• Karar No: 2007/UH.Z-485
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :34
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-485
Şikayetçi:
 Aral Sosyal Hiz. Tic. San. Ltd. Şti., Simon Bolivar Cad. Abidin Daver Sokak No 5/4 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Akdeniz Belediye Başkanlığı, İhsaniye Mahallesi Zeytinlibahçe Caddesi No 92 33070 Akdeniz/İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 506
Başvuruya konu ihale:
 2006/155631 İhale Kayıt Numaralı “Kent Temizliği , Çöp Toplama ve Nakli Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.02.2007 tarih ve 08.00.68.0078/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akdeniz Belediye Başkanlığı’nca 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kent Temizliği , Çöp Toplama ve Nakli Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Aral Sosyal Hiz. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2007 tarih ve 506 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin mevzuat doğrultusunda hazırlanmadığı tespit edilerek 20.12.2006 tarihinde idareye şikayette bulunulduğu, ihale dokümanı sağlıklı teklif verilmesine olanak vermediği için ihaleye iştirak edilemediği, idarenin itiraza verdiği cevabın 04.01.2007 tarihinde posta yoluyla ulaştığı, teknik şartnamenin 33.d.maddesinde; “Denetim araçları idareye tahsis edilecektir.Bunlar için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Tüm giderleri yükleniciye ait olacaktır.” denildiği, 15.10.2006 tarihli 26320 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğin 2.maddesinde hizmetin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın ne kadar yol kat edeceğine ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılacaktır denildiği, araçların çalışma esasları başlığı altındaki araçların çalışma saatleri ve araç sayılara ile ihtiyaç listesindeki araç sayılarının çalışma saatleri arasında bir çelişki söz konusu olduğu, belirtilmesi gereken 2 adet denetim aracının ihtiyaç listesinde belirtilmediği, dolayısıyla araçların ne kadar yol kat edeceği ve kaç saat çalışacakları belirtilmediğinden teklif verme aşamasında firmalarının tereddüte düştüğü, idarenin cevabında 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliğini değiştiren Tebliğin 2.maddesinin Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri ile ilgili olduğu, incelenen ihale dosyası ile benzerlik taşımadığı, yapılan başvurunun açıklama talebi niteliğinde bulunduğu ancak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak isteklilerce teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar açıklama talep edilebilmesine karşın bu sürelere uyulmadığı, teknik şartnamenin 33.d maddesi ihaleye iştirak eden bütün firmaları kapsayan bir husus olduğundan Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırılık teşkil etmesinin mümkün bulunmadığı, 08.12.2006 tarihinde şartname satın alınmasına karşın ihaleye teklif verilmeyerek şartname alındıktan 15 gün, ihale tarihinden sonra ise 12 gün sonra teknik şartname ile ilgili olarak ihalenin iptalinin istenilmesinin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu belirtilerek şikayetin reddine karar verildiğinin bildirildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin ikinci maddesinde ihale konusu işin adı; “Kent Temizliği, Çöp Toplama ve Nakli Hizmetleri İşi” olarak belirtilmiştir.

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde; “a)İstekliler 13 adet 13 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu, 1 adet Konteyner Yıkama Aracı, 1 adet Mini Yol ve Kaldırım Süpürme Aracı, 1 adet Hizmet Aracı, 4 adet Çift Kabinli Pick-up, 1 adet en az 23 kişi kapasiteli servis aracı, 2 adet denetim aracını işin başından sonuna kadar Teknik Şartnamede belirtilen şartlar doğrultusunda temin edeceğine ve faal olarak çalıştıracağına dair noter taahhütnamesi vereceklerdir. b) İstekli tarafından temin edilecek araçların özellik arz etmesi ve piyasada zor bulunması nedeni ile Çift kabinli Pick-Up, Servis, Hizmet ve Denetim Araçları hariç diğer araçların en az %50 si isteklinin kendi malı olacaktır. İstekli tarafından temin edilecek araçların tamamı en fazla 5 yaşında olacaktır. ..” düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı yönde düzenleme ilanın 4.3.3 üncü maddesinde de yer almıştır.

 

            Söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin “Araçların Çalışma Esasları” başlıklı 33 üncü maddesi (d) bendinde; “Denetim araçları idareye tahsis edilecektir. Bunlar için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Tüm giderleri yükleniciye ait olacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı VIII-G maddesinde; “…Hizmetin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın ne kadar yol katedeceğine ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılacaktır.” düzenlemesi yer almıştır.

 

          Mevzuat uyarınca özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde hizmetin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik hizmetinin yerine getirilmesine ilişkin olarak bir araca gerek duyulması halinde söz konusu aracın ne kadar yol katedeceğine ilişkin düzenleme yapılması gerekmektedir. Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII-G maddesinin özel güvenlik hizmet alımı ihalelerine ilişkin düzenlemeleri içerdiği anlaşılmaktadır.

 

          Bununla birlikte; şikayet konusu “Kent Temizliği, Çöp Toplama ve Nakli Hizmetleri İşi” ihalesinde  kontrol hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 2 adet denetim aracının istekli tarafından temin edilmesinin istenildiği anlaşılmış olup, denetim hizmetleri idarenin kendi elemanları ve imkanlarıyla yürütülmesi gereken bir hizmet olduğundan ihale dokümanında yapılan düzenleme ile idareye tahsis edilmek üzere tüm giderleri yükleniciye ait olmak üzere denetim aracı istenilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan incelemede;

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.2.(b) maddesinde; “İstekliler ihale konusu hizmet alımı işinde çalıştırılması istenen personel sayısının %40’ından az olmamak üzere ihale tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde bu hizmetlerde en az 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırdığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu vereceklerdir.” düzenlemesi yer almıştır. Aynı düzenlemeye ihaleye ait ilanın 4.3.2.(b) maddesinde de yer verilmiştir.

 

            İdarece düzenlenen 15.11.2006 tarihli 1 nolu zeyilnamede; ihale ilanının 4.3.2.(b) maddesinin zeyilname düzenlenerek ihale dokümanlarından çıkartıldığı belirtilmiştir.

           

İhale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII-M maddesinde; “…3 – Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü getirilmiş ve "ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı XII/C maddesinde;  “…ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. İlan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında ihalenin devamını engelleyecek bir durumun ortaya çıkması sonucu dokümanda değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Bu genel ilkenin bir istisnası olarak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilmesi mümkündür. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenir ve düzenlenen zeyilnamelerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerekir.

Ayrıca zeyilname ile ihale dokümanında değişiklikler yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ihale tarihinin de en fazla yirmi gün süreyle aynı zeyilname ile ertelenebilmesi de mümkündür.

Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Hizmet alımı ihalelerinde ihaleye katılabilmek için “ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin” istenilmesinin mevzuata uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            İlanın 4.3.2.(b) ve idari şartnamenin 7.3.2.(b) maddesinde yer verilen ancak Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII-M.(3) maddesi hükmüne aykırı olduğu anlaşılan düzenlemenin idarece 15.11.2006 tarihli 1 nolu zeyilname ile ihale dokümanından çıkarıldığı belirtilmiştir.

 

Bununla birlikte; söz konusu ihaleye ait ilanın 4.3.2.(b) maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2.(b) maddesinde yer alan düzenleme mevzuata uygun bulunmadığı gibi, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı XII/C maddesi uyarınca; ilanda yapılabilecek düzeltmelerin ancak ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde ilanda yapılabileceği, ilanın yayınlanmasını izleyen 10 günlük süreden sonra ilanda düzeltme yapılabilmesinin ve bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı anlaşıldığından, Kamu İhale Bülteninde 31.10.2006 tarihinde yayınlanan ilanın 4.3.2.(b) maddesine ilişkin bir  düzeltme ilanı yayınlanmamasına karşın, idarece 15.11.2006 tarihli 1 nolu zeyilname ile ilanın 4.3.2.(b) maddesinde değişiklik yapılması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

2)Söz konusu ihaleye ait ilanın “Kalite ve standarda ilişkin belgelerin” düzenlendiği 4.3.4.(a) maddesi ile idari şartnamenin 7.3.4.(a) maddelerinde; isteklilerin ihale konusu iş ile ilgili olarak TS 11595 belgesini teklif zarfı sunmalarının istenildiği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte idarece düzenlenen 15.11.2006 tarih ve 2 nolu zeyilnamede; ihale ilanının 4.3.4.(a) maddesinde istenilen TS11595 Kalite ve Standarda ilişkin belgenin zeyilname düzenlenerek ihale dokümanlarından çıkarıldığı belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı XII/C maddesi uyarınca; ilanda yapılabilecek düzeltmelerin ancak ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde ilanda yapılabileceği, ilanın yayınlanmasını izleyen 10 günlük süreden sonra ilanda düzeltme yapılabilmesinin ve bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı anlaşıldığından, Kamu İhale Bülteninde 31.10.2006 tarihinde yayınlanan ilanın 4.3.4.(a) maddesine ilişkin bir  düzeltme ilanı yayınlanmamasına karşın, idarece 15.11.2006 tarihli 2 nolu zeyilname ile ilanın 4.3.4.(a) maddesinde değişiklik yapılması mevzuata aykırı olduğu gibi katılımı daraltıcı nitelikte bulunmuştur.

 

            3)Söz konusu ihaleye ait ilanın 4.3.4.(b) maddesinde; “İstekliler araçlar için 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından verilen K türü yetki belgelerinden K-1 yetki belgesini ihale teklif belgesi ekinde sunmak zorundadır.” düzenlemesi yer almıştır. Aynı yönde düzenlemeye  idari şartnamenin 7.3.4.(b) maddesinde de yer verilmiştir.

 

            Söz konusu ihaleye ait ilan ve idari şartnamede; ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri kapsamında Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından verilen K türü yetki belgelerinden K-1 yetki belgesinin istenildiği anlaşılmıştır.

 

            Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün, Kamu İhale Kurumunun görüş talebi üzerinde Kuruma yazdığı, 08.12.2006 tarih ve 28294 sayılı yazıda, belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilen çöp taşıma işlerine ilişkin olarak, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca, söz konusu faaliyet için C2, K1, L1 veya L2 yetki belgesi alanların, bu işi gerçekleştirebilecekleri, diğer taraftan, taşımacı yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesinde kayıtlı özmal veya sözleşmeli taşıtların dışında başkalarına ait taşıtları kullanamayacağı, ancak, taşıtı bulunmayan R1 veya R2 belgesine sahip diğer taşıma işleri organizatörlerinin yetki belgesine sahip diğer taşımacıların taşıtlarına, yük verme ve bu faaliyet için nakliye faturası düzenleme yetkisine sahip bulundukları hususlarına yer verilmiştir.

 

           Yukarıda anılan düzenlemeler, Kara Taşıması Genel Müdürlüğünün görüş yazısı ile birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu işin K yetki belgesine sahip olanlar dışında, C1, C2, L1 ve L2 gibi yetki belgesine sahip olanlar tarafından da gerçekleştirilmesinin mümkün bulunduğu, ayrıca, kendi özmalı olmayan araçlara ilişkin olarak teklif veren isteklilerin de, yurt içi taşıma organizatörlüğü yapanlara verilen R1 veya R2 yetki belgesiyle ihaleye katılmalarının mümkün bulunduğu  dikkate alındığında, idarece ihaleye katılımda sadece K1 yetki belgesinin koşul olarak öngörülmesinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede 2 adet denetim aracı öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu değerlendirmesi de yapılarak ihale işlemlerinin iptaline karar verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihtiyaçların tespit ve giderilmesine ilişkin bütün takdir, yetki ve sorumluluğun idarelerde olduğu, kaldı ki ihale konusu işin niteliği ve kapsamı dikkate alındığında söz konusu araçların öngörülmesinin mevzuata aykırı olmadığı, ancak, kontrol araçlarının çalışma şartlarına da dokümanda açıkça (km sınırı, yakıt vb.) yer verilmesi gerektiği görüşü ile kararın bu kısmına ilişkin gerekçeye katılmıyoruz.  

 

 

 

 

                      Hasan GÜL                         Ahmet ÜLKER                Muzaffer EREN

                      Başkan                                Kurul Üyesi                       Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul