İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3794
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :32
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3794
Şikayetçi:
 Yusuf Baydar İnş. Tem. Nak. Tur. Tar. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti. Bahçelievler 9. Sokak Elif Apt. Altı Nu:19/a ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XV. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Yolu 63300 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.10.2007 / 30172
Başvuruya konu ihale:
 2007/144759 İhale Kayıt Numaralı “5 Adet 14 Kişilik 1998 Model ve Üstü Minibüs Kiralanması Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.11.2007 tarih ve 08.19.36.0041/2007-67E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ XV. Bölge Müdürlüğü tarafından 16.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5 Adet 14 Kişilik 1998 Model ve Üstü Minibüs Kiralanması Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yusuf Baydar İnş. Tem. Nak. Tur. Tar. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 10.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.10.2007 tarih ve 30172 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde 1 (bir) adet 15 kişilik minibüsün isteklinin kendi malı olması, 4 (dört) adet minibüsün de kira sözleşmesi yapılmış olması ve bu durumu tevsik etmek üzere sunulacak belgelerin asıllarının istenildiği, araçların isteklinin kendi malı olmasına yönelik olarak idari şartnamede yapılan düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırı olduğu, bahse konu düzenleme nedeniyle ihale dokümanı satın alan 23 istekliden 13 ünün ihaleye teklif veremediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Bülteninde 24.09.2007 tarihinde yayınlanan ihale ilanının, 4.3.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde makine, tesis ve ekipmana ilişkin olarak “İsteklinin 1998 model ve üstü 14 kişilik 1 adet Minibüse sahip olması,  4 adet Minibüse de kira sözleşmesi yapmış olması gerekmektedir. (Bu belgelerin asılları verilecektir.)” şeklinde yeterlik kriteri belirlendiği tespit edilmiştir.

           

Bahse konu düzenlemede, ihale konusu hizmette kullanılması öngörülen toplam 5 adet minibüsten 1 tanesinin isteklinin kendi malı olması şartı konularak diğer 4 minibüs için kira sözleşmesi istenilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; idarenin, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebileceği ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebileceği, öngörülen makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas oluğu hükme bağlanmış olup isteklinin kendi malı olan veya taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için sunulacak belgeler belirlenmiştir.

 

Anılan Yönetmelik hükmüne göre; hizmetin ifasında kullanılması öngörülen makine ekipmanın isteklinin kendi malı olmaması halinde söz konusu araçların temin edileceğine dair noter onaylı taahhütname sunularak ihaleye teklif verilebilmesine imkan verilmesi gerekirken, ihale ilanı ve idari şartnamede, Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aykırı olarak ihale konusu hizmetin ifasında kullanılacak olan (isteklinin kendi malı olması şartı konulan 1 adet minibüsün dışında kalan) 4 adet minibüsün kira sözleşmelerinin teklifle birlikte sunulmasını zorunlu kılan düzenleme katılım ve rekabeti engelleyici niteliktedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen düzenlemelerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul