En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2332
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :125
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2332
Şikayetçi:
 Tuna Medikal Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti., 23 Nisan Mah. Üniversite Bulvarı Tuna Apt. No: 281/A Şahinbey / GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hürriyet Cad. Şahinbey / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.06.2007 / 16248
Başvuruya konu ihale:
 2007/52291 İhale Kayıt Numaralı “Biyokimya Laboratuarı Kit Karşılığı Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.07.2007 tarih ve 07.0390.0160/2007-36 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 31.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Biyokimya Laboratuarı Kit Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tuna Medikal Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.06.2007 tarih ve 16248 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun süre yönünden reddine ve başvurunun uygun bulunmadığına,   

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Baştabipliğinin 31.05.2007 tarihinde gerçekleştirilen “Biyokimya Laboratuarı Kit Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesinde 1. Grubun teknik şartnamesinin bir firmaya avantaj sağlayacak şekilde düzenlendiği,

 

Teknik Şartnamenin “C. Kit ile Birlikte Verilecek Cihazın Teknik Özellikleri” başlıklı bölümünün C.2 maddesinde; “Aynı yöntem ve kitlerle çalışan bir adet ana cihaz ve bir adet yedek cihaz olmak üzere iki cihaz kurulmalı ve hasta bazında günlük sonuç vermemize imkan sağlamalıdır. Ana cihaz en az 150 test/saat, yedek cihaz en az 70 test/saat hızında olmalıdır. Panelinde eksik olanlar 5 parametreye kadar söz konusu yedek cihaz ile kompanse edebilir” şartının bulunduğu, yedek bir cihaz istemenin ve cihazların hızlarını az 150 ve 70 test/saat yazmanın bir firmaya avantaj sağladığı, kendileri ve bazı büyük firmaların ihaleye katılamadığı, saatteki test hızı daha yüksek cihazlara sahip olan firmaların maliyetinin yüksek olduğu ve fiyat avantajlarını kaybettikleri, idarenin istediği test hızını sağlayan cihazların ise C.8 maddesini sağlamadığı, C.8 maddesindeki; “Testlerin inkübasyon süresi 30 dakikayı geçmemelidir.” şeklindeki şartın da yine bir firmaya avantaj sağladığı, kendi firmalarının inkübasyon süresinin bu şartı karşılamadığı, rekabet şartları oluşmadığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.          

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 10.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 18.05.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 05.06.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul