• Karar No: 2007/UH.Z-37
  • Toplantı No: 2007/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,08.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-37 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.02.2007 tarih, 2007/UH.Z-370 olmuştur.
Toplantı No :2007/001
Gündem No :48
Karar Tarihi:08.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-37
Şikayetçi:
 Artaş Tem. Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sofular Mahallesi Horhor Caddesi Çelebi Hamam Sokak Nu 5/1 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Avşar Yerleşkesi Kayseri Yolu Üzeri 10 Km KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2006 / 39895
Başvuruya konu ihale:
 2006/160843 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.01.2007 tarih ve 08.17.06.0201/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü’nce 29.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Artaş Tem. Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.12.2006 tarih ve 39895 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde yol, yiyecek ve giyim bedelinin ayni olarak karşılanacağına ve yemeğin 900-1100 kalori arasında olması gerektiğine yönelik düzenleme yapıldığı, teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde ise üniversite yemekhanesinden çıkan yemekten ücreti ödenerek yüklenicinin personeline yemek yedirebileceğinin belirtildiği ancak yemek bedelinin tutarına ilişkin olarak açık bir belirleme yapılmadığı, buna ilaveten yol bedeline ilişkin olarak da belirleme yapılmadığı ve bu nedenle firmalarınca maliyet hesaplarının sağlıklı yapılamadığı,

 

            2) Teknik şartnamenin 7 nci maddesinin (h) ve (i) bentlerinde temizlik işi içindeki tüm maliyetlerin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği ve temizlik işinde kullanılacak makine ve aletlerin belirlendiği, ancak sözleşme süresince kullanılacak sabun, deterjan ve diğer sarf malzemelerinin kilogram veya litre olarak miktarlarının belirtilmediği bu nedenle malzeme giderine ilişkin olarak maliyet hesabı yapılamadığı ve ihaleye teklif verilemediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde “…İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol, yemek ve giyecek gibi maliyetlerin brüt tutarları da eklenerek işçilik maliyeti bulunur….” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Sözkonusu ihaleye ait idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde “Ayrıca, yol bedeli, yemek bedeli ve giyecek 40 kişilik işçi için ayni olarak karşılanacaktır. Çalışacak personele verilecek yemek 900-1100 kalori arasında olacak, elbiseleri ayakkabı, iş önlüğü ve pantolonu da kapsayacaktır. Çalışma gün sayısı aylık 26 gündür. Teklif fiyata dahildir.” ifadesi, teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde “Temizlik personelinin mesaiye geliş gidişi işinden üniversitemiz mesul değildir. Firma tarafından personelin ulaşımı sağlanacaktır. Firma isterse üniversitemiz yemekhanesinden çıkan yemekten (5-15 dereceli idari personel fiyat tarifesinden) ücreti ödenerek personeline yemek yedirebilir.” ifadesi yer almaktadır.

 

            Sözkonusu ihalede teklif fiyata dahil olan masraflar, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilmiştir. Yemek giderinin ayni olarak karşılanacağı düzenlenmiş olup, yemeğin kriterine ilişkin olarak ise kalori yönünden belirleme yapılmıştır. Her ne kadar teknik şartnamede yukarıda belirtilen hüküm ile çalışacak personele istenirse idarenin yemekhanesinden yemek yedirilebileceği yönünde düzenleme yapılmışsa da, anılan düzenlemenin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yükleniciye tanınan bir imkan olarak sunulduğu, tekliflerin ise teklif fiyata dahil olan masrafları düzenleyen idari şartnamenin 26.3 üncü maddesi uyarınca ayni olarak istekliler tarafından belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu nedenle şikayetçinin bu konudaki iddiası uygun bulunmamıştır.

           

            Başvuru sahibinin yol bedelinin belirtilmediği yönündeki iddiasına ilişkin olarak; idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı, teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde personelin ulaşımının firma tarafından sağlanacağı yönünde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/ G numaralı maddesinde yol giderinin ayni olarak karşılanmasının öngörülmesi durumunda buna ilişkin bir bedel öngörülmemesi gerektiği hükme bağlandığından, başvuru sahibinin yol bedelinin belirtilmesi gerektiği yönündeki iddiası uygun bulunmamıştır.

 

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait teknik şartnamede, temizlik hizmeti yapılacak alanların belirtildiği, günlük, haftalık ve aylık temizlik hizmetlerinde uyulacak kuralların tanzim edildiği, diğer yandan idari şartnamenin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 13 üncü maddesindeki, “İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.” düzenlemesi göz önünde bulundurulduğunda şikayetçinin temizlik hizmeti yapılacak alanı gezmek suretiyle sözleşme süresince kullanılacak temizlik sarf malzemelerinin miktarını öngörebileceğinden şikayetçinin bu konudaki iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İtirazen şikayete konu edilen işe ait idari şartnamede çalışacak personelin yemek giderinin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, teknik şartnamede çalışacak personele idarenin yemekhanesinden yemek yedirilebileceği yönünde düzenleme yapıldığı ancak istekli tarafından idarenin yemekhanesinden çıkan yemekten yemek giderinin karşılanmasının seçilmesi durumunda yemek giderine ilişkin olarak teklif edilmesi gereken tutarın belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale üzerinde bırakılan firmanın yemek giderine ilişkin olarak verdiği açıklamada “Yemek bedelini üniversiteniz yemek bedelinden yani kişi başı günlük 1,50 YTL’den … Kamu İhale Kurumu ayni işçilik hesaplama modülünde yerine koyduğumuzda %3 sözleşme bedeli dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyeti 360.666,45 YTL bulduk…” ifadesine yer verildiği görülmüş olup, ihale işlem dosyasının tetkikinden idare yemekhanesinden çıkan yemek giderinin günlük 1,50 YTL olduğu yönünde bir düzenlemeye rastlanılmamıştır. Günlük 1,50 YTL üzerinden idare yemekhanesinden yemek verilmesi yönündeki açıklama idarece uygun görülerek ihalenin mezkur firma üzerinde bırakıldığı göz önüne alındığında, idarenin yemekhanesinden çıkan yemek giderinin ihale dokümanında belirtilmemesi nedeniyle teklif fiyata dahil olan masrafların net olarak belirlenemediği ve 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde hüküm bulan rekabet ilkesine uygun işlem tesis edilmediği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü bulunmakta olup, sözkonusu ihaleye ilişkin ilanının 4.4 üncü maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde yapılan temizlik hizmeti işi” ifadesine, idari şartnamenin 7.4. üncü maddesinde benzer iş deneyimi olarak “Kamuda ve özel sektörde yapılan genel bina temizlik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” ifadesine yer verilmiştir. İhale ilanında benzer iş deneyimi olarak temizlik işleri öngörülmüşken idari şartnamenin ilgili maddesinde benzer iş deneyimi tanımının bina temizlik işleri ile sınırlandırılmasının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla; ihalenin iptali gerektiği oyuyla, aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyoruz. 

 

 

 

Adnan ZENGİN        Bilal KARACA        Namık DAĞALP    H.Hüseyin GÜRHAN

    Kurul Üyesi               Kurul Üyesi              Kurul Üyesi                  Kurul Üyesi

 

 

 

                                                            EK GEREKÇE

 

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularına ilişkin temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

Denilmekte, şikayet başvurusunda bulunabilecekler kapsamında sayılan “yapım müteahhidi, tedarikçi ve hizmet sunucusu” kavramlarının hukuki karşılıkları ise Kanunun 4 üncü maddesinde “…ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler” olarak ifade edilmektedir.

“Yapım müteahhidi, tedarikçi ve hizmet sunucusu” şeklinde belirlenen bu kapsam Kanunun idareye şikayet başvurusunda bulunulmasını düzenleyen 55 inci maddesi ile Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulması hususlarını düzenleyen 56 ncı maddesinde de aynen tekrarlanmakta, böylece, Kanunun yukarıya alınan hükümlerinden, idareye ve daha sonra Kuruma başvuruda bulunma hakkının ihaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişilere ait olduğu sonucu çıkmaktadır.

Kanunun şikayet başvurusunda bulunabileceklerle ilgili öngördüğü kapsam bu şekilde olmakla birlikte, Yönetmelikle bu kapsam genişletilmiş ve “İhale konusu alanda faaliyette bulunan ve ihale veya ön yeterlik dokümanlarını satın almış gerçek veya tüzel kişiler” e de “istekli olabilecekler” sıfatıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunma imkanı getirilmiştir. Dolayısıyla istekli olabileceklerin başvuru hakkı Kanunun açık ve kesin bir hükmüne değil, Yönetmeliğin amaç yorumdan hareketle öngördüğü genişletici nitelikteki düzenlemesine dayanmaktadır.

Özellikle bu düzenleme yapılırken amaç yorumdan hareket edildiği, henüz teklif vermemiş olmakla birlikte, ihale dokümanını almak ve incelemek suretiyle ihaleye teklif verme istek ve iradesini ortaya koymuş olan kişilerin de bu haktan yararlanmalarının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Nitekim bu amaca yönelik olarak Yönetmeliğin 5 inci maddesinde, istekli olabileceklerin “.. ancak ihale ilanında ve ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında” şikayet yoluna başvurabilecekleri şeklinde sınırlandırıcı bir hüküm öngörülmüştür.

Öte yandan ihale dokümanına yönelik başvuruların; ihalenin selameti, başvuru sahibinin de ihaleye katımının sağlanabilmesi ve ihaleye teklif veren diğer isteklilerin mağduriyetlerinin önlenebilmesi bakımından ihale tarihinden önce yapılması büyük önem arz etmektedir.

Zira, 4734 sayılı Kanunun ihale sürecini tanzim eden hükümleri incelendiğinde; ihalenin devam etmesine engel teşkil eden aykırılıkların tespiti halinde Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca idareye ihale saatinden önce ihaleyi iptal yetkisi verildiği, ilandaki hatalı hususların düzeltilmesini temin bakımından 26 ncı maddede düzeltme ilanı yapılmasına imkan sağlandığı, ihale dokümanındaki maddi ve teknik hataların düzeltilmesi amacıyla 29 uncu madde ile zeyilname düzenlenmesi mekanizmasının öngörüldüğü, aynı maddede isteklilere açıklama talep etme imkanı verildiği, idari başvurular sonucunda idarece ve Kamu İhale Kurumunca alınacak kararlardan birisinin de düzeltici işlem belirleme tasarrufu olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla söz konusu hükümler bir bütün olarak incelendiğinde, şikayet başvuru yolunun veya diğer başvuruların objektif iyi niyet kuralları dahilinde, rasyonel bir biçimde ve sonuç alma amaçlı yapılması halinde idarece yapılan hataların zamanında düzeltilebileceği, bu hata dolayısıyla ihaleye katılamayan başvuru sahiplerinin veya diğer isteklilerin de ihaleye katılımının sağlanabileceği, yapılacak başvurulara ihaleden önce verilecek cevaplarla tereddütlü hususların açıklığa kavuşturulabileceği, ayrıca iyi niyetli biçimde ihaleye teklif veren isteklilerin de mağduriyetinin önlenebileceği anlaşılmaktadır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 29.11.2006 olarak belirlendiği, ilanın 07.11.2006 tarihinde yapıldığı, başvuru sahibinin ihale dokümanını 27.11.2006 tarihinde satın aldığı, idareye başvurunun ise ihale tarihinden sonra 30.11.2006 tarihinde gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Bütün bu nedenlerle, ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularıyla ilgili olarak, şikayet başvurusunun niteliğine göre, idarenin ve Kamu İhale Kurumunun, başvuru sahipleri yanında ihaleye teklif veren diğer isteklilerin haklarını da koruma sorumlulukları bulunduğu hususlarının da kararda yer alması gerektiği yönündeki ek gerekçeyle karara katılıyorum.

 

                         

 

                                                                                                             Yaşar GÖK   

                                                                                                             Kurul Üyesi                          

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul