gideri istekli tarafından nakdi olarak karşılanacak olup, teklif fiyat dahil edilecektir. Çalışan personelin yemek ihtiyacı idare tarafından karşılanacağından teklif fiyata dahil edilmeyecektir”  düzenlemesi,

 

         İdari şartnamenin 26.3.(A).2 maddesinde; “Bu hizmet işinde çalıştırılacak personelin aylık ücretleri, Bilgisayar Mühendisi 1 kişi asgari ücretin % 600 fazlası, personel şefi 1 kişi asgari ücretin % 100 fazlası, donanım destek sorumlusu 5 kişi asgari ücretin % 60 fazlası, veri giriş ve kontrol elemanı 259 kişi asgari ücretin % 30 fazlası olup teklif fiyata dahil   edilecektir. 506 sayılı kanunun değişik 78 inci maddesinin değişik birinci  fıkrası gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirtilen günlük asgari ücrettir. Üst sınırı ise günlük asgari ücretin 6,5 katıdır” düzenlemesi,

 

           İdari şartnamenin 26.3.(B) maddesinde; “İhale konusu işte çalışacak personele ait iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 olarak alınacaktır” düzenlemesi,

 

          İdari şartnamenin 26.3.(C) maddesinde; “Resmi tatil günlerinde 27 gün çalıştırılacak veri giriş ve kontrol elemanı sayısı 20 olup, firma tarafından bu çalışanlara 4857 sayılı İş Kanununun 47 inci maddesi uyarınca ücret verilecek ve teklif fiyata dahil edilecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhaleye 4 istekli tarafından teklif verilmiş olup, 1 istekli geçici teminat tutarının yetersiz olması nedeniyle ihale dışı bırakılmıştır. İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin altında teklif veren geçerli 3 teklif aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiş ve bu isteklilerden tekliflerine açıklık getirmeleri talep edilmiştir. Üç isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda ihalenin, ihaleye en düşük teklif fiyatı veren istekli üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Merdan Sağlık Hizm. Bil. İşl. Otom. Gıda Tem. Turz. San. Dış Tic. A.Ş. 6.778.136,09 YTL tutarındaki teklif fiyatına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği açıklamada; yol gideri dahil 6.769.916,29 YTL personel maliyeti, 7.980,39 YTL giyim bedeli, 239,41 YTL giyim için sözleşme bedeli şeklinde açıklamada bulunmuştur. İhale üzerinde bırakılan Merdan Sağlık Hizm. Bil. İşl. Otom. Gıda Tem. Turz. San. Dış Tic. A.Ş. giyim için beyan ettiği 7.980,39 YTL maliyet için Alp İş Elbiseleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’den alınmış Proforma Fatura ibraz etmiştir.

 

            İhaleye teklif veren diğer istekliler giyim için, Bilgen İnş. Elek. Oto. Veri Topl. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.; 72.352,00 YTL, Sezen Yavuz Lpg Elek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.; 106.400,00 YTL fiyat beyan etmiştir.

 

            İhale komisyonunca idari şartnamede yapılan düzenlemeler esas alınarak yapılan hesaplama sonucunda, yol gideri dahil 6.766.330,65 YTL asgari işçilik maliyeti ortaya çıktığı, bu tutara ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim için beyan ettiği 7.980,39 YTL ve 239,41 YTL sözleşme gideri eklendiğinde 6.774.550,45 YTL tutar oluştuğu, bu tutarın ihale üzerinde bırakılan isteklinin 6.778.136,09 YTL tutarındaki teklif fiyatından düşük bulunduğu görüldüğünden ihalenin en düşük fiyat teklifi veren Merdan Sağlık Hizm. Bil. İşl. Otom. Gıda Tem. Turz. San. Dış Tic. A.Ş. üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından giyim için yapılan açıklamanın belgelendirilmek suretiyle yapıldığı dikkate alındığında, ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Ancak, idarece ihale konusu iş için toplam 266 personel çalıştırılacağı düzenlenmiş olup, bu 266 personel için  asgari ücretin % 600 fazlası, asgari ücretin % 100 fazlası, asgari ücretin % 60 fazlası ve asgari ücretin % 30 fazlası şeklinde olmak üzere 4 ayrı ücret grubu belirlenmesine rağmen, resmi tatil ve bayram günleri çalışacak personelin bu ücret gruplarından hangisine dahil olduğuna ilişkin bir düzenlemeye idari şartnamede yer verilmemiştir. Birden fazla ücret grubu belirlenmesine rağmen, resmi tatil günlerinde hangi gruptan personelin çalışacağına ilişkin düzenlemenin idari şartnamede yer almamasından dolayı teklif fiyatın belirlenmesi ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanması ile tekliflerin objektif olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

         Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 12.11.2007 tarih ve UH.Z-3659 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 12.11.2007 tarih ve UH.Z-3659 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul