• Karar No: 2007/UM.Z-2188
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :44
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2188
Şikayetçi:
 Hastek Hastane ve Teknik Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti. Meşrutiyet Cad. Konur Sok. No. 41/2 Bakanlıklar/ANKAR
 İhaleyi yapan idare:
 Burdur Devlet Hastanesi Baştabipliği Yeni Mah. 15030 BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 17599
Başvuruya konu ihale:
 2007/39487 İhale Kayıt Numaralı “500 mA Röntgen Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 07.04.29.0162/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Burdur Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 19.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “500 mA Röntgen Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hastek  Hastane ve  Teknik Cihazlar  San. Tic. Ltd. Şti’nin 15.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.06.2007 tarih ve 17599 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1- Burdur Devlet Hastanesi tarafından 19.04.2007 tarihinde yapılan 1 adet 500 mA Röntgen Cihazı alımı ihalesine teklif verdikleri, kendi tekliflerinin teknik şartnameyi karşılamadığı gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak kendi teklif ettikleri cihazın teknik şartnameyi fazlasıyla sağladığı,

 

2- Diğer taraftan ihale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazın teknik şartnamenin üçüncü maddesini sağlamadığı,

 

3- Ayrıca ihale üzerinde kalan isteklinin vermiş olduğu CE belgesinin de cihazın bütününe ait olduğu, ancak sistemi oluşturan parçaları içermediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “C. Vazgeçilmez Tıbbi ve Teknik Özellikler” başlıklı maddenin “X-Işın Tüpü” başlıklı alt maddesinde; “Küçük fokus boyutu en fazla 1.0 mm olacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 7.3.5 numaralı alt maddesinde;

 

“a) İstekliler antetli kağıda yazılmış, bütün sayfaları imza konusunda yetkili kişi tarafından imzalanmış, teknik şartnamede belirtilen tüm maddeler tek tek ve Türkçe olarak cevaplanmış “… marka … model … cihazı teknik şartnameye uygunluk belgesi” vereceklerdir.

 

b) Teklif edilen cihaz ile ilgili tüm teknik doküman ve kataloglar teklif ile birlikte verilecektir. Teknik şartnamede yer alan hususların üretici firma orijinal katalog ve teknik dokümanları ile belgelendirilmesi şarttır. Belgelendirilmemiş veriler doğru kabul edilmeyecektir. Orijinal katalog üzerinde teknik özelliğe cevap teşkil edecek şekilde hangi teknik özelliğe cevap oluşturduğunun anlaşılması için teknik şartnamedeki ilgili numara yazılacaktır. Orijinal katalog yerine fotokopi, fax vb. doküman kabul edilmeyecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhale dokümanında yapılan söz konusu düzenleme kapsamında başvuru sahibinin teknik şartnameye uygunluk beyanı olarak vermiş olduğu belgede; “X-Işın Tüpünün küçük fokus boyutu 1,2 mm” olarak belirtilmiş, ayrıca idareye verilen katalog ile de küçük ve büyük fokus gücü olan 30/50 kW için “Focal spot 1.2/2.0 mm” olarak belirtilmiştir. Buna göre başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameyi karşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan; ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen cihaz için teknik şartnamenin anılan maddesine, “küçük fokus boyutu 0,6 mm” olarak cevap verilmiş, katalog ile de bu bilgi teyit edilmiştir. Buna göre ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin teknik şartnamenin anılan maddesindeki değerleri karşıladığı anlaşılmaktadır. Ancak ihale üzerinde kalan istekli tarafından idareye teslim edilen cihazın teknik şartnameyi sağlayıp sağlamadığı hususu sözleşmenin uygulanması aşamasında sorumluluk idarede olmak üzere muayene ve kabul komisyonu tarafından da tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Bukili yüzer masa ve diğer aksamlar” başlıklı 3 üncü maddesinin 3 numaralı alt maddesinde; “Masa en az 150 kg. hasta ağırlığına dayanabilecek yapıda olmalıdır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

 

            Teknik şartnamenin anılan maddesi için ihale üzerinde kalan istekli tarafından teknik şartnameye uygunluk beyanı olarak “Masa 200-250 kg hasta ağırlığına dayanabilecek yapıdadır. (Bkz. Teknik dosya Mad. 2 Katalog syf.
3 )”
şeklinde cevap verilmiştir. Teklif edilen cihaza ait katalog ile de bu bilgi teyit edilmiştir. Buna göre ihale üzerinde kalan istekli tarafından idareye teslim edilen cihazın teknik şartnameyi sağlayıp sağlamadığı hususu sözleşmenin uygulanması aşamasında sorumluluk idarede olmak üzere muayene ve kabul komisyonu tarafından da tespit edilmesi gerektiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası bu aşamada yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddenin “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 7.3.4 numaralı alt maddesinde; “Teklif edilen cihaz;

- Üretici firma tarafından bir bütün olarak imal edilmişse nihai ürün için

- Sistemi oluşturan ana bileşenler ayrı ayrı üretici firmaların ise her ana bileşen için

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği doğrultusunda CE işaretli olacaktır. İstekliler teklif etmiş oldukları cihazın hangi sınıfa girdiğini tekliflerinde bildirecekler, bu sınıfa uygun olarak düzenlenmiş geçerlilik tarihini doldurmamış ve yukarıdaki tanıma uygun olarak AT sertifikalarını (EC Certificate) ve/veya Uygunluk Beyanlarını (Declaration of Conformity) teklif zarfında sunacaklardır. AT sertifikası ve/veya Uygunluk Beyanında veya beyanın ekindeki belgede cihazı oluşturan ana bileşenler belirtilecektir…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Söz konusu düzenleme kapsamında ihale üzerinde kalan istekli tarafından MULTIRAD-TC RADYOGRAFİK SİSTEMİ için EC Uygunluk Beyanı ile CE belgesinin verildiği, CE belgesinde ise “Bu belgenin kapsadığı ürünlerin tanımı ekte verilmiştir.” şeklinde ifadenin yer aldığı, eki belgede ise; “X- Işını Jenaratörler 10 kW-80kW (şebeke beslemeli, batarya veya kapasitör destekli, şebekeden bağımsız), X- Işını Masalar (yüzer  gezer, asansörlü, yatar kalkar, uzaktan kontrollü), X-Işını Tüp Statifleri (Tavan askılı, zemin monteli),  X-Işını Duvar Bukileri (Açı verilebilen, sabit), X-Işını Tüpleri, X-Işını Kolimatörleri (manuel, otomatik), X-Işını Bukileri ve diğer gerekli donanımlar (Y.T. Kabloları, X-Işını Gridleri, lonizasyon Odaları, X-Işını Kaset tepsileri ve görüntü kuvvetlendiricileri gibi)” şeklindeki ifade ile Multi-Rad-TC Radyografik Sistemin içeriğine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan teknik şartnamenin “B” başlığı altında sistemin; kumanda masası ve X ışın generatörü, X-Işın tüpü ve kolimatörü, bukuli yüzer masa, tüp taşıyıcı statif, bukili akciğer statifi ve aksesuarlardan oluşacağı belirtilmiştir. Buna göre ihale üzerinde kalan istekli tarafından verilen belgelerin ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak verildiği tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlere;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul