• Karar No: 2007/UM.Z-1475
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :9
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1475
Şikayetçi:
 Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd., Temsilcisi: Karon Mühendislik San.Tic. Ltd.Şti. Göztepe Mahallesi Göksu Evleri Şakayık Cad. No:b6 70a Beykoz/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, Nurtepe Yolu Alibey Caddesi 34406 Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10626
Başvuruya konu ihale:
 2006/185142 İhale Kayıt Numaralı “Düktil Demir Boru ve Ek Parçaları (Fittings)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.04.2007 tarih ve 07.02.38.0105/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 08.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Düktil Demir Boru ve Ek Parçaları (Fittings)” ihalesine ilişkin olarak Xinxing Ductile  Iron Pipes Co. Ltd.’nin 06.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.04.2007 tarih ve 10626 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye en düşük teklifi verdikleri ancak tekliflerinde geçici teminat mektubunun uygun olmadığı ve 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine ilişkin taahhütnamenin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, bunun mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin geçici teminat mektubundaki eksiklik nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin geçici teminat mektubunda yer alan , “İş bu teminat mektubunun tazmini halinde mektup tutarı USD(AMERİKAN DOLARI) olarak tarafınıza ödenecektir.” ibaresinin bulunduğu, standart form, (KIK029.0/M)’un 2 nolu dipnotunda yer alan, “Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna, “İş bu teminat mektubunun tazmini halinde, mektup tutarı ………(İlgili yabancı para birimi) olarak tarafınıza ödenecektir. “ paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi üzerinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk parası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İş bu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.” düzenlemesine göre, “İş bu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafının yer almadığı anlaşılmıştır.

 

            İSKİ’nin 27.04.2007 tarihli ve 7082-60318 sayılı yazısına göre döviz üzerinden tahsilat yapabilme yetkisinin bulunmadığı anlaşılmakla birlikte, bu geçici teminat mektubunun idarece kabul edilmemesinde ihale dokümanına ve mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla idarece başvuru sahibinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine ilişkin taahhütnamede “ihale tarihi itibarıyla” ibaresinin bulunmadığı dolayısıyla değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu taahhütnamenin ihale tarihi itibariyle verildiği dolayısıyla bu hususun değerlendirme dışı bırakılmalarında etkili olmayacağı iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibince idareye sunulan taahhütnamenin ikinci paragrafında “ihale tarihi itibarıyla” ibaresinin bulunmadığı, idarece istekliye verilen ihale dokümanında söz konusu taahhütname örneğinin doğru olarak verildiği, dolayısıyla istekli tarafından çıkarılan ibareye yüklenen anlam dikkate alındığında, isteklinin kendi kusuruna dayanarak hak iddia etmesinin hukukun temel ilkeleri ile ihale mevzuatı ile bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhaleye teklif veren isteklilerin vermeleri gereken belgelerden birisi, “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”dir.

 

            Kurul Kararı ile, ihaleye teklif veren Xinxing Ductile İron Pipes Co. Ltd. Şti. isimli isteklinin; bu taahhütnameyi Kurumca düzenlenen standart forma uygun şekilde sunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması uygun bulunmuştur.

 

            Bu standart formda; “Bu taahhütnamenin ihale tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin son fıkrasında ( a ), ( b ), ( c ), ( d ), ( e ), ( g ) ve ( i ) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı beyan ediyoruz” ibaresi mevcuttur. Buna mukabil yukarıda belirtilen istekliler formu; “Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle…….olmadığımızı beyan ediyoruz. 08.02.2007” şeklinde düzenlemiştir.

 

            İhale 08.02.2007 tarihinde yapılmış olup yukarıda belirtilen belgelerde 08.02.2007 tarihi yer almaktadır. Bir başka ifadeyle istekliler, 08.02.2007 tarihi itibariyle, yani “İhale tarihi itibariyle” durumlarını idareye bildirmiş olduğundan ihalenin bu istekliler üzerinde kalması halinde firmalar, verdikleri bu taahhütname gereğince sözleşmeden önce vermeyi taahhüt ettiği belgeleri “İhale tarihi itibariyle” idareye sunmak mecburiyetindedir. Dolayısıyla; bu isteklilerin ihalede sunduğu bahse konu taahhütnamenin içeriği, amaçlanan “İhale tarihi itibariyle” kavramını karşıladığından bu tekliflerin geçerli olduğunun kabulü gerekmektedir.

 

            Kurumca düzenlenen esas raporda ihalenin iptalinin önlenmesine rağmen, Kurulda şikayetçinin başvurusu uygun bulunmadığından ve yukarıda belirttiğim görüş doğrultusunda belirtilen taahhütnameye “İhale tarihi itibariyle” ibaresini yazmayan yukarıda belirtilen isteklinin teklifinin be nedenle geçerli kabul edilse dahi diğer nedenlerle ihale dışı kalacağından ve ihalenin sonucu değişmeyeceğinden  karara bu gerekçe ile katılıyoruz

 

 

 

                        Bilal KARACA                                             Abdullah DÜNDAR

                          Kurul Üyesi                                                      Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul