İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3649
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :55
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3649
Şikayetçi:
 İbrahim ŞAHİNKAYA Vekili: Av. Emre KILIÇARSLAN Tunalı Hilmi Cad. Bülten Sokak 9/21 Kavalıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 8 inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı, Eşrefpaşa Mahallesi 123 Sokak 6 03030 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 29078
Başvuruya konu ihale:
 2007/118651 İhale Kayıt Numaralı “Aksa Jeneratör Motoru” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 07.08.20.G013/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            8 nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nca 10.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Aksa Jeneratör Motoru” ihalesine ilişkin olarak İbrahim ŞAHİNKAYA’nın 21.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.10.2007 tarih ve 29078 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İhalede, teklifi ekinde nüfus cüzdan suretinin bulunmadığı gerekçesi ile ihale dışı bırakıldığı, idareye şikayet başvurusu üzerine idare tarafından verilen cevapta da aynı gerekçelerle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, imza beyannamesinde kimlik bilgilerinin noter tasdikli olarak bulunduğu, nüfus cüzdan sureti sunulmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, iddia edilmektedir.

 

A ) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yerli istekli” başlıklı 5 inci maddesinde “Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

            Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdare tarafından düzenlenen idari şartnamenin 8.1 maddesinde de “İhaleye katılan firmalar , yerli istekli olduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhalede teklifi değerlendirme dışı bırakılan İbrahim ŞAHİNKAYA’ nın ihaleye sunduğu teklif dosyasında yer alan belgeler incelendiğinde; teklif dosyasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna dair nüfus cüzdanı suretinin yer almadığı, ancak noter onaylı imza beyannamesinin sunulduğu, bu belgede istekli İbrahim ŞAHİNKAYA’ya ait nüfus cüzdanı bilgilerinin mevcut olduğu, söz konusu bilgilerin 215xxxxxxxx T.C. Kimlik nolu istekliye ait nüfus bilgileri esas alınarak düzenlendiği,  bu durumda bu isteklinin yerli istekli olduğunun anlaşıldığı, aynı zamanda istekli tarafından Götürü Bedel Teklif Mektubunun 6 ncı maddesinde yerli istekli olunduğuna dair taahhüde yer verildiği görülmektedir.

 

            İhale komisyonunun istekliyi değerlendirme dışı bırakma işleminde anılan Yönetmelik hükmü çerçevesinde lafzi yoruma göre bir aykırılık olmakla birlikte, noter onaylı imza beyannamesinden isteklinin yerli istekli olduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmünde belirtilen ilkeler değerlendirdiğinde; kaynakların verimli kullanılmasını sağlama ilkesi göz önüne alınarak yorum yapılmalı ve ekonomik açıdan en uygun fiyatı teklif veren isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

           

            Açıklanan nedenlerle isteklinin bu konudaki şikayeti yerinde görülmüştür.

 

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede  tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede, nüfus cüzdan suretini sunmadığı gibi ihale komisyon kararında not olarak teklif bedelinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu belirlenen RM Mak.Yd. Prç. Sn.-Ramazan Şahin’in teklifinin değerlendirme de dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alındığı dikkate alındığında ihale komisyonu tarafından aynı durumdaki isteklilere 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde belirtilen eşit muamele ilkesi çerçevesinde davranılmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 28.09.2007 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 10.10.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale kararı  iptal edilerek şikayetçinin teklifi de değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul