İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3952
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :14
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3952
Şikayetçi:
 Zengin Temz. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti, Sancak Mahallesi A.Haydar F.Oğlu Sokak Nu 16/1 Yıldız Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Kazlı Çeşme Mah.Belgrat Kapı Yolu Cad.No.1 Zeytinburnu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.10.2007 / 30728
Başvuruya konu ihale:
 2007/145668 İhale Kayıt Numaralı “HBYS Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 08.19.51.0188/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Hbys Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Zengin Temz. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti’nin 15.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.10.2007 tarih ve 30728 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamede işin tanımının HBYS,LIS,RIS hizmet alımı işi olarak belirtildiği, teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde yer alan düzenlemeler ile birlikte değerlendirildiğinde incelemeye konu ihalenin idari şartnamesinde hizmetin tanımının “HBYS hizmet alımı işi olarak” belirlendiği, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine hastanede personel istihdam edilmesine yönelik bir iş olduğu, bu şekilde ihale yapılmasının mümkün olmadığı,

 

            2) Resmi tatil ve bayram günlerinde çalışma öngörüldüğü halde, bu çalışma ile ilgili bir açıklamanın olmadığı, “Sağlık sektörü alımları (31.05.2007) Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Alım İhalelerinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığı altında konuya ilişkin düzenlemenin “Ayrıca HBYS ihalelerinde resmi tatil ve bayram günlerinde çalışılacak ise bunun mutlaka temizlik ve güvenlik ihalelerine ilişkin bölümlerde de belirtildiği gibi dikkate alınması gerekmektedir.” dikkate alınmadığı,

 

            3) İşe başlama ve bitiş tarihi olarak 49.1 inci maddesinde işin 01.01.2008 tarihinde başlayıp, 31.12.2008’de sona ereceğinin yazıldığı, 49.2 maddesinde, işin süresinin 365 gün olduğu, Ancak Şubat ayı 29 çekeceğinden işin toplam gün sayısının 366 olduğu,

 

4) Teknik şartnamenin 2.1.2, 2.1.5, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.20, 2.1.50, 3.1.17, 4.3 üncü maddelerinde yer alan düzenlemelerinin ihale ilanı ve idari şartnamede ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri arasında yer almadığı bu durumun mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, hizmet; "bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri... " ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

 

Anılan düzenlemede bazı hizmetler sayılmış ve benzeri diğer hizmetler ifadesine yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemede yer alan benzeri diğer hizmetleri ifadesinden de anlaşılacağı üzere bu hizmetlere benzeyenlerin de hizmetin tanımı içine dahil edilebileceği açık olduğundan başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgiler başlıklı 2 nci maddesinde ihalenin fiziki miktarı ve türü: HBYS, LIS, RIS donanım, bakım ve destek hizmetleri alımı (225 kullanıcılı),

 

            2008 yılı (225 kullanıcılı) HBYS, LIS, RIS Donanım, Bakım ve Destek Hizmetleri Alımı Teknik Şartnamesi” başlıklı Teknik Şartnamenin 1. Giriş bölümünde “Hastanemizin 427 yatağı, 5 ameliyathanesi vardır. Bilgi Yönetim Sistemleri Bakım ve Destek Hizmetlerinin kapsamında çalışmaktadır.” düzenlemesinin yer aldığı, diğer bölümlerin ise sırasıyla, 2. Hastane Bilgi Sistemi İçin Genel Koşullar,3.Uygulama Yazılımları, 4.Firma Çalışanları, 5.Eğitim Hizmetleri, 6.Demonstrasyon, 7.Kontrol ve Muayene Metodları, 8.Bakım Onarım Hizmetleri, 9.Garanti Koşulları, 10.Ek Lisanslar ve Yazılımın Güncellemesi, 11.Olağanüstü Durumlar, 12.Yazılım Lisans ve Kullanım Hakları, 13. HBYS Uygulama Yazılım Gerekleri olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamede ve teknik şartnamede yer alan düzenlemelerden idarenin ihtiyacı olan HBYS, LIS, RIS sisteminin hizmet alımı yoluyla yaptırılacağı ve bu hizmetin yerine getirilebilmesi için Teknik şartnamenin 2.2.2. maddesinde beş personelin hastanede devamlı gündüz mesaisinde kalacak şekilde görevlendirileceği, 2.2.3. maddesinde Hastanede görevlendirilecek olan 5 personelin, 1 ekip lideri, 1 yazılım sorumlusu, 1 donanım sorumlusu, 2 donanım teknik personelden oluştuğu anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihalede Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmaya ilişkin bir düzenlemenin yapılmadığı anlaşıldığından teklif maliyetinin hesaplanmasında Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ücretinin dahil edilemeyeceği anlaşılmıştır. İhale konusu işin HBYS, LBS, RIS sistemlerinin kurulması olduğu, bu haliyle Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma öngörülmediğinden bu durumun isteklileri tereddüde düşürecek bir durum olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi başlıklı 49.1 maddesinde; “İhale konusu hizmet; sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 01.01.2008’de başlayıp 31.12.2008’de sona erecektir.” 49.2 maddesinde; “İşin süresi 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Anılan düzenlemeden işin süresinin 1 yıl olduğu, 366 gün çeken 2008 yılı için işin süresinin sehven 365 yazdığı anlaşılmıştır. İşin süresinin 1 yıl olduğu açık olduğu ve söz konusu yanlışlığın isteklileri tereddüde düşürecek bir yanlışlık olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin aşağıdaki maddelerinde;

            2.1.2  maddesinde yüklenici firmanın DEMO vermekle yükümlü olduğu,

            2.1.5 Temin edilecek VTYS için en az 8 işlemciyi destekleyecek şekilde lisanslandırma,

            2.1.13Teknik şartnamede belirtilen madde numaralarına göre açıklama yapılarak yanıtlanması,

            2.1.15 İsteklinin bilgisayar sektöründe (donanım ve yazılım) faaliyet gösteriyor olması,

            2.1.20 İsteklilerin yerine getiremeyecekleri konuları ayrı bir başlık altında açıkça belirtmesi gerektiği, şartnamedeki tüm maddelere tek tek anlaşılır şekilde cevap vermeleri,

            2.1.50 Yazılım, Sağlık Bakanlığı’nın kurmakta olduğu Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Ağının gerektirdiği/gerektireceği alt yapıya sahip olmalıdır. Kurulacak olan operasyon merkezine veri aktarımı yapılacağı göz önünde bulundurulması ve yüklenicinin bu hizmeti yapacağına ilişkin yazılı taahhütname ihale aşamasında vermeleri,

            3.1.17 Hastanede 2006 yılından bu yana SMS randevu hizmeti verildiği, bu hizmetin kesintiye uğramaması için yüklenicinin bu hizmeti yürütme konusunda en az 6 ay deneyimli olduğunu, yüklenicinin bu hizmeti vermekte olduğu bir kurum tarafından belgelendirilmeli ve teklifinde sunması gerektiği, yalnız randevu ile ilgili olacak şekilde 4 haneli telefon numarası için  GSM operatöründen belgelendirilmesi, SMS hizmetinin GSM operatörü çözüm ortaklığından alınması halinde ise çözüm ortağının 4 haneli telefon numarasının başka herhangi bir iş için kullanılmayacağına ilişkin belgeyi teklif ekinde verilmesi gerektiği,

            4.3 Yüklenici çalıştırdığı elemanlarla ilgili olarak; personel sayısı, bilgi işlem deneyimi, Firma’da ortalama çalışma süresi, veri tabanı yönetim sistem deneyimleri, yazılım dilleri ve yazılım projeleri hakkında tabloyu teklifinde sunmalarına ilişkin” düzenlemelerin yer aldığı anlaşılmaktadır.

           

            İhale dokümanının idari ve teknik şartnameden oluştuğu, anılan düzenlemeler ile teknik şartnamede ilgili belgelerin istenmesinin tekliflerin sağlıklı bir şekilde verilmesini ve değerlendirilmesini etkilemediği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul