İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3956
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :20
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3956
Şikayetçi:
 Kahramanmaraş Teşhis Sağlık Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti., İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. Enurya Apt. Bordum Kat, No:20/1 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı, Kat:2, Merkez/ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33570
Başvuruya konu ihale:
 2007/145629 İhale Kayıt Numaralı “Sonuç Karşılığı Radyolojik Görüntüleme Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 08.21.11.0182/2007-80 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sonuç Karşılığı Radyolojik Görüntüleme Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kahramanmaraş Teşhis Sağlık Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarih ve 33570 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1)  İhale konusu işte çalıştırılacak personelden bir kısmının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel olduğu ve ihale konusu işin konusu olamayacağı,

 

            2) Yapılan zeyilnamenin mevzuata uygun olmadığı,

 

            3) İstenilen cihazların niteliklerinin rekabeti azalttığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde, başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır. 

 

Başvuru dilekçesinde, idareye yapılan şikayetin tarihinin, idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine, idareye sunulan şikayet dilekçesi ile varsa bu dilekçeye idarece verilen cevabın bir örneğinin, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği anlaşılmış olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde, Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

           

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda 19.11.2007 tarih ve 33757 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan bir başka şikayet başvuru üzerine esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul