İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3987
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :58
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3987
Şikayetçi:
 KRC Grup San. Ltd. Şti., Perpa Ticaret Merkezi B Blok No:970 K:8 Okmeydanı Şişli / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Güllapoğlu Yerleşkesi 22030 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35641
Başvuruya konu ihale:
 2007/142256 İhale Kayıt Numaralı “Teknik Hizmetler Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 08.22.39.0078/2007-92 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 18.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Teknik Hizmetler Hizmet  Alımı” ihalesine ilişkin olarak KRC Grup San. Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarih ve 35641 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

 Yapılan inceleme neticesinde;

 

  İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

  İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye katılıp teklif verildiği, kesinleşen ihale kararına göre ihaleyi en düşük teklif veren Doğan Sosyal Hizm. Kurye Ltd. Şti.’nin kazandığının öğrenildiği, ihale şartnamesinde yer alan düzenlemeler ve K.İ.K işçilik hesaplama modülü kullanıldığında %3 sözleşme gideri dahil asgari maliyetin 376.058,54.-YTL olduğu, yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında,  anılan istekliden her bir kalem için ayrıntılı ve belgeye dayalı cevap alındığı ve ihalenin bu firmada kalmasının
   Oybirliği ile uygun görülüp onaylandığının bildirildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş olup, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca tespit edilen söz konusu aykırılıklardan başvuru bedeline ilişkin eksikliğin tamamlandığı, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin başvuru dilekçesine eklenmemesine ilişkin eksikliğin ise tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:
Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  
  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul