En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1135
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :8
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1135
Şikayetçi:
 Asfaltsan İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş., Kozyatağı, İnönü Cad. Kat.5 No:12 Daire:13 Kadıköy/ İSTANBUL(Ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, D-100 Karayolu Üstü, Orduevi Karşısı, Merkez KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2007 / 716
Başvuruya konu ihale:
 2006/88701 İhale Kayıt Numaralı “K.B.B. Sınırları İçinde Çeşitli Yerlerde Kullanılmak Üzere 40.000 Ton Asfalt Binder ve 60.000 Ton Aşınma Tabakası Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.03.2007 tarih ve 07.00.16.0200/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca 30.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “K.B.B. Sınırları İçinde Çeşitli Yerlerde Kullanılmak Üzere 40.000 Ton Asfalt Binder ve 60.000 Ton Aşınma Tabakası Alımı” ihalesine ilişkin olarak Asfaltsan İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş’nin 11.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin bila tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.01.2007 tarih ve 716 sayılı ve  15.02.2007 tarih ve 5220 sayılı  dilekçeler ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin alınmasından  sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, istekliler tarafından sunulmuş olan ve düzenleyen kurumun mührü bulunmayan iş deneyim belgelerine ilişkin bilgilerin doğruluğunun incelenmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; en düşük teklifi vermelerine karşın, tekliflerinin iş deneyim belgesinin aslının ibraz edilmemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Kamu İhale Kanunun 37. maddesi gereğince idare tarafından belirlenen eksikliğin tamamlanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35’inci maddesinde:

 

“İş deneyim belgeleri, bir taahhüt kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen mal tedariklerinde isteklinin başvurusu üzerine, taahhüdün gerçekleştirildiği idare tarafından düzenlenerek sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı tarafından onaylanır.”

 

“İhale komisyonları isteklilerce ibraz edilen iş deneyimiyle ilgili belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla; iş deneyimine ilişkin sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ve varsa iş artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş yapanlardan da bu belgelerin muadillerini isteyebilir.

 

Düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İdare, Asfaltsan İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.’nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesini, ıslak mührün bulunmaması ve imzası bulunan kişinin yetkili kişi olmadığı gerekçeleriyle uygun bulmamış, bunları  belgenin taşıması gereken asli unsurlara ilişkin bir eksiklik olarak değerlendirmiş ve isteklinin teklifini bu nedenlerle değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

İş deneyim belgeleri adayların ya da isteklilerin mesleki ve teknik yeterliliğine ilişkin olarak istenilen, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerdir. İş deneyim belgesi, idareler açısından asıl işin yapıldığını tevsik edici nitelikte olan bir belgedir. İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde, yapılan iş ve idareye ilişkin tüm bilgiler yer almaktadır. Belgede Yol Yapım Müdürü Necati Arda imzası, belgenin tarih ve sayısı bulunmaktadır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, idarelerin, isteklilerce ibraz edilen iş deneyimiyle ilgili belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla; iş deneyimine ilişkin sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ve varsa iş artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini isteyebilecekleri hüküm altına alınmıştır. İdare inceleme yapıp yapmamaya ilişkin yetkisini kamu menfaati doğrultusunda kullanmalıdır. En düşük teklifi vermiş olan isteklinin sunmuş olduğu, yapılan iş ve idareye ilişkin tüm bilgilerin yer aldığı ve onaylayanın isim, unvanı belirtilen ve imzalı olan iş deneyim belgesinin, bu belgeye ilişkin hiçbir inceleme yapılmaksızın uygun bulunmaması yönündeki işlem, kamu menfaatine ters düşmektedir. Dolayısıyla, belgedeki bilgilerin doğruluğunun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35’inci maddesi uyarınca incelenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, yapılan inceleme sırasında Kurumumuzca, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından, iş deneyim belgesi hakkında bilgi istenilmiş, “söz konusu ihale dosyası incelendiğinde; Necati Arda’nın Personel Müdürlüğümüzce 17.04.2006-03.07.2006 tarihleri arasında yol yapım müdür olarak görevlendirildiği, görevli bulunduğu süre içerisinde de anılan evrakın düzenlendiği anlaşılmıştır.” şeklinde cevap alınmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan şirket olan Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulmuş olan iş deneyim belgesinde, iş sahibinin İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT A.Ş.) olarak gösterildiği, işe ilişkin tüm bilgilerin belirtildiği, ve Genel Müdür Yrd. Ercan Öztürk ve Genel Müdür Çağatay Kalkancı imzalarının bulunduğu ancak bu iş deneyim belgesinde de mührün bulunmadığı tespit edilmiştir. İdarenin, aynı nedenden dolayı, bir isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakırken, diğer isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakmaması 4734 sayılı Kanunun 5’nci maddesinde belirtilen eşit muamele ilkesine aykırıdır. Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulmuş olan iş deneyim belgesine ilişkin bilgilerin de Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35’inci maddesi uyarınca incelenmesi gerekmektedir.    

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından  sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


           2) İstekliler tarafından sunulmuş olan ve üzerlerinde düzenleyen kurumun mührü bulunmayan iş deneyim belgelerine ilişkin bilgilerin doğruluğunun incelenmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Şikayetçinin sunduğu iş deneyim belgesinde mühür olmaması durumu üzerine 4734 sayılı Kanunun 37. maddesine göre işlem yapılması yoluna gidilmesi yolundaki Kurulun kararına katılmakla birlikte; idarece bu yönde bir eksiklik üzerine en düşük teklifi veren şikayetçinin değerlendirme dışı bırakılması yoluna gidilirken aynı eksikliği bulunan başka bir firmanın teklifinin kabul edilmesiyle “farklı muamele” de  bulunulduğu açık olduğundan, bu hususun Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi gerektiği ek gerekçesiyle karara katılıyorum.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Adnan ZENGİN       

                                                                                                              Kurul Üyesi                                   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul