İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3180
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :56
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3180
Şikayetçi:
 End-med Endüstri Medikal Malz. ve Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti., Acıbadem Yıldız Sokak Orkide Apt. 9/a-86 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Tıbbiye Caddesi Üsküdar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.09.2007 / 26846
Başvuruya konu ihale:
 2007/92146 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Rutin Otoanalizör Cihazı Edinme” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 07.07.49.0197/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Baştabipliği’nce 17.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Rutin Otoanalizör Cihazı Edinmeihalesine ilişkin olarak End-med Endüstri Medikal Malz. ve Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 20.09.2007 tarih ve 26846 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin C.1 maddesini karşılamadığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 21 inci maddesinde, ihalenin tamamına teklif verilebileceğinin ve 36 ncı maddesinde ise, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceğinin belirtildiği,

 

İdari şartnamenin 7.3.7 maddesinin “Kit ile cihazlarla ilgili tüm orjinal teknik dokümanlar Türkçe tercümeleri ile birlikte komisyona ibraz edilecektir.”,

 

2007 Mali Yılı Biyokimya Laboratuarı için Kit Karşılığı Otoanalizör Cihazı Edinme İhalesi Teknik Şartnamesinin “I.Tekliflerin Hazırlanması” başlıklı I.1 maddesinde; “FirmaIar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ……marka……model …………..cihazı kiti teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.”,

 

            Aynı teknik şartnamenin “C. Kit İle Birlikte Verilecek Cihazın Teknik Özellikleri” başlıklı C.1 maddesinde; "Teklif veren firma her biri teorik fotometrik hızı en az 1600 test/saat (herhangi bir zamanda laboratuara gelen test isteklerine göre ve laboratuar HİS aracılı olarak total pratik hızı en az 3000 test/saat) olan birbirinin aynı üç cihaz veya modüler sistem için teklif verecektir. Pratik test hızından kastedilen laboratuara herhangi bir zamanda gelen serum örnekleri HİS aracılı olarak sisteme yüklenecek, ilk sonuç alınmasından itibaren bir saat sonunda 3000 adet test sonucu alınmalıdır. Son zamanlarda yapılan Sağlık Bakanlığı uygulamaları sonucunda olduğu gibi, test potansiyelinde beklenmedik artışlar veya azalmalar olduğu durumda, günlük iş bitişinin mesai saatlerinin dışına taşması veya bir cihazın fazla olduğuna laboratuarca karar verilmesi halinde firma uygun hızda yeni bir cihazı laboratuara kuracaktır veya geri alabilecektir."

 

Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

            İdarenin bu düzenleme ile herhangi bir zamanda laboratuara gelen test isteklerine göre ve laboratuar HİS (Hastane Bilgi Sistemi) aracılı olarak total pratik hızı en az 3000 test/saat şartını sağlayan 3 cihaz veya bu şartı sağlayacak kapasitede modüler bir sistem teklif edilmesini istediği,

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif zarfı kapsamında cihaza ve kitlere ait katalog ile teknik şartnameye uygunluk belgesinin idareye sunulduğu tespit edilmiş olup,

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen Roche Diagnotics marka Modular DP model cihaza ilişkin olarak sunduğu teknik şartnameye uygunluk belgesinde C.1 maddesine karşılık olarak;

 

"Teklif ettiğimiz cihazın fotometrik hızı 3200 test/saat olan modüler sistemdir. (Pratik test hızından kastedilen laboratuara herhangi bir zamanda gelen serum örnekleri HİS aracılı olarak sisteme yüklenecek, ilk sonuç alınmasından itibaren bir saat sonunda 3000 adet test sonucu alınabilecektir. Son zamanlarda yapılan Sağlık Bakanlığı uygulamaları sonucunda olduğu gibi, test potansiyelinde beklenmedik artışlar veya azalmalar olduğu durumda, günlük iş bitişinin mesai saatlerinin dışına taşması veya bir cihazın fazla olduğuna laboratuarca karar verilmesi halinde firmamız uygun hızda yeni bir cihazı laboratuara kuracak veya geri alabilecektir.)", şeklinde cevap verildiği,

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu modüler bir sistemin D 2400, P 800 ve İSE 900 (2 adet) analitik modüllerini içerdiği, fotometrik 3200 ve total (fotometrik+İSE) 5000 test/saat teorik hıza sahip olduğunun görevlendirilen üç raportör tarafından belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın fotometrik 3200 ve total (fotometrik+İSE) 5000 test/saat teorik hıza sahip olduğunun tespit edildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teknik şartnameye uygunluk belgesinde pratik test hızı olarak 3000 adet test sonucunu taahhüt ettiği, bu itibarla, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” şeklindeki düzenleme çerçevesinde ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde teslim alınan malın ihale dokümanına uygun olup olmadığının idarece ayrıca tespit edilmesi gerektiği ve buna ilişkin hukuki sorumluluğun idareye ait olduğunun açık olduğu, bir aykırılık bulunması durumunda mevzuatın gerektirdiği işlemlerin yapılabileceği de dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul