İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2873
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :64
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2873
Şikayetçi:
 AMS Tıbbi Cihaz İmalat İth. İhr. Ltd. Şti. Kazım Karabekir Caddesi No:95/75 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 67100 İncivez/ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.07.2007 / 20202
Başvuruya konu ihale:
 2007/57315 İKN|li “Anestezi Cihazı Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.08.2007 tarih ve 07.05.18.0185/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nce 07.60.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Anestezi Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak AMS Tıbbi Cihaz İmalat İth. İhr. Ltd. Şti.’nin 25.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.07.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 13.07.2007 tarih ve 20202 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamenin muhtelif maddelerini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 3.1 ve 4.3 maddelerine uymadığını iddia etmektedir.

 

Teknik şartnamenin 3.1 maddesinde; “Cihaz elektronik flowmetreli olmalı ve elektronik gaz karıştırıcı üniteye sahip olmalı ve kontrol ekranı üzerinde oksijen, azot protoksit ve hava için bar-graph flowmetre seviye göstergesi olmalıdır total akım yüzde ve litre/dakika numerik olarak izlenebilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Şikayetçi, 3.1 maddesi ile ilgili olarak: ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın bu kriteri karşılamadığını, zira bu cihazda akışın elektronik olarak ayarlanamadığını, kullanıcının gaz miktarlarını manuel olarak el ile ayarlayıp dijital olarak ventilatör ekranından takip edebildiğini, ayrıca cihazın elektronik flowmetreli olmaması nedeniyle teknik şartnamenin anılan maddesinde istendiği gibi total akımı yüzde ve litre/dakika olarak da gösteremediğini, bu özelliğin söz konusu cihazın katalogunda da açıkça görülebildiğini iddia etmektedir.

 

Bu iddiaya ilişkin olarak idarece alınan kararda; söz konusu cihazın kullanım kılavuzunun incelendiği, cihazın üzerinde hem elektronik hem mekanik ventilatör bulunduğu, bu özelliğin de olası elektrik kesintilerinde ek bir güvenlik önlemi olarak anestezinin devamını sağladığı belirtilmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazın; genel olarak teknik şartnamenin bütününü, özel olarak da 3.1 ve 4.3 maddelerini karşılayıp karşılamadığı ve şikayetçinin teklif etmiş olduğu cihazın teknik şartname hükümlerini karşılayıp karşılamadığı hususlarında akademik bir kuruluşa görüş sorulmuştur.

 

Alınan teknik görüşte, 3.1 maddesine uygunsuzluk iddiası ile ilgili olarak; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın “elektronik gaz karıştırıcı üniteye sahip olmalı” koşulu dışında maddede yer alan şartları sağladığı, elektronik gaz karıştırıcı üniteye sahip olma hususu ile ilgili ayrıntılı bir bilgiye cihaza ilişkin dokümanlarda rastlanılmadığı belirtilmiştir. Cihaza ilişkin dokümanlarda bu hususa yer verilmemiş olmakla birlikte ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanında cihazın 3.1 maddesini karşıladığı ifade edilmiştir. Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; her ne kadar cihaza ilişkin orijinal dokümanlarda elektronik gaz karıştırıcı üniteye sahip olma hususunda bir bilgiye rastlanılmamış olsa da; ihale üzerinde kalan isteklinin bu hususun teklif ettikleri cihazda bulunduğuna dair taahhüdü mevcut olduğundan ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında malın uygun bulunmasının, muayene ve kabul aşamasında teknik şartnameye uygun cihazı kabul etme hususunda idareye yüklenen hukuki sorumluluğu bertaraf etmeyeceğinden ve alınan teknik görüşte 3.1 maddesinde yer alan diğer şartların sağlandığı belirtildiğinden bahisle ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen cihazın bu maddeyi karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 4.2 maddesinde; “Ventilatör zaman döngülü, hacim ayarlı, basınç limitli ilke ile çalışmalı ve elektronik ve mikroprocessor kontrollü olmalıdır. Ventilatör aşağıdaki modlarda çalışmalıdır.

 

* Volum kontrollü ventilasyon (IPPV, CMV)

* Basınç kontrolü ventilasyon (PCV)

* Senkronize kesikli zorunlu ventilasyon (SIMV)

* Spontan / manuel ventilasyon”,

 

4.3 maddesinde ise; “Ventilatörün solunumsal parametreleri en az aşağıdaki şartları içermelidir.

 

Tidal hacim     20-1400 ml

Frekans          6-60 dk

PEEP              4-15 mbar

I:E oranı         2:1-1:4”

 

düzenlemesine yer verilmiştir.

 

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihaza ilişkin orijinal dokümanların tetkikinden, tidal hacmin volum kontrol modunda 20-1400 ml, SIMV/PS’de 20-1100 ml olduğu, teknik şartnameye uygunluk beyanında idarece istenen 20-1400 ml’lik tidal hacim değerinin teklif ettikleri cihazda bulunduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Şikayetçi 4.3 maddesi ile ilgili olarak: cihazın teknik şartnamenin 4.2 maddesinde belirtilen modlarda çalışmasının istendiğini, teknik şartnamenin 4.3 maddesinde ise bu modlarda cihazın tidal volümünün 20-1400 ml arasında ayarlanmasının istendiğini, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan katalogdan açıkça görüleceği üzere cihazın, teknik şartnamenin 4.2 maddesine göre bulunması zorunlu bir mod olan senkronize aralıklı zorunlu ventilasyon (SIMV) modunda cihazın tidal volüm aralığının 20-1100 ml. olduğunu, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 4.3 maddesine uygun olmadığını iddia etmektedir.

 

Bu iddiaya ilişkin olarak idarece alınan kararda; teknik şartnamenin 4.2 maddesinde cihazın ventilatöründe bulunması gereken solunum modlarının, 4.3 maddesinde ise ventilatörde bulunması gereken asgari solunum parametrelerinin belirtildiği, teknik özelliklere bakıldığında da ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın bu teknik özelliklere sahip olduğunun görüldüğü, cihazın SIMV modunda 20-1100 ml. arasında çalıştığı, ancak teknik şartnamede özellikle bu solunum modunda 1400 ml.’ye kadar çıkılması gerekliliği hakkında özel bir talep olmaması sebebi ile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 4.3 maddesini de karşıladığı ifade edilmektedir.

 

Akademik kuruluştan alınan teknik görüşte, 4.3 maddesine uygunsuzluk iddiası ile ilgili olarak; teknik şartnamenin 4.2 ve 4.3 maddelerinde istenen şartların karşılandığı, zira, cihazın SIMV modunda 1400 ml kapasiteye ulaşması hakkında bir talebin mevcut olmadığı belirtilmiştir. Alınan görüşte, iddia konusu hususa ilişkin görüş net bir biçimde ifade edildiğinden, anılan görüş doğrultusunda ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen cihazın 4.2 ve 4.3 maddelerini karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygun olduğu da teknik görüşte belirtilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul