İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3972
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :39
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3972
Şikayetçi:
 Adıyaman Özel Güvenlik Korum. ve Eğit. Tic. Ltd. Şti. 9 Eylül Caddesi Ziraat Bankası Yanı Akın Apt. No: 41 K:3 ADIYAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi 7. Sokak No: 4 01120 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31451
Başvuruya konu ihale:
 2007/101610 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlı Yurt Müdürlüklerinin 2008 Yılı Özel Güvenlik Hizmetlerinin Sağlanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.11.2007 tarih ve 08.2001.0148/2007-57 E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü’nce 21.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlı Yurt Müdürlüklerinin 2008 Yılı Özel Güvenlik Hizmetlerinin Sağlanması’’ ihalesine ilişkin olarak Adıyaman Özel Güvenlik Korum. ve Eğit. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin   bila tarihli, 22.10.2007 tarihinde tebellüğ edilen yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.11.2007 tarih ve 31451 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinin (a) bendinde, ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresiz devam eden ISO 9001 belgesi istenildiği, böyle bir belgenin bulunmadığı,

 

            2) İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde toplam 995 gün fazla mesai yapılacağı belirtilerek, sözleşmenin uygulanması sırasında, ihtiyaca göre fazla mesai yapacak personel sayısında arttırma veya azaltma yapabileceği, hesaplanacak fazla mesai maliyetinin teklif fiyata dahil edileceğinin bildirildiği, işçinin azalması halinde işçi ücretinin kesilip kesilmeyeceği ve işin artması halinde işçi ücretinin artırılıp artırılmayacağının şartnamede belirtilmediği, belirtilmemesi halinde firmanın zarara uğrayabileceği,

 

           İdari Şartnamenin 56 ncı maddesinde, haftalık izin gününün idare ile firma tarafından belirleneceği, izin günlerinde tam ödeme yapılacağı, milli bayram ve dini bayramlarda normal ücret ödeneceği, bu günlerde işçiye ihtiyaç duyulması halinde, çalıştırılacak her işçi için bir aylık işçi fiyatının 1/30 u kadar günlük fazla ödeme yapılacağının belirtildiği, ancak işçi sayısının artıp azalması haline ilişkin bir netlik bulunmadığı, 

 

            3) İdari Şartnamenin 36 ncı maddesinde aynı fiyatın teklif edilmesi halinde, Özel Güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinin tarihi daha eski olan isteklinin tercih edileceği düzenlemesinin yapıldığı, düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            5) Teknik Şartnamenin 3.17 nci maddesinde, personelin çalışma saatinin arttırıldığı,

 

            6) Yemek ücretinin işçiye nakdi olarak ödeneceği belirtildiği halde, yemekten doğan zarar ve zehirlenme gibi sorunların çözümünün yükleniciye ait olacağının bildirildiği,

 

            7) Teknik Şartnamenin 3.33 üncü maddesinde giysi için idarenin onayının alınacağının belirtildiği, oysa İçişleri Bakanlığından giysi onayı alındığından, yeniden idareden giysi onayı alınamayacağı,

 

            8) Sözleşme Tasarısının 22 inci maddesinde, sigortaya ilişkin sorumluluğun kime ait olacağının belirtilmediği,

 

İddialarına ter verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinin (a) bendinde, ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresiz devam eden ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi istenildiği, düzenlemede harf hatası yapıldığının açık olması ve hiç kimsenin bu belge nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin;

 

            İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde 01.01.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasındaki dini ve milli bayramlar nedeniyle 13,5 gün resmi tatil olduğundan, resmi tatil günlerinde çalışacak personel için aylık ücretin 1/ 30 u oranında fazla mesai ücreti ödeneceği, bu nedenle…olmak üzere toplam 995 gün fazla mesai yaptırılacağı öngörülerek (sözleşmenin uygulanması sırasında, ihtiyaca göre fazla mesai yapacak personel sayısında arttırma veya azaltma yapılabileceği) hesaplanacak fazla mesai maliyetinin teklif fiyata dahil edileceğinin bildirildiği görülmüştür.

 

            İdari Şartnamenin Diğer Hususlar Bölümündeki  56.8 inci maddesinde; “Hafta sonları tatil günü( haftalık izin günü) idare ile birlikte firma tarafından belirlenecektir. Bu izin günlerinde tam ödeme yapılacaktır. Milli ve dini bayram günlerinde de normal ücret ödenecek, bugünlerde işçiye ihtiyaç duyulduğu takdirde çalıştırılacak her işçi için bir aylık işçi fiyatının 1/ 30 u kadar günlük fazla ödeme yapılacaktır. Hafta sonu tatil günlerinde yapılacak fazla çalışma idarenin genel müdürlüğünün iznine tabi tutulacaktır.’’düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde de 995 gün fazla çalışma maliyeti şeklinde bir maliyet kalemine yer verilmiştir.

 

            İhaleye birim fiyat teklif alınmak suretiyle çıkılmış olup, İdari şartnamenin 51 inci maddesinde iş artışı ve iş eksilişi ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin G - Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri başlığı altında özel güvenlik hizmet alımlarında ihale dokümanında “…işin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.’’ hükmü bulunmaktadır.

 

             İdarece yapılan düzenlemelerin isteklileri tereddüde düşürecek ya da zarara yol açabilecek nitelikte olmadığı dolayısıyla iddianın yerinde bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İdari Şartnamenin 36 ncı maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceğinin bildirildiği, 36.3 üncü maddede ise birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi halinde, Özel Güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinin tarihi daha eski olan isteklinin tercih edileceği düzenlemesinin yapıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 71 inci maddesinde aynı fiyatın teklif edilmesi halinde “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını, iş ortaklığında ise hisse oranına bakılmaksızın  pilot ortağın iş deneyim tutarını tam olarak dikkate almak suretiyle değerlendirme yaparak  ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen hallerde fiyat dışı unsur idarelerce belirlenir.’’ hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece yapılan düzenleme mevzuata aykırı bulunmakla birlikte aykırılık sonuca etkili bulunmamıştır. Zira; 01.01.2007 tarihine kadar yapılan Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalelerinde iş deneyim belgesi istenilmediğinden, 21.09.2007 tarihinde yapılacak bir ihale için aynı fiyatın teklif edilmesi halinde iş deneyim tutarları yerine özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinin tarihi daha eski olan isteklinin tercih edilmesi esasının benimsenmesi rekabeti kısıtlamayacağı gibi özel güvenlik ihalesine girmek isteyen isteklinin bu belgeyi alma zorunluluğu bulunduğundan fırsat eşitliği de engellenmeyecektir.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 49.1 inci maddesinde Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığını İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) sonra 01.01.2007 tarihi sabahı işe başlanır.

 

            49.2. İşin süresi; 01/01/2008 – 31/12/2008 tarihleri arasında 366 ( üç yüz altmış altı) takvim günüdür (12 aydır).

 

            Düzenlemelerinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.  

 

            5) Teknik Şartnamenin 3.17 nci maddesinde; “Personel görev saati başlamadan yarım saat önce görev yerine intikal edecek, karşılığı gelmeyen personel karşılığı personel gelinceye kadar görevine devam edecektir.’’ düzenlemesi yapılmış olup,

 

            Söz konusu düzenlemenin, işin ifası aşamasında personelin işe vaktinde başlamasını sağlamayı teminen tedbir niteliğinde bir düzenleme olduğu, haftalık çalışma süresinin zaten 45 saatten fazla olamayacağı, dolayısıyla personelin çalışma süresini uzatmayacağı anlaşılmıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde, 26 gün ve günlük brüt 4,12 YTL bedel üzerinden nakdi yemek ücreti ödeneceği belirtilmiştir.

 

            Teknik Şartnamenin 3.28 inci maddesinde; “İdarece verilmesi öngörüldüğü takdirde, personele yol ve yemek yardımı belirtilen şekilde yapılacaktır. Yemekten doğacak zarar ve zehirlenme v.b. sorunların çözümü yükleniciye ait olacaktır.’’ şeklinde düzenlenmişse de idari şartnamenin 26.3 üncü maddesi ile birlikte değerlendirme yapıldığında nakden ödeme yapılan yemek bedeline ilişkin hukuki bir sorumluluğun yükleniciye izafe edilemeyeceğinden düzenleme sonuca etkili bulunmamıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin;

 

            Teknik Şartnamenin 3.33 üncü maddesinde; “Yüklenici, çalıştıracağı özel güvenlik elemanlarına ilgili mevzuatça belirlenmiş şekilde kıyafet ( üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar) giydirmekle yükümlüdür. İlgili mevzuatlar gereğince gerekli izin ve onaylar yüklenici tarafından alınacaktır. Kıyafet seçiminde idarenin onayını da almak zorunludur. Kılık kıyafetle ilgili uyulması gereken diğer hususlar kurum personelinin tabi olduğu mevzuatta belirtilen şekilde olacaktır.’’ şeklinde yapılan belirlemede mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin;

 

            Sözleşme Tasarsısının 22 inci maddesinde, sigortaya ilişkin bir düzenlemenin yapılmadığı, sigortaya ilişkin düzenleme yapılması idarenin takdirinde bulunduğundan, iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul