İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3957
  • Toplantı No: 2007/75
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/75
Gündem No :21
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3957
Şikayetçi:
 Ruha Özel Güv. Hizm. San ve Tic. Ltd. Şti, Yavuz Sinan Mahallesi Ragıp Gümüşpala Cd. Leblebici Sk. Nu 31/1 Unkapanı Eminönü/İSTANBUL (avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Konya Yolu Üzeri No:66 06330 Etiler ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2007 / 33372
Başvuruya konu ihale:
 2007/123983 İhale Kayıt Numaralı “5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu Kapsamında 200 Personelle GAP Havaalanı İçin Özel Güv. Hiz. Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.11.2007 tarih ve 08.20.99.0177/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce 04.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu Kapsamında 200 Personelle GAP Havaalanı İçin Özel Güv. Hiz. Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ruha Özel Güv. Hizm. San ve Tic. Ltd. Şti’nin 04.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.11.2007 tarih ve 33372 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazlar ile alet ve edevata yer verilerek Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı hareket edildiği, zira bu hususların genel giderler içinde mütalaa edilmesi gerektiği,

 

            2) Yeterlik kriteri olarak mali sorumluluk sigorta sözleşmesi istenilmesinin ihaleye katılımı kısıtladığı,

 

            3) Benzer iş tanımında “silahlı” ibaresine yer verilerek rekabete aykırı düzenleme yapıldığı,

 

            4) Eğitim ile ilgili olarak ders saati ücretine yer verilmesinin ve ders verecek üçüncü eğitmenin tüm gruplara aynı anda mı yoksa ayrı ayrı mı gireceğinin belirli olmadığı, konaklama ve ulaşım bedellerinde belirsizlik olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazlar ile alet ve edevatın teklif fiyata dahil olduğu  belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.H.b. maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğindeki düzenleme aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olup, genel giderler içerisinde öngörülmesi gereken güvenlik sistem ve cihazlar ile alet ve edevatın teklif fiyata dahil olmadığı anlamını içermediğinden, teklif fiyata dahil masraflar başlığı altında bu kalemlere yer verilmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (o) alt bendinin ikinci paragrafında; “İstekliler istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini aracılığıyla, 5188 sayılı Kanun’un 21 inci maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırdığına dair belge veya poliçeyi idareye ibraz edeceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır. hükmü yer almaktadır.

 

            Sözleşmenin uygulanması aşamasında istenilmesi gereken söz konusu belge ya da poliçenin yeterlik kriteri olarak istenilmesi rekabeti kısıtlayıcı niteliktedir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesindeki; “Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik bakımından benzerlik gösteren ve 5188  sayılı Kanun kapsamında (silahlı) Özel Güvenlik Hizmetleri” benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi ile benzer iş tanımı,

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesindeki; “5188  sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında 01.01.2008 – 31.12.2009 tarihleri arasında 200 personelle Şanlıurfa GAP Havaalanı Müdürlüğüne Özel Güvenlik Hizmeti alımı işi.” düzenlemesi ile işin tanımı yapılmıştır.

 

            Benzer iş tanımında yapılan düzenleme ile işin tanımı arasında yapılan düzenleme arasında çelişki bulunmaktadır. Zira işin tanımında “silahlı” ibaresi yer almazken benzer iş tanımında “silahlı” ibaresine yer verilerek ihaleye katılım sınırlanmıştır. Kaldıki silahlı özel güvenlik hizmetleri içinde benzer iş tanımının özel güvenlik hizmeti olarak yapılması gerekmektedir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 10.2. maddesinde “Dersler 6 gün süreli olup 45’er dakikalık her gün 6 ders saati üzerinden, 25’er kişilik sınıflarda düzenlenir. Eğitmen ders saat ücreti 40,00 YTL olup, aynı anda 2 eğitmen tarafından verilen dersler nedeniyle 46 saat eğitmen ücreti tahakkuku gerçekleşmektedir. 6 gün süreli eğitimin 1 gününde 3 üncü bir eğitmen ders verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Düzenlemede eğitmen ders saat ücretine yer verilmesi mevzuata aykırı olmadığı gibi, 3 üncü eğitmenin de ders saati yapılan düzenlemeden anlaşılmaktadır.

 

            Teknik Şartnamenin 10.2. maddesinde eğitmenlerin ulaşım ve eğitim süresince konaklama giderleri yükleniciye ait denildiğinden düzenleme mevzuata aykırı görülmemiştir. 

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) ve (ğ) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda  tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “….36,5 tatil gününde çalıştırılacak gün sayısı 5.448 olup…” düzenlemesi,

 

İdari Şartnamenin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinde; “…sözleşme bedelinin % 20 sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya İdare yetkilidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı içerisinde yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Kişi Sayısı, Süre, Teklif Edilen 1 Aylık Birim Fiyat ve Toplam Fiyat sütunlarını içeren tek satır bulunmaktadır.  İstekliler tekliflerini verirken Birim Fiyat’a tatil günlerinde çalıştırılacak işçilerin ücretlerini de yansıtacaklardır. İş artışı ya da eksilişi olması durumunda Birim Fiyat Teklif Cetvelinde tatil günlerinin ücretini gösteren ayrı bir satır bulunmaması sebebiyle iş artışı ya da eksilişinin uygulanması problemlere sebep olacak niteliktedir.

 

2) İdari Şartnamenin 52.a. maddesinde; “…Söz konusu personel ücretlerinin (Ücret, Yol, Yemek, Ulusal Bayram ve Genel Tatil ücretleri dahil), toplam miktarların altında olmayacak ve hak ediş evraklarının düzenlenmesinde Müdürlükçe gerekli kontroller yapılacaktır. Personel ücretlerinin bu sürede ödenmediğinin tespit edilmesi durumunda, aylık ihale bedelinin %1 tutarında cezai müeyyide uygulanır…” düzenlemesi,

 

            İdari Şartnamenin 52.e. maddesinde; “Yüklenici bu sözleşme kapsamında istihdam ettiği personelin ücret, yol, yemek, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerini belirlenen süre içerisinde ödemekle yükümlü olup, bu yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi halinde, bu durum giderilinceye kadar her bir personel için, her bir gün; günlük brüt asgari ücretin % 20 si tutarında ceza uygulanır…” düzenlemesi,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 20 nci maddesinin son fıkrasında; “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamede personel ücretlerinin geç ödenmesi durumuna ilişkin olarak yapılan ve yukarıda belirtilen iki ayrı düzenlemenin birbiri ile çelişir nitelikte olduğu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 20 nci maddesinin son fıkrasında belirtilen hükme aykırılık taşıdığı görülmüştür.  

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,  ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihaleye katılmak üzere 25 isteklinin doküman aldığı 10 isteklinin teklif verdiği, ancak geçerli bir teklifin bulunduğu, bu teklifinde yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu,  bu nedenle de anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, iptal kararına katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul