• Karar No: 2007/UM.Z-1425
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :22
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1425
Şikayetçi:
 Kan Medikal Kuyumculuk Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Medrese Mah. Parsana Cad. Mediko İş Merkezi 18/102 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yenimahalle Sağlık Cad. No;1 71000 KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.03.2007 / 9542
Başvuruya konu ihale:
 2007/12214 İhale Kayıt Numaralı “Hormon Cihazı Kit Karşılığı Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 07.02.12.0017/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkkale Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 05.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hormon Cihazı Kit Karşılığı Temini” ihalesine ilişkin olarak Kan Medikal Kuyumculuk Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.03.2007 tarih ve 9542 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;      Kırıkkale Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 05.03.2007 tarihinde yapılan “60.600 Test Kit Karşılığı Hormon Cihazı” temini ihalesine en ucun teklifin kendileri tarafından verilmesine rağmen, belge eksikliği gerekçe gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak istenilen belgelerin tamamının teklif dosyası içersinde yer aldığı ve idare tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin yerinde olmadığı belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin;

 

B-1 nci maddesinin “Teklif edilecek reaktifler, teklif edilecek cihazlarla tam uyumlu olarak kullanılabilmelidir. Kitlerin üzerindeki etiketin son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır,”

B-11 nci maddesinin “ Kitlere ve cihaza teklif veren firmalar tekliflerinde kitlerin hangi prensiple çalıştığını, kaç testlik ambalajlarda olduğunu ve üretici firma isimlerini açık olarak belirteceklerdir.Önerilen kitlerin seçiminde kitin özellikleri, ölçüm maliyeti ve önerilen cihazın özellikleri esas alınacaktır.Kitler çalışmaya hazır halde olup ön işlemsiz olarak çalışılmalıdır. (Çalışılacak testler herhangi bir ön işleme gereksinim duymamalıdır)”,

 

B-23 ncü maddesinin “ Firmalar verecekleri her bir test için, kutu test sayılarını, kalibrasyon sıklığını, her bir kalibrasyonda harcanan test sayısını, her bir parametrenin ölçüm sınırını, üretici firma isimlerini, üretim yerlerini belirten bir listeyi ve önerilen kitlerin orijinal insertlerini, ayrıca önerdikleri cihaz ve kite ait başka labaratuarlarda yapılmış external kalite kontrol neticeleri de varsa bu sonuçları ihaleden 1 hafta önce laboratuar uzmanına teslim edeceklerdir,”

 

I-9 ncu maddesinin, “Teklifler işbu teknik şartnamenin tümüne tam olarak uymalıdır.İhaleye katılan firmalar bu şartlara uyduklarını taahhüt ettiklerine dair belgeyi ihale dosyasının içine koymak zorundadır. Bu özellikleri taşımayan teklifler reddedilecektir” şeklinde,

 

İdari şartnamenin;

 

7.3.6 ncı maddesinin, “Teklif edilecek cihaz ve kitlerin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotografların ve benzeri tanıtım meteryalinin verilmesi”,

 

17 nci maddesinin “İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz”,

 

56.3 ncü maddesinin “Teknik şartnamede belirtilen şartlara bağlı kalınacaktır” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Ayrıca idare tarafından 21.02.2007 tarihinde yapılan zeyilname ile “İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemler için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı (25 kalem toplam 60.600 test) için teklif verileceği” belirtilmiştir.

 

İhale işlem dosyası içerisinde yer alan ihale komisyon kararı, uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçeleri ile zarf açma ve belge kontrol tutanağının incelenmesi sonucunda başvuru sahibine ait teklifin; “Teknik şartnamenin B.1., I.9 ve idari şartnamenin VI- diğer hususlar maddesinin 3 ncü bölümlerinde istenilen, DHEA-SO4 ve B-HCG reaktifleri listelerinde belirtilmemesi, teknik şartnamenin 23 ncü maddesinde istenilen, önerilen kitlerin orijinal issertleri listelerinde DHEA-SO4 ve B-HCG reaktiflerin özelliklerinin belirtilmemesi, teknik şartnamenin B.11 nci maddesinde istenilen, kit özellikleri listesinde DHEA-SO4 ve B-HCG reaktiflerinin özelliklerinin belirtilmemesi,  idari şartnamenin 7.3.6 ncı maddelerinde istenilen, tedarik edilecek malların numuneleri kataloglarında belirtilen reaktif listelerinde DHEA-SO4 ve B-HCG reaktiflerinin görülmemesi, İdari şartnamenin 17 nci maddesinde işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz denmesine rağmen DHEA-SO4 ve B-HCG reaktifinin alt yükleniciye yaptırılacağının belirtilmesi” nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin, gerek ihale ilanı gerekse idari ve teknik şartnamede yapmış olduğu düzenleme ile alıma konu hormon kitinin 7 nci kaleminin B-HCG, 25 nci kaleminin ise DHEA-SO4 olarak belirttiği, başvuru sahibi tarafından verilen teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde alıma konu hormon kitinin 7 nci kalemine B-HCG reaktifi, 25 nci kalemine DHEA-SO4 reaktifi teklif ettiğini belirttiği, ancak teklif dosyası içerisinde yer alan üretici firma uygunluk beyanı ürün listesi ile kontrol belgesi ekinde yer alan listenin incelenmesinde, başvuru sahibinin teklif ettiği B-HCG ve DHEA-SO4 reaktiflere ilişkin istenilen bilgilerin söz konusu belgeler içerisinde yer almadığı görülmüş olup, başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine uygun olduğu ve iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan idari şartnamenin 17 nci maddesinde “İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz” denilmesine rağmen, teknik şartnameye uygunluk belgesinde 25 nci kalemde belirtilen alıma konu DHEA-SO4 reaktifinin herhangi bir akrediteli laboratuardan sonuç alınarak verileceğinin belirtildiği, bununda idari şartnamenin 17 nci maddesine aykırı olduğu, bu bağlamda da başvuru sahibinin teklifinin ihalenin kısmi teklife açık olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca ihale komisyon kararında, başvuru sahibine ait teklifin B-HCG ve DHEA-SO4 reaktiflerinin özelliklerinin teknik şartnamenin B-23 ncü maddesi uyarınca belirtilmemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin B-23 ncü maddesinde “ Firmalar verecekleri her bir test için, kutu test sayılarını, kalibrasyon sıklığını, her bir kalibrasyonda harcanan test sayısını, her bir parametrenin ölçüm sınırını, üretici firma isimlerini, üretim yerlerini belirten bir listeyi ve önerilen kitlerin orijinal insertlerini, ayrıca önerdikleri cihaz ve kite ait başka labaratuarlarda yapılmış external kalite kontrol neticeleri de varsa bu sonuçları ihaleden 1 hafta önce laboratuar uzmanına teslim edeceklerdir” düzenleme yer almaktadır .

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30’ncu maddesinde Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur” hükmü ile,

Aynı Kanunun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kanunda, idareler tarafından ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün bilgi ve/veya belgelerin, istekliler tarafından ihale saatine kadar idareye verilebileceği belirtilmesine rağmen, idarenin yukarıda da belirtildiği üzere, teknik şartnamenin B-23 ncü maddesinde “……test sayısını, her bir parametrenin ölçüm sınırını, üretici firma isimlerini, üretim yerlerini belirten bir listeyi ve önerilen kitlerin orijinal insertlerini, ayrıca önerdikleri cihaz ve kite ait başka labaratuarlarda yapılmış external kalite kontrol neticeleri de varsa bu sonuçları ihaleden 1 hafta önce laboratuar uzmanına teslim edecektir” şeklinde düzenleme yaptığı, yapılan bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 30 ve 36 ncı maddelerine aykırı olduğu, ayrıca ihaleye katılımı daralttığı ve söz konusu düzenlemenin ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul