• Karar No: 2007/UM.Z-2353
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :111
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2353
Şikayetçi:
 Levent Ecza Deposu Ltd. Şti. Giyimkent A3 B73 Blok No:12 Esenler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi E-5 Üzeri Cevizli Mevkii Kartal/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 17733
Başvuruya konu ihale:
 2007/11321 İKN|li “277 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (34 ve 133 üncü kalemler)” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.07.2007 tarih ve 07.04.37.0184/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ’nce 22.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “277 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (34 ve 133 üncü kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Levent Ecza Deposu Ltd. Şti.’nin 29.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 19.06.2007 tarih ve 17733 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

a) İhalenin 34 üncü kalemine ilişkin olarak;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

           

2) Başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

b) İhalenin 133 üncü kalemine ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin 34, 39, 42 ve 133 üncü kalemlerine en düşük fiyatın kendilerince teklif edildiği, 39 uncu kalemin uhdelerinde kaldığı, 42 nci kalemin iptal edildiği, 34 ve 133 üncü kalemlerinin uhdelerinde bırakılması gerekirken yapılan numune değerlendirmesi neticesinde bu kalemlere ilişkin tekliflerinin haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.2.a maddesinde, isteklilerin teklif verdikleri kalemlere ait  numunelerini teklifleri ile birlikte idareye teslim etmeleri istenmiştir.

 

a) Başvuru sahibinin teklif verdiği 34 üncü kalemde “numune değerlendirmesine” ilişkin olarak tutulan tutanakta;

 

“I. Firmanın gönderdiği numune teknik şartnamenin a maddesine uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

II. Firmanın gönderdiği numune uygun.”

 

değerlendirmesine yer verilmiştir.

 

Değerlendirmede geçen “I. ve II. Firma” ifadesi ile en düşük birinci ve ikinci fiyatı teklif eden isteklilerin kastedildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda en düşük fiyatı teklif eden başvuru sahibinin numunesinin uygun bulunmadığı, en düşük ikinci fiyatı teklif eden Ceren Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’nin numunesinin uygun bulunduğu, dolayısıyla ihale komisyonu kararı da göz önünde bulundurulduğunda bu isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği sonucuna ulaşılmaktadır.

 

İdarece 34 üncü kalemde numune değerlendirmesine ilişkin olarak tutulan tutanakta başvuru sahibinin numunesinin uygun bulunmama nedeni, numunenin teknik şartnamenin (a) maddesine uygun olmaması olarak gösterilmiştir.

 

Bu kaleme ilişkin teknik şartnamenin (a) maddesinde; “Lateksten mamul 100’lük büyük ambalajlar halinde olmalı” düzenlemesine yer verilmiştir. Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda da, “34. kalemde numuneniz değerlendirildiğinde teknik şartnamenin a maddesinde 100’lük paketlerde olması gerekirken numunenizin 92 adet olduğu tespit edilmiştir.” değerlendirmesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi ise, itirazen şikayet dilekçesinde; idare tarafından numune ile ilgili özel bir durum belirtilmediğinden ellerindeki açık paketlerden birini numune olarak teslim ettikleri, kaldı ki eldiven fabrikalarının paketlemenin sayılarak değil tartılarak ağırlık itibariyle tahmini 100 adet karşılığı yapıldığı, herhangi bir markadan rastgele alınacak 10 paketin tamamında sayı itibariyle 100 adet eldiven bulunmayacağı hususlarına yer vermiştir.

 

İstekliler tarafından bu kaleme ilişkin olarak sunulan numuneler idare tarafından Kurumumuza ihale dosyası muhteviyatında gönderilmiştir. Bu hususta yapılan incelemeler neticesinde; başvuru sahibi ile Ceren Medikal firmaları tarafından sunulan numunelerin orijinal paketleri içerisinde olduğu, başvuru sahibinin paketinin açık olduğu, başvuru sahibi tarafından sunulan paket üzerinde “100 adet eldiven içerir. 100 gloves by weight.”, Ceren Medikal firması tarafından sunulan paket üzerinde ise “100 PCS by weight.” ibaresinin yer aldığı, diğer firma numunelerinin poşetler içerisinde yer aldığı, poşetlerde yer alan eldivenlerin sayısının 10 ve altında olduğu görülmüştür.

 

Birim fiyat teklif mektupları ile eki cetvellerin tetkikinden, söz konusu kaleme Meditaş San. ve Tic. A.Ş. tarafından da teklif verildiği anlaşılmakla birlikte, idarece gönderilen numune zarfından anılan firmaya ait numune çıkmamıştır. İhale komisyonu kararı ekinde, karar eki olduğu belirtilen ancak ihale dosyası muhteviyatında gönderilmediği için idareden talep edilerek faks marifetiyle Kurumumuza gönderilen “Numunesi Olmadığı için Firmaların Değerlendirme Dışı Bırakıldığı Kalemlere Ait Döküm Cetvelinin” tetkikinden de, anılan firmanın bu kaleme numune sunmadığının belirtilmediği, dolayısıyla sunmuş olması gerektiği anlaşılmaktadır.  Bununla birlikte anılan isteklinin numunesine rastlanmamış olmasının esasa etkili olmadığı düşünülmektedir.

 

İhale işlem dosyasına ilişkin üst yazıda “Aday ve İstekliler Tarafından İhaleye Katılım İçin Sunulan 34. Kaleme Ait Numunelerin” de ihale dosyası kapsamında gönderildiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, isteklilerce teklif dosyaları kapsamında sunulan numunelerin hepsinin idarece gönderilen numune zarfı içerisinde –idareye sunuldukları haliyle– yer aldığının kabulü gerekmektedir. Bu durumda bu kaleme teklif veren isteklilerden bir kısmının da verdikleri numunelerin 100 adet olmadığı tespit edilmiş olmaktadır. (Örneğin Kanmed firması tarafından sunulan numune poşetinin içerisinde yer alan bilgi notunda firma kaşesi ile birlikte “Nonsteril Muayene Eldiveni Medium 10 Adet” ibaresine yer verildiği görülmüş olup, bu ibare ister istekli isterse idare yetkilileri tarafından yazılmış olsun, sunulan numunenin 10 adet olduğunu göstermektedir.)

 

Kaldı ki, “numune değerlendirmesi”, teklif edilen ürünün “teknik özelliklerinin” değerlendirilebilmesi amacına hizmet etmekte, ürünün “ergonomisi” ve “işlevselliği” özellikle teknik şartnamede yer verilen kriterler çerçevesinde inceleme konusu edilmektedir. Ayrıca  başvuru sahibi tarafından sunulan numune  paketinin üzerinde 100 adet eldiven içerdiği açıkça belirtilmektedir.

 

Bu bakımdan “numunenin değerlendirilmesi” aşamasında idarece eldeki mevcut (92 adet) eldivenler üzerinde gerekli teknik incelemenin yapılmasının (örneğin teknik şartnamenin (a) maddesinde belirtildiği üzere eldivenin lateksten imal edilip edilmediği gibi) gerekli ve yeterli olduğu, ambalajlama ve paketlemeye ilişkin hususların “muayene ve kabul aşamasında” değerlendirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Kaldı ki, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde; “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” düzenlemesi yer almaktadır. Bu çerçevede, ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde teslim alınan malın ihale dokümanına uygun olup olmadığının ayrıca tespitinin gerektiği ve buna ilişkin hukuki sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin teklifinin sunmuş olduğu numunenin 100’lük pakette olması gerekirken 92 adet olduğundan bahisle değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi, itirazen şikayet dilekçesinde ayrıca eldiven fabrikalarında paketlemenin sayılarak değil tartılarak ağırlık itibariyle tahmini 100 adet karşılığı yapıldığı, herhangi bir markadan rastgele alınacak 10 paketin tamamında sayı itibariyle 100 adet eldiven bulunmayacağı hususlarına yer vermiştir.

 

Mevcut düzenleme ve açıklamalar dikkate alındığında, teknik şartnamenin (a) bendinde yer alan ve ürünün 100’lük paketlerde olması gerektiği belirtilen düzenleme hakkında idarenin iradesinin, eldivenlerin –mutlaka- “ağırlıkça” değil de “adet” olarak 100 adet sunulması gerektiği şeklinde olduğu sonucuna kesin olarak varılması mümkün görünmemektedir. Her ne kadar idarece başvuru sahibinin sunmuş olduğu numune, pakette 92 adet eldiven yer aldığından bahisle yetersiz görülmüş olsa da, idarece pakette sayı olarak 100 adet eldiven bulunması gerektiği mütalaa edildiği için mi, yoksa ağırlıkça 100 adet eldiven bulunması da kabul edilecekken 92 sayısının bu referans değerin hayli altında olduğu mütalaa edildiği için mi bu karara varıldığının bu aşamada net olarak tespit edilebilmesi imkan dahilinde değildir. Kaldı ki bu hususun “muayene ve kabul aşamasını” ilgilendirdiği değerlendirilmekte olup, anılan aşamada  herhangi bir hukuki ihtilaf vukuunda ilgili merciler önünde ayrıca ele alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

b) Başvuru sahibinin teklif verdiği 133 üncü kalemde “numune değerlendirmesine” ilişkin olarak tutulan tutanakta;

 

“I. firmanın göndermiş olduğu numune şartnamenin 8. maddesine göre değerlendirilmeye alınmış olup, değerlendirme neticesinde, puşe lastiği ile serum setinin birbirinden kolayca ayrıldığı, damla odacığının yanındaki hava çıkış kapağının kolayca koptuğu tespit edilmiştir.

 

2. Firma olan Ayel ve Adım firmalarının teklifleri eşit olmasına rağmen, Ayel firmasının numunesi teknik şartnamenin 6. maddesine göre uygun bulunmamıştır.”

 

değerlendirmesine yer verilmiştir.

 

Değerlendirmede geçen “I. ve 2. Firma” ifadesi ile en düşük birinci ve ikinci fiyatı teklif eden isteklilerin kastedildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda en düşük fiyatı teklif eden başvuru sahibinin numunesinin uygun bulunmadığı, en düşük ikinci fiyatı teklif eden firmalardan Adım Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’nin numunesinin uygun bulunduğu, dolayısıyla ihale komisyonu kararı da göz önünde bulundurulduğunda bu isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği sonucuna ulaşılmaktadır.

 

İdarece 133 üncü kalemde numune değerlendirmesine ilişkin olarak tutulan tutanakta başvuru sahibinin numunesinin uygun bulunmama nedeni, numunenin teknik şartnamenin 8.  maddesine uygun olmaması olarak gösterilmiştir.

 

Bu kaleme ilişkin teknik şartnamenin 8 inci maddesinde; “Numuneler değerlendirilerek alınacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda da, “133. kalemde numuneniz değerlendirildiğinde puşe lastiği ile serum setinin birbirinden kolayca ayrıldığı, damla odacığının yanındaki hava çıkış kapağının kolayca koptuğu tespit edilmiştir.” değerlendirmesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi ise, itirazen şikayet dilekçesinde; serum setlerinin birçok sağlık kuruluşunda şikayetsiz olarak kullanılmakta olduğu, belirtilen gerekçenin gerçeği yansıtmadığı hususlarına yer vermiştir.

 

Başvuruya konu ihalede, isteklilerden numune istenmekte ve firmaların vereceği numuneler üzerinden değerlendirme yapılacağı belirtilmektedir.

 

Mal alımı ihalelerinde; “yeterlik değerlendirmesine” esas teşkil etmek üzere isteklilerden teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak numune sunmalarının istenmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak,  bu durumda isteklilerce verilen numunelerin idarece değerlendirmeye konu yapılabilmesi için numunelerin hangi kriterleri sağlaması gerektiğinin ihale dokümanında belirtilmesi ve idarenin sunulan numuneleri bu düzenlemeler çerçevesinde değerlendirmesi gerekmektedir. Oysa başvuruya konu ihalede numunelerin nasıl değerlendirileceği ve numunelerin taşıması gereken kriterler hususlarında ihale dokümanında gerekli düzenlemelerin yapılmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu bağlamda, idarece talep edilen numunelere ilişkin değerlendirme kriterlerinin ihale dokümanında belirtilmemesine karşın, istekliler tarafından bilinmeyen kriterler idarece baz alınarak bu kriterler doğrultusunda bir değerlendirme yapılmasının yine “saydamlık” ilkesi başta olmak üzere 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

Ayrıca, söz konusu kaleme ilişkin teknik şartnamenin değerlendirmede esas alınacak yeterli teknik kriterleri içermediği ve ihalede subjektif değerlendirme yapılabilmesine olanak sağladığı anlaşılmış olup, söz konusu teknik şartname ile ihalenin sonuçlandırılmasının da mümkün bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Belirtilen nedenlerle; ihale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, bu kaleme ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen esasa etkili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 

Kamu İhale mevzuatının muhtelif hüküm ve düzenlemelerinde, açıkça ya da zımnen, “ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi” ile birlikte “ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin” de belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde, maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde, “ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla” ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bununla birlikte, ihalenin 34 üncü ve 133 üncü kaleminde “numune değerlendirmesine” ilişkin olarak tutulan tutanakta, söz konusu kalemlere en düşük fiyatı teklif eden başvuru sahibinin numunesinin uygun görülmemesi üzerine en düşük fiyatı teklif eden ikinci isteklilerin numunelerinin değerlendirildiği, diğer isteklilerin numunelerinin değerlendirilmediği görülmüştür.

 

Ayrıca ihale komisyonu kararının tetkikinden de, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahiplerinin belirlenmemiş olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte, ihalenin 34 üncü kalemine ilişkin olarak başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması hususu düzeltici işlem olarak belirlendiği için bu kalemde mevcut durumda ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin yeni durumda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olacağından ve ihalenin 133 üncü kaleminin iptali gerektiğinden, bu hususun itirazen şikayet konusu kalemler bakımından esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

a) İhalenin 34 üncü kalemine ilişkin olarak;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

           

2) Başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

b) İhalenin 133 üncü kalemine ilişkin olarak; İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul