İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2744
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :54
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2744
Şikayetçi:
 Bioaktif Med. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti., M. Efendi Mah., Doğu Cad., No:191/a MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği, 213 Sk.No:2 45210 Akhisar/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.07.2007 / 21567
Başvuruya konu ihale:
 2007/60927 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 07.05.71.0200/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bioaktif Med. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.07.2007 tarih ve 21567 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleden sunmuş oldukları bilanço ve eşdeğer belgelerin ve gelir tablosu belgelerinin serbest muhasebeci tarafından onaylı olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, evraklarını onaylayan serbest muhasebecinin, serbest muhasebeci mali müşavir ile ortak olduğu, onayladığı tüm evrakların resmi kurumlarda geçerli sayıldığı, aynı zamanda internet üzerinden yayınlanan ihale ilanında bu belgelerin serbest meslek erbabınca hazırlanan belgeler olarak geçtiği, şartname ile ilan arasında uyumsuzluk olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, 32 nci maddesinde; “…Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler…” , 33 üncü maddesinde; “…Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri özeti ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin toplam satış gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir...” hükümleri yer almaktadır.

 

İhale ilanının 4.2.2 nci maddesinde, “ İhalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeler; 
İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanısıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen bilanço oranlarını karşılayan açılış bilançosunun verilmesi yeterlidir. ” düzenlemesinin;

 

İhale ilanının 4.2.3 üncü, idari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler,  Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden, toplam satış geliri için ise, isteklinin teklif edeceği bedelin % 10 undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanısıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden yeterlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde ihalenin yapıldığı tarihe kadar olan toplam ciro veya toplam satış gelirini gösteren belgelerin verilmesi yeterlidir.” düzenlemesinin;

 

İdari şartnamenin 7.2.2’nci maddesinde; “İhalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeler; 
İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanısıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen bilanço oranlarını karşılayan açılış bilançosunun verilmesi yeterlidir.” düzenlemesinin,

 

Bulunduğu anlaşılmaktadır.

                   

Başvuru sahibi tarafından sunulan, bilançoya ilişkin istenilen oranları gösteren belge ve gelir tablosunun serbest muhasebeci tarafından onaylanıp, imzalandığı tespit edilmiştir. İdare tarafından, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve idari şartname hükümlerine uygun olarak, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olmayan belgeleri ibraz etmiş olan başvuru sahibinin teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Aynı zamanda, anılan düzenlemeye ilişkin olarak, ihale ilanı ve idari şartname arasında herhangi bir uyumsuzluk bulunmamaktadır. Serbest meslek erbabının, istenilen belgeleri nasıl verebileceğine ilişkin yapılan açıklamalar da, belgelerin onaylanması hususu ile ilgili değildir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul