• Karar No: 2007/UH.Z-731
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :87
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-731
Şikayetçi:
 Ev-men Özel Güvenlik Eğitim Hizm. Tic. Ltd. Şti., Reşatbey Mahallesi 16 Sokak Polen-1 Apt. K 1 D 1 No: 45 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Belediyesi (Fen İşleri Müdürlüğü), 1717 Sokak No: 3 Donanmacı Karşıyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2007 / 2906
Başvuruya konu ihale:
 2006/152678 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2007 tarih ve 08.03.20.0148/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karşıyaka Belediyesi (Fen İşleri Müdürlüğü)’nce 13.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ev-men Özel Güvenlik Eğitim Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.01.2007 tarih ve 2906 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Giyim bedeli olarak sunulan miktarın piyasa koşulları çerçevesinde gerçekleştirilemeyeceği iddiası ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, noter onaylı proforma faturalarının  giyim bedelini tevsik ettiği;

 

            2) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası talimatında yer alan teminat tutarının yazılı olmaması gerekçesi ile sigortaya ilişkin olarak sunulan belgelerinin idarece uygun bulunmadığı, oysa Sigorta şirketinden alınan teklifin Bölge müdürlüğünce onaylandığı ve teyidinin yapılmış olduğu, yetkili kişilerin imzasını taşıdığı,

            İddialarına yer verilmiştir.

 

            A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

             

            Özel güvenlik ihalesine ilişkin olarak isteklice sunulacak teklifte giyim önemli bileşenlerden birisidir.

 

            İdare tarafından, giyime ilişkin ayrıntılı düzenlemelere Teknik Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde, Sözleşme Tasarısının 7 nci maddesinde ve İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde yer verilmiş olduğu,

 

            İstekli tarafından giyim bedeline ilişkin olarak sunulan noter onaylı proforma faturada; ihale dokümanında ayrıntıları belirlenen  nitelik ve sayıdaki kıyafetlerle uyumlu olarak ve ayrıntılı şekilde  giyim bedelinin öngörülmüş olduğu tespit edilmiştir.

           

            Proforma faturada kişi başı 35,00 YTL fiyat verildiği ve söz konusu miktarın piyasa koşullarına göre sağlanmasının mümkün olabileceği, sunulan faturanın giyim bedelini tevsik ettiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası haklı bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 6 ncı maddesinde, “Özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde mali sorumluluk sigortası giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edileceği ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince özel güvenlik mali sorumluluk sigortası prim tutarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili şirketin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Başvuru sahibi firmanın teklif ekinde sunmuş olduğu Anadolu Sigorta Doğa Acentesi tarafından düzenlenen 11.12.2006 tarihli Özel Güvenlik Personeli Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin belgede kişi başına 1 yıllık (12 ay) 21.00 YTL. dan yapmayı kabul ve taahhüt ettikleri belirtilmiş, ilgili yazının bölge müdürlüğünce iki imza ile teyit edildiği anlaşılmıştır.

           

            İdarece Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ve talimatında yer alan teminat tutarlarının yazılı olmadığı ve bu nedenle de firmanın sunduğu belgede tebliğ hükmüne aykırılık olduğu  belirtilmişse de; söz konusu tarife ve talimatta miktarlar belirli bulunduğundan, idarece de bu miktarların dışında farklı bir belirleme yapılmadığı ve özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik hizmeti mevzuatı dahilindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar bu tarife ve talimatta yer alan tutara kadar teminat altına alınmış olduğundan, başvuru sahibinin  iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda   aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhale üzerinde bırakılan Has Özel Güvenlik Ltd. Şirketinin ihaleye sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde, 10 uncu madde taahhütnamesinin “ihale tarihi itibariyle’’ ibaresini taşımadığı ve dolayısıyla Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki KİK.027.0/H numaralı standart forma uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) İdarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması ile ilgili değerlendirmede, en avantajlı fiyat teklifinde bulunan Anatolya Güvenlik Ltd. Şti firmasınca asgari maliyetin üzerinde teklif verildiği tespit edilmiştir.

 

            Aşırı düşük fiyat sorgulamasına firmanın cevaben sunduğu yazı ekindeki  giyim bedeline ilişkin proforma fatura ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin belgenin  mevzuata uygun bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi ve Anatolya Güvenlik Ltd. Şti’nin tekliflerinin asgari maliyetin üzerinde bulunması ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevapların yeterli olması sebeplerinden dolayı İdarece yapılan değerlendirmenin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuruya konu ihale dosyasından; kesinleşen ihale kararının 27.12.2006 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanun’un 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyulmadan 29.12.2006 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşmenin imzalandığı tarih olan 29.12.2006 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.     

           

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede, idare nezdindeki şikayet başvurusunun, ihale üzerinde kalan istekli ile 29.12.2006 tarihinde imzalanan sözleşme ile aynı tarihte başlatıldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri hükümleri uyarınca sözleşme imzalanmadan önce başlatılmayan şikayet başvurularının reddi gerekeceğinden, vaki şikayet başvurusunun reddi ile iddia incelemesi kapsamında tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan kararda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ihale dışı bırakılma nedenlerinin taşınmadığına ilişkin taahhütnamede “ihale tarihi itibariyle” ifadesine yer verilmemişse de, aynı hususu düzenleyen idari şartnamenin 42 nci maddesinde;

“İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.”

Denilmek suretiyle isteklinin bu belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumunu göstermek üzere sunacağı tereddüde meydan vermeyecek biçimde kurala bağlanmış durumdadır.

İhale dokümanının bir bütün olduğu, isteklinin teklif mektubunda “ihale dokümanını okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yeri ve  çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.” İfadesiyle dokümandaki tüm hükümleri kabullenerek teklif verdiği gerçeği dikkate alındığında eski standart formdaki eksikliğin idari şartnamedeki açıklık karşısında önemini ve anlamını yitirdiği görülmektedir.

İşlevi ve sonuçları bakımından önemsiz olan söz konusu ifade eksikliğine rağmen taahhütnamenin mevcut haliyle kabulünde hukuki bir mahzur görülmemekle birlikte, yeni formata uygunluğun sağlanması amaçlanıyorsa bu hususun bilgi eksikliği kapsamında istekliye tamamlattırılması da mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                           Yaşar GÖK

                                                            Kurul Üyesi

 

 

KARŞI OY

 

 

İncelenen dosyada, idare nezdindeki şikayet başvurusunun, ihale üzerinde kalan istekli ile 29.12.2006 tarihinde imzalanan sözleşme ile aynı tarihte  başlatıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri hükümleri uyarınca sözleşme imzalanmadan önce başlatılmayan şikayet başvurularının reddi gerekeceğinden, vaki şikayet başvurusunun reddi ile iddia incelemesi kapsamında tesbit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

 

 

 

                                                                                  H.Hüseyin GÜRHAN                      

                                                                                         Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul