İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3542
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :21
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3542
Şikayetçi:
 ER-TUR Madencilik İnş. Petr. ve Tic. Ltd. Şti., Çiftlik Caddesi Aydoğan Apt. No: 61/1 Beştepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Vilayet Konağı Kat 3 60100 - TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.10.2007 / 28184
Başvuruya konu ihale:
 2007/102900 İhale Kayıt Numaralı “Isınma Amaçlı Yakacak Kömür ve Tutuşturucu Odun Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.10.2007 tarih ve 07.07.91.0165/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 31.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Isınma Amaçlı Yakacak Kömür ve Tutuşturucu Odun Alımı” ihalesine ilişkin olarak ER-TUR Madencilik İnş. Petr. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  03.10.2007 tarih ve 28184 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde bırakılan ARJ Group Ltd. Şti.’nin sunduğu Yıldırım Dış Tic. ve Paz. A.Ş. firmasına ait katı yakıt satış izin belgesinde yetkili satıcı firmalar arasında ARJ Group Ltd. Şti.’nin adının ve diğer bilgilerinin bulunmadığı, bu firmanın ihalede bayisi olmadığı bir firmanın evrakını sunduğu, bunun da Kanuna aykırı olduğu,

 

2) ARJ Group Ltd. Şti.’nin iş deneyimine ilişkin sunduğu Paytoncuoğlu Mustafa Sataner firması ile yaptığı sözleşmenin gerçeği yansıtmadığı,

 

3) ARJ Group Ltd. Şti.’ne Yıldırım Dış Tic. ve Paz. A.Ş.’nin kendisi adına ihalelere katılma ve kömürlerini satma  yetkisi vermediği, ihale dosyasında da böyle bir belgenin bulunmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre idareler isteklilerin mesleki ve teknik yeterliliğinin belirlenmesi için teklif vermeye yasal olarak yetkili olduklarını kanıtlayan belgeleri isteyebilecektir. Öte yandan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre de yaklaşık maliyetine bakılmaksızın yapılan her türlü mal alım ihalelerinde; isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. Anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin son fıkrasında da ilgili mevzuatı uyarınca mesleki faaliyetin sürdürülmesi ve ihale konusu işin yapılması için alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik veya idari şartnamelerde yer verileceği belirtilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihalenin idari şartnamesinin 7.1 inci maddesinin (p) bendinde “İhaleye katılacak firma, ihalede vereceği kömür için Tokat Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden yılı içersinde alınmış katı yakıt satış izin belgesi’nin aslı veya noter onaylı suretini verecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale üzerine bırakılan istekli, 31.08.2007 tarihinde sunduğu teklif zarfında, anılan düzenlemeden hareketle Tokat Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden 22.11.2006 tarihinde Eti Krom A.Ş. adına alınmış ve Yıldırım, Yılyak, Eti Krom marka kömürlerin satış iznini içeren belgeyi teklif dosyasında idareye sunmuştur. Söz konusu belge incelendiğinde belgenin geçerlilik süresinin 31.07.2007 tarihinde sona erdiği görülmektedir. Dolayısıyla ihale üzerine bırakılan istekli teklif zarfında geçerlilik süresi sona ermiş olan bir belgeyi sunmuştur.

 

Öte yandan teklif değerlendirmesi aşamasında, idare ihale üzerine bırakılan istekliye ait belgenin süresinin bitmiş olduğunu tespit etmiş ve 31.08.2007 tarihinde Tokat Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıyla Yılyak marka kömüre ait Katı Yakıt Satış İzin Belgesi’nin geçerliliğinin devam edip etmediğini sormuştur. Gelen olumlu cevap üzerine de ihale üzerine bırakılan istekliye ait bu belgeyi geçerli kabul etmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun tekliflerin değerlendirilmesi başlıklı 37 nci maddesinde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği ve belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde; sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin ve adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin tamamlatılabileceği belirtilmiştir.

 

Anılan mevzuat hükümlerinden hareketle herhangi bir bilginin ve eksikliğin tamamlanabilmesi için, söz konusu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması, tamamlanacak bilginin ilgili belgenin zorunlu asli unsurlarını içermemesi ve belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olması gerekmektedir.

 

Başvuruya konu ihalede, ihale üzerine bırakılan istekli tarafından sunulan belgede bulunan geçerlilik süresi hususu belgenin taşıması gereken asli ve zorunlu unsurlardan olduğundan, teklifin değerlendirme esaslarını etkilediği ve belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratmadığı açıktır. Bu çerçevede, ihale üzerine bırakılan isteklinin sunduğu belge ihale dokümanında belirtilen niteliklere haiz olmadığından uygun bulunmaması gerekmektedir. Bu nedenle teklif değerlendirmesi aşamasında uygun bulunmaması gereken bir belgenin doğrudan idare tarafından yapılan bir tasarrufla geçerli kabul edilmesi imkanı bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yapılan değerlendirmelerden hareketle başvuruya konu ihalede, idarenin süresi geçmiş bir belgenin tekrar düzenlenip düzenlenmediğini araştırarak uygun olmayan bir belgeyi geçerli kabul etmesi kamu ihale mevzuatına uygun olmadığından başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinin 2 nolu alt bendinde, idarelerin isteklilerden iş deneyim belgesi isteyebilecekleri, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35 inci maddesinde de, iş deneyim belgesinin istendiği mal alımı ihalelerinde isteklilerce son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin verilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin aynı maddesinin (b) bendinin 10 uncu fıkrasında “Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalede ihale üzerine bırakılan istekli tarafından iş deneyim belgesi olarak Paytoncuoğlu Ltd. Şti. ile 24.09.2004 tarihinde yapılan ve 107.919.850 TL değer içeren satış sözleşmesi sunulmuştur. Sözleşmenin ekine de ihale üzerine bırakılan istekli tarafından düzenlenmiş irsaliyeli faturanın noter onaylı sureti bulunmaktadır.

 

            4734 sayılı Kanun ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin anılan maddeleri çerçevesinde ihale üzerine bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle de başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinin 3 nolu alt bendinde, idarelerce ihaleye katılacak isteklilerden mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin ilk fıkrasının (2) nolu bendinde istekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Başvuruya konu ihalenin idari şartnamesinin 7.3.2 nci maddesinde, istekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgelerin sunulması istenmiştir. İhale üzerine bırakılan isteklinin teklifi incelendiğinde, Yıldırım Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. tarafından kendilerine verilmiş yetkili satıcı belgesinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklif değerlendirmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul