• Karar No: 2007/UM.Z-1300
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :114
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1300
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2004/8276 İKN|li “Süt ve Süt Ürünleri” Alımı İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2007 tarih ve 07.00.92.0110/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Hatay İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 19.02.2004 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Süt ve Süt Ürünleri” ihalesine ilişkin olarak, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden mevzuata aykırı olduğu tespit edilen aykırılıkların değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere SHÇEK Genel Müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde,Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

 

a) İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

 

İş deneyimi olarak, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde isteklilerden teklif edilen bedelin %50’si oranında iş deneyim belgesi istendiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın idari şartname gereği teklifi ekinde 2 adet iş deneyim belgesi sunduğu, farklı sözleşmelere istinaden düzenlenen iş deneyim belgelerinin tutarlarının 10.710.000.000.-TL ve 15.567.000.000.-TL olduğu tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde (b) fıkrasının 2 nci maddesinde isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde ise iş deneyim belgesinin tek sözleşmeye ilişkin olması gerektiği hükümleri yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümlerinden de anlaşıldığı üzere iş deneyim belgelerinin kabul edilebilmesi için tek bir sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenmesi gerekmektedir. İhale üzerinde bırakılan firmanın sunmuş olduğu, farklı sözleşmelere ilişkin iş deneyim belgelerinin, toplanarak değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı, ayrı ayrı değerlendirmeye esas alındıklarında ise sunulan iş deneyim belgelerinin mevzuatta öngörülen koşulları karşılamadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun SHÇEK Genel Müdürlüğüne bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Bahse konu ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

       K.Nejat ÜNLÜ                                                Bilal KARACA                                    

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

 

EK GEREKÇE

 

 

 

 

Tek isteklinin katıldığı ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde belirlenen temel ilkelerin gerçekleşmediği anlaşılmış bulunmaktadır.

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıklar içerisine bu hususunda eklenmesi gerektiği oyuyla karara katılıyorum.

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul